Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Баланс, корекционни и резултатни статии

Задачи по счетоводство

Баланс, корекционни и резултатни статии

На 31 декември 19....г. командитното дружество Попов & Сие има следните салда по сметките в главната книга.

Дебит Кредит
Влогова текуща сметка 87 450
Мобили и обзавеждане 129 820
Акцепти 380 240
Стоки 1 240 380
Ценни книжа 28 410
Текущи сметки   214 150
Ценни книжа в депо 150 000
Дебитори 260 385
Кредитори 160 850
Портфейл 266 240
Общи разноски 140 564
Лихви и комисиони 48 210
Продажба на стоки 425 380
Каса 42 800
Капитал на Радев – командитист 500 000
Капитал на Попов – комплементар 350 000
Капитал на Димитров 552 139
Частна сметка Попов 86 000
Частна сметка Димитров 125 000
2 582 759 2 582 759

Годишното приключване дружеството извършва при следните инвентарни данни:

  1. Лихвите по текущите купони на ценните книжа за 3 месеца са 860.
  2. Лихвите по купоните на депозираните ценни книжа за второто полугодие са 4 875.
  3. Лихви: по влоговата текуща сметка 1 350 и по текущата кредиторна сметка 2 680.
  4. Ценните книжа се оценяват по курсовата им стойност на 28 300 (котировка без купони).
  5. Амортизацията на мобилите и обзавеждането е 10%.
  6. Сметката на клиента X от 15 300 да се смета за съмнителна и в годишния инвентар се амортизира с 60%.
  7. Стоките са оценени на 1 242 530.
  8. Чистия резултат се разпределя: 70% за комплементарите и 30% за командитиста.

Иска се

Въз основа на горните данни да се запишат статиите за определяне на резултата и да се състави годишния баланс.

Забележка: Салдата по частните сметки на съдружниците-комплементари, показват получените аванси срещу печалбите. С неизтеглените печалби се увеличават капиталите на съдружниците, а при загуба и надостатъчни печалби се намаляват с авансираните суми и установената загуба.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание