Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Баланс, резултати и процентни отношения

Задачи по счетоводство

Баланс, резултати и процентни отношения

Едно командитно дружество за търговия със спиртни питиета на едро и дребно, на 30 юни, края на първото шестмесе­чие от 1930 г., има следния проверителен баланс:

Капитал на X, комплементар 40 000 40 000
Капитал на Y, комплементар 30 000 30 000
Капитал на Z, командитист 200 000 200 000
Каса 625 500 618 000 7 500
Стоки 287 500 410 000 122 500
Съоръжения и мобили 45 000 45 000
Полици за събиране 422 000 405 000 17 000
Превоз 17 000 1 000 16 000
Полици за изплащане 132 000 180 000 48 000
Акциз 113 520 2 500 111 020
Клиенти 800 000 680 000 120 000
Комисиони и отстъпки 41 500 1 500 40 000
Учредителни разноски 23 000 23 000
Загуби и печалби 2 200 2 200
Доставчици 285 000 305 300 20 000
X, текуща сметка 20 000 22 000 2 000
Y, текуща сметка 17 000 20 000 3 000
Z, текуща сметка 30 000 50 000 20 000
Банка 150 000 140 000 10 000
Предплатен наем 4 000 4 000
Предплатено електр. осветл. 280 280
Лихви и сконто 30 500 4 500 26 000
Общи разноски 59 500 500 59 000
Реклама 4 500 4 500
3 110 000 3 110 000 485 500 485 500

Данни за приключване:

  • Стоковата наличност е оценена на 132 500.
  • Съоръженията и мобилите се амортизират с 10%, а учредителните разноски с 20% годишно.
  • Вземането от един клиент на сума 2 000 лв. е не­събираемо.
  • Разноските за реклама са за изтеклото шестмесечие.
  • По текущите сметки на съдружниците се пресметат лих­ви по 15% от салдата.
  • На 30 юни предприятието дължи за наем за минало време 2 000 лв., които требва да плати на 1 юли.
  • За цялата 1930 година са платени 500 лв. за осигу­ровка срещу пожар.

Иска се

Да се запишат инвентарните статии; да се установи резултата за шестмесечието и да се извърши разпределе­нието му, като се знае, че печалбите или загубите се разпределят пропорционално на вложените капитали и се отнасят в текущите сметки на съдружниците; да се състави баланса и сметката Загуби и печалби. Разните разноски и резултати да се изразят процентно по отношение на про­дажбата.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание