Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Образуване, текущи операции и приключване

Задачи по счетоводство

Образуване, текущи операции и приключване на фабрично предприятие

„Дружеството за търговия и производство на дървен материал” се образува на 8 юни 1929г. с капитал 6 250 000, разделен на акции по 2 500. Всички акции са напълно изплатени при подписката, като сумите са внасяни в текущата сметка в Б.Н.Банка. Учредителните разноски са 140 000, изплатени с чек.

Дружеството наема, с обещание в бъдеще да купи, една фабрика, която обхваща една резачница и една работилница за дървени каси. Наемният срок тече от 1 юли и наема е 80 000 лв. годишно, платим след всяко изтекло шестмесечие. Наемателят ще плаща освен наема още едно обезщетение от 5% годишно за обезценката на машините оценени на 1 850 000 лв. Постройките са оценени на 2 000 000 лв.

На 1 октомври дружеството емитира заем от 5 000 000 лв. в облигации по 5 000 лв., 6% платими в 20г. Емисията е по курс 95%. Лихвите ще се плащат на шестмесечие: 1 април и 1 октомври, а изплащането на тиражните облигации ще става на 1 октомври.

На същата дата, 1 октомври, с наемодателя е постигнато окончателно споразумение за покупката на фабриката, която е оценена:

Постройки 1 746 000 лв.
Машините и инструменти 1 750 000 лв.
3 496 000 лв.

Всички разноски по покупката са в тежест на продавача. Дължимите на последния наеми и обезщетения са отнесени в личната му сметка. За фабриката си продавача получава 736 облигации. Остатъкът от издадените облигации е предаден на Б.Н. Банка за пласиране при комисиона 100 лв. за облигация. Банката пласира облигациите и чистата сума отнесла в текущата сметка на дружеството.

До 31 декември са били извършени следните операции:

 • Купени дървени трупове за 8 000 000, от които ¾ са минали в преработка. За преработката на труповете е употребена работна ръка за 400 000 лв. и електрическа енергия за 80 000 лв.
 • Половината от получените дъски са предадени за преработване в дървени каси, а ¼ са продадени.
 • Работилницата за каси е употребена: работна ръка за 60 000 лв., спомагателни материали за 60 000 лв. и електрическа енергия за 40 000 лв.
 • 4/5 от произведените каси са продадени.
 • От продажбите е получено бруто от: дъски 1 970 000 лв. и каси 3 940 000 лв.
 • Продажбите са предизвикали следните разходи (които да се разпределят между сметките за продажбите пропорционално на сумите на последните): куртаж 500 000лв. (платени с чек); експедиционни разходи 60 000 лв., от които касата е платила 50 000, а остатъка се дължи.
 • Общите разноски (от които 50 000 неплатени) са 600 000 лв. Разпределението им става: 1/3 за резачницата и 2/3 за работилницата на каси.
 • На доставчиците са дължат 400 000 лв., а другата част е изплатена от банката.
 • Спомагателните материали, работната заплата и общите разноски са платени от касата.
 • Клиентите са платили на касата 1 800 000 лв., а на банката 3 400 000 лв.
 • Банката заверява сметката на дружеството с 30 000 лв. лихви.

Иска се

 1. Да се запишат статиите за горните операции и да се отнесат към резултатите за отчетния период:
  а) общата сума на учредителните разноски;
  б) сумата на разните амортизации от 150 000 лв.;
  в) пропорционалната част от разходите по заема (лихви и погасения), както и премията на погасимите облигации през първата година, падаща на отчетния период. Теоритичният анюитет на заема е 435 922.80 лв.
 2. Да се състави баланса на 31 декември 1929г.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание