Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Земеделско и мелнично производство

Задачи по счетоводство

Земеделско и мелнично производство

Едно акционерно дружество с капитал от 2 000 000, разделен на 4 000 акции по 500 лв., притежава един чифлик и една мелница за брашно. На 31 октомври 19....г., края на операционната година, дружеството съставя проверителния си баланс със следните салда:


Дебит Кредит
Акционерен капитал
2 000 000
Резервен капитал
112 642
Земи и постройки 1 423 800
Земледелски съоръжения 71 325
Мелнични съоръжения 42 600
Амортизации
19 624
Коне 28 614
Волове 59 030
Свине 17 842
Каса 19 432.65
Облигации 316 680
Спомагателни материали 13 828.50
Реколти
5 006
Зърнени храни 387 079.10
Трици и отпадъци 92 515.80
Торби
618.30
Заплати 37 759.50
Торове 18 000
Разни лица 115 831
Купони за изплащане (дивиденти)
6 825
Продажба на бранша
464 060.35
Продажба на трици и отпадъци
77 635.40
Общи разноски
22 319.70
Лихви 67 234

2 711 571.55 2 711 571.55

Необходимо е да се отбележат следните положения, които съществуват при счетоводното записване на операциите.

Това, което е било консумирано от реколтите при земеделската експлоатация е било отнасяно, според случая, в разноските или към отделните видове животни;всичко, което е било превърнато в брашно, е било прехвърлено в сметка „Зърнени храни”, която следователно, обхваща не само купените храни за мелничната експлоатация, но и смлените храни от реколтите.

Купените торове са били употребени за земите.Този разход се разпределя между три години по една трета част; първата трета се отнася за изтеклата година.

Употребените за храна на добитъка трици и отпадъци са отнасяни , според случая , към разноските или към отделните видове животни чрез кредита на сметка Продажба на трици и отпадъци.

Общите разноски се разпределят: управление на дружеството 21 612; земледелие 27 099; мелница 18 523.

Перото Разни лица обхваща: клиенти дебитори 66 340; банки дебитори 58 912.65; доставчици кредитори 12 156.15; разни кредитори 2 910.50; дадени наши гаранции 5 645.

Инвентарът на 31 октомври 19....г. дава следните наличности:
а) за земледелието: коне 36 000; волове 67 400; свине 23 000; спомагателни материали 14 128.50; реколти 82 200.
б) за мелницата: зърнени храни в мелницата 32 080; трици и отпадъци 22 140; торби 8 320.

Амортизациите са 7% върху земеделските съоръжения и 10% върху мелничните съоръжения.

Облигациите са записани с броената при покупката им сума.Лихвите по тях до 31 октомври 19....г. възлизат на 1 875 лв.

Не е записана една фактура за спомагателни материали от доставчиците за 300 лв.

Иска се

Въз основа на горните данни:

  1. Да се състави баланса на 31 октомври 19....г.
  2. Да се запишат в дневника корекционните статии по такъв начин, че вън от общите административни разноски и лихвите, които образуват специална група, да се дадът отделно следните резултати:
    а) от земледелието
    б) от мелницата
  3. Да се състави сметката Загуби и печалби
  4. Да се посочи общия резултат от операциите
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание