Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекционни и приключителни статии III

Задачи по счетоводство

Корекционни и приключителни статии III

На 31 декември 19....г. събирателното дружество Пенев & Димитров - Варна, има следните салда по сметките в глав­ната книга:

Dt. Kt.
Каса 35 000
Стоки 5 000
Полици за събиране 65 000
Ценни книжа 6 500
Дебитори 80 000
Недвижими имоти 360 000
Мобили 20 000
Полици за изплащане 65 000
Капитал на Пенев 300 000
Капитал на Димитров 250 000
Текущи сметки 54 000
Кредитори 38 000
Лихви и сконто 3 500
Ч/на с/ка Пенев 25 000
Ч/на с/ка Димитров 40 000
Общи разноски 85 000
Амортизационен капитал 14 000
Безнадеждни вземания 6 000
726 000 726 000

Годишното си приключване събирателното дружество извърш­ва при следните данни от материалната проверка:

 1. Недвижимите имоти се амортизират с 5%,а мобилите с 10%.
 2. Констатирани стокови разлики: липса за 2 500 и излишък 1 400.
 3. Наличността на стоките се оценява за 245 030.
 4. Наличността на ценните книжа се оценява на 7 500.
 5. Сконто върху полиците за събиране 680, а върху акцептите 720.
 6. Печалба от курса по сметките на чуждестранните дебитори 1 400.
 7. Да се начислят по текущите сметки: лихви 950, комисиона 180 и порто и герб 40.
 8. Загуба от курса по сметките на чуждестранните кре­дитори 1 150.
 9. Да се начислят лихви: върху капиталите на съдруж­ниците 8% и по частните сметки: на Пенев 950 и на Дими­тров 1 240.
 10. Запас от канцеларски материали 800.
 11. Дължат се данъци за текущата година 2 200.
 12. Не са заверени частните сметки на съдружниците с определените им в договора месечни възнаграждения по 1 500 за последния месец.
 13. Вероятна загуба от съмнителни вземания 800.

Иска се

Въз основа на горните данни да се запишат корекционните и приключителни статии и да се състави годишния баланс.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание