Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Операции на централа с два клона I

Задачи по счетоводство

Операции на централа с два клона

Едно акционерно дружество с капитал 1200000 лв. (6000 изплатено акции) има централа в София, където се намира главния магазин. Същото дружество има клонове във Варна и Пловдив. Всеки клон води собствено счетоводство. Инвентаризацията се прави два пъти годишно, в края на юни и декември.

На 1 януари 19....г., след разпределението на печалбите, общият баланс на предприятието е:

Актив
Пасив
Недвижимости 150 000 Кредитори 98 500
Съоръжения 45 000 Амортиз. на съоръжения 17 500
Стоки 357 000 Капитал 1 200 000
Каса 13 500 Запасен капитал 55 000
Търговска Банка 39 200 Специален резерв 11 000
Дебитори 115 300

Клон във Варна 352 000

Клон в Пловдив 310 000


1 382 000
1 382 000

След прехвърлянето на печалбите от последната година в сметката на централата, положението на всеки от клоновете се изразява от следните частични баланси:

БАЛАНС на клона във Варна на 1.1.19....г.

Актив
Пасив
Недвижимости 75 000 Кредитори 94 100
Съоръжения 35 000 Амортиз. на съоръжения 8 500
Стоки 265 000 Централа 352 000
Каса 4 800

Търговска Банка 8 100

Дебитори 66 700


454 600
454 600

БАЛАНС на клона в Пловдив на 1.01.19....г.

Актив
Пасив
Недвижимости 55 000 Кредитори 94 500
Съоръжения 35 000 Амортиз. на съоръжения 5 000
Стоки 230 000 Централа 310 000
Каса 2 000

Търговска Банка 5 500

Дебитори 82 000


409 500
409 500

Операциите извършени от 1.I. до 30.VI.19….г. в централата и клоновете са:


Клон Клон

Централа Варна Пловдив
Купени стоки в кредит 2 760 000 360 000 275 000
Купени съоръжения в кредит 4 860 1 150 500
Купени стоки в брой 140 000 7 800 40 000
Продадени стоки в брой 1 053 100 971 000 900 000
Продадени стоки в кредит 431 700 338 200 341 000
Броено на доставчиците 192 000 80 000 53 000
Дадени на достав. чекове с/у бан. 2 555 930 299 300 228 000
Отстъпки от доставчиците 7 630 2 650 1 900
Получено в брой от клиентите 29 600 14 000 27 000
Получени чекове от клиенти с/у бан. 423 210 318 010 314 000
Отстъпки на клиентите 4 210 2 890 3 700
Внесено в банката 882 620 767 040 753 350
Изтеглено от банката 175 000 25 000 38 000
Броени разноски по покупките 21 080 3 870 2 200
Броени разноски по продажбите 56 300 38 000 35 000
Броени общи разноски 68 900 44 800 41 000
Изпратени на клоновете от централата:
Стоки (костуема стойност) 1 604 000 794 600 810 000
Съоръжения (костуема стойност) 2 220 1 020 1 200
Предмети представляващи разноски


по продажби 7 800 4 000 3 800
Предмети представ. Общи разноски 3 660 1 960 1 700
В брой (пощенски преводи) 17 500 7 500 10 000
Изпратени от клоновете на централата:
В брой (внесено в глав. дирек.) 127 000 77 000 50 000
Чекове срещу банката 1 549 380 756 580 792 800
Сведения от инвентаря на 30 юни 19....г.
Фонд съмнителни вземания 1 800 1 420 1 000
Стоки (костуема стойност) 348 500 235 140 219 600
Амортизация за съоръженията 2 300 1 650 1 800
Предплатени общи разноски 2 000 1 500 1 300

Иска се

  1. да се запишат статиите за извършените операции в дневниците на централата и клоновете;
  2. да се запишат корекционните статии в същите дневници, и
  3. да се съставят отделните баланси на клоновете и общия баланс на предприятието на 30 юни 19....г. преди разпределението на реализираните чисти печалби.ю
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание