Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Операции на централа с два клона II

Задачи по счетоводство

Операции на централа с два клона II

Едно предприятие обхваща един главен магазин или антрепозит и два клона поверени на директори. Последните получават стоките от антрепозита, продават по фиксирани цени и са отговорни за липсит, оценени по същите цени. Съобщенията за повишаване и намаляване на цените им се изпращат от главното управление . (Само главното управление знае едновременно костуемите стойности и продажните цени на разните стоки).

Всеки директор има право на 5% годишна лихва върху своята гаранция и 6% комисиона върху продажбите (комисионата се увеличава на 8%, когато шестмесечните продажби превишат 400 000 лв.). Половината от специалните разноски на клона е в тежест на директора.

Книгите на клоновете (касова, за входящи и изходящи фактури, за увеличение и намаление на фиксираните цени, инвентар и пр.) се водят от директорите, а се проверяват от главното управление. Последното води общото счетоводство на предприятието и всеки месец централизира записванията.

(В този пример предполагаме, че централизацията е шестмесечна и, че инвентаризацията се прави два пъти годишно.Разглежданият операционен период е от 1 юли до 31 декември 19....г.).

Балансът на 1 юли 19....г., според инвентаря от 30 юни 19....г., е следния (виж следната страница).

N.B. Продажната цена на наличните стоки в клоновете на 1 юли 19....г. е: в клон А-73 280 лв., в клон В-71 500 лв.

Според специалните дневници и спомагателните книги, до 31 декември 19....г. са извършени следните операции: (на практика централизацията се извършва всеки месец).

Баланс на 1 юли 19....г.

Актив Пасив
Имобилизации
329500 Краткосрочни задължения
70960
Постройки 225000
Полици за изплащане 37260
Съоръж. и обзав. на антрепозита 8000
Доставчици 9500
Съоръж. и обзав. на клон А 34300
Разни кредитори 24200
Съоръж. и обзав. на клон В 32200
Гаранции
40 000
Мобили за бюрото 30000
Х, в клон А, гаранционна с/ка 20000
Стоки (костуема стойност)
251000 Y, в клон В, гаранционна с/ка 20000
Антрепозит 135180
Амортизации
26 040
Клон А 58620
Съоръж. и обзав. на антрепозита 3400
Клон В 57200
Съоръж. и обзав. на клон А 9640
Разполагаеми средства
47500 Съоръж. и обзав. на клон В 5000
Каса 6500
Мобили 8000
Банка М 41000
Капитали
470 000
Креанси
9000 Основен капитал 425000
Х, директор на клон А 3800
Резерви 45000
Y, директор на клон В 5200
Резултати
30000Заг. и печалби 19....г. (I шестм.) 30000


637000

637000

1. Книга за фактури от доставчиците:
   Стоки - 765 840
   Мобили за бюрото - 1 500
   Разноски по продажбите - 5 620
   Общи разноски - 6 300
2. Книга за стоки предадени на клоновете:
   Клон А – костуема стойност - 353 000, продажна цена - 441 450
   Клон В – костуема стойност - 453 000, продажна цена - 541 980
3. Книга за стоки върнати от клоновете:
   Клон А – костуема стойност - 2 800, продажна цена - 3 520
   Клон В – костуема стойност - 730, продажна цена - 910
4. Книга за продажби (продажни цени):
   Клон А - 425 200
   Клон В - 519 500
5. Книга за специални разноски в клоновете (платени от директорите):
   Клон А - 17 600
   Клон В - 19 800
6. Касов дневник:
   Получено от директорите срещу техните продажби:
   от Х, клон А - 81 000
   от Y, клон В - 81 500
   Изтеглено от Банка М. - 998
   Получено от разни кредитори - 14 800
   Внесено в Банка М. - 45 900
   Разноски по продажбите - 5 514
   Специални разноски за клон А - 4 700
   Специални разноски за клон В - 6 400
   Общи разноски - 27 924
   Изплатени полици за изплащане - 167 360
   Стоки и покупни разноски платени в брой - 27 500
   Броено на разни кредитори - 25 600
   Касов дефицит (бакшиши, помощи и др.) - 150
7. Дневник за операции с банката:
   Внесени суми - 45 900
   Лихви в наша полза - 900
   Чекове от Х, директори на клон А - 312 300
   Чекове от Y, директори на клон В - 399 500
   Домицилирани трати от доставчиците - 348 000
   Издадени чекове на доставчиците - 262 300
   Чекове за плащане на разноски по продажбите - 7 800
   Чекове за плащане на общи разноски - 6 341
   Чекове за аванси срещу печалбите за 19....г. - 12 000
   Изтеглени в брой - 136 993
8. Книга за полици за изплащане - 514 000
9. Дневник за разни операции:
   Отстъпки от доставчиците - 3 000
   Върнати стоки на доставчиците - 4 200
10. Книга за увеличаване на цените:
   Клон А - 1 210
   Клон В - 1 100

Инвентара на 31 декември 19....г.

1. Стоки в магазините:


Кост. Стойност Фикс. Цени
Антрепозит 140180
Клон А 66900 83600
Клон В 68970 86400

2. Да се образува фонд от 5 000 лв. за покриване на загубите от бъдещи понижения на цените.
3. Мобилите за бюрата, както и съоръженията и обзавеждането на антрепозита и клоновете, да се амортизират с 10% годишно.
4. Стойността на горивните материали, хартията, марките и пр. в бюрата и антрепозита е 1 650 лв.
5. Лихвите в наша полза, начислени по влоговата сметка в банката, с 875 лв.

Иска се

  1. да се запишат в дневника на главното управление статиите за текущите операции;
  2. да се състави проверителния баланс за сметките на главната книга след записването на горните статии;
  3. да се запишат корекционните и приключителни статии и да се състави баланса на предприятието на 31.XII.19....г.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание