Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Образуване, съдружнически възнаграждания и покриване загуби с резервен капитал.

Задачи по счетоводство

Образуване, съдружнически възнаграждания, разпределение на резултатите и покриване загуби с резервен капитал.

I. На 1.I.1919 г. A, В и С образуват събирателно дружество.

 1. А се ангажира да внесе 300 000 лв., В – 180 000 лв. и С – 120 000 лв., като още при учредяването съдружниците внасят:
А: машини и инсталации за 60 000
материали за 120 000
креанси за 51 000
в брой 69 000 300 000
В: в брой 150 000
С: в брой 120 000 570 000
 1. На 16.I. В внася 180 000 лв., от които 30 000 срещу невнесения от него капитал, а остатъкът като заем с 8% годишна лихва.
 2. Съдружниците имат право на месечно възнаграж­дение както следва: А – 6 000, В – 4 500, С – 3 000. До края на първия месец те изтеглят: А – 4 800, В – 4 320, С – 3 600.
 3. Става явно, че от внесените от А креанси 15 000 лв. са безнадеждни.

Да се запишат горните операции в дневника на дружеството.

II. В края на 1923 год. същото дружество реализира печалби от 296 283, след като се спаднат съдружническите
възнаграждения и начислените 8 ½ лихви по неизтеглените срещу тех суми. Но не са още:

 1. амортизирани:
  а) с 10% машините и съоръженията, показани в книгите с придобивна стойност 108 000 лв. и
  b) с 2% една постройка купена за 160 000 лв. и
 2. начислени лихви по свободния влог на В.
  Според дружествения договор:
  a) върху ангажираните капитали се начисляват 8% годишни лихви;
  b) чистата печалба се разпределя
  10% за резервен капитал,
  40% за А,
  25% за В,
  25% за С.
  c) припадащите се на съдружниците лихви и печалби не могат да отиват за увеличение на капиталите им.

Да се запишат статиите за амортизациите, лихвите и разпределението на чистата печалба.

III. Същото дружество в края на 1929 год. има резервен капитал 83 480 лв., като същата година е приключена с
загуба от 570 000 лв., 1930 год. с загуба от 49 860 лв., а 1931 год. с печалба от 117 900 лв. Тези резултати са получени
след пресметането на лихвите и амортизациите.

Да се запишат в дневника статиите за покриване на загубите от горните години от резервния капитал и за раз­пределението на печалбата.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание