Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Корекции и разпределение на резултатите

Задачи по счетоводство

Корекции и разпределение на резултатите, възражение и положение след 6 години

В последната оборотна ведомост от 31.XII.1926 г. на едно командитно дружество се намират следните данни:

Дебит Кредит
Капитал:
B комплементар
A комплементар

350 000
350 000

700 000
А, командитист, сметка заем 300 000
А, командитист, сметка специална 1 350 000
A, командитист, сметка текуща 65 000
B, комплементар, сметка текуща 45 000
Загуби и печалби 340 000

Специалната сметка на А дава остатъкът от един дълг на дружеството към А. Този дълг води произхода си от по-раншни загуби от купени от дружеството стоки в навечерие­то на кризата в 1921 год. Този дълг е бил намален вече от по-рано и е било предвидено да бъде безлихвен, но да бъде изплащан от чистите печалби до размвр 200 000 лв. годишно.

Чистите печалби се разбират след отделянето запла­тите на съдружника комплементар, управител на фирма­та, и след пресмятането на 6% годишна лихва, както върху капитала, така и върху сметка Заем на командитиста.

Следователно, сметката Загуби и печалби е била дебитирана с всички разноски направени от предприятието включително ­амортизациите на учредителните разноски, които са били винаги в достатъчен размеръ, заплатите на упра­вителя, изтегляни от него всеки месец, лихвата върху капитала и върху сметката за заема, която е отнасяна в текущите сметки на съдружниците, но без изплащането на 200 000 лв., което требва да се направи на А.

В, комплементар, управител на фирмата, излага на експерт-счетоводителя, че признавайки съвършенната ко-ректност на командитиста, който вече е отлагал срока на вземането си, все пак той мисли, че е онеправдан, понеже заплатата му е недостатъчна, а пък и частта му от ка­питала е незначителна и го моли да внуши на А една по- справедлива комбинация.

Експертът предлага следното съглашение, което е при­ето от двамата съдружници:

I. Относно 1926 год.

Месечните възнаграждения на В ще бъдат увеличени с 5 000 лв. от 1 януари 1926 г. Освен това, той ще по­лучи за пътни разноски една обща сума от 60 000 лв. за 1926 г. А ще получи срещу вземането си 150 000 лв. взети от чистата годишна печалба. С тези суми ще бъдат креди­тирани текущите сметки на съдружниците.

Излишекат ще се разпределя според дружествения договор, а именно:
10% за запасен капитал,
10% за управителя на фирмата,
а остатъкът ще се разделя по равно между съдружниците.

II. Относно следващите години.

Разпределянето на печалбите ще става при същите условия, като годишните погашения ще бъдат от по 200 000 лв., ако печалбите позволяват, и изплащанията ще стават винаги от тях. От друга страна, комплементаря ще има право в бъдеще на допълнителните суми към възнаграждението и пътните разноски в предвидения за 1926 г. размер.

Иска се

  1. Да се извършат записванията на 31.XII 1926 г. про­изтичащи от горните данни. Командитиста получава ведна­га един чек за салдото по текущата му сметка, включи­телно и допълнителната част от печалбите. Комплементаря изтегля салдото от текущата си сметка без 120 000 лв., които сега му се следват и които оставя в предприя­тието. Ще се запишат издадените чекове.
    Освен това, посочете какво мислите за това разпределение (много накратко).
    Съдружникът-управител, не може ли нищо да възрази за начина, по който се изчисляват според предложеното и приложено съглашение 10%, които му се следват спо­ред дружествения договор.
  2. Обяснете измененията в положението на дружеството след 6 години, като приемете, че годишните печалби са били достатъчни за ежегодното извършване на предвидени­те плащания, и изменението в положението на всеки съ-дружник в дружеството в края на тези 6 години, като също приемете, че комплементаря е оставил в текущата си сметка допълнителните 120 000 лв., които требва да по­лучава всека година, когато пък командитиста редовно е изтеглял припадащите му се суми.
    Да не се държи сметка за запасния капитал, който требва да нараства всека година и принадлежи по равно на съдружниците.
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание