Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Сливане на две акционерни д-ва чрез поглъщане II

Задачи по счетоводство

Сливане на две акционерни дружества чрез поглъщане II

Трите акционерни дружества Я, В и С произвеждат един и същ фабрикат.На 31 декември 19....г. активното и па­сивно състояние на всяко едно от тях е следното:

Дружество А.

Актив Пасив
Патенти 16 000 Капитал (1 000 акции) 5 000 000
Земи 50 000 Резерв 33 042
Постройки 75 000 Ипотеч. облиг. заем 100 000
Съоръжения 90 000 Доставчици 75 000
Каса 30 000 Загуби и печалби(последната година) 47 958
Банка R 65 000

Полици за събиране 90 000

Клиенти 195 000

Стоки 117 000

Загуби и печалби (пренос от мин. г.) 28 000


756 000
756 000

Дружество В.

Актив Пасив
Фирма 120 000 Капитал (1 900 акции) 475 000
Първоначално обзав. 43 000 Разни резерви 23 565
Съоръжения 62 500 Кредитори:
Предплатен наем 10 000 привилегировани 115 000
Каса 7 845 хирограферни 54 435
Банка Р 1 386

Дебитори 97 248

Съмнителни дебитори 29 851

Стоки 136 330

Загуби и печалби (пренос мин. години) 82 487

Загуби и печалби (последната година) 77 353


668 000
668 000

Дружество С.

Актив Пасив
Учредителни разноски 13 800 Капитал (6 000 акции) 600 000
Съоръжения 55 000 Резерви 84 000
Предплатен наем 112 500 Амортиз. съоръжения 10 623
Каса 36 205 Кредитори 58 087
Банка М 135 809 Загуби и печалби (последна година) 72 290
Банка N 1184 066

Дебитори 288 256

Стоки 99 364


825 000
825 000

Дружество С поглъща дружество А, от което получава като вно­ски неговите патенти, земи, постройки и съоръжения за една глобална сума от 300 000, срещу която му предава 2 000 акции по 100 лв. всяка и поема върху себе си за 100 000 лв. ипотекарни облигации. Стоките са предадени по преоценена стойност от 114 836 лв. Дружество А се прекратява: ликвидаторът инкасира креансите без 3 055 лв., които са несъбираеми, плаща дълговете общо с 76 781 лв. и раз­пределя чистия актив без 15 000 лв., които представляват ликвидационните разноски. Дружество С купува от разни лица 1 200 акции на дружество В срещу една сума от 148 200 лв. По този начин, то придо­бива болшинство, свиква общото събрание, сменя състава на съвета и става причина да се гласуват следните решения: Заем от 125 000 лв. по текуща сметка от дружество С на дружество В, за да се плати на привилегированите кредитори и да се увеличат платежните средства; намаление с 50 000 балансовата стойност на фирмата; амортизиране с 18 000 разноските за първоначално обзавеждане; възстановяването в актива на съоръжения за 17 500 лв., неправилно минати в Загуби и печалби; амортизиране с 100% съмнителните вземания; пълна амортизация на загубите от последната и миналите години, за което капиталът се намалява на по­ловина (акциите ще бъдат по 125 лв.). Останалата сума, необходима за горните амортизации, ще се вземе от раз­ните резерви.

Д-во В продължава да съществува след заздравява­нето на баланса му; то е фактически „контролирано" от дружество С.

Д-во С увеличава капитала си с 400 000 лв., което му позволява да пристъпи към горните операции. То предава на ликвидатора на дружество А 2 000 нови акции, срещу направе­ната вноска, чиято стойност разпределя както следва: па­тенти 40 000, земи 65 000, постройки 100 000, съоръжения 95 000 (оценките са направени от един инженер и един архитект). Освен това, то издава 2 000 нови парични акции. Тези акции са напълно подписани, при което подписниците внасят незабавно по 75 лв. за акция в Банка N.

Д-во С плаща стоките на д-во А по следния начин: 100 000 в чекове срещу Банка М, а остатъка с чекове срещу Банка N.

Дружество С плаща покупната цена на акциите на д-во В с чекове срещу Банка N.

Дружество С инкасира креанси за 65 440 лв. чрез посредни­чеството на Банка М.

Дружество С реализира откриването на обещания кредит на дружество В, като му предава за 100 000 чекове срещу Банка М и за 25 000 чекове срещу Банка N.

Иска се

  1. статиите за ликвидацията на дружество А;
  2. в дружество В да се запишат изложените в условието операции и да се състави изменения чрез тези записвания балансъ;
  3. същата работа в дружество С;
 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание