Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Задачи > Текущи операции, корекционни приключителни статии

Задачи по счетоводство

Текущи операции, корекционни приключителни статии

На 30 ноември 1924 год. сметките на г-н Попов, търговец във Варна, показват следните салда:

Капитал 3 682 000
Стоки 3 413 000
Доставчици 1 923 500
Полици за събиране 278 000
Полици за изплащане 757 000
Съоръжения и мобили 430 000
Земи 1 450 000
Банка (чекова сметка) 121 500
Каса 14 000
Полици в дисконт 7 000
Клиенти 816 000
Данъци за изплащане 12 000
Общи разноски 85 000
Заплати 175 000
Поддържане съоръженията и мобилит 30 000
Продажби (печалба) 695 000
Комисиони (на наши пътници) 15 000
Домашни разноски 220 000
Лихви и сконто 15 000

През декември r-н Попов извършва следните операции:

1. Покупка на стоки платими след 3 месеца:
   Бруто сума на фактурите 130 000
   Сконто 1% 1 300
2. Продажба на стоки в кредит на разни клиенти:
   Бруто сума на фактурите 170 000
   Сконто 2% 3 400
   Костуема стойност на продадените стоки 150 000
3. Теглени трати срещу разни клиенти за 210 000
4. Акцептирани трати теглени отъ доставчиците 314 000
5. Получено от банката бордеро за изпратената за сконтиране през ноември полица за 7 000 лв. със сконто от 130
   Чистата сума е отнесена в чековата сметка.
Забележка. Полицата е била изплатена до края на месеца.
6. Изтеглено от банката срещу чекове 40 000
7. Изплатени данъци от касата за 11 300
8. Изплатени заплати отъ касата за 6 000
9. Изплатени на падежите полици за изплащане от касата 9 500
10. Изплатени на падежите полици за изплащане от банката срещу чекове за 32 000
11. Внесени от клиентите в банката 112 000
12. Сконтирани в банката полици за събиране 83 500
   Сконто 2 100
Чистата сума е отнесена в чековата сметка.
Забележка. Полиците са платени до края на месеца.
13. Платена от касата комисиона на пътниците 6 500
14. Стопанина получил за лични нужди:
   в брой 9 000
   в стоки (костуема стойност) 4 000
15. Изплатени с чекове общи разноски 7 500

Да се запишат горните операции в дневника и глав­ната книга и да се състави баланса и сметката Загуби и печалби на 31 декември 1924 г. като се знае, че на същата дата е бил съставен следния инвентар:

Актив

Стоки 3 385 000
Съоръжения и мобили 430 000
Амортизация 43 000 38 700
Земи 1 450 000
Каса 11 500
Чекова сметка в банка 242 270
начислени лихви 4 180
порто и герб 150 246 300
Полици за събиране 404 500
сконто 6 000 398 500
Клиенти 660 600
безнадеждни 7 600
вероятна загуба от съмнителни 30 000 623 000
Каменни въглища за отопл. (плат. през годината) 3 000

Пасив

Доставчици 1 738 200
Полици за изплащане 102 950
Неизплатени заплати 4 000
Неизплатена комисиона до 31.XII 1924 год. 6 000
Непредставена фактура за поправки на съоръженията и мобилит 4 900
Неизплатени данъци (700 лв. остатък от миналата година и 14 000 лв. за настоящата год.) 14 700

Забележка: Записванията в края на годината (корекционни и приключителни) да се минат в дневника и глав­ната книга.

Към решението да се прибавят проверителните ба­ланси преди и след корекционните записвания и баланса на 31 .XII. 1924 год.

 

Тази задача е публикувана в книгата "Сборник задачи по счетоводство", издание от 1932 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net. Още задачи по счетоводство от сборника ще намерите в сайта Счетоводна кантора.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание