Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > Б. Елементи и схема на занаятчийската калкулация

Счетоводство и калкулации

Елементи и схема на занаятчийската калкулация

Елементи на занаятчийската калкулация представляват също така калкулативните разноски, печалбата и данъкът върху оборота, както е и при индустриалната калкулация, съгласно настоящото законодателство. Въпросите, които разгледахме във връзка с индустриалната калкулация относно същността и видовете на разноските, важат и по отношение на занаятчийската калкулация пак съобразно специфичностите на занаятчийското предприятие, за които споменахме по-горе.

В действуващата понастоящем инструкция за калкулацията не се споменава за занаятчийската калкулация  специално,  но тъй като тази инструкция се отнася за промишленото производство изобщо и тъй като в нея е казано, че тя отменя разпоредбите на миналата наредба за калкулацията (от 1946 год.) само по отношение на индустриалната калкулация, следва, че разпоредбите на наредбата за калкулацията остават в сила по отношение на занаятчийската калкулация. Тези разпоредби не се свеждат друго, а само към основното положение, че за основа при съставя-ето на занаятчийската калкулация служат принципите на индустриалната калкулация. Така, в наредбата за калкулацията е казано, че целта и на занаятчийската калкулация е да се определи себестойността и продажната цена на занаятчийските стоки и на извършваните занаятчийски услуги. При съставянето на занаятчийската калкулация трябва да се съблюдават принципите на индустриалната калкулация, като се имат предвид, е казано в наредбата, особеностите на занаятчийското производство. Посочените калкулационни елементи при индустриалната калкулация трябва да участвуват в отделните калкулации, доколкото действително играят роля в отделните видове занаятчийски предприятия.

Калкулативните данни трябва да се съгласуват със счетоводството, о съответното занаятчийско предприятие е задължено да води счетоводни книги.

В същата наредба се вменява в дълг на занаятчийския съюз да работи браншови калкулационни схеми за отделните видове занаятчиийски произведения, които да се прилагат като типови, след като бъдат одобрени от органите по ценоопределянето. Такива калкулационни схеми занаятчийският съюз не можа да изготви. При калкулирането и определянето на цените на разните видове, обхванати от системата на ценоопределянето, занаятчийски стоки и услуги намира приложение   засега съответно приспособена общата схема а индустриалната калкулация и разпоредбите на действуващата понастоящем инструкция на Държавната планова комисия за промишлената калкулация, с които вече се запознахме подробно в предшествуващите отдели.

В издаденото от бившата Главна дирекция на цените окръжно № 2 („Държавен вестник", брой 119 от 1947 год.) относно прилагането на заповед № 3 относно режима на цените, калкулирани от самите предприятия, е посочена една съкратена схема на занаятчийска калкулация, която съдържа следните елементи: 1. заплати и надници; 2. материали; 3. платени услуги на други предприятия; 4. отопление, осветление, двигателна сила и канцеларски; 5. ремонти и поправки; 6. Амортизация на машините и недвижимите имоти; 7. наеми, застраховки, данъци и социални тежести; 8. други непредвидени разноски според особеностите на предприятието.

От изложеното дотук е видно, че по отношение на занаятчийската калкулация не съществува понастоящем у нас специално калкулационно законодателство.

В областта на калкулационното законодателство относно промишлените предприятия у нас има да се работи още твърде много, за да се изгради една задълбочена и по-съвършена система на калкулиране себестойността и определяне цените на промишлените стоки и услуги, която е така много необходима с оглед на новите изисквания на плановото развитие на нашата икономика, поставена вече на здрави социалистически релси.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание