Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > V. Видове индустриални калкулации

Счетоводство и калкулации

Видове индустриални калкулации

Индустриалните калкулации могат да се подразделят на видове от две гледни точки: а) според момента на съставянето и б) според вида на производството.

От гледна точка на момента на съставянето различаваме три вида калкулации според инструкцията за калкулацията: 1) планова или предварителна калкулация; 2) фактическа или отчетна калкулация; 3) изпълнителна калкулация.

Плановата калкулация се съставя в началото на планирания период въз основа на производствено-финансовия план на предприятието, по планово производствени разходи и трудови норми и по планови цени, във връзка с плана за снижението на себестойността. За да бъде калкулацията вярна и точна, необходимо е да съществуват следните условия:

а) познаване на производствения процес на продукта, за който се съставя калкулацията;

б) установени производствени разходни норми за суровините, основните и спомагателни материали, горивата, енергията и други на единица продукт;

в) единни цени за суровините, основните и спомагателните материали, труда, горивата, енергията и пр.

Фактическата /отчетна) калкулации се съставя в края т всеки планиран период (месец, тримесечие или година) или след завръщането на производствения цикъл на известно производство, като в нея се включват всички извършени разноски за произвеждането на единица продукт в този период по текущи цени, т. е. по фактически постигнати производствени, разходни и трудови норми по текущи цени.

Изпълнителната калкулация се съставя в края на планирания период въз основа на данните от плановата и фактическата калкулация, като в нея се вписват разноските за единица продукт по фактически производствени разноски и трудови норми по планови цени. Тази калкулация отчита изпълнението на плана за себестойността.

При съставянето на плановата калкулация за сравнимата продукция е необходимо да се впишат и разноските за единица продукт през предшествуващия период. Продукцията е сравнима тогава, когато отделните видове планирани произведения са били произвеждани и през предшествуващия период.

Освен споменатите три вида калкулации съществува и един четвърти вид, така наречената междинна калкулация. Междинната калкулация,„не е нито предварителна, нито отчетна калкулация. Тя се съставя в момент, който се намира някъде помежду началото и края на производствения процес, т. е. тя се съставя по време на самия производствен процес. Производствените продукти следователно, установяването на чиято себестойност представлява предмет на междинната калкулация, се намират в момента на съставянето на последната в недовършен вид. Те представляват обикновено полуфабрикати, незавършени фабрикати. Често пъти междинната калкулация се съставя и за нуждите на годишното приключване, т. е. за нуждите на инвентаризирането. Целта на междинната калкулация в такива случаи е да се установи себестойността на намиращите се в недовършено производство полуфабрикати, за да бъдат те показани в актива на баланса. Междинната калкулация се съставя често пъти и с цел да се проконтролира ходът на производствения процес и свързаните с него разноски по произвеждането на съответния фабрикат. Особено уместно е съставянето на междинната калкулация при положение, че преди започването на производствения процес е била създадена предварителна (планова) калкулация. Чрез съставянето на междинната калкулация ръководството на индустриалното предприятие добива възможност да прецени и проконтролира доколко предвидените в предварителната калкулация разноски относно определен производствен продукт се осъществяват в запланираните размери, както и степента на отклоненията от първоначалните предвиждания в плана и въз основа на това да се предприемат необходимите мероприятия за  строгото изпълнение и преизпълнение на плана. Поради това междинната калкулация носи още наименованието контролна калкулация. Междинната калкулация се съставя винаги въз основа на действителни данни, докато предварителната (плановата) калкулация се съставя въз основа на предполагаеми данни. Обстоятелството обаче, че междинната калкулация се съставя въз основа на действителни разноски, съвсем не я отъждествява с отчетната (окончателната) калкулация, която се съставя също така въз основа на действителни данни.

От гледна точка на вида на производството различаваме: индивидуална, серийна и обща калкулация.

Индивидуалната калкулация се съставя относно само един продукт, произведен предимно по поръчка и при предварително уговорени условия между индустриалното предприятие и купувача. Тя се съставя обикновено относно изработване и инсталиране на специални машини, инсталации и други подобни. Индивидуалната калкулация се нарича още и специална, защото се съставя специално за определен производствен продукт.

Серийната калкулация се съставя относно цяла серия еднакви производствени продукти.

Общата калкулация се съставя относно цялото производство в индустриалното предприятие. Тя намира приложение в предприятията за масово производство на еднообразни артикули (пиво, брашно, захар и пр.) и обхваща обикновено цял отчетен период, в продължение на който е протекло производството.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание