Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > II. Видове разноски. Разграничителни белези

Счетоводство и калкулации

Видове разноски. Основни разграничителни белези

Съществуват няколко гледища, от които може да се изхожда при подразделението на разноските на различни видове. При това тези гледища не се взаимоизключват, а се прилагат паралелно и имат голямо практическо значение. Такива гледища могат да бъдат:

1) стопанското естество на разноските,

2) местопроизходът им,

3) калкулативно-техническото им естество,

4) важността им за производството,

5) степента на използуваната производствена мощност (капацитет) на индустриалното предприятие и др.

Ние ще разгледаме класификацията на разноските на различни видове, като имаме предвид споменатите 5 гледни точки, тъй като те са по-типични и важни за индустриалната калкулация и изобщо за индустриалното предприятие.

Във връзка с изучаването на отделните видове разноски, с оглед и на разпоредбите на инструкциите за калкулацията, които ние главно съблюдаваме, е необходимо да се има предвид, че съгласно точка 10 от същата инструкция отделните производства, включени в производствената организация на предприятието, в зависимост от отношението им към изработването на основната продукция, се разделят на:

а) основни (главни),

б) спомагателни (обслужващи),

в) допълнителни и

г) второстепенни (специални).

Основното (главно) производство произвежда продукцията, за която е предназначено предприятието, както е казано в инструкцията.

Специалното (обслужващо) производство е органически свързано с основното и има предназначение да съдействува и обслужва изработването на основната продукция. Такива производства са производствата в ремонтно-механическата работилница, собствената електростанция, собствения транспорт, собствената парова станция и др.

Допълнителното производство изработва специални материали, полуфабрикати и амбалаж, необходими за основната продукция на предприятието. Част от продукцията на това производство може да бъде предназначена непосредствено и за пазара. Допълнителни производства са например производството на огнеупорни тухли при предприятие за производство на стъклени изделия, производство на амбалаж за опаковка при консервната и химическата индустрия и др.

Второстепенното (специално) производство не е свързано технологически с основното производство, но съществува в системата на предприятието поради организационно-стопанска целесъобразност. Тук спадат предимно производствата за преработка на отпадъците от главното производство.

За разноските по спомагателните производства се съставя план-сметка, а за продукцията на допълнителните и второстепенните производства се съставят отделни, самостоятелни калкулации.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание