Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > II. Видове разноски. Разграничителни белези > 4. Видове според важността им за производството

Счетоводство и калкулации

Видове разноски според важността им за производството

Разноските се подразделят според точка 12 от инструкцията за калкулацията на две групи: основни и допълнителни. Ние считаме, че това деление се основава на важността на даден вид разноски за производството. В инструкцията се казва по-нататък, че основни разноски от гледна точка на икономическото съдържание на това понятие са разноските, технологически необходими в процеса на производството и без които не е възможно произвеждането на продукта.

Към групата на основните разноски според инструкцията се отнасят:

а) стойност на суровините, основните материали и полуфабрикатите;

б) стойност на спомагателните материали;

в) основната заплата на заетите в производството работници;

г) допълнителната заплата на заетите в производството работници;

д) начисления върху заплатата на заетите в производството работници ;

е) стойност на горивните материали, употребени в производството;

ж)стойност на енергията, употребена в производството;

з) амортизация и

и) други основни разноски.

В инструкцията за калкулацията не е дадено определение на понятието допълнителни разноски, но като се изхожда от определението на понятието основни разноски, което се съдържа в инструкцията, следва да се приеме, че (към групата на допълнителните разноски спадат онези разноски, които нямат характер на разноски, „технологически необходими в процеса на производството". Според инструкцията за калкулацията към групата на допълнителните разноски се отнасят:

а) поддържане и текущ ремонт на основните средства;

б) общи производствени разноски;

в) общи управителни разноски;

г) бракувано производство;

д) търговски разноски;

е) вноски към висшестоящата организация.

Със стопанската същност на тези видове разноски се запознахме на друго място.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание