Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > II. Видове разноски. Разграничителни белези > 3. Видове според местопроизхода им

Счетоводство и калкулации

Видове разноски според местопроизхода им

Цените на индустриалната калкулация се свеждат, както казахме и на друго място, към установяването на производствената и търговската себестойност и продажната цена на индустриалната продукция. Производствената себестойност на продуктите се образува от всички разноски, отнасящи се до провеждането на производствено-техническия процес в индустриалното предприятие, който се развива във фабричното заведение на същото и се направлява от инженеро-техническите служители при него начело с инженера, респ. техническия ръководител, като към споменатите разноски се прибавят и припадащите се разноски за централното управление на предприятието, начело например с главен директор, главен счетоводител и пр. Най-често към това централно управление наред с дирекционните служби са организирани и финансовите, организационните, отчетните и контролните служби. .

Търговската себестойност се образува, като към производствената себестойност се прибавят и онези разноски, които, макар че възникват в производствено-техническия процес, т. е. във фабричното заведение на индустриалното предприятие, имат също така връзка с производствените продукти. Касае се за разноските относно издръжката на търговския апарат в индустриалното предприятие.

Както е видно от изложеното дотук, в случая се касае за разноски, чийто местопроизход е фабричното заведение (производствените служби), за разноски, чийто местопроизход са управителните служби, и за разноски, чийто местопроизход са търговските служби на индустриалното предприятие. В зависимост от, местопроизхода им следователно разноските могат да се подразделят на производствени, управителни и търговски разноски.

а) Производствени разноски

Към производствените разноски спадат разноските за основни, спомагателни и горивни материали, основна и допълнителна заплата на заетите в производството работници и начисленията върху заплатите, амортизациите и др. Производствените разноски от своя страна могат да се подразделят на преки производствени разноски и непреки или косвени производствени разноски, наречени още общи производствени разноски. Разграничението на преки и косвени (общи) производствени разноски има значение за предприятията, които имат повече от едно основно производство. С подробностите по тези въпроси ще се занимаем по-нататък.

С част от производствените разноски ние вече се запознахме, когато разглеждахме план-сметките относно употребените материали, заплатите на работниците в основните производства и др. Това са преките производствени разноски. В инструкцията за калкулацията е казано, че към общите производствени разноски спадат:

а. Основна заплата на заетия в производството технически персонал. За персонала се съставя щатна ведомост № 1. И тук трябва да се спазват упътванията, дадени в инструкцията по плана за труда. Щатната ведомост се одобрява от висшестоящата организация в началото на планирания период.

Вписаните длъжности в приложената щатна ведомост № 1 служат като пример. Предприятието вписва своите длъжности в зависимост от особеностите на производството и устройството на предприятието и утвърдения щат. В случаите, когато известна категория лица от техническия персонал е непосредствено заета само в един вид производство - заплатата на тези лица се отнася направо към този вид производство.

б. Допълнителна заплата.

в. Начисления върху заплатата. Тези два вида разноски се определят съгласно инструкцията за труда.

г. Командировки. Тези разноски са общи и разпределяеми в случаите, когато са свързани с общата производствена дейност на предприятието, но не и когато се извършват за нуждите на определен вид производство. В последния случай извършените разноски се отнасят направо, само за този вид производство. Тук не се включват разноските за командировки във връзка с управлението и търговската дейност на предприятието.

д. Курсове. Предвиждат се в случаите, когато предприятието поддържа или предстои да открие специални курсове за подготовка и опресняване знанията на кадрите. Тук се отнася и съответната част от разноските на заводските училища.

е. Вербуване на работници. Предвиждат се в случаите, когато поради специфичните условия на производството се извършват разноски за набирането и превозването на нови работници и др. подобни мероприятия. Планират се по предвижданията или въз основа на фактически данни от предшествуващия период.

ж. Охрана на труда. Планират се всички разноски по обезопасяването на машините - ограждания и др., а така също и по здравеопазването на работниците - вентилации, специално гумено облекло и други: специални хигиенни мерки.

з. Отопление.

и. Осветление. Включват се разноските по отоплението и осветлението на производствените помещения. Когато енергията е собствена, калкулира се по фабрична себестойност.

к. Рационализаторство и изобретателство. Тези разноски се планират по фактически данни от предшествуващия период.

л. Вътрешно-фабричен превоза Това са разноските по поддържането и обслужването на всички преносвателни инсталации и съоръжения (без тези по собствен тя транспорт, за които се съставя план-сметка № 11).

м. Транспортни разноски. Тук се отнасят разноските за транспорт с превозни средства, ако те не са включени вече в другите разходни елементи. Когато превозите се извършват от собствения транспорт, разноските по тази точка се свързват с план-сметка № 11.

н. Поддържане на пожарна охрана. Обхващат се разноските по поддържане и съхраняване на пожарогасителни уреди, вземане на предохранителни мерки срещу пожари и др. Планират се по норми или по фактически данни от предшествуващия период.

о. Лаборатория. Тук се включват всички разноски за работата на фабричната лаборатория, нейното поддържане и останалите веществени разноски без тези за личния състав, както и за извършените опити и изследвания.

п. Застраховки. Тук се включват разноските по застраховка на материалите на склад и в процес на производство и на основните производствени средства. Разноските по застраховката на готовата продукция се отнасят по с/ка Търговски разноски, а на административните сгради и стопански инвентар - в с/ка Общи управителни разноски.

р. Лихви. По тази точка се включват лихвите за отпусканите по плана кредити на предприятието за оборотни средства.

с. Други разноски. Тук се вписват разноските за малоценни и малотрайни предмети и други  разноски, непредвидени в изброените вече точки. Тяхното планиране става, като се изброяват поотделно. План-сметката за общите производствени разноски № 14 има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 14
за общопроизводствените разноски по плана

Видове   разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана
1 2 3 4

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

Основна заплата на заетите в производството
ръководни лица.................................................
Допълнителна заплата .....................................
Начисления върху заплатата ..........................
Командировки ..................................................
Курсове .............................................................
Вербуване на работници .................................
Охрана на труда ...............................................
Отопление .........................................................
Осветление ........................................................
Рационализаторство и изобретателство .........
Вътрешнофабричен превоз ..............................
Транспортни разноски .....................................
Поддържане на пожарна охрана .....................
Лаборатория .......................................................
Застраховки ........................................................
Лихви за оборотни средства .............................
Други ...................................................................
Всичко

   
Видове   разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана
1 2 3 4

1
2

За производство Х ......................................
За производство У ......................................
Всичко

   

С щатната ведомост № 1, за която става дума в горецитираните разпоредби на инструкцията за калкулацията относно общите производствени разноски, се запознахме при разглеждането на въпросите за трудовите разноски.

б) Управителни разноски

Към управителните разноски спадат всички лични и веществени разноски, които възникват в управителните служби на предприятието. Тези разноски имат общ характер и когато предприятието има няколко производствени отдели, те се третират като общи управителни разноски, аналогично на общите производствени разноски. Съгласно инструкцията за калкулацията към общите управителни разноски спадат:

а. Основна заплата на персонала в управлението. Съставя се щатна ведомост № 2 за персонала на управлението, в която последният е разпределен по отдели с обозначение броя на лицата и месечната заплата, както видяхме това по-рано. Щатната ведомост се одобрява от висшестоящата организация в началото на плановия период. Посочените длъжности в план-сметка № 2 са примерни. Предприятието включва своите длъжности в зависимост от особеностите на организацията му и от утвърдения щат.

б. Допълнителна заплата. Определя се съгласно инструкцията по плана за труда в зависимост от броя на персонала и основната му заплата.

в. Начисления върху заплатата. Определят се също съгласно инструкцията по плана за труда.

г. Командировки. Планират се в минимален размер и се обуславят от действителната нужда. Това са разноските само за командировки във връзка с управлението и администрирането на предприятието, но не и за тези, свързани с производството и търговската организация на предприятието.

д. Канцеларски разноски.

е. Пощенски, телефонни и телеграфни разноски. Планират се обикновено по фактически данни от предшествуващия период, коригирани съгласно плана за снижение на себестойността.

ж. Отопление.

з. Осветление. Тук се отнасят разноските за отопление и осветление на административно-канцеларските помещения.

и. Транспортни разноски. Тук се отнасят разноските за транспорт,

к. Режийни разноски за стола на работниците и служителите. Вписват се разноските за стола, заплата на персонала, поддържане, гориво и др., в зависимост от установените норми и законни разпореждания.

л. Разноски за амбулаторията. Вписват се разноските по амбулаторията (заплата на санитарния персонал, медикаменти и др.). Размерът на тези разноски се обуславя от броя на работниците.

м. Наеми. Вписват се разноските за наем за производствените и административните сгради, места и др.

н. Застраховки. Вписват се разноските за застраховки на сградите и инвентара на управлението на предприятието.

о. Текущ ремонт на административните сгради и на канцеларския инвентар. Тук се включват всички разноски по поддържане на сградите и инвентара, леките поправки, поставяне на счупени стъкла, изкърпване на мазилки и др. Тези разноски се свързват с план-сметка № 13.

п. Амортизация на административните сгради и на канцеларския инвентар. Вписват се данните от план-сметка № 7 за разпределянето на набраните амортизационни отчисления.

р. Други разноски. Тук се вписват разноските, които не са упоменати в горните точки, като разноските по реконструкцията на уедряването на предприятията и др. Те се изброяват поименно.

Споменатата план-сметка за общите управителни разноски № 15 има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 15
за общоуправителните разноски по плана за.......година

Видове разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14
15

16

Основна заплата на заетите лица в управлението
Допълнителна заплата ............................................
Начисления върху заплатата ..................................
Командировки ..........................................................
Канцеларски разноски .............................................
Пощенски, телеграфни и телефонни разноски
Отопление ...............................................................
Осветление ..............................................................
Транспортни разноски ...........................................
Режийни разноски за стола на работниците ........
Амбулатория ..........................................................
Наеми ......................................................................
Застраховки ............................................................
Поддържане и текущ ремонт ................................
Амортизация ...........................................................
Други .......................................................................
Всичко

   
Видове разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана

1

2

3

За производство Х ................................................
За производство У ................................................
За допълнителни и второстепенни производства
Всичко

   

в) Търговски разноски

Към търговските разноски, възникващи в търговските служби на индустриалното предприятие, спадат съгласно инструкцията за калкулацията следните разноски:

а. Основна заплата.

б. Допълнителна заплата.

в. Начисления върху заплатата на служителите, обслужващи търговската дейност на предприятието и организиращи пласирането на готовата продукция. Тези разноски се определят съгласно инструкцията по плана за труда.

г. Командировки. Тези разноски се отнасят за. командировки във връзка с пласмента на продукцията. Планират се в зависимост от нуждите, набелязани предварително при съставяне на производствения план.

д. Канцеларски разноски.

е. Пощенски, телефонни и телеграфни разноски. Планират се съобразно нуждите или по отчетни данни, коригирани с оглед изпълнение на плана за снижение на себестойността.

ж. Опаковъчни и други материали. Вписват се разноските за опаковъчни материали, разни видове търговски амбалаж и други видове материали, свързани предимно с опаковката на продукцията. Когато съпровождащата готовия продукт опаковка се заплаща отделно или се връща обратно на предприятието-производител, разноските за него не се вписват и следователно не участвуват при установяването на търговската себестойност на продукцията. Ако опаковката е от естество, че се изхабява, вписва се само стойността на изхабеното по възприети норми.

з. Отопление.

и. Осветление. Тук се вписват само разноските по отоплението и осветлението на помещенията, обслужващи търговската дейност на предприятието, като кантори, отделени от предприятието складове и др.

к. Транспортни разноски. Обхващат се разноските по пренасянето на готовата продукция от фабриката в търговския склад или до мястото на предаването им.

л. Поддържане и текущ ремонт. Тук се вписват разноските по поддържането и текущия ремонт на помещенията и инвентара, необходими за продажбата на готовата продукция.

м. Амортизация. Отнася се само до основните средства, обслужващи продажбите - помещения, съоръжения, канцеларски инвентар и др. Данните се вземат от план-сметка № 7.

н. Застраховки. Тук се вписват разноските по застраховка на готовата продукция.

о. Други разноски. Могат да се явят в зависимост от особеностите в организацията на предприятието.

За търговските разноски се съставя план-сметка № 16, която има следния вид (стр. 120).

Както се вижда, и трите план-сметки, за които споменаваме напоследък, се състоят от по две части. В едната част са изброени отделните видове разноски по стопанското им естество, а в другата част са изброените видове основни производства, между които става разпределението на тези разноски.

* * *

Като особен, четвърти вид разноски могат да се разгледат на това място и вноските за висшестоящата организация, индустриалното обединение, към което се числи съответното индустриално предприятие. Както е казано в инструкцията за калкулацията, тези разноски се определят съгласно специални тарифи пропорционално на производствената (фабрична, минна и пр.) себестойност.

ПЛАН - СМЕТКА № 16
за търговските разноски по плана за.......година

Видове разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Основна заплата ....................................................
Допълнителна заплата ............................................
Начисления върху заплатата ..................................
Командировки ..........................................................
Канцеларски разноски .............................................
Пощенски, телеграфни и телефонни разноски
Опаковъчни и други материали .............................
Отопление ...............................................................
Осветление ..............................................................
Транспортни разноски ...........................................
Поддържане и текущ ремонт..................................
Амортизация............................................................
Застраховки ............................................................
Други.........................................................................
Всичко

   
Видове разноски По фактически разноски от предшествуващия период По плана

1
2
3

За производство Х ...............................................
За производство У ...............................................
За допълнителни и второстепенни производства
Всичко

   
 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание