Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > II. Видове разноски. Разграничителни белези > 1. Видове според стопанското им естество

Счетоводство и калкулации

Видове разноски според стопанското им естество

От гледище на стопанското им естество разноските в индустриалното предприятие могат да се подразделят на, материални, трудови,финансови, амортизации и разноски от смесен характер.

а) Материални разноски

Материалните разноски представляват стойността на употребените в производството суровини и материали, които се подразделят на основни материали, спомагателни материали и горивни материали съгласно инструкцията за калкулацията. Основните материали - суровини, материали и полуфабрикати - съставляват, както се казва в инструкцията, основната същност на продукцията. За тях се съставя план-сметка № 1. Въпросната план-сметка № 1 относно основните материали има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 1
за основните материали за производството на .......
по плана за.......година


по
ред
Показатели Основни материали
наименование на материала
мярка .............................
наименование на материала
мярка ...................................
фактически през предиш. период

по плана

на сто към предшеств. период

фактически през предиш. период

по плана

на сто към предшеств. период

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

Доставна стойност на единица основен ма­териал
Допълнителни разноски на единица основен
материал
Всичко
% на оползотворяване (рандеман)
Количество на основния материал в единица готов продукт
Стойност на основния материал в единица готов продукт (3X5)
Стойност на използуваемите отпадъци и опа­ковка в единица готов продукт
Нетна стойност на основния материал в еди­ница готов продукт (6-7)
Общо колич. основен материал за цялата продукция (колич. продукция Х5)
Обща сума на разноските за основния ма­териал за цялата продукция (колич. про­дукция Х8)

В тази план-сметка се съдържат, както се вижда, данни относно фактически разноски, т. е. разноски, които са извършени през минал отчетен период, и относно планови разноски, т. е. разноски, които се планират за следващ период във връзка с планирането себестойността на индустриалната продукция.

Нашето внимание се насочва само към фактическите разноски, тъй като изучаването на въпросите относно планирането на разноските и себестойността е предмет на научната дисциплина относно планирането в индустриалното предприятие, както е предвидено в сегашната учебна програма.

Резултатът от съставянето на план-сметка № 1 се свежда към установяването на общата сума на разноските за основни материали за цялото произведено количество продукция, а също така и за единица продукция. Тези данни се вписват след това в калкулацията за себестойността на произведената продукция като отделно перо. Казаното току-що по отношение на ролята на план-сметка № 1 важи и за останалите план-сметки относно другите видове разноски, с които ни предстои да се занимаем.

Спомагателни материали съгласно инструкцията за калкулацията са тези, които се употребяват в производството, имат допълнително значение при изработването на готовия продукт и не съставляват неговата основна същност. В плановата калкулация те се предвиждат по производствени разходни норми, а ако за тях няма такива - по фактически данни по предшествуващия период, а за фактическата и изпълнителна калкулация - по фактически данни. За спомагателните материали се съставя план-сметка № 2. Тяхната стойност се определя, като към до-ставната цена се прибавят всички допълнителни разноски и се приспадне стойността на използваемата опаковка по продажни цени. План-сметка № 2 има следния вид (виж. стр. 89).

Горивни материали са онези, които се. употребяват за гориво. За горивните материали се съставя план-сметка № 6, в която последните се разпределят, както е казано в инструкцията, на:

а) технологическо гориво - когато горивото (въглища, кокс и пр.) се употребява непосредствено в производствения процес такова, каквото е;

б) гориво, предназначено за спомагателните производства - паропроизводство, двигателна сила, електропроизводство и др. ;

в) гориво за отопление на производствените помещения. Стойността на горивните материали се определя, като към доставната им стойност се прибавят допълнителните разноски по тяхното доставяне и други франко фабриката.

Разпределението на разноските за горивни материали между отделните видове производства се извършва или като се отнасят направо - в случаите на употребеното технологическо гориво или чрез сметките на допълнителните разноски от схемата на калкулацията, или чрез спомагателните производства.

Когато горивните материали се употребяват за спомагателните производства, стойността им се вписва в съответните план-сметки, а в калкулацията за себестойността се вписват разноските за доставената от това спомагателно производство услуга - стойността на количеството пара от паровата станция, на електроенергията от собствената електростанция и т. н.

Стойността на горивото за отопление на фабричните помещения се вписва в план-сметката на общопроизводствените разноски, за отопление на административните помещения - в план-сметката на общоуправителните разноски, и за отопление на търговските помещения - в план-сметката на търговските разноски.

ПЛАН - СМЕТКА № 2
за основните материали за производството на .......
по плана за.......година


по
ред
Показатели Основни материали
наименование на материала
мярка .............................
наименование на материала
мярка ...................................
фактически през предиш. период

по плана

на сто към предшеств. период

фактически през предиш. период

по плана

на сто към предшеств. период

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
4

5

6

7

8

9

Доставна стойност на единица материал
Допълнителни разноски на единица материал
Всичко
Стойност на използваемите отпадъци и опаковка на единица спом. материал
Нетна стойност на единица материал (без стойността на използуваемите отпадъци и опаковка (3-4)
Количество на спомаг. материал в единица готов продукт
Стойност на спомаг. материал в единица готов продукт (6X5)
Общо колич. на спомаг. материал в цялата продукция (колич. готов продукт X 7) .
Обща сума на разноските за спомагателния материал за цялата продукция (колич. го­тов продукт X 7)

Размерът на употребеното гориво и в трите случая се определя р зависимост от производствените разходни норми или по данни от предшествуващия период. План-сметка № 6 относно горивните материали (виж. стр. 90).

Тази план-сметка се състои, както се вижда, от две части. В едната част се вписват разноските за разните видове употребени горивни материали, а в другата част се извършва разпределението на тези разноски съответно на разните производства и служби в предприятието. Така, разпределението, което е означено в план-сметка № 6, се отнася до основните и спомагателните производства и до съответната част, спадаща към общите производствени, управителни и търговски разноски. С начините на разпределението им ще се запознаем по-нататък при изучаване на видовете разноски според калкулативно-техническото им естество. Същото важи и за останалите план-сметки, в които има разпределение на разноските.

б) Трудови разноски

Трудовите разноски представляват разноски за заплащане труда на участвуващите в стопанската дейност на индустриалното предприятие работници и служащи. Изплащането на трудовите разноски може да става в пари или в натура, Моментът на тяхното изплащане не винаги съвпада

с момента на употреблението на труда в производствения процес. Най-често трудът се заплаща след изтичане на определен период, в продължение на който е упражнен той, обикновено ден, седмица, месец. В практиката се среща и заплащане на труда в аванс.

ПЛАН - СМЕТКА № 6
за горивните материали по плана за .......година

№ по ред Вид горивни материали мярка стойност на единица горивен матер. По фактически разноски от предшествуващия период По плана
Количество Обща стойност Количество Обща стойност
1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

№ по ред Разпределение на разноските мярка По фактически разноски от пред-шестващия период По плана
на единица обща ст-ст на единица обща ст-ст
к-во ст-ст к-во ст-ст

1

2

1

2

3

4

1
2
3

I. Технологическо гориво
Производство Х ..............................................
а) ......................................................................
б) ......................................................................
Производство У ...............................................
а) .......................................................................
б) ........................................................................
II. За спомагателните производства
Ремонтно-механическата работилница ......
а) ....................................................................
б) ....................................................................
Електростанцията ........................................
а) ....................................................................
б) ....................................................................
Паровата станция .........................................
а) ....................................................................
б) ....................................................................
Собственият транспорт ................................
а) ....................................................................
б) ....................................................................
III. За отопление
За с/ка общопроизводствени разноски ........
За с/ка общоуправителни разноски .............
За с/ка търговски разноски ...........................

Трудовите разноски се калкулират в себестойността на продукцията в момента на пресмятането на същата без оглед на това, дали те са изплатени или не. Важното е калкулираната стойност да представлява възнаграждение на употребен в производството труд.

Трудовите разноски се подразделят на три основни групи: основна заплата, допълнителна заплата и начисление върху заплатата.

Основна заплата получават работниците и служащите, които са заети в основните производства, заетите в производството инженерно-технически служители и служителите, които са заети в управлението на предприятието.

За разноските за основна заплата на заетите в основните производ­ства работници се съставя план-сметка № 3, която има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 3
за основната заплата на работниците, заети в основното производство
по плана за ................... година

Видове разноски По фактически разноски от предшестващия период По плана
1 2 3 4

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

Заплащане на фактически отработените човеко-дни
и извънредните часове по размери, определени по
надничния блок и щатните таблици
Заплащане на парче и акорд по съответната оценка
Заплащане на наднорменото производство по про-
гресивно-премиалната оценка
Заплащане на увеличението в размер най-малко 25%
за извънреден труд и празничните, и неделни дни
Доплащане за нощен труд
Доплащане допълнително за по-висока квалификация,
допринасяща особена полза за производството
Доплащане за интензивен труд и уплътняване на
Доплащане във връзка с изменения в условията на
работата и за работа при тежки условия
Доплащане за прослужено време
Заплащане неотработените човеко-дни и часове поради
вина на предприятието и по обективни причини
ВСИЧКО

Разпределение на разноските По фактически разноски от предшестващия период По плана
1 2 3 4

1
2

На работниците от производство Х .....................................
На работниците от производство У .....................................
ВСИЧКО

Участието на разноските за заплати в себестойността на готовата продукция се изчислява в зависимост от нормите за разход на труд в единица продукт. За база за разпределение на труда при разновидните производства служи необходимото време по трудовите производствени норми или фактическите такива за произвеждането на отделните произ­ведения.

За разноските за основна заплата на инженерно-техническите слу­жители не се съставя отделна план-сметка, тъй като тези разноски имат непряк (косвен) характер и спадат към групата на общите производ­ствени разноски, с които ще се занимаем по-късно и за които се съставя план-сметка № 14, включваща наред с трудовите разноски и други ви­дове разноски. За заплатите на инженерно-техническите служители се съставя специална щатна ведомост № 1, в която се означават разните видове технически длъжности и се пресмятат полагаемите се заплати и която същевременно представлява приложение към споменатата план-сметка № 14 за общите производствени разноски. Тази щатна ведомост има следния вид:

Приложение към план-сметка № 14

ЩАТНА ВЕДОМОСТ № 1
за техническите лица, заети в производството .............................
по плана за ................... година

№ по ред Наименование на длъжността Брой на длъжност-ните лица Колко месеца в годината работи Месечна заплата Общ сбор на годишната заплата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Технически директор
Технически ръководител
Пом. техн. ръководител
Началник на техническия контрол
Групов майстор
Помощник-майстор
Завеждаш нормите
Завеждащ лабораторията
Лаборанти
Стажант-техници
...............................................................
..............................................................
Всичко

За разноските за основни заплати на служителите в управлението също така не се съставя отделна план-сметка, тъй като тези разноски, които имат също така непряк характер, се включват в общите управи­телни разноски, за които се съставя план-сметка № 15, включваща освен персоналните разноски още и веществените разноски по общото управление на предприятието. За лицата, които са заети в управлението на предприятието, се съставя отделна щатна ведомост № 2, която съще­временно представлява приложение към споменатата план-сметка № 15. Тази щатна ведомост има следния вид (стр. 93).

Допълнителна заплата получават също така работниците и служа­щите, които са заети в основното производство, както и инженерно-техническите служители и служителите от управлението и търговския апа­рат на предприятието. За разноските за допълнителна заплата на заетите в основното производство работници се съставя план-сметка № 4.

Приложение към план-сметка № 15

ЩАТНА ВЕДОМОСТ № 2
за заетите лица в управлението по плана за.......година

Структура на управлението и наименование на длъжността Брой на длъжностните лица Колко месеца в годината работи Средна месечна заплата Общ сбор на годишната заплата
1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Управление
Директор................................................................
Завеждащ административната служба и кадри
Книговодители......................................................
Деловодители.......................................................
Машинописци.......................................................
Всичко
Планова служба
Завеждащ планирането......................................
Отчетници по плана............................................
Всичко
Снабдителна служба
Завеждащ домакинската снабдителна служба
Магазинер ..............................................................
Всичко
Главно счетоводство
Главен счетоводител .........................................
Счетоводители ...................................................
Касиер .................................................................
Книговодител ......................................................
Всичко
Друг обслужващ персонал
Телефонисти .......................................................
Куриери ................................................................
Пазачи .................................................................
Пожарникари .......................................................
Чистачки ..............................................................
Всичко

В тази план-сметка, както и в другите план-сметки са показани под­робно разновидностите на тази група разноски. Разпределението на до­пълнителната заплата между отделните видове производства се извършва въз основа на нормите за разхода на труд или по указанията, дадени за разпределение на основната заплата.

Разноските за основна заплата на инженерно-техническите служи­тели се вписват в план-сметка № 14, а разноските за основна заплата на служителите от управлението се вписват в план-сметка № 15, за които споменахме преди малко.

ПЛАН - СМЕТКА № 4
за допълнителната заплата на заетите в основното производство работници
по плана за ................... година

№ по ред Видове разноски По фактически разноски от предшествуващия период По план
1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7 8

9

Заплащане на редовната годишна отпуска и обезщетението за неизползуването й и на допълнителната отпуска, давана на ударниците.
Заплащане на различни други отпуски (поради
болест, майчинство и др.
Заплащане за прекъсванията на работа на май-
ките-кърмачки
Заплащане на работното време, употребено за изпълнение на граждански и обществени задъл-
жения
Заплащане на дните и прекъсванията на работата за обучение и специализация на работн. в учебни заведения
Заплащане на суми за семейни добавки и еднократни помощи при встъпване в брак и за живо-
родени деца
Заплащане на национални празници
Пазарна стойност на допълнителните възнаграждения в натура (облекло, превози за сметка на предпр. и др.)
Заплащане на обезщетение при уволнение на работници не по вина на работника
Всичко
% към основната заплата

№ по ред Разпределение на разноските По фактически разноски от предшеству вашия период По плана
1 2 3 4

1
2

На работниците от производство Х ....................
На работниците от производство У ...................
Всичко

В същите две план-сметки и по същите съображения се вписват и начисленията върху заплатите на инженерно-техническите и на управи­телните служители. А за начисленията върху заплатите на заетите в ос­новното производство работници се съставя отделната план-сметка № 5, в която са посочени подробно разните видове начисления и която има следния вид:

Разпределението на тези разноски между отделните видове производства се извършва, както е казано в инструкцията за калкулацията, в зависимост от нормите за разхода на труд и основните заплати на работниците.

ПЛАН - СМЕТКА № 5
за начисленията върху заплатите на заетите в основното производство работници по плана за.......година

Видове разноски По фактически разноски от предшеству вашия период По плана
1 2 3 4

1
2
3
4 5 6

Осигурителни вноски във фонда 0. 0. (злополука, болест, майчинство, безработица, пенсии) . . . .........................................................
Осигурителни вноски в пенсионните фондове за
пенсии за изслужено време .................................
Вноски във фонда „Здрав, застраховки" за леку-
ване държ. и кооп. служители
Вноски „Отдих и култура” .....................................
Вноски за фабричен лекар .................................
Заплащане на данък върху обшия доход от предприятието за сметка на работника .........
Всичко
% към основната заплата

Видове разноски По фактически разноски от предшеству вашия период По плана

1
2

На работниците от производство Х ....................
На работниците от производство У ...................
Всичко

в) Финансови разноски

Финансовите, разноски се състоят главно в лихвата. Нейният раз­мер се установява в определен процент обикновено за една година по законодателен ред. По този начин лихвеният процент става еднакъв при всички случаи. Като единствено променлив елемент остава само времето, в продължение на което се ползуват от предприятието заемните сред­ства. Кредитирането на предприятията е свързано често пъти и с разни други разноски освен лихвата, които следва да се третират като финан­сови разноски в непряк смисъл на думата. Такива са например разните такси, комисионни, наеми на антрепозитни складове, които са присъщи на варантното кредитиране, и други подобни, но те не се третират като типични финансови разноски.

По отношение на разноските за лихви в инструкцията за калкула­цията е казано, че към тях спадат лихвите за отпусканите по плана кредити на предприятието за оборотни средства. И тези разноски се впис­ват в план-сметка № 14 и се разпределят между отделните производ­ства заедно с останалите общи производствени разноски.

г) Амортизации

Амортизацията представлява особен вид материални разноски. В производствения процес на индустриалното предприятие се използуват средства на труда, каквито са машините, инсталациите, фабричните сгради и други подобни. Само че докато предметите на труда (например материа­лите) участвуват в себестойността с цялата си стойност, средствата на труда (машините и пр.) участвуват като елемент в себестойността на производствените продукти само с част от стойността си, тъй като за разлика от предметите на труда, които се употребяват еднократно в производството, средствата на труда се използуват многократно в про­изводствения процес. Затова именно последните спадат към групата на основните средства, а материалите спадат към групата на оборотните средства на индустриалното предприятие.

Амортизацията представлява стойностно намаление на вложените в предприятието основни средства, обуславящо се от тяхното действително и необходимо-присъщо изхабяване, или овехтяване, или обезценяване. Основните средства подлежат на амортизация, е казано в чл. 7 на закона за счетоводството, във връзка с изхабяването, овехтяването и обезценя­ването им. Изхабяването и овехтяването произхожда от така нареченото от Маркс материално изхабяване, а обезценяването им - от моралното изхабяване на основните средства.

Определението на понятието амортизация съдържа три главни момента.

Първият момент е, че амортизацията представлява стойностно намаление на участвуващите в производствения процес на предприятието основни средства. Размерът на амортизацията е в зависимост от време- ползуването на тези основни средства. Така, ако една машина например може да се ползува всичко десет години и нейната стойност възлиза на 200000 лв. (в момента се абстрахираме от разноските за основен ремонт), то за една година непрекъснато ползуване размерът на нейната аморти­зация е равен на 20000 лв. Сумата 20000 лв. представлява стойностното намаление на въпросната машина. Същата сума 20000 лв. представлява от гледище на калкулацията разноски, част от себестойността на произ­водствените продукти. При положение, че тази машина се ползува десет години, в края на десетата година ще бъдат калкулирани и последните 20000 лв. в себестойността на произведената през същата година про­дукция. При нормални условия тази изхабена вече машина следва да бъде заменена с нова.

Вторият момент, който се съдържа в определението на понятието амортизация е, че последната се обуславя от действителното и необхо­димо присъщо изхабяване на основните средства.

Третият момент е, че амортизацията се обуславя от овехтяването или обезценяването на основните средства. Касае се за случаи, при които една машина, макар и още да не е напълно изхабена, е овехтяла или е загубила от своята стойност и предназначение; обезценила се е, защото е открита нова, по-усъвършенствувана машина, със същото предназначе­ние, но с много по-голяма продуктивност и икономичност в използуването й или защото цените изобщо впоследствие са спаднали.

Амортизацията се пресмята в процент върху стойността на аморти­зираното основно средство. Предвид на това, че различните видове ос­новни средства имат различно предназначение, както е различно и време­траенето им, то и процентите на амортизацията са различни. Процентът на амортизацията се определя, като числото сто се раздели на предпола­гаемото число години живот, през които ще бъде използуване основното средство. Така, ако за дадена машина е определен годишен процент на амортизацията 10%, това означава, че същата машина се предполага да бъде използувана в продължение на десет години. Предположенията за времеизползването на основните средства се основават безспорно на тех­нически изследвания и на стопанския опит. Те отговарят, разбира се, на нормални условия и не могат да бъдат валидни за непредвидените про­мени, както и при случаите на нови открития и технически усъвършенствувания, които налагат преждевременното амортизиране на някои видове основни средства.

Амортизационните отчисления за основните средства се извършват, както се казва в инструкцията, въз основа на законно установени про­центи и се внасят в държавните банки. За тези отчисления се съставя план-сметка № 7, в която се вписват основните средства, които следва да се амортизират. Разпределението на амортизацията по видове произ­водства и отделни сметки се извършва в зависимост от предназначението на основните средства и според производствените норми за единица про­дукт, а ако липсват норми - по фактически данни от предшествуващия период.

Основните средства на предприятията се разпределят, както е казано в инструкцията за калкулацията, на производствени и непроиз­водствени.

Производствените основни средства са:

1. Сгради. Към тях се отнасят сградите от производствените отде­ления и тези, обслужващи производствения процес като администра­тивните и др.

2. Съоръжения. Към тях се числят кули за водно налягане, кла­денци, фабрични комини, мостове, шахти, железопътни линии и др.

3. Силови машини. Тук се отнасят машините за производство и трансформация на енергията.

4. Предавателни устройства. Това са електропроводни линии, транс­мисии, паропроводи и други средства за пренасяне на различни видове енергия на разстояние.

5. Машини и апаратури. Те представляват от себе си изпълнителни механизми, с помощта на които работниците непосредствено въздействуват върху вложените материали (на предметите на труда), с цел да из­менят тяхното състояние, физически или химически свойства. Към тази група се отнасят и транспортиращите механизми, като асансьори, кранове и други подобни.

6. Инструменти и приспособления. Тук се отнасят онези средства на труда, предназначението на които е обработката на материалите, изследването или измерването на продукцията и пр. Към тази група се отнася инвентарът, който обслужва производството, като: работни маси и столове, шкафове за инструментите и др.

7. Транспортни средства. Това са средствата за пренасяне на стоки и хора без транспортиращите механизми. Към тази група се отнася и работният добитък, който в промишленото предприятие може да бъде из-ползуван само като транспортно средство.

8. Стопански инвентар. Тук се включват предметите, използувани от управлението на предприятието - канцеларски инвентар и мобелировка, пишещи и сметачни машини, картотечни шкафове и др.

9. Трайни вложения, Това са крупните мелиоративни, отводнителни и други трайни вложения, които са в косвена връзка с производствения процес на предприятието. Тук се включват разноските по учредяването на предприятието, по усвояването на новото производство, по проучва­нията и предварителните опити за нови производства, по откриване на минни полета, разходите по реконструкцията и уедряването на индустриал­ните предприятия, за заводските училища и други разноски, които по пътя на амортизацията се включват в себестойността на продукцията в продължение на няколко години.

Към непроизводствените основни средства се отнасят тези на комунално-битовото стопанство и други, като при разпределянето на амортизацията им последната се отнася само по сметка на комунално-битовото стопанство.

Споменатата план-сметка № 7 за амортизационните отчисления на основните средства има следния вид (стр. 99).

При определяне на общия годишен амортизационен процент за дадено основно средство се има предвид наред с неговата нова доставна (възстановителна) стойност още и сумата на разноските за основен ремонт. Най-напред се установява амортизационният процент за възстановяването, който е в зависимост, както видяхме, от времеползването на основ­ните средства, а след това се установява и амортизационният процент за основния ремонт. Сборът от двата процента представлява общия про­цент за пълното амортизиране на съответното основно средство. При определянето на процента за основен ремонт се имат предвид разходи за основен ремонт, които се изразходват средно за определено основно средство. Тези разходи се пресмятат в процент от доставната стойност на същото. За изясняването на тези въпроси ще разгледаме един опро­стен пример. Основното средство-сграда с тухлена и каменна зидария - на индустриално предприятие X има определена трайност 50 години. Про­центът на разходите за основен ремонт през времетраенето на основното средство е 40%. Да се определят процентът за възстановяването, про­центът за основния ремонт и годишният процент за пълното амортизи­ране на същото.

Процентът за възстановяването се определя в случая чрез равен­ството :

процент за равенство 1

Процентът на основния ремонт се определя чрез равенството:

процент за равенство 2

Процентът за основния ремонт представлява следователно такава част от процента за възстановяването, каквато процентна част предста­вляват разходите за основния ремонт от доставната стойност на съответ­ното основно средство, което се взема за 100, или: 40% от 2% е равно на 0.8%.

Процентът на общата годишна амортизационна норма за пълното амортизиране на въпросното основно средство е следователно 2.8% (2% + 2.8% = 2.8%). Примерът, който разработихме, съответствува на данните в таблицата за амортизационните норми, съдържаща се в издадената от Държавната планова комисия наредба за амортизационните норми (Държавен вестник бр. 240 от 17.Х.1949 г.)1 която е в сила от 1 януари 1950 г.

ПЛАН - СМЕТКА № 7
за амортизационните отчисления на основните средства по плана за.......година

Вид на амортизиращите се основни средства По фактически разноски от предшестващия период По плана
Стойност на основните средства Годишен процент на отчислението Амортизация
1 2 3 4 5 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

I. Производствени основни средства
Сгради ........................................................................
Съоръжения...............................................................
Силови машини.........................................................
Предавателни устройства ........ .............................
Машини и апаратури ..............................................
Инструменти и приспособления .............................
Транспортни средства ..............................................
Стопански инвентар .................................................
Трайни вложения ...............................................
II. Непроизводствени основни средства
Комунално-битово стопанство......
Всичко . .

Разпределение на амортизацията По фак тически раз носки от пред шества щия период Сгради Съоръ жения Силови машини Предава телни устрой ства Машини и апара тури Инстру менти и прина длежно сти Тран спортни средства Стоп ански инвентар Трайни вложе ния Всичко
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
2

1

2
3
4

1

2
3
4

I. Основно производство
Производство X..........
Производство У..........
II. Спомагателни производства
Ремонтно механическа работилница .
Собствена електростанция .....
Собствена парова станция .....
Собствен транспорт ........
III. Разни стопанства и с/к и
С/ка общо производствени разноски
С/ка общоуправителни разноски
Ска търговски р ки........
Комунално битово стопанство
Всичко

С тази наредба се урежда по един по-цялостен начин материята за амортизационните норми в нашата страна, което има голямо значение за плановата стопанска дейност на предприятията. По-долу цитираме някои от нейните принципиални разпоредби, които имат значение за калкулациите на индустриалните предприятия.

Наредбата е издадена въз основа на чл. 7 от закона за счетовод­ството и урежда размера на годишните амортизационни отчисления, пре­сметнати върху доставната (възстановителната) стойност на основните средства. Тя има следните задачи:

а) да установи годишните амортизационни норми;

б) да уреди начина за пресмятане на амортизационните отчисления;

в) да установи начина за отчитането и внасянето на амортизацион­ните отчисления;

г) да уреди начина за оползотворение на амортизационните отчи­сления.

Амортизационни норми са определените в таблиците към наредбата годишни отчисления, пресметнати в проценти върху новодоставната (възстановителната) стойност, според установената трайност и според разходите за основен ремонт на отделните видове и групи основни средства.

Амортизационната норма съдържа поотделно процентите:

а) за възстановяване на напълно изхабените или излезли от употребление основни средства и

б) за основен ремонт на същите.

Под основен ремонт (редовен или случаен) се разбират разходите за възобновяване на съществени части или на множество детайли (малки части) на машините, съоръженията или други основни средства, изхабени в процеса на производството. В него не влизат разходите за текущ ре­монт, които се правят систематически за поддържане на основните сред­ства в изправност (почистване, боядисване и други), предотвратяване на тяхното изхабяване и малките поправки, които не са свързани с разгло­бяването, заместването на значителни отделни или множество малки части.

Амортизационните отчисления на основните средства се пресмятат върху доставната им стойност, включително разноските по транспорта и монтажа, респективно фактическата себестойност, ако са от обективно производство при равномерни ежегодни амортизационни норми, устано­вени в приложените таблици.

Амортизационните отчисления за новопридобити основни средства се пресмятат от началото на месеца, през който е започнало използуването им, а на излезлите от употребление поради негодност, продажба или други причини основни средства амортизирането се прекратява от края на ме­сеца, през който е преустановено използуването им.

Амортизационни отчисления на предприятията, които имат сезонен характер, т. е. които са в експлоатация само през известно време на годината, се пресмятат ежемесечно върху основните им средства за цяла година.

Когато известно основно средство се придобие чрез безплатен труд от участниците в създаването му или по безвъзмезден начин, същото се оценява и осчетоводява по възстановителна (новодоставна) стойност, върху която амортизационните отчисления се пресмятат по установения в наредбата метод.

Когато някое основно средство е амортизирано напълно, но се из­ползува още от предприятието, амортизационните отчисления продължават да се пресмятат и внасят до края на месеца, през който се преустано­вява използуването му.

Амортизационни отчисления не се пресмятат върху:

а) основни средства с доставна стойност (възстановителна) до 3000 лв. за отделен предмет или комплект от предмети, когато се използуват групово, като разни гарнитури, уред или машина, принадлежности, серия от инструменти и пр.;

б) основни средства с трайност по-малко от две години независимо от стойността им;

в) земи и дворни места, естествени и изкуствени гори;

г) резервни основни средства (машини, уреди и др.), които са на склад и имат предназначение да заместят някои основни средства, когато последните станат негодни за използуване;

д) основните средства на промишлените предприятия или самостоятелните им отделения с изключения на сезонните, за времето през което не са използувани, ако в продължение най-малко на три месеца непрекъснато поради основен ремонт, реконструкция, липса на сурови или спомагателни материали или по други причини предприятието или отделението е преустановило напълно производствената си дейност само за времето, през което не е работено;

е) основните средства на всички други стопански предприятия включително предприятия, които имат сезонен характер, и отделни имущества на промишлените предприятия, използуването на които под каквато и да е форма е преустановено от предприятието в продължение най-малко на една година непрекъснато, само за времето, през което не е работено;

ж) основните средства на предприятия, обявени във формална ликвидация и престанали да извършват стопанска дейност.

Амортизационните отчисления, предназначени: а) за възстановяване на основните средства и б) за основен ремонт на същите, се внасят в Българската инвестиционна банка чрез съответната за месеца вноска в срок до 10-то число на следващия месец, като всяко предприятие трябва да посочи поотделно размера за възстановяване и този за основен ремонт съгласно таблицата.

За новопридобити основни средства, които не са осчетоводени през месеца, в който е започнало използуването им, амортизационните отчи­сления се внасят в Българската инвестиционна банка заедно с вноските за следващия месец. При внасяне на амортизационните отчисления в Бъл­гарската инвестиционна банка се представя декларация, подписана от ръко­водителя и счетоводителя на съответното предприятие, с която се декла­рира, че амортизационните отчисления са правилно и вярно пресметнати съгласно специална ведомост.

Амортизационните отчисления в частта им за възстановяване на основните средства се отнасят, както следва:

а) от държавните предприятия по отрасли, по министерства и по подсметки на самите предприятия; тия средства, които са в повече за дадена година, се използуват за строителство по народностопанския план, като обаче това използуване се отразява в съответните сметки на амортиза­ционния фонд;

б) от предприятията, принадлежащи на съответните народни съвети, по сметка на съответния народен съвет;

в) от кооперативните и частни предприятия по личните сметки на съответните предприятия.

Внесените в Българската инвестиционна банка амортизационни отчисления, предназначени за възстановяване, се използуват за възстановяване на излезлите от експлоатация основни средства и след това за нови капитални вложения съгласно предвижданията в годишния и тримесечните планове на предприятията, на министерствата и ведомствата.

Вноските за основен ремонт се отнасят по сметката на предприя­тието, което внася сумите Те се използуват от предприятието съобразно утвърдения общогодишен или отделните тримесечни планове за основен ремонт на основните средства. Ползуването на амортизационните отчи­сления за основен ремонт се разрешава от Българската народна банка въз основа на представените й планове за основни ремонти или когато се касае до случайни основни ремонти на основни средства - с константивен протокол за нуждите от него и окончателна сметка за оправдаване след извършването им. Извършените разходи за основен ремонт на основните средства се оправдават пред Българската народна банка от предприя­тията с подробен опис на всички разходни документи. Описът трябва да съдържа: номера на операционната бележка, с която е осчетоводен раз­ходът, кратко описание на ремонта и сумата. Описът трябва да бъде подписан от лицата, които имат право да задължават предприятието и които отговарят за верността на данните, вписани в описа.

Неизползуваните през годината амортизационни отчисления, предназначени за основен ремонт и внесени в Българската инвестиционна банка, остават на разположение на предприятието за ползуването им през след­ващите години за същите цели. В случай на недостиг на набраните суми от амортизационни отчисления за основен ремонт Българската народна банка може да разрешава по начало на предприятията краткосрочни кре­дити до размер на сумите на запланираните годишни основни ремонти на основните средства.

Отдаването под наем на основни средства не освобождава предприятието-собственик от пресмятане и внасяне на амортизационни отчисления.

За преотстъпените безвъзмездно основни средства от едно предприятие на друго или когато собствеността на основните средства не е установена, амортизационните отчисления се внасят от предприятието, което ги изпол­зува за споя сметка.

Остатъчната стойност на едно основно средство, което е било на­пълно амортизирано и е вече негодно за използуване, след продажбата му като материал се използува от предприятието само за нови капитални вложения. Българската инвестиционна банка и нейните кореспонденти упраж­няват контрол за своевременното внасяне на амортизационните отчисления и изпълнението на настоящата наредба, като за констатираните нарушения на отговорните лица се съставят актове по закона за банките. Кон­тролът по отчитането на основния ремонт принадлежи на Българската народна банка.

Всички предприятия се задължават да представят в определените срокове необходимите сведения за планиране на амортизационните отчисления, изисквани от Българската инвестиционна банка.

Българската инвестиционна банка дава периодични сведения за набраните средства от амортизационни отчисления на Държавната планова комисия и Министерството на финансите.

Към наредбата за амортизационите норми, някои от чиито основни положения цитирахме дотук, е приложена таблица за амортизационните норми, в която са означени разновидностите на отделните групи основни средства и определените конкретно за всяко едно от тях данни за годи­ните на трайността, процента на разходите за основен ремонт през време­траенето на основното средство, а също така и процентът за възстановява­нето, процентът за основния ремонт и процентът на годишната амортиза­ционна норма за пълното амортизиране на съответното основно средство.

Амортизацията и нейното калкулиране в себестойността на продук­цията е свързана с редица още проблеми, между които важно място заема въпросът: коя стойност на имуществото трябва да се вземе за основа, върху която да се пресмята амортизацията по установения процент - дали първоначалната стойност или балансовата, или възстановителната (новодоставната) стойност. Според сега действуващата наредба за амор­тизационните норми е възприета за основа, както видяхме, възстанови­телната стойност на основните средства.

д) Разноски от смесен характер

Разгледаните четири основни вида разноски се разграничават ясно едни от други по своето стопанско естество в отделни групи, но има още някои разноски, представляващи често пъти значителни суми, които не могат да се причислят точно към никой от разгледаните четири основни вида. Такива са например разноските за платени услуги на други пред­приятия (ишлеме, разноски за текущ ремонт, отопление, осветление, разноски за двигателна сила, наеми, застраховки, данъчни облози върху производството, мита и други такси и пр.), които също така се калкулират като елементи на себестойността на производствените продукти, но които не спадат строго нито към една от посочените преди малко четири ос­новни групи.

За едни от споменатите видове разноски от смесен характер раз­носките по поддържането и текущия ремонт на основните средства в инструкцията за калкулацията е предвидено да се съставя план-сметка № 13,

Останалите разноски от смесен характер се съдържат в споменатите план-сметки № 14, № 15 и др., за които споменахме по-рано.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание