Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > IV. Калкулиране на комунално-битови разноски

Счетоводство и калкулации

Калкулативно третиране разноските за комунално-битовото стопанство

Когато към индустриалното предприятие е създадено комунално-битово стопанство, за него също така се води сметка за различните видове разноски, които възникват в процеса на издръжката му, но тези разноски не се калкулират в себестойността на индустриалната продукция, както това е казано изрично в инструкцията за калкулацията. Тези разноски са некалкулативни разноски и се покриват от печалбата на предприятието, а при загуба те увеличават отрицателните резултати.

Въпреки че разноските за комунално-битовото стопанство са некалкулативни, за тях се съставя също така специална план-сметка. Това е план-сметка № 12, която има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 12
за разноските на комунално-битовото стопанство по плана за.......год.

Видове разноски По фактически
разноски от пред-
шествуващия
период
По  плана

 

Основна заплата ..............................................
Допълнителна заплата ....................................
Начисления върху заплатата ............................
Горивни материали ...........................................
Енергия ...............................................................
а) за осветление .................................................
б) за други нужди ...............................................
Транспортни разноски .......................................
Поддържане и текущ ремонт ............................
Амортизация .......................................................
Други ....................................................................
Всичко

 

 

Към комунално-битовото стопанство спадат мероприятията относно подобряване бита и културното издигане на работниците и служителите, като грижите за работнически жилища, баня, театър, детски дом, клуб, библиотека и други мероприятия.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание