Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > V. Печалбата като калкулативен елемент

Счетоводство и калкулации

Печалбата като калкулативен елемент

Както споменахме още отначало при третирането на въпросите относно елементите на индустриалната калкулация, печалбата представлява последния елемент на същата. По силата на сегашния закон за данъка върху оборота в нашата страна редом с печалбата се прибавя и съответният процент на данъка върху оборота. Последните два елемента се прибавят към търговската себестойност на продукцията и в резултат на това се определя продажната цена за съответната продукция.

В буржоазната единична стопанска литература съществуват множество спорове във връзка с понятието печалба, свързано с понятието лихва, рента и пр., особено когато се касае до така наречената брутна печалба, в която се презюмира включването и на някои разноски, които по силата на съответно законодателство не се признават като отделни елементи на себестойността (в миналото у нас амортизациите, режийните разноски и др.).

При условията на социалистическата икономика се има предвид нетната печалба, без от нея да се покриват каквито и да било непризнати и самоподразбиращи се разноски, тъй като установяването на себестойността на продукцията в социалистическото стопанско предприятие се извършва, като се имат предвид всички необходимо-присъщи разноски, с които е свързано нейното производство.

Тъй като определянето на продажните цени на промишлената продукция е свързано със съблюдаването на редица условия от стопанско-политическо естество, определянето на размера на печалбата, както и определянето на самите продажни цени, се извършва от правителството, респективно от специално натоварени за целта негови органи, или то се предоставя на самите предприятия, но с оглед последните да спазват издадените от правителството нареждания в тази насока.

Въпросът за размера на печалбите в нашата страна е един извънредно важен въпрос, тъй като с него е свързан въпросът за натрупванията на средства в процеса на разширеното социалистическо възпроизводство. Цялостни разпоредби в тази насока сега няма у нас.

По отношение на стоките с по-луксозен характер се определят обикновено по-големи печалби, на останалите стоки - по-малки печалби, а на някои стоки цените се определят дори под тяхната себестойност, което е в зависимост от стопанската политика, която правителството провежда по отношение на определен народностопански отрасъл, както и към определена консумация.  

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание