Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > I. Разноски. Същност и определение

Счетоводство и калкулации

Разноски. Същност и определение

Разноските в индустриалното предприятие възникват вследствие използуването и употреблението на средствата и предметите на труда, както и вследствие влагането на жив труд (работна сила) в производствения процес за произвеждането на определените в плана материални блага. С други думи, разноските произтичат от участието на различните видове и разновидности производителни сили в производствения процес. Те могат да се измерват в натурални (количествени), парично-стойностни и трудови единици.

Под понятието разноски в индустриалното предприятие трябва да разбираме всички употребени материални и нематериални блага във връзка със стопанската дейност на индустриалното предприятие и които образуват себестойността на производствените продукти.

Ако анализираме това определение на понятието разноски, ще констатираме два много важни основни момента, които дават дълбоко отражение в калкулативно-счетоводната отчетност на индустриалното предприятие и имат голямо значение във връзка с установяването на себестойността.

Първият момент се отнася до това, че разноските представляват употребени стопански блага (материални и нематериални) във връзка с производството на произведените продукти.

Вторият момент се отнася до това, че тези употребени стопански блага образуват себестойността на производствените продукти.

За да представляват дадени стопански блага разноски от гледище на индустриалната калкулация, необходимо е те да са употребени в стопанската, респ. производствената дейност на индустриалното предприятие и да се включват в себестойността на производствените продукти. Такива разноски се наричат калкулативни разноски. Моментът на употреблението е в тясна връзка с момента на включването на разноските в себестойността на производствените продукти, но тези два момента не се покриват винаги и напълно, въпреки че моментът на употребяването представлява предпоставка на момента на включването в себестойността. Може понякога да има употребени стопански блага, които да не се включват в себестойността. Такива употребени стопански блага се наричат некалкулативни разноски. Понеже некалкулативните разноски не се включват в себестойността, те остават в тежест на общите стопански резултати на индустриалното предприятие, евентуално печалбата. Причините, за да не се включват некалкулативните разноски в себестойността на производствените продукти, се свеждат към това, че последните нямат характер на необходимо-присъщи разноски за конкретния производствен продукт.

Понятието разноски се отъждествява често пъти с понятието разходи и понятието плащане. Това е погрешно. Понятието разноски се отличава твърде много и от понятието плащане. Разноските представляват, както казахме, употребени в стопанския, респ. в производствения процес на индустриалното предприятие стопански блага, с цел да се произведе продукцията. Понятието разноски следователно е тясно свързано с производствения продукт. Без производствен продукт няма производствени разноски при индустриалното предприятие. Аналогично е разсъждението и за разноските по отношение на останалите видове стопански предприятия, макар че те не произвеждат продукти, а извършват търговия със стоки, разни услуги и пр. Понятието разноски има следователно строго ограничено съдържание.

Положението относно понятието разходи е друго. Понятието разходи е с много по-широко съдържание. Всички разноски представляват същевременно и разходи, но не всички разходи представляват разноски. Под понятието разходи трябва да се разбират всички изразходвани от страна на предприятието средства било под формата на пари, било в натурална форма. Разходите се правят безспорно също така с определени цели и предназначение, но последните могат далеч да надхвърлят предназначението на калкулативните разноски, които са свързани по пряк или косвен начин с конкретните производствени продукти в индустриалното предприятие. Така например, ако едно индустриално предприятие направи дарение на някоя обществена организация, то подарената сума представлява за това предприятие разход, но не и калкулативни разноски, защото това дарение няма пряка връзка с производството. Разходи представляват и обикновените плащания в пари или в натура, които предприятието извършва в отношенията си с трети лица. На това основание се говори и за бюджетни разходи, които са в тясна връзка с финансовия план на предприятието. За разходи се говори и когато е въпрос за държавния бюджет, състоящ се от приходна и разходна част, които не са свързани с производство на конкретни производствени продукти. Понятието разходи включва следователно и калкулативните, и некалкулативните разноски и други още изразходвания на суми по най-различни поводи. Предвид на това ние не считаме за сполучливо и употреблението на понятието калкулативни разходи.

Разликата между понятието плащане и понятието разноски се състои в това, че докато разноските представляват употребени стопански блага за производствени цели, плащането представлява предаване на пари от едно лице на друго с определена цел. Определянето на понятието плащане съдържа два основни елемента: предаване на пари - независимо в каква форма – и целта на това предаване. С акта на предаването на пари се извършва пренасяне на ценности. Тези елементи не съвпадат с разгледаните съставни елементи на определението на понятието разноски. Целта на плащането може да бъде най-различна, докато разноските в индустриалното предприятие имат строго определена цел: да се получат производствени продукти. Така, плащанията могат да произлизат от доставка на стоки, извършване на конкретни услуги, от кредитните и паричните взаимоотношения между предприятията и лицата или да представляват изпълнение на материални задължения, които не са произлезли от непосредствено приемане на конкретни блага и услуги (плащане на данъци, мита, такси и др.) и пр. От изложеното се вижда, че съдържанието на понятието плащане е твърде различно от съдържанието на понятието разноски. Разноските се плащат, но не всяко плащане представлява разноски. Освен това моментът на употребяването на стопанските блага в производствения процес, от който момент те стават разноски, не съвпада винаги с момента на плащането. Така, материалите за дадено производство може да са доставени или платени много преди започването на производствения процес, но те ще се превърнат в разноски само в момента на употребяването им, т. е. на влагането им в производствения процес, откогато те ще представляват и елемент на себестойността на производствените продукти. Плащането може да се извърши със или без участието на пари (жирово плащане) или то може да бъде според употребяваната у нас терминология касово или безкасово.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание