Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > III. Разноски за спомагателни производства

Счетоводство и калкулации

Калкулативно третиране на разноските за спомагателните производства в индустриалното предприятие

Вследствие на обстоятелството, че в индустриалното предприятие може да има едно или няколко спомагателни производства, освен основните, допълнителните и второстепенните производства, с разноските по отношение на които се занимахме досега, възниква и въпросът за третирането на разноските при отделните спомагателни производства. От текста на пункт 10 от инструкцията за калкулацията, който цитирахме в началото при разглеждане на видовете разноски, е видно, че за спомагателните (обслужващите) производства не се изисква съставянето на калкулация за установяването на пълната себестойност на продукцията им, а се иска само установяването приблизително на онези разноски за единица продукция, които възникват непосредствено в самите спомагателни производства (ремонтната работилница, собствената електростанция, собствената парова станция, транспортната служба в предприятието и др.). По-типичните видове разноски, възникващи в процеса на спомагателните производства, са вписани в отделните план-сметки, чието съставяне се изисква по отношение на тях съгласно инструкцията за калкулацията.

Относно разноските за ремонтната работилница се съставя план-сметка № 8, която има следния вид:

ПЛАН - СМЕТКА № 8
за разноските на ремонтно-механическата работилница по плана за..................година

Количество на ремонт-часовете по плана: 
а) бруто...............
б) самообслужване . . .........
в) нето (а   б)..............

Видове разноски Мярка По фактически разноски от предшествуващия период По плана
На ремонт-час Обща сума На ремонт-час Обща сума
Кол-во лева Кол-во лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

8

9

Основна заплата  ...................................

Допълнителна заплата ..........................

Начисление върху заплатата ................

Материали:

а).............................................................

б) ............................................................

Горивни материали:

а) . ..........................................................

б)............................................................

Ел.енергия :

а)............................................................

а)............................................................

Текущ ремонт и поддържане ........

Амортизация...................................

Други................................................

Всичко

Нетна стойност на 1 ремонтен час

             
Разпределение на разноските По фактически разноски от предшествуващия период По плана
    ремонт-часове лева ремонт-часове лева
1 2 3 4 5 6

1

 

2

 

 

 

3

4

За поддържане и текущ ремонт за сметка

на основните производства ....................................

За спомагателните производства .........................

а) електростанцията ..............................................

б) паровата станция ..............................................

в) собствения транспорт .......................................

За комунално-битовото стопанство ......................

За други производства ..........................................

Всичко

       

Тази план-сметка се състои от две части. В едната част са показани видовете разноски, а другата част е предназначена за разпределението на същите по служби, които следва да ги понесат, т. е. в себестойността на продукцията, от които служби следва да се включат и тези разноски. Тъй като ремонтно-техническата работилница обслужва всички останали производствени служби (спомагателни производства) в предприятието, във втората част на план-сметката е означено да се извърши съразмерно разпределение на разноските по отношение както на основните производства (които могат да бъдат от своя страна няколко - X, V и пр.), така и по отношение на останалите спомагателни производства (електростанцията, паровата станция, транспортната служба), а също така комунално-битовото стопанство и евентуално други производства.

По отношение на собствената електростанция в инструкцията за калкулацията е предвидено да се съставя план-сметка № 9 (вж. стр. 131).

И тази план-сметка се състои също така от две части. В първата част са означени видовете разноски, а във втората част е означено разпределението на разноските по службите, които трябва да ги понесат.

За разноските относно собствената парова станция е предвидено да се съставя план-сметка № 10 (вж. стр. 132).

Тази план-сметка се състои също така от две части, които по своето съдържание и предназначение са аналогични на тези от план-сметка № 9 относно собствената електростанция.

Относно разноските за издръжката на собствената транспортна служба на предприятието в инструкцията за калкулацията е предвидено да се съставя план-сметка № 11  (вж. стр. 133).

По съдържанието на първата й част, в която са означени видовете разноски, тази план-сметка не се отличава от разгледаните три план-сметки, но във втората й част има съществена разлика. Особеното в тази част е това, че се предвижда разпределение на транспортните разноски и по вида на материалите.

Както се вижда, разгледаните четири план-сметки относно споменатите четири вида спомагателни производства се отличават твърде много от общата схема на калкулацията, въпреки че и при тези план-сметки се касае до установяване на сумата за разноските за единица продукция. Тази разлика се дължи на естеството и предназначението на спомагателните производства, разноските по издръжката на които се разпределят като съставни части на себестойността на продукцията на основните, второстепенните (страничните) и допълнителните производства, за които следва да се съставя калкулация за установяване на пълната им себестойност по схемата, която е определена в инструкцията.

Относно разноските за спомагателните производства в инструкцията за калкулацията е казано, че когато в организационния състав на предприятието съществуват спомагателни производства, за всяко от тях се съставя отделна план-сметка. В настоящата инструкция, се казва в същата, се дават отделните план-сметки за някои от спомагателните производства, като например план-сметка № 8 за собствената ремонтно-механическа работилница, план-сметка № 9 за собствената електростанция, план-сметка № 10 за собствената парова станция и план-сметка № 11 за собствения транспорт.

ПЛАН - СМЕТКА № 9
за разноските на собствената електростанция по плана за......година

Видове разноски мярка По фактически разноски от предшествуващия период По плана
На 1 к.в.ч. Обща сума На 1 к.в.ч. Обща сума
Кол-во лева Кол-во лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

 

 

5

 

 

6

7

8

Основна заплата ............................. 

Допълнителна заплата ...................

Начисления върху заплатата..........

Горивни материали:.........................

а)........................................................

б)........................................................

Смазочни масла и др. спомагателни

материали:

а)........................................................

Поддържане и текущ ремонт ..........

Амортизация......................................

Други..................................................

Всичко

Нетна стойност на 1 к. в. ч.

             
Разпределение на разноските По фактически разноски от предшествуващия период По плана
квч лева квч лева

1

2

3

4

5

6

 

 

 

7

8

За производство Х .........................................

За производство У .........................................

За с/ка общопроизводствени разноски .......

За с/ка общоуправителни разноски .............

За с/ка търговски разноски ...........................

За спомагателни производства:

а) ремонтно-механична работилница .........

б) парова станция .........................................

в) собствен транспорт ..................................

За комунално-битово стопанство ................

За други производства .................................

Всичко

       

ПЛАН - СМЕТКА № 10
за разноските на собствената парова станция по плана за......година

Количество на парата по плана:      
а) бруто .................................................кг
б) самообслужване................................кг
в) нето (а-б)   ........................................кг

№ по ред Видове разноски мярка По фактически разноски от предшествуващия период По плана
На 1 кг пара Обща сума На 1 кг пара Обща сума
кол-во лева кол-во лева
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Основна заплата ...................

Допълнителна заплата ...........

Начисления върху заплатата

Горивни материали:

а) ...............................................

б) ...............................................

Смазочни масла и др. спомагат.

материали:

а) ................................................

б) ...............................................

Вода...........................................

Електроенергия.........................

Поддържане и текущ ремонт....

Амортизация..............................

Други..........................................

Всичко

Нетна стойност на 1 кг пара ....

 

 

 

 

 

 

 

Разпределение на разноските По фактически разноски от предшествуващия период По плана
кг лева кг лева

1

2

3

4

5

6

 

 

 

7

8

За производство Х ................................................

За производство У ...............................................

За с/ка общопроизводствени разноски .............

За с/ка общоуправителни разноски ...................

За с/ка търговски разноски ................................

За спомагателни производства:

а) ремонтно-механична работилница

б) електростанция ...........................................

в) собствен транспорт .....................................

За комунално-битово стопанство ...................

За други производства .....................................

       

ПЛАН - СМЕТКА № 11
за разноските на собствения транспорт по плана за......година

Количество на камион-дните (кон-дните) по плана:  
а) бруто........................к. д.
б) самообслужване......к. д.
в) нето (а-б)............... к. д,

№ по рел №
Видове разноски По фактически разноски предшест. период По плана
На 1 камион ден (1 кон-ден) Обща сума На 1 камион ден (1 кон-ден) Обща сума
кол-во лева кол-во лева
1 2                        3 4 5 6 7 8 9

 

1 Основна заплата   ...........................

2 Допълнителна заплата ....................

3 Начисления върху заплатата ........

4 Горивни материали:......................

(фураж)..............................................

а).........................................................

б)........................................................

5 Смазочни масла и др. спомагателни материали

6 Електроенергия ............................

7 Поддържане и текущ ремонт   . . .

8 Амортизация..................................

9 Други..............................................

Всичко

Нетна стойност на 1 камион-ден (кон-ден)      

 

 

 

 

 

 

Разпределение на разноските По фактически разноски от предшествуващия период По плана
т/км лева т/км лева
1 2 3 4 5 6
 

За превоз на материали:

а) основни ..............................................................

б) спомагателни ...................................................

в) горивни .............................................................

г) други ..................................................................

За с/ка общопроизводствени разноски .............

За с/ка общоуправителни разноски ..................

За с/ка търговски разноски ................................

За спомагателни производства .........................

а) ремонтно-механ. работилница ......................

б) електростанция ..............................................

в) парова станция ..............................................

За комунално-битово стопанство .....................

За други производства .....................................

Всичко

       

В план-сметката за спомагателното производство размерът на отделните видове разноски се определя въз основа на производствения план на това производство включително разноските за самообслужване, т. е. брутопроизводство. Стойността на единица производство (услуга) се изчислява въз основа на производството, предназначено за другите производства, основни и спомагателни, т. е. нетопроизводството. По такъв начин разноските за самообслужване са включени в тези за нетопроизводството.

Разноските за спомагателните производства се отразяват в отделните разходни елементи на калкулацията в зависимост от стойността на действително направените услуги от тези производства на основното производство.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание