Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > VI. Схема на индустриалната калкулация
Схема на индустриалната калкулация

Счетоводство и калкулации

Схема на индустриалната калкулация

Елементите на себестойността на индустриалната продукция трябва /да се вписват в калкулацията по определен ред. Това се постига посредством схемата на калкулацията. В последната са подредени различните видове разноски, които съставляват себестойността на продукцията, а след тях се подреждат и последните два елемента на калкулацията: печалбата и данъкът върху оборота. В нашата страна се прилага понастоящем типова схема на индустриалната калкулация, която се съдържа в инструкцията на Държавната планова комисия за съставянето на калкулацията за определяне себестойността на промишлената продукция. Тази типова схема на промишлената калкулация има следния вид:

По отношение на тази типова схема на калкулацията в инструкцията е казано, че в началото на планирания период промишленото предприятие въз основа на производствената програма съставя планова калкулация за планираната продукция, с която се установяват плановата себестойност на същата и размерът на отделните разноски за цялата стокова продукция.

Наред с плановата себестойност за същите производства при сравнимата продукция в калкулацията се вписват и разноските на единица продукт през предшествуващия период, определени по фактически достигнати производствени разходни и трудови норми през този период и по планови цени за планирания период. Чрез така установените разноски за единица продукт се изчислява размерът на отделните видове разноски за цялата запланирана продукция на съответния вид производство.  В  края

Ha планирания период се съставят фактическа и изпълнителна калкулация, които заедно с плановата калкулация за същия планиран период отчитат изпълнението на плана за себестойността. В калкулацията се означават количествата на планираната и фактически произведената продукция в : калкулационния период.

Отделните видове разноски в схемата за калкулацията се определят въз основа на показателите на производствено-финансовия план. Когато няма производствени норми, разноските се определят - при сравнимата продукция - въз основа на фактическите данни от предшествуващия период, а при несравнимата продукция - въз основа на норми или фактически данни от предшествуващия период за сроден вид производство, съобразени с особеностите на новото производство. За отделните видове разноски се съставят план-сметки по приложените към инструкцията на калкулацията образци, с които вече се запознахме. За всички видове разноски в калкулацията се вписва процентното съотношение на последните към търговската себестойност.

Както се вижда от току-що цитираните разпоредби на инструкцията за калкулацията и от съдържащата се в тази инструкция схема на калкулацията, в случая се касае до регулиране на съставянето на калкулация за установяването на плановата и фактическата себестойност на продукцията, което се постига посредством съставянето на плановата и отчетната калкулация, както се вижда от посочената схема, а също така и изпълнителна калкулация, посредством която се установява и контролира степента на изпълнението на плана за себестойността.

Предмет на нашето внимание е, както и на друго място споменахме, само отчетната калкулация за установяването на фактическата себестойност, тъй като проблемите относно плановата калкулация, респ. планирането на разноските и себестойността на индустриалната продукция, представлява предмет на дисциплината по планиране на индустриалното предприятие, по която се четат лекции отделно от настоящите. Ето защо с въпросите на плановата и изпълнителната калкулация ние не се занимаваме в рамките на тези лекции.

Структурата на посочената типова калкулационна схема за установяване себестойността на индустриалната продукция, която се съдържа в инструкцията за калкулацията, се свежда, както е видно, към подреждане на разноските в отделни пера по видове, разграничени съобразно стопанското естество на същите. Освен това разноските са подразделени в същата схема и на двете основни групи, за които споменахме и по-рано, именно подразделението им на основни и допълнителни разноски. Освен това в схемата са посочени и елементите на производствената себестойност и елементите на търговската себестойност на индустриалната продукция. Установяването на търговската себестойност представлява, както се вижда от самата схема и от разгледаните досега разпоредби на инструкцията, крайната цел на калкулацията. В тази схема не се съдържат елементите печалба и данък върху оборота, тъй като определянето на размерите на тези елементи, след прибавянето на които към търговската себестойност се определя продажната цена на продукцията, представлява централен правителствен стопански и политически въпрос, а не въпрос на отделното индустриално предприятие. Разбира се, не би било погрешно, ако в схемата се съдържаха и последните два елемента на калкулацията, с което тази схема би получила своя окончателен, завършен вид.

Схемата на индустриалната калкулация може да се състави и в друг вид, освен този, в който тя се съдържа в инструкцията за калкулацията.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание