Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Калкулации на промишлените предприятия > I. Същност и значение на калкулацията

Счетоводство и калкулации

Същност и значение на калкулацията в индустриалното предприятие

Калкулацията в индустриалното предприятие, както и във всеки друг вид стопанско предприятие, представлява важен дял от стопанската отчетност на същото, част, която не е самостоятелно обособена като - отделен клон, както статистиката, счетоводството и оперативно-техническата отчетност, а част, която спада към счетоводството, тъй като функциите на калкулативната и счетоводната отчетност се проявяват при условията на икономиката на социалистическото стопанско предприятие, преплетено и неразривно свързано и взаимообуславящо се.

Индустриалната калкулация представлява съвкупност и планомерни и системни пресмятания по точното обхващане, разграничаване и намиране съотношенията на разноските в индустриалното предприятие с цел за установяване себестойността и определяне цените на индустриалната продукция.

Като се има предвид, че предмет на дейността на индустриалното предприятие е производството на материални блага и че вследствие на това функционалният процес в индустриалното предприятие е най-сложен в сравнение с функционалните процеси на всички останали видове предприятия, лесно е да се разбере, че и съдържанието, и значението на калкулацията в това предприятие са най-сложни и големи.

Производството е свързано с множество видове разноски. Тези възникващи в производствения процес разноски е необходимо да бъдат планомерно и системно обхванати и разграничени по видове съобразно естеството на различните видове средства на труда, предмети на труда и работни сили, които са ангажирани в производствения процес. Ролята на калкулацията започва още от момента на установяването на себестойността на производствените средства. Тя продължава във връзка със самото възникване на разноските от момента на използуването и употребяването на производствените средства в процеса на производството и продължава в още по-разширен размер при установяването на себестойността на произведената готова индустриална продукция.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание