Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > XVIII. Пример за едномесечен отчетен период с годишно приключване

Счетоводство и калкулации

В процеса на социалистическата реконструкция на българската индустрия е основано чрез сливане на две предишни предприятия новото държавно индустриално предприятие „Ударник". Новото предприятие има следните отдели и служби:

1. Основни производства:

а) Производствен отдел А - за производство на фабрикат А.

б) Производствен отдел Б - за производство на фабрикат Б.

2. Спомагателни производства:

а) Електроцентрала.

б) Ремонтна работилница.

3. Комунално-битово стопанство, състоящо се от едно блоково жилище, един клуб с библиотека, един работнически стол и един детски дом.

Новото предприятие членува в Държавното индустриално обединение „Металообработване".

1. На 1 декември 19... год. предприятието започва своята дейност в новата обстановка при следния баланс:

АКТИВИ

I. Основни средства  
1 Сгради 5 901 504
5 Силови машини 1 682 530
7 Машини и апаратури 22 997 420
8 Инструменти и приспособления 89 100
10 Стопански инвентар 1 308 408
14 Основни средства на комунално-битово стопанство 1 587 554
II. Отвлечени средства  
20 Ценни книжа и съучастия 3 000 00
III. Оборотни средства  
27/1 Основен материал X 4 500 500
27/2 Основен материал У 4 000 000
28/1 Спомагателен материал Ю3  200 400
28/2 Спомагателен материал Я2  654 376
35/1 Готова продукция (фабрикат) А5  224 345
35/2 Готова продукция (фабрикат) Б2  465 982
60   Дебитори 1 000 000
58   Съдебни вземания 800 000
46 Влогове в банки 7 060 458
47 Каса 1 962 000
Всичко актив 69 434 577

ПАСИВИ

I. Собствени средства  
76. Основен фонд 50 000 000
77. Резервен фонд 18 000 000
II. Заети средства  
60 Кредитори 900 000
64 Сметки на бившите собственици 534 577
Всичко пасиви 69 434 577

2. На 2 декември. Сключен е договор с БН банка, по силата на който последната открива на предприятието кредит за оборотни нужди в размер на 140.000.000 лв. под гаранция на държавата по текуща сметка при 5 ½ % годишна лихва.

3. На 3 декември. Пристигнали са поръчаните от бившите предприятия количества от основен материал X заедно със сметката № 9843 на стойност 80 000 000 лв., която е изплатена на доставчик-предприятието Ж веднага чрез писмен превод срещу БНБ по текущата дебиторна сметка на предприятието. Същия ден е получена и сметка № 4582 на държавното спедиторско предприятие „Деспред" за разноските по транспорта на материалите, възлизащи общо на сумата 130.000 лв., която е изплатена веднага в брой.

4. На 5 декември. Продадена е заварената при сливането готова продукция А за 6 500 000 лв. по сметка 1. Сумата е преведена по текущата дебиторна сметка на предприятието при БНБ фактическата производствена себестойност на същата възлиза на 5 224 345 лв. Тъй като продажната цена на въпросния фабрикат е определена, като в нея е включена и вноска за изравнителния фонд на цените, от тази продажба остава в полза на предприятието само сумата 6 400 000 лв., а разликата от 100 000 лв. остава в полза на Изравнителния фонд на цените. Данъкът върху оборота е 6%.

5. На 7 декември. Броени са за разни канцеларски пособия за службите при дирекцията на предприятието 142 457 лв. и разноски за амбулаторията 12 510 лв. Същия ден са купени в брой дърва и въглища за отопление на управителните служби за 67 357 лв.

6. На 10 декември. Пристигнали,са поръчаните от бившите предприятия количества от основен материал У заедно със сметка 1256 на доставчика на сума 35 500 000 лв., която е изплатена същия ден чрез чек срещу БН банка по текуща дебиторна сметка.

7. На 13 декември. Получена е сметката на „Деспред" 4612 за транспортните и спедиторски разноски 8С..000 лв. относно получените на 10 т. м. количества от основен материал У. Същата е изплатена в брой веднага. Същия ден е установена доставната себестойност на въпросните материали и е съответно осчетоводена.

8. На 15 декември. Купени са разни запасни части и други материали за поддържане на основните средства за 2 000 000 лв. Стойността е изплатена чрез чек срещу БН банка по текуща дебиторна сметка.

9. На 16 декември. Постъпили са в касата на предприятието 264 878 лв. от ремонти, извършени в ремонтната работилница на външни лица и предприятия.

10. На 19 декември. 11латено е на външни специалисти 369 120 лв. и са изразходени запасни части и други материали за 1 264 245 лв. за поддържането и текущия ремонт на основните средства.

11. На 22 декември. Изплатени са на ДЗИ застрахователни премии за м. декември 999.044 лв. чрез чек срещу БН банка по влоговата сметка на предприятието, отнасящи се за основните средства при основните производствени отдели А и Б 864 477 лв. за основните средства при управителните служби 54 013 лв. и за основните средства на комунално-битовото стопанство 80 554 лв.

12. На 31 декември. Изтеглени са 17 000 000 лв. по текущата дебиторна сметка от БН банка за изплащането на заплатите на работниците и служащите и други разноски за м. декември.

13. На 31 декември. Изплатени са в брой разноски за служебна командировка на служители при дирекцията на предприятието 108 061 лв., разни пощенски, телеграфни и телефонни разноски 89 417 лв., режийни разноски за стола на работниците 264 022 лв. и разноски за служебна командировка на търговския персонал 25 184 лв.

14. На 31 декември. Продадена е изработената през м. декември готова продукция А за 117 940 780 лв. и готова продукция Б за 53 050 664 лв. В тези суми е включен и данък върху оборота : за готовата продукция А 7 076 476 лв. и за готовата продукция Б 3 183 040 лв. Сумите са получени по влоговата сметка при БН банка.

15. На 31 декември. Наредено е на БН банка да прехвърли от влоговата сметка на предприятието по текущата му дебиторна сметка сума, равна на остатъка от задължението на предприятието към банката, с което, начиная от 1 януари следващата година, последното да се смята за ликвидирано.

На 31 декември:

I. Въз основа на сумираните искания за материалите, вложени в производството, се установява, че през м. декември са употребени:

а) Основен материал X в основно производство А на стойност 83 260 000 лв. Тази стойност е установена, като е взето предвид, че доставната стойност на 1 кг от този материал е 666.08 лв., че рандеманът на същия (процентът на оползотворяването) е 80%, че следователно необходимото количество от основен материал А в 1 кг готова продукция А е 1250 кг и че от основен материал X са употребени 125 000 кг, от които са произведени 100 000 кг от фабрикат А.

б) Основни материали У в производство Б на стойност 38 487 000 лв. Тази стойност е установена, като е взето предвид, че доставната стойност на 1 кг от този материал е 606.57 лв., че рандеманът на същия е 78.79%, че следователно необходимото количество от основен материал У за произвеждането на 1 кг от фабрикат Б е 1.269 кг и че от основен материал У са употребени 63 450 кг, от които са произведени 50 000 кг от фабрикат Б.

в) Спомагателен материал Ю, който се употребява в производство А за 458 000 лв. Тази стойност е установена, като е взето предвид, че доставната стойност на 1 кг от този материал е 152.50 лв., че количеството спомагателен материал Ю, необходимо за произвеждането на 1 кг от фабрикат А, е 30 грама и че от спомагателен материал Ю са употребени 3000 кг за производството на 100 000 кг от фабрикат А.

г) Спомагателен материал Я, който се употребява в производство Б, за 157 500 лв. Тази стойност е установена, като е взето предвид, че доставната стойност на 1 кг от този материал е 157.59 лв., че количеството спомагателен материал Я, необходимо за произвеждането на 1 кг от фабрикат Б, е 20 грама и че от спомагателен материал Я са употребени 1000 кг за производството на 50 000 кг от фабрикат Б.

II. Пресметнати са следните трудови разноски относно производство А и Б за изтеклия месец декември съгласно раздавателни ведомости:

а) основна заплата: за производство А 6 786 269 лв., за производство Б 2 187 149 лв. или всичко 8 973 418 лв. Тази основна заплата е за 26 477 човекодни и има следния състав:

1. Заплащане на фактически отработените човекодни и извънредни часове по размери, определени по надничния блок и щатните таблици 7 863 428

2. Заплащане на наднормено производство 814 906

3. Заплащане на увеличението в размер най-малко 25°/о за извънреден труд и празничните и неделни дни 57 258

4. Доплащане допълнително за по-висока квалификация,  допринасяща  особена полза на производството 229 126

5. Доплащане във връзка с изменения в условията на работата и за работа при по-тежки условия 8700

Всичко лева 8 973 418

б) допълнителна заплата: за производство А 1 072 325 лв., за производство Б 261 724 лв., или всичко 1 334 049 лв. Тази сума има следният състав:

1. За плащане  на  редовна годишна отпуска и обезщетяването за неизползуването на допълнителната  отпуска, давана  на ударниците 334 451

2. Заплати за различни други отпуски (поради болест, майчинство и др.)834

3. Заплащане на суми за семейни добавки и еднократни помощи при встъпване в брак и за живородени деца 197 850

4. Пазарна стойност на допълнителните възнаг раждения в натура (облекло, превози за сметка на предприятието и др.) 775 914

Всичко лева 1 334 049

в) начисления върху заплатите: за производство А 1 001 981 лв., за производство Б 342.876 лв., или всичко 1 343 981 лв. Начисленията имат следният състав:

1. Осигурителни вноски във фонда ОО (злополука, болест, майчинство, безработица, пенсии) 886 595

2. Вноски „Отдих и култура" 16 346

3. Вноски за фабричен лекар 5950

4. Заплащане на   данък   върху общия доход от предприятието за сметка на работниците 435 089

Всичко лева 1 343 981

На същата дата основната и допълнителната заплата са изплатени в брой на работниците и служителите, а начисленията върху заплатите са внесени на държавен приход.

III. Съгласно раздавателни ведомости са пресметнати и следните трудови разноски относно долупосочените отдели и служби в предприятието :

а) ремонтна работилница: основни заплати 559 737 лв., допълнителни заплати 45.992 лв., начисления върху заплатите 94 021 лв.;

б) електроцентрала: основна заплата 500 699 лв., допълнителна заплата 34 211 лв., начисления върху заплатите 84 756 лв.;

в) комунално-битово стопанство: основна заплата 13 000 лв., начисления върху заплатата 2252 лв.;

г) на инженеро-техническия персонал в основното производство А и Б: основна заплата 541 466 лв., допълнителна заплата 63 463 лв., начисления върху заплатата 94 340 лв.

д) на управителния персонал: основна заплата 1 860 650 лв., допълнителна заплата 167,526 лв., начисления върху заплатата 385 713 лв.

е) на търговския персонал: основна заплата 352 194 лв., допълнителна заплата 33 180 лв., начисления върху заплатата 62 448 лв.

На същата дата основната и допълнителната заплата са изплатени на работниците и служащите в брой, а начисленията върху заплатите са внесени на държавен приход.

IV. Съгласно амортизационния план на предприятието за м. декември се предвиждат следните амортизационни отчисления за разните видове основни средства: сгради 253 433 лв., силови машини 106 476 лв., инструменти и приспособления 2 672 лв., машини и апаратури 1 291 835 лв.г стопански инвентар 130 840 лв., основни средства на комунално-битовото стопанство 144 418 лв., или всичко 1 929 670 лв.

По отделни производства и служби амортизациите се разпределят, както следва:

I. Основно производство  
Производство А 1 323 952 лв.
Производство Б 194 520 лв.
II. Спомагателни производства  
Ремонтно-механическа работилница 23 740 лв.
Собствена електростанция 182 437 лв.
III. Разни стопанства и сметки  
С/ка общи управителни разноски 70 603 лв.
Комунално-битово стопанство 144 418

Същия ден са преведени чрез писмена заповед по влоговата сметка на предприятието при БН банка амортизационни отчисления 1 157 802 лв. по сметка Вноски за възстановяване в Българска инвестиционна банка и 771 868 лв. по с/ка Вноски за основен ремонт в Бълг. народна банка.

V. Съгласно представените в счетоводството искания ремонтната работилница е получила през месеца разни дребни материали на стойност 308.723 лева, а електроцентралата - на стойност 25 648 лева.

VI. Изплатена е чрез чек срещу БН банка по влоговата сметка стойността на доставената електроенергия от градската централа 653 470 лв. съгласно сметка № 98 496, а електроцентралата е представила сметка за произведената и използувана в производството електроенергия, чиято обща стойност възлиза на 817 751 лв. Общата сума на употребената в предприятието електроенергия (купена и собствено производство) на сума 1 471 221 лв. се разпределя по отделните производства и служби съгласно данните на електромерите, както следва: производство А 986 632 лв., производство Б 284 366 лева, за с/ка Общи производствени разноски 39 433 лв., за с/ка Общи управителни разноски 28 322 лв., за ремонтната работилница 54 515 лв. и за комунално-битовото стопанство 77 953 лв.

VII. Ремонтната работилница е представила сметка за извършените през месеца текущи ремонти по поддържането на основните средства в основните производства, които възлизат на обща стойност 821 830 лв.

VIII. Получено е задължение от БН банка за дължимите лихви по текуща дебиторна сметка 934 486 лева и заверение за припадащите се лихви по влоговата сметка на предприятието 5200 лв.

IX. Припадащите се разноски за поддържането и текущия ремонт за с/ка Общи управителни разноски възлизат на 167 477 лв., а за с/ка Търговски разноски – 2 167 479 лв.

Да се извърши следното:

1. Да се извършат съответните счетоводни записвания за изтеклия отчетен период (м. декември) относно производството.

2. Да се съставят калкулациите за установяване производствената себестойност и търговската себестойност на произведената продукция, като се има предвид, че:

а) общите производствени разноски и общите управителни разноски се разпределят пропорционално на сумата на основните разноски за фабрикат А и фабрикат Б;

б) търговските разноски се разпределят пропорционално на производствената себестойност на продадената продукция;

в) пресмятат се вноски за висшестоящата организация (обединението) по 4.13123 лв. за произведен килограм от фабрикат А и по 3.74 лв. за всеки произведен кг от фабрикат Б;

г) припадащите се разноски за поддържане и текущ ремонт се разпределят въз основа на документите за ремонтираните обекти, както следва: за производство А 912 016 лв., за производство Б 1 208 223 лв.;

д) от фабрикат А са произведени 100 000 кг, а от фабрикат Б - 50.000 кг;

3. Да се съставят необходимите аналитични план-сметки към калкулацията за фабрикат А и за фабрикат Б, а именно:

а) план-сметка № 1 относно основните материали за единица готов продукт и за цялото количество от готовата продукция А, а също така и за продукция Б;

б) план-сметка № 2 относно спомагателните материали за единица готов продукт и за цялото количество от готовата продукция А, а също така и продукцията Б;

в) план-сметка № 3 за основната заплата на работниците, заети в основното производство;

г) план-сметка № 4 за допълнителната заплата на заетите в основното производство работници;

д) план-сметка № 5 за начисленията върху заплатите на заетите в основното производство работници;

е) план-сметка № 7 за амортизационните отчисления за основните средства;

ж) план-сметка № 8 за разноските на ремонтно-механическата работилница;

з) план-сметка № 9 за разноските на собствената електроцентрала;

и) план-сметка № 12 за разноските на комунално-битовото стопанство;

к) план-сметка № 13 за разноските по поддържането и текущия ремонт на основните средства;

л) план-сметка № 14 за общопроизводствените разноски; м) план-сметка № 15 за общоуправителните разноски; н) план-сметка № 16 за търговските разноски.

4. Да се състави ведомост на сметките от главната книга (контролна равносметка) в края на калкулативния период (31 декември).

5. Да се извърши годишното приключване и се установи окончателният годишен резултат и се състави балансът на предприятието към 31 декември 19 . . . година, като се има предвид, че пазарните цени на имуществото съвпадат с текущите костуеми стойности.

1. Решението на задачата да се извърши чрез откриване на необходимите единични сметки направо в главната книга.

2. Решението на задачата да се извърши чрез завеждане на главна книга и необходимите спомагателни книги.

Забележка: Следващото решение на задачата е извършено по първия вариант. По втория вариант решението ще се извърши при представяне на задачата като семестриална работа.

Варианти на решението:

ДНЕВНИК
м. декември, 19 ... г.

_________________1_________________
1.    2 СГРАДИ                                                                 5901504
5 СИЛОВИ МАШИНИ                                                    1682530
7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                       22997420
8 ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ            1587554
10 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР                                      1308408
14 ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА КОМУНАЛНО-
БИТОВОТО СТОПАНСТВО                                         1587554
20 ЦЕННИ КНИЖА И СЪУЧАСТИЯ                          3000000
27/1 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ X                                    4500500
27/2 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ У                                    4000000
28/1 СПОМАГАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ Ю                      3200400
28/2 СПОМАГАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ Я                       2654376
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А                                      5224345
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б                                      2465982
60 ДЕБИТОРИ                                                                 1000000
58 СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ                                             800000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                 7060458
47 К А С А                                                                         1962000
76 ОСНОВЕН ФОНД                                                                                 50000000
77 РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                                                18000000
60 КРЕДИТОРИ                                                                                               900000
64 СМЕТКИ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ                                          534577
За откриване на сметките в главната книга според началния баланс
____________________2_____________________
2. 167 РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                              140000000
168 БАНКИ ЗА РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                                           140000000
Разрешен кредит по текуща дебиторна сметка при БН банка при 5.5% лихва
_____________________3_____________________
3. 27/1 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ X                              80000000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                                        80000000
Доставени са в брой от предприятие Ж.....кг  основен  материал  X по сметка № 9843
_____________________4______________________
4. 27/1 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ X                                    130000
47 КАСА                                                                                                     130000
Изплатени са в брой 130.000 лв. транспортни разноски по доставката на ... кг основен материал X съгласно с/ка № 4582 на „Деспред"
______________________5_____________________
5. 66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА              6500000
113/1 ПРОДАЖБА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А                                         6400000
56 ИЗРАВНИТЕЛЕН ФОНД НА ЦЕНИТЕ                               100000
Продадена е наличността на готовата прод. А... кг по с/ка № 1  срещу превод по текуща деби-торна с/ка
______________________7_____________________
6. 108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                 222324
47 КАСА                                                                                                     222 324
Броено за канцеларски пособия съгласно
разписка 294 лв.                                 142457
за амбулатория лв.                              12510
дърва за управлението лв.                  67357
_______________________10___________________
7. 26 ДОСТАВКА НА ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ У          35500000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                                          35500000
Преведени чрез чек № 89763 срещу БН
банка стойността на доставения основен материал У
_______________________10____________________
8. 26 ДОСТАВКА НА ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ У        85.000
47 КАСА                                                                                                           85000
Изплатени транспортни разноски по доставка основен материал У съгласно с/ка № 4612 на „Деспред"
_______________________13___________________
9. 27 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ У                                       35585000
26 ДОСТАВКА ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ У                                        35585000
Осчетоводяват се доставените основни материали У
_______________________10___________________
10. 31 ЗАПАСНИ ЧАСТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ     2000000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                                            2000000
Доставени са разни запасни части и др. материали за поддържане и текущ ремонт на основните средства
_______________________10___________________
11. 47 КАСА                                                                         264878
137 РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА                                                       264878
Получена сума за ремонти на външни лица и предприятия
_______________________10___________________
12. 105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ                1633365
47 КАСА                                                                                                     369120
31 ЗАПАСНИ ЧАСТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ                              1264245
Броено на външни специалисти за
текущ ремонт лв.                              369120
материали и др. лв.                        1264245
_______________________22___________________

13. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ       864477
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ              54013
118 РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУНАЛНО-
БИТОВО СТОПАНСТВО                                    80554
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                   999044
Изплатена застраховка за основните средства
в производствени отдели А и Б     лв. 864477
в управителни служби лв.                      54013
в комунално-битово стопанство лв.      80544
_______________________31___________________
14. 47 КАСА 17.000.000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА     17000000
Изтеглени от БН банка по текуща дебиторна с/ка за изплащане на заплати и други
_______________________31___________________
15. 108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ               461500
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                         25184
47 КАСА                                                                                486684
Изплатени за командировки и други разноски в управлението
_______________________31___________________
16. 95/1 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ X  83260000
27/1 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ X                                                            83260000
Употребени през м. декември основни материали X съгласно исканията №... (план-с/ка № 1)
_______________________31___________________
17. 95/2УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ У    38487000
27/2 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ У                                                         38487000
Употребен през м. декември основен материал У съгласно искане №... (план-с/ка № 1)
_______________________31___________________
18. 96/1 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕ-
РИАЛИ Ю                                                                             458000
28/1 СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Ю                                                    458000
Употребен през м. декември спомагателен материал Ю съгласно искания №... (план-с/ка № 2)
_______________________31___________________
19. 96/2 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ Я                                                                   157500
28/2 СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ Я                                             157500
Употребен през м. декември спомагателен материал Я в производство Б съгласно искания №... (план-с/ка № 2)
_______________________31___________________
20. 98/1 ОСНОВНА ЗАПЛАТА ПРОИЗВОДСТВО А              6786269
98/2 ОСНОВНА ЗАПЛАТА ПРОИЗВОДСТВО Б     218749
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                     8973418
Пресметната основна заплата за м. декември съгласно ведомости
_______________________31___________________
21. 99/1 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ПРОИЗВОД-
СТВО                                                                                     А 1072325
99/2 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА ПРОИЗВОД-
СТВО Б                                                                                       261724
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                       1334049
Пресметната е допълнителна заплата за м. декември съгласно ведомост
_______________________31___________________
22. 100/1 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО А                                                               1001105
100/2 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО Б                                                         342876
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                 1343981
Пресметнати начисления върху заплатите за м. декември съгласно ведомости № . . .
_______________________31___________________
23. 51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ 10307467
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ       1343981
47 КАСА                                                                                                 11651448
Изплатени са заплатите на работници и служащи при основно производство А и Б и са внесени удържаните данъци и начисления в държавен приход
_______________________31___________________
24. 137 РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА                                   699730
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                                  605 709
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                                     94021
Пресметнати са съгласно раздавателна ведомост
за м. декември основна заплата                 лв.559787
допълнителна заплата                                 лв. 45922
начисления върху заплатата                       лв. 94.021
_______________________31___________________
25. 137 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА                                                  619666
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                            534910
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                    84756
Пресметнати са съгласно ведомост №... за м. декември за работниците и служащи в електроцентралата
основна заплата                                       лв. 500699
допълнителна заплата                            лв.   34211
начисления                                               лв.   84756
_______________________31___________________
26. 118 РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУНАЛНО-
БИТОВО СТОПАНСТВО                                               15252
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                             13000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                             2252
_______________________31___________________
27. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ              699269
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                          604929
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                            94340
Пресметнати са съгласно раздавателни ведомости №... за м. декември за инженеро-техническия персонал
основна заплата                                  лв. 541466
допълнителна заплата                        лв.   63463
начисления върху заплатата               лв.  94340
_______________________31___________________
28. 108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                        2413889
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                      2028176
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                385713
Пресметнати са съгласно ведомости №... за м. декември за управителен персонал
основни заплати                               лв. 1860000
допълнителни заплати                     лв. 167526
начисления върху заплатите           лв.  385713
_______________________31___________________
29. 109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                             447822
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                                        385374
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                          62448
Пресметнати са съгласно ведомости №... за м. декември за търговски персонал основна
заплата                                                лв. 352194
допълнителна заплата                       лв.   33180
начисления върху заплатата              лв.  62448
_______________________31___________________
30. 51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                        4172098
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                                                                           723530
47 КАСА                                                                                      4895628
Изплатени заплати за м. декември на работници и служащи от ремонтна работилница, електроцентрала, комунално-битово стопанство, производства А и Б; управителни и търговски служби и за внесени на държавен приход начисленията върху заплатите
_______________________31___________________

31. 102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ              1518472
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                   1518472
Припадащи се амортизационни отчисления за м. декември на основните средства в основни производствени отдели А и Б
_______________________31___________________
32. 137 РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА                                  23740
137 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА                                                    172437
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                            70603
118 РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУНАЛНО-
БИТОВО СТОПАНСТВО                                                       144418
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                     411198
Припадащи се амортизационни отчисления за м. декември за останалите основни средства съгласно амортизационния план
_______________________31___________________
33. 82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                1929670
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                                 1929670
Изменение на основния фонд през м. декември вследствие изхабяване на основни средства:
сгради                                                    253433
силови машини                                  106476
машини и апаратури                       1291831
инструменти и приспособления         2672
стопански инвентар                           130840
комунално-битово стопанство        144418
_______________________31___________________
34. 21. 21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                 1 157 802
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                    771 868
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                   1 929 670
Преведени са чрез писмена заповед срещу БНБ по влоговата ни сметка вноските за възст. в БИнв. банка и вноските за основен ремонт в БН банка
_______________________31___________________
35. 137. РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА                             308 723
137 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА                                            25 648
31 ЗАПАСНИ ЧАСТИ И ДРУГИ МАТЕ-
РИАЛИ                                                                                            334 371
Изразходени през м. декември запасни части и други материали за нуждите на ремонтната работилница и електроцентралата
_______________________31___________________
36.101/1   УПОТРЕБЕНА  ЕНЕРГИЯ  ПРОИЗВОД-
СТВО А                                                                 986 632
101/2 УПОТРЕБЕНА  ЕНЕРГИЯ  ПРОИЗВОД-
СТВО Б                                                                  284 366
ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ     39 433
ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ             28 322 137    
РЕМОНТНА  РАБОТИЛНИЦА                       54 515 118   
РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУНАЛНО-
БИТОВО СТОПАНСТВО                                      77 953
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                            653 470
137 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА                                                                       817 751
Разпределя се изразходената през м. декември енергия в отделите и службите и е изплатена стойността на купената от градската централа енергия чрез чек срещу БНбанка
_______________________31___________________
37 105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ                    821 830
137 РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА                               821 830
Представена е сметка от ремонтната работилница за извършените ремонти по поддръжката на основните средства в основно производство А и Б
_______________________31___________________
38 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ       934 486
66 ДЪЛГОВЕ ЗА  ОБОРОТНИ  СРЕД-
СТВА                                                                                                                   934 486
Припадащата се лихва на БН банка по текущата ни дебиторна сметка при нея
19  Счетоводство и калкулации
_______________________31___________________
39  46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                 5 200
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                                                 5 200
Припадащи се лихви по влогова с/ка при БН банка
_______________________31___________________
40 108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                   167 477
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                 167 479
105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ                                             334 956
Припадаща се част от разноски за поддържане и текущ ремонт за основни средства при управителните и търговски служби
_______________________31___________________
41  135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А                      94 888 283
95/1 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ  МА-
ТЕРИАЛИ X                                                                                          83 260 000
96/1 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ Ю                                                                                   458 000
98/1 ОСНОВНА   ЗАПЛАТА   ПРОИЗ-
ВОДСТВО А                                                                                         6 786 269
99/1 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА
ПРОИЗВОДСТВО А                                                                           1 072 325
100/1 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛА-
ТА ПРОИЗВОДСТВО А                                                                    1 001 105
101/1 УПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ А                                                         986 632
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ                                          1 323 952
Преки производствени разноски за производство А за м. декември
_______________________31___________________

 

42 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТО Б                          41 910 135
95/2 УПОТРЕБЕНИ  ОСНОВНИ  МА-
ТЕРИАЛИ У                                                                                         38 487 000
96/2 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ
МАТЕРИАЛИ Я                                                                                   157 500
98/2 ОСНОВНА   ЗАПЛАТА  ПРОИЗ-
ВОДСТВО Б                                                              2 187 149
99/2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАПЛАТИ
ПРОИЗВОДСТВО Б                                                                            261 724
100/1 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛА-
ТИТЕ ПРОИЗВОДСТВО Б                                                                342 876
101/2 УПОТРЕБЕНА   ЕНЕРГИЯ  ПРО-
ИЗВОДСТВО Б                                                                                    284 366
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ                                          194 520
Преки основни разноски за производство Б за м. декември
_______________________31___________________
43 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А                       912 016
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО Б                       1 208 223
105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕ-
МОНТ                                                                                                     2 120 239
Припадаща се част от разноските за поддържане и текущ ремонт за основните средства при основните производствени отдели А и Б
_______________________31___________________
44 135/1 ОСНОВНО ППОИЗВОДСТВО А                       1 759 730
135/2 ОТНОВНО ПРОИЗВОДСТВО Б                         777 935
107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗ-
НОСКИ                                                                                                   2 537 665
Припадащи се общи производствени разноски на основни производства А и Б
_______________________31___________________
45 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А                       2 370 809
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО Б                        1 047 319
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                             3 418 128
Припадащи се общи управителни разноски на основни производства А и Б
_______________________31___________________
46  111 ВНОСКИ ЗА ВИСШЕСТОЯЩА ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ                                                                       600 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                              600 000
Припадащи се разноски за обединението:
за продукция А                                                                       413 123
за продукция Б                                                                       186 877
_______________________31___________________
46а.  46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                              170 991 444
113/1 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУК-
ЦИЯ А                                                                                            117 940 780
113/2 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУК-
ЦИЯ Б                                                                                                      53 050 664
Продадена е цялата изработена през м. декември готова продукция А и Б срещу сметка № 2
срещу превод по влоговата ни сметка
_______________________31___________________
47  35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А                                      99 930 838
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б                                      44 948 612
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А                                                  99 930 838
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО Б                                                  44 948 612
Производствена себестойност на произведената
през м. декември готова продукция А 100 000 кг
и готова продукция Б 50 000 кг.
_______________________31___________________
48  113/1 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А           5 224 345
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А                                                                       5 224 345
Фактическа производствена себестойност на продадената на 5 декември готова продукция
_______________________31___________________
486  113/1 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А         99 930 838
113/2 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б         44 948 612
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А                                                               99 930 838
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б                                                              44 948 612
Фактическа производствена себестойност на произведената и продадена през м. декември продукция
_______________________31___________________

49 110 ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА                                    10 643 516
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗ-
ПЛАЩАНЕ                                                                                               10 643 516
Припадащ се данък върху оборота от реали-
зираната сума на продукция готова продукция:
Готова продукция А                                  384 000
Готова продукция А 7                               076 476
Готова продукция Б                               3 183 040
Оборот до 31  XII.                                                                   1 177 086 253
1 177 086 253
_______________________31___________________
50  113/1 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А           8 315 369
113/2 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б         3 568 632
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                               640 485
111 ВНОСКИ ЗА ДИО                                                                            600 000
110 ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА                                                             10 643 516
За приключване на трите сметки
_______________________31___________________
51  113/1 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ А           10 870 228
113/2 ПРОДАЖБИ ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б                 4 533 420
ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ                                                    15 403 648
Печалба от продадената продукция А и Б
_______________________31___________________
52  ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕЦИ РЕЗУЛТАТИ              318 177
118 РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУ-
НАЛНО-БИТОВО СТОПАНСТВО                                                         318 177
_______________________31___________________
53. 131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                          5200
ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ                                        5200
Печалба от лихви по влоговата сметка
_______________________31___________________

54. ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ                             15 403 649
132 ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ                                                                       1540364
Печалба от производствената дейност
_______________________31___________________
55. 132. ЗАУБИ И ПЕЧАЛБИ                                              312 090 671
ИЗВЪНПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕЗУЛТАТИ                                     312 977
Загуба от извънпроизводствена дейност
_______________________31___________________
56. 132. ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ                                           15 090 671
133. ПЕЧАЛБА ЗА 19... г.                                                                         15 090 671
Окончателен годишен резултат
_______________________31___________________
57. БАЛАНС                                                                            368 662 590

2 СГРАДИ5                                                                                                           901 504 1
5 СИЛОВИ МАШИНИ1                                                                                          682 530
7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                                                            22 997 420
8 ИНСТРУМЕНТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ                                                       89 100
10 СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР100                                                                     1 308 408
14 ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА КОМУНАЛНО- 
БИТОВО СТОПАНСТВО                                                                              1 587 554
20 ЦЕННИ КНИЖА И СЪУЧАСТИЯ                                                               3 000 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                                            1 157 802
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                                                                771 868
27/1 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ X1                                                                          370 500
27/2 ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ V1                                                                          098 000
28/1 СПОМАГАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ Ю                                                           2 742 400
28/2 СПОМАГАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ Я                                                            2 497 876
31 ЗАПАСНИ ЧАСТИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ                                                401 384
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ Б                                                                           2 465 982
60 ДЕБИТОРИ                                                                                                      1 000 000
58 СЪДЕБНИ ВЗЕМАНИЯ                                                                                   800 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ174                                                                                   474 919
47 КАСА1 387 674
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                                                      1 929 670
167 167 РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                                                                140 000 000
_______________________31___________________
58. 76 ОСНОВЕН ФОНД                                                       50 000 000
77 РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                      18 000 000
79 АМОРТИЗАЦИОННЕ ФОНД                                      1 929 670
56 ИЗРАВНИТЕЛЕН                                                             100 000
60 КРЕДИТОРИ                                                                  1 500 000     
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ   10 643 516
64 СМЕТКИ НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ                 534 577
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА              128 934 486
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА           1 929 670
133 ПЕЧАЛБА ЗА 19.. г.                                                  15 090 671
168 БАНКИ ЗА РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                 140 000 000
БАЛАНС                                                                    368 662 590
Общ годишен оборот                                    1 972 829 755    1 972 829 755

ВЕДОМОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ГЛАВНАТА КНИГА
(Контролна равносметка)

Текст Обороти Баланс
(Имуществен баланс)
Загуби и печалби
(Резултатен баланс
да дава да взема Актив Пасив Загуби Печалби

2   Сгради...............
5    Силови машини...........
7 Машини и апаратури........
8 Инструменти и приспособления ....
10    Стопански инвентар .........
14    Основни ср. на ком.-битово с/ство
20    Ценни книжа и съучастия......
27/1 Основен материал X . . ......
27/2 Основен материал У....... . . .
28/1 Спомагателен материал Ю......
28/2 Спомагателен материал Я......
35/1 Готова продукция А .........
35 2 Готова продукция Б.......- .
60    Дебитори............  .
58   Съдебни вземания.........
46 Влогове в банки ...........
47 Каса................
46   Основен фонд . . . ........
77    Резервен фонд   ...........
60    Кредитори   ............
64    С/ки на бившите собственици.....
167 Разрешени кредити.........
168 Банки за разрешени кредити.....
66    Дългове за оборотни средства ....
113/1 Продажби готова продукция А 113/2 Продажби готова продукция В,
108    Общи управителни разноски.....
56    Изравнителен фонд на цените   ....
26/2 Доставка основен материал У . . . .
31    Запасни части и други материали  
137    Ремонтна работилница .........
105    Поддържане и текущ ремонт......
107    Общи произ. разноски.....
118    Р/ди и пр/ди на к.-битово стоп.
95/1 Употребени основни материали X
95/2 Употребени основни материали У
96/1 Употребени спом. материали Ю
96/2 Употребени спом. материали Я .
98/1 Основни заплати производство А
98/2 Основни заплати производство Б
51    Работници и служащи.........
99/1 Доп. заплати производство А
99/2 Доп заплати производство Б
100/1 Начис. в/у заплати произв. А
100/2 Начис. в/у заплати произв. Б
61 Данъци и нач. за изплащания .
137    Електроцентрала........
109 Търговски разноски .........
102    Амортизационни отчисления .....
79    Амортизационен фонд........
82 Изменение на основен фонд   .....
83 Изхабяване на основни средства . . .
21 Вноски за възстановяване ......
22 Вноски за основен ремонт    .....
101/1 Упот. енергия производство А
107/2 Упот. енергия производство Б
135/1 Основно производство А
135/2 Основно производство Б.......
111    Вноски за висшестояща о-я
131 Други разходи и приходи  ......
110 Данък върху оборота ........
132 Загуби и печалби.........

5 601 504
1 682 530
22 997 420
89 100
1 308 408
1 587 554
3 000 000
84 630 500
39 585 000
3 200 400
2 654 376
105 155 183
47 414 594
1 000 000
800 000
178 057 102
19 226 878
-
-
-
-
140 000 000
-
6 500 000
105 155 183
44 948 612
3 418 128
-
35 58000
2 000 000
1 086 708
2 455 195
2 537 665
318 177
83 260 000
38 487 000
458.000
157 500
6 786 269
2 187 149
14 479  565
1 072 325
261 724
1 001 105
342 876
2 067 511
817 751
640 485
1 518 472
-
1 929  670
-
1 157 802
771 868
986 632
284 366
99 930 838
44 948 612
600 000
-
10 643 516
-
1 177 086 253

 

-
-
-
-
-
-
-
83 260 000
38 487 000
458 000
157 500
105 155 183
44 948 612
-
-
3 582 184
17 840 204
50 000 000
18 000 000
1 500 000
534 577
-
140 000 000
135 434 486
124 340 780
53 050 664
3 418 128
100 000
35 585 000
1 598 616
1 086 708
2 455 195
2 537 665
-
83 260 000
38 487 000
458 000
157 500
6 786 269
2 187 149
14 479  565
1 072 325
261 724
1 001 105
342 876
12 711 027
817 751
-
1 518 472
1 929  670
-
1 929  670
-
-
986 632
284 366
99  930 838
44 948 612
-
5 200
-
-
1 177 086 253

5 901 504
1 682 5000
22 997 420
89 100
1 308 408
1 587 554
3 000 000
1 370 500
I 098:000
2 742 400
2 496 876
-
2 465 982
1 000 000
800 000
174 474 918
1 386 674
-
-
-
-
140 000 000
-
-
-
-
-
-
-
401 384
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 929 670
-
1 157 802
771 868
-
-
-
-
-
-
-
-
368 662 590

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

50 000 000
18 000 000
1 500 000
534 577
-
140 000 000
128 934 486
-
-
-
100 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 643 516
-
-
-
1 929 670
-
1 929 670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 090 671
369 662 590

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
318 177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
640 485
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
600 000
-
10 643 516
15 090 671
27 292 849

_
-
-
-
-
- .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19 185 597
8 102 052
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 200
-
-
27 292 848

ГОДИШЕН БАЛАНС
на индустриалното предприятие „Ударник" - София, съставен към 31 декември 1948 г.

АКТИВИ


I. Основни средства
 
2 Сгради 5 901 504
4 Силови машини 1 682 530
6 Машини и апаратури 22 997 420
7 Инструменти и приспособления 89  100
10 Стопански инвентар 1 308 408
14 Основни средства на комунално-битово стопанство 1 587 554
II. Отвлечени средства  
20 Ценни книжа и съучастия 3 000 000
21 Вноски за възстановяване 1 157 802
22 Вноски за основен ремонт 771 868
III. Оборотни средства  
27/1 Основен материал X 1 370 500
27/2 Основен материал У 1 098 000
28/1 Спомагателен материал Ю 2 742 400
28/2 Спомагателен материал Я 2 496 876
31 Запасни части и други материали 401 384
35/2 Готова продукция Б 2 465 982
60 Дебитори 1 000 000
58 Съдебни вземания 800 000
46 Влогове в банки 174 474 918
47 Каса 1 386 674  
IV. Активни корективни пера  
82 Изменение на основен фонд 1 929  670
  228 662,590
V. Статистически пера  
167 Разрешени кредити 140 000 000
  368 662 590

ПАСИВИ

I. Собствени средства  
76 Основен фона 50 000 000
77 Резервен фонд 18 000 000
79 Амортизационен фонд 1 929  670
II. Заети средства  
56 Изравнителен фонд на цените 100 000
60 Кредитори 1 500 000
61 Данъци и начисления за изплащане 10 643 516 64
Сметки на бившите собственици 534 577 66
Дългове за оборотни средства 128 934 486
III. Корективни пасиви  
83 Изхабяване на основни средства 1 929  670
IV. Годишен резултат  
133 Печалба за 19 . . . година 15 090 671
Сума 228 662 590
V. Статистически пера  
168 Банки за разрешени кредити 140 000 000
  361 662 590

ПЛАН-СМЕТКА № 1
за основните материали в единица готов продукт, употребени през м. де­кември 1948 год. за производството на „продукция А", количество: 100 000 кг
Основен материал X


1  Доставна себестойност на единица основен материал
666 08
2  Допълнителни разноски на единица основен материал -
3  Всичко 666.08
4  % на оползотворяване (рандеман) 80
5  Количество на основен материал в единица готов продукт 1 250
6  Стойност на основен материал в единица готов продукт (3 X 5)  832 60
7  Стойност на използуваемите отпадъци и опаковка в единица готов продукт -
8  Нетна стойност на основен материал в единица готов продукт (6 - 7) 832.60
9   Общо количество основен материал за цялата продукция (колич.Х5) 125 000
10  Обща сума на разноските за основен материал в цялата продукция (количество X 8) 83 260 000

ПЛАН-СМЕТКА № 1
за основните материали в единица готов продукт, употребени през м. декември 1948 год. за „продукция Б" количество: 50 000 кг

Основен материал V

1  Доставна стойност на единица основен материал                               606.57
2  Допълнителни разноски на единица основен материал -
3  Всичко                                                                                                               606.57
4  % ка производството на ползотворяване (рандеман)                            78.79
5  Количество на основен материал в единица готов продукт                  1269
6  Стойност на основен материал в единица готов продукт (3 X 5)   769 74
7  Стойност на използуваемите отпадъци и опаковка в единица
готов продукт                                                                                                            -
8.Нетна стойност на основния материал в единица готов продукт
(6 - 7)                                                                                                                   769.74
9, Общо количество основен материал за цялата продукция
(колич. X 5)                                                                                                        63 450
10  Обща сума на разноските за основен материал в цялата
продукция (колич. X 8)                                                                          38 487 000

ПЛАН-СМЕТКА № 2
за спомагателни материали, употребени в единица готов продукт и в цялата продукция през м. декември 1948 год. за производството на „продукция А" количество: 100 000 кг

Спомагат. материал Ю

1  Доставна стойност на единица материали                                             152.50
2  Допълнителни разноски за единица материали -
3  Всичко                                                                                                               152.50
4  Стойност на използуваните отпадъци на единица спомагателен
материал                                                                                                                          -
5  Нетна стойност на единица спомагателен материал                          152.50
6  Количество на спомагателен материал в единица готов
продукт                                                                                                                     0.030
7  Стойност на спомагателни материали в единица готов
продукт (6X5)                                                                                                            4.58
8  Общо количество на спомагателни материали в цялата
продукция (колич. X 6)                                                                                          3000
9  Обща сума на разноските за спомагателен материал в
цялата прод. (кол. X 7)                                                                                     458 000

ПЛАН-СМЕТКА № 2
за спомагателните материали, употребени в единица готов продукт и в цялата продукция през м. декември 1948 год. за производството на „продукция Б" количество: 50 000 кг

Спомагат материал Я

1  Доставна стойност на единица материал                                               157.59
2  Допълнителни разноски за единица материал                                                -
3  Всичко                                                                                                               157.59
4  Стойност на използуваните отпадъци и опаковка на
единица спомагателен материал                                                                        -
5  Нетна стойност на единица спомагателен материал                          157.59
6  Количество на спомагателен материал в единица готов
- продукт                                                                                                             0.030
7  Стойност на спомагателен материал в единица готов
продукт (6X5)                                                                                                        4.58
8  Общо количество на спомагателен материал в цялата
продукция (количество X 6)                                                                            1 000
9  Обща сума на разноските за спомагателен материал в
цялата продукция (количество X 7)                                                             157 500

ПЛАН-СМЕТКА № 3
за основната заплата на работниците, заети в основното производство, за м. декември 1948 год.

Видове разноски

1  Заплащане на фактически отработени човекодни и
извънредните часове по размери, определени по
надничния блок и щат                                                                             7 863 428
2  Заплащане на парче и акорд по съответната оценка -
3  Заплащане на наднормено производство                                            814 906
4  Заплащане на увеличението в размер най-малко 25%
за извънреден труд и празничните и неделни дни                               57 258
5  Доплащане на нощен труп                                                                                     -
6  Доплащане допълнително за по-висока квалификация,
допр. особена полза за производството                                                229 125
7  Доплащане за интензивен труд и уплътняване на работното
време                                                                                                                          -
8  Доплащане във връзка с изменение в условията на работата
и за работа при по-тежки условия                                                               8 700
9  Доплащане за прослужено време - 10  Заплащане
неотработените човекодни и часове поради вина на
предприятието и по обективни причини                                                           -
Всичко                           8 973 418
Общо изплатени човекодни броя                                                                   26 474
Разпределение на разноските:
За производството на:
Готова продукция А                                                                               6 786 269
Готова продукция Б                                                                               2 187 149
8 973 418

ПЛАН-СМЕТКА № 4
за допълнителната заплата на заетите в основното производство работници за м. декември 1948 год.

Видове разноски

1  Заплащане на редовната годишна отпуска и обезщетя-
ването за неизползуването на допълнителната отпуска,
давана на ударници                                                                                   334 451
2  Заплати за различни други отпуски (поради болест,
майчинство и др.)                                                                                          25 834
3  Заплащане за прекъсване работата на майката-кърмачка                           -
4  Заплащане на работното време,употребено за изпълнение
на граждански и обществени задължения                                                         -
5  Заплащане на дните и прекъсванията на работата за обучение
и специализация на работниците в учебни заведения                                  -
6  Заплащане на суми за семейни добавки и еднократни помощи
при встъпване в брак и за живородени деца                                      197 850
7  Заплащане на национални празници
8  Пазарна стойност на допълнителните възнаграждения в
натура (облекло, превози за сметка на предпр. и др.)                        775 914
9  Заплащане на обезщетение при уволнение на работниците
не по вина на работника                                                                                        -
Всичко лева 1 334 049 % към основната заплата                                        14 86
Разпределение на разноските:
За производството на:
Готова продукция А                                                                            1 072 325
Готова продукция В                                                                               261 724
1 334 049

ПЛАН-СМЕТКА № 5
за начисленията върху заплатите на заетите в основното производство работници за м. декември 1948 год

Видове разноски

1  Осигурителни вноски във фонда ОО (злополука, болест,
майчинство, безработица)                                                                        886 595
2  Осигурителни вноски в пенсионните фондове за пенсии за
изслужено време                                                                                                       -
3  Вноски за фонда „Здравни застраховки" за лекуване
държавните служители                                                                                            -
4  Вноски „Отдих и култура"                                                                             16 347
5  Вноски за фабричен лекар                                                                             5 950
6  Заплащане на данък в/у общия доход от предприятието
за сметка на работника                                                                              435 089
Всичко лева                                                                                                    1 343 981
% към основната заплата                                                                      14.97
Разпределение на разноските:
За производството на:
Готова продукция А                                                                               1 001 105
Готова продукция В                                                                                  342 876
1 343 981

ПЛАН-СМЕТКА № 7
за амортизационните отчисления на основни средства за м. декември 1948 год.

I. Производствени: основни средства
1  Сгради                                                                                                             253 433
2  Съоръжения                                                                                                               -           
3  Силови машини                                                                                           106 476           
4  Машини и апаратури                                                                               1 291 831
5  Инструменти и приспособления                                                                   2672
6  Стопански инвентар                                                                                    130 840
II. Непроизводствени основни средства
1  Комунално-битово стопанство                                                                 144 418
Всичко                                                                                                              1 929 670           

ПЛАН-СМЕТКА № 8
за разноските на ремонтно-механическата работилница за м. декември 1948 г.

Видове разноски

1. Основна заплата                                                                                          559 787
2. Допълнителна заплата                                                                                 45 922
3. Начисления в/у заплатата                                                                           94 012
4. Материали разни                                                                                         308 723
5. Енергия                                                                                                             54 515
6. Текущ, ремонт и поддържане                                                                                 -
7. Амортизация                                                                                                   23 740
8. Други                                                                                                                             -
Всичко                                                                                                          1 086 708
Разпределение на разноските
1. За поддържане и текущ ремонт за сметка на основните
средства                                                                                                          821 830
2. Ремонт на външни лица и предприятия                                               264 878
Всичко                                                                                                          1 086 878

Материята относно годишното приключване не е цялостно разработена в нашето счетоводно законодателство. Министерството на финансите издаде през декември 1949 г. окръжно № 41 относно годишното приключване на счетоводните книги, с което се цели въвеждането на план и еднаквост в методите на този важен дял от счетоводната работа. Това окръжно се отнася за 1949 г., през което време трябваме да се съобразят редица временни положения. Макар да има временно предназначение това окръжно съдържа и редица основни указания за плановото годишно приключване. По-долу цитираме някои важни части от него.

За да се извърши правилно и навреме годишното приключване на счетоводните книги и да се извлече резултатът от дейността на предприятията през отчетната 1949 год., необходимо е да се спазва следният план от предприятията:

1. Подготвителна работа.

2. Съставяне на ведомости от спомагателните (аналитичните) книги (картони) и проверка на същите с ведомостите и материалните (складовите) книги (картони) на отчетниците-магазинери, касиери и други подобни и изправления на допуснатите различия.

3. Инвентаризация и оценка на основните и оборотни средства.

4. Проверка на ведомостите от спомагателните (аналитичните) книги (картони) с инвентарните описи и отстранение на допуснатите различия.

5. Съставяне на годишния инвентар.

6. Съставяне на годишната равносметка за загубите и печалбите.

7. Изготвяне на проверочна ведомост на 31 декември  1949 година.

8. Изготвяне на годишния баланс.

9. Изготвяне на годишния отчет.

1. Подготвителна работа

До започване на инвентаризацията на основните и оборотни средства - най-съществената работа по приключването - трябва да се извършват следните подготвителни работи, с цел да се улесни самото приключване и да се постигне реалност на баланса:

а) да бъдат назначени комисиите по инвентаризацията, на които да се издадат инструкции в писмена форма за предстоящата им работа;

б) да се издирят и осчетоводят всички документи, отнасящи се за отчетната година.

Ако при приключването не се получат счетоводни документи, отнасящи се за получените в предприятието материали и стоки, последните да се осчетоводят по приблизително определени доставни цени;

в) да се разменят извлечения и потвърдят салдата по всички лични сметки.

Получените извлечения се сверяват и уточняват с партидите в десетдневен срок от получаването им.

Ако при сверяването на сметките между предприятията изникнат разногласия, всяка от спорещите страни показва в инвентара и баланса си задължението или вземането в размер, който тя признава за правилен.

Оспореното вземане се отнася в с/ка 59 Рекламации.

г) да се извлекат салдата по всички лични сметки, като преди това се направят всички усилия за събирането на вземанията в духа на закона за банките.

Вземанията, които не могат да се съберат доброволно, се събират по съдебен ред. От деня на завеждането на делото сметката на длъж пика се прехвърля по сметка 58 Съдебни вземания (включително п р о т е с т и р а н и полици).

Забележка. Задълженията, които са останали от преди национализацията, се уреждат по реда в закона за национализацията на индустриалните и минни предприятия.

Установените като несъбираеми вземания се отнасят в дебит на с ка 85 Обезценка на вземанията.

д) да се проверят партидите на подотчетните лица и се ликвидира с просрочените остатъци; за просрочените суми по вина на подотчетните лица последните носят отговорност по съществуващите закони. Към датата на приключването трябва да се ликвидира с всички остатъци, за която цел от всяко подотчетно лице, което дължи суми, се изисква отчет за изразходването на получените и неотчетени суми, както и да внесе остатъка от неизразходваните аванси. В инвентара и баланса остават само такива дължими суми от подотчетни лица, за които не могат да бъдат получени отчети поради незавършване на операциите, за които са били дадени сумите.

За направената проверка на подотчетните лица се съставя протокол, подписан от директора, отговорния счетоводител и представител на профкомитета.

е) да се проверят партидите на служащите по с/ка 51 Работници и служащи и се ликвидира с остатъците по тях;

ж) да се изравнят кореспондиращите сметки 68 Централа и 6 9 Клонове - в предприятията с клонове;

з) да се отделят разходите и приходите, извършени или получени през отчетния период, които се отнася за следващите отчетни периоди. Разходите се показват в инвентара й баланса в с/ка 86 Разходи за следващи периоди (години), а приходите - в с/ка 87 Приходи за следващи периоди (години).

2. Съставяне на ведомости от   партидите по спомагателните книги и проверката им с материалните (складовите) книги на отчетниците

Преди да се пристъпи към инвентаризацията на основните и оборотни средства, комисиите но инвентаризацията са длъжни да постигнат пълно равенство между положението на аналитичните сметки (партидите по спомагателните книги) и складовите книги (картони), водени от материално отговорните лица - касиери, магазинери и др.

Констатираните различия трябва да бъдат издирени и отстранени, преди да се е започнала инвентаризацията на съответното средство.

3. Инвентаризация  и  оценка  на  основните и оборотни средства

Под „инвентаризация" трябва да се разбира фактическата проверка и описване на основните и оборотни средства (парични и стоково-материални ценности), а така също и сверяването на сметките за вземанията и задълженията.

При инвентаризацията на земите, сградите и другите основни средства трябва да се провери дали същите се притежават въз основа на нотариални актове, записки и др., номерата на които трябва да се посочат в инвентарните описи. Данните по нотариалните актове на земите, сградите и превозните   средства да се проверят в народните съвети.

Чрез тази проверка се цели да се установят действителните площи и имоти, които предприятието трябва да владее.

Ако са получени имущества от други предприятия или са дадени такива на други предприятия по нареждане на висшестоящата организация, да се осчетоводят веднага, а тези, дадени без съгласие на висшестоящата организация, да се осчетоводят и да се иска съгласието на висшестоящата организация.

При инвентаризацията на ценните книжа да се опишат номерата и номиналната им стойност, както и номерата и падежът на последния купон. Ако има тиражирани и премирани облигации или несъответствия с данните по счетоводните книги, това да се отбележи в описите. Лихвите по излезлите в тираж купони, но неосребрени, да се осчетоводят.

Намиращите се в залог или на хранение ценни книжа да се опишат със същите данни, като се отбележат номерата, датите на депозитните документи и последните извлечения на банковите институти.

Инвентаризацията на незавършеното производство да започне на 31 декември 1949 година и да завърши преди започването на работата през новата 1950 година.

При инвентаризацията на незавършеното производство подробно да се опише цялото незавършено производство, материалите по машините и всички материали и стоки в производствените отделения. При описването да се отбелязва от какъв материал е направено незавършеното изделие, бройките, килограмите, метрите, до какъв стадий на производствения процес е стигнало незавършеното производство. Това е необходимо за точното оценяване на незавършеното производство.

Материалите в незавършеното производство се оценяват по планови цени, ако се работи с такива, или по последните доставни цени, когато не се работи с планови.

Стойността на вложения труд в незавършеното производство се определя: 1) ако е държана извънсчетоводно точна сметка за всяка отделна производствена операция, то в зависимост от това, до кой стадий на производство е достигнало незавършеното производство, се определя и стойността на вложения труд в същото; 2) ако не е била държана такава сметка, то - по последните определени трудови норми.

Останалите данни за основните и допълнителни разноски се вземат процентно върху възприетата база, изчислена от непосредствено изтеклия калкулативен период.

За да се извърши това по-системно и по-лесно, съставя се специална ведомост със следните данни: наименование на незавършеното производство, стойност на основните материали, стойност на спомагателните материали, употребена основна заплата и други основни и допълнителни разноски по елементи. По-лесно подаващо се на описване незавършено производство се посочва в същата ведомост и по количество. Мъчно подаващо се на описване незавършено производство се описва в приложения към горепоменатата ведомост.

Съставянето, на тия ведомости значително улеснява и изработването на калкулации.

След инвентаризацията на основните и оборотни средства се извършва тяхната оценка по ред на чл. 7 и 8 от закона за счетоводството и § 14 и 15 от правилника за прилагане на същия закон.

Данните по инвентарните описи трябва да бъдат сверени с тези по съответните спомагателни книги (аналитични сметки), които, както се обясни по-горе, трябва да бъдат заведени до деня на инвентаризацията.

Намерените негодни и бракувани основни средства се отнасят в дебит на сметка 17 Ликвидация на основните средства, като същевременно за набраното изхабяване се кредитира с/ка 17 Ликвидация на основните средства срещу дебитиране на с/ка 83 Изхабяване на основните средства. Остатъкът по с/ка 17 се ликвидира чрез с/ка 82 Изменение на основния фонд.

Малоценните и малотрайни предмети в зависимост от трайността им се амортизират най-много за две години, като амортизацията им се записва тримесечно в дебит на с/ка 107 Общи производствени разноски, т. 17 за предмети в производствения сектор срещу кредитиране на с/ка 34 Изхабяване на малоценни и малотрайни предмети.

Намерените негодни, подлежащи на бракуване материали и стоки - не по вина на предприятието, след съставяне, на специален протокол, подписан от директора, счетоводителя, техническия ръководител, магазинера и представител на проф. организацията, се изписват чрез дебитиране на с/ка 131 Други разходи и приходи, партида „Непредвидени" - за промишлените предприятия, съответно партида „Непредвидени загуби от търговски риск" - за търговските предприятия.

Изчисление прираста на животните на комунално-битовото стопанство.

Комунално-битовите стопанства обикновено имат следните животни: I. работни - коне и волове; II. продуктивни - крави, свине и овце; III. млади животни - телета, прасета, агнета; IV. животни за угояване- свине, крави, волове: V. разни други животни - птици и зайци.

В края на годината се преоценяват само младите животни и животните за угояване - групите III и IV, като се изчисли прирастът на животните в живо тегло за съответния период. Този прираст се оценява по фактическа себестойност. Когато е държана обща сметка за разноските за отглеждане на животните, оценката на килограм живо тегло става пропорционално на прираста по нормираните цени.

4. Проверка на ведомости от спомагателните книги с инвентарните описи и отстраняване на допуснатите различия

Данните от инвентарните описи се съпоставят с ведомостите от спомагателните книги. Констатираните разлики се извличат и се издирва техният произход.

Ако констатираните липси са в допустими размери,се дебитира:

а) в промишлените предприятия - съответно сметките 95 У п о-требени основни материали, 96 Употребени спомагателни материали и 97 Употребени горивни материали;

б) в експлоатационните предприятия аналогично на начина за промишлените предприятия.

Ако констатираните липси са свръх допустимите размери, разликата в повече съгласно чл. 12, ал. II от закона за финансовия контрол, в двоен размер по покупни цени, се отнася по личната сметка на съответното отговорно лице срещу кредитиране на съответната материална сметка с първия размери с/ка 131 Други разходи и приходи, партида „Други непредвидени" с втория размер независимо от отговорността на другите закони.

С констатираните излишъци на стоките по покупни цени, а на материалите  -по доставни цени, се дебитира съответната материална сметка, срещу кредитиране на с/ка 131 Други разходи и приходи, партида „Други непредвидени".

Компенсация на липсите с излишъците не може да се прави. Допуснати фактически грешки при отчитането на материалите се изправят със сторно.

В случай че при инвентаризацията се намерят основни средства, които не са били по-рано осчетоводени, същите се осчетоводяват чрез дебитиране по възстановителна стойност съответната сметка срещу кредитиране на с/ка 82 Изменение на основния фонд - за фактическата им стойност, с/ка 83 Изхабяване на основните средства - със стойността на изхабяването.

5. Съставяне на годишния инвентар

Заключителната част от работата по годишното приключване е съставянето на годишния инвентар. Той представлява подробен опис на активите и пасивите, които предприятието притежава на 31 декември 1949 г. В него нямат място резултатните сметки.

Наименованията на перата и подперата в инвентара трябва да отговарят на едноименните сметки и партиди от съответния сметкоплан на предприятията, така както са посочени в балансовите схеми.

Разликата между общата сума на активите и пасивите на инвентара представлява резултатът от дейността на предприятието през годината.

Предприятия, които притежават голям брой стопански средства, могат да съставят инвентарите си на отделни описи. В такъв случай в инвентарната книга под всяко перо се написва „Съгласно приложения опис"

Годишният инвентар се вписва в книгата за инвентарите и балансите (инвентарната книга) и се подписва, както и приложените инвентарни описи, от лицата, които управляват предприятието, и от отговорния счетоводител.

6. Съставяне на годишната равносметка за загубите и печалбите

Годишната равносметка за загубите и печалбите се извлича от с ка 132 Загуби и печалби.

Дебитните салда на резултатните сметки се отнасят в дебит на с/ка 132 Загуби и печалби, а кредитните - в кредит на същата сметка.

Разликата между дебита и кредита на с/ка 132 Загуби и печалби представлява резултатът от дейността на предприятието през изтеклата година.

По начало всички пера от равносметката на загубите и печалбите отговарят на едноименните сметки по главната книга с изключение на перата: „Разходи на комунално-битовото стопанство" „Други загуби", „Приходи от комунално-битовото стопанство" и „Други печалби", които поотделно отговарят на дебитните и кредитни салда от партидите към с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство и с/ка 131 Други разходи и приходи.

Разпределението на печалбата съгласно чл. 20 от закона за държавните предприятия и закона за изменение и допълнение на същия закон трябва да стане след одобрението на годишния отчет.

Предприятията, чиито клонове водят самостоятелно счетоводство, съставят сборна равносметка за загубите и печалбите. Клоновете прехвърлят на централата салдата от резултатните сметки, като с общия дебитен оборот дебитират с/ка 68 Централа и с общия кредитен оборот кредитират същата сметка. Централата от своя страна отнася получените задължения и заверения към съответните резултатни сметки, за да получи сборна равносметка за загубите и печалбите.

7. Изготвяне на  проверочна  ведомост на 31  декември

След съставянето на статиите, във връзка със съставянето на годишната равносметка за загубите и печалбите, съставя се проверочна ведомост по обороти и остатъци, в която резултатните сметки фигурират само по обороти.

Салдата по сметките се сверяват със сумите по перата на годишния инвентар. Салдата по ведомостта се сравняват и с ведомостта от партидите по спомагателните книги (картони). Констатираните разлики се издирват и изправят.

Остатъците по сметките се приключват с обща статия - сметките с дебитни салда се кредитират срещу дебитиране на сметките с кредитни салда.

8. Изготвяне на  годишния баланс

Годишният баланс се изготвя въз основа на проверочната ведомост. Същият задължително се вписва в книгата за инвентарите и балансите, след годишния инвентар.

Предприятията, чиито клонове водят самостоятелно счетоводство,, изготвят общ годишен баланс чрез групиране на едноименните пера и подпера от балансите на отделните клонове.

Годишният баланс се подписва от лицата, които управляват предприятието, както и от отговорния счетоводител.

Книгата за инвентарите и балансите след вписването на годишния инвентар и баланс се представя най-късно до 28 февруари 1950 година за заверка от нотариата.

Отделно приключване за четвъртото тримесечие не се прави, то се слива с годишното.

9. Съставяне на годишния отчет

След годишното приключване се пристъпва към изготвянето на годишния отчет на предприятието. Последният представлява доклад на ръководителя на предприятието пред висшестоящата организация за резултатите по изпълнението на производствено-финансовия план. Като приложение към отчета се дават отделно сведения за движението на основните средства, основния фонд, издръжката на обращението, себестойността на продукцията, разноските по продажбата, други технико-производствени показатели и т. н. по образци, дадени от Министерството на финансите.

Данните на отчета трябва да дават възможност да се анализира резултатът от стопанската дейност, да се изяснят положителните и отрицателни фактори и да се набележат мероприятията за подобрение бъдещата дейност на предприятието.

Годишният отчет заедно със сметката „Загуби и печалби" съгласно чл. 19 от закона за държавните предприятия трябва да се представят на съответния министър.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание