Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > V. Отчитане средства, амортизация и ликвидация

Счетоводство и калкулации

V. Отчитане на основните средства, тяхната амортизация и ликвидацията на същите

Осчетоводяването на основните средства е свързано с редица особености, които го отличават от осчетоводяването на материалите, макар че и основните средства, и материалите представляват все производствени средства. Различието произлиза от обстоятелството, че докато материалите, които се влагат в производството, се преработват или обработват изцяло (предмети на труда) и от тях се получава нов продукт, основните средства се използуват в производствения процес дълготрайно в помощ на човешкия труд (средства на труда). В този процес те се изхабяват. Стойността на това изхабяване се прибавя към стойността на употребените материали и към другите разноски, за да се установи производствената себестойност на продукцията.

_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА      1 500 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                     1 500 000
_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА         100 000
47 КАСА                                                                                         100 000
_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА           25 000
46. ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                 25 000
_________________________”________________________

Тъй като въпросният тъкачен стан се доставя от предприятието не с нови финансови средства, а с предварително набрани в амортизационния фонд средства за възстановяване, същото следва да получи заверение от Българската инвестиционна банка и за направените разноски по монтажа и транспорта на тъкачния стан. При положение че Българската инвестиционна банка преведе сумата 125000 лв. по влоговата сметка на предприятието при БНбанка последното ще състави статията.

_________________________”________________________
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                           125 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                    125 000
_________________________”________________________

След окончателното установяване на доставната себестойност на въпросния тъкачен стан по с/ка Строеж и доставка на основни средства същата трябва да се осчетоводи по сметката на съответното основно средство - с/ка. 7 Машини и апаратури. За целта се съставя статията

_________________________”________________________

7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                                   1 625 000
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА     1 625 000
_________________________”________________________

Вследствие на обстоятелството, че основният фонд на предприятието се е увеличил със стойността на новодоставения тъкачен стан, което е станало за сметка на набраните средства в амортизационния фонд, е необходимо да се състави статията

79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                           1 625 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                            1 625 000

В правилника за счетоводството е предвидено основните средства да се осчетоводяват посредством значителен брой сметки, които са оформени съобразно едно доста детайлно подразделение на видовете основни средства. За всеки вид основно средство е предвидено да се води отделна счетоводна сметка, а именно: с/ка 1 Земи, с/ка 2 Сгради, с/ка 3 Съоръжения, с/ка 5 Силови машини, с/ка 6 Предавателни устройства, с/ка 7 Машини и апаратури, с/ка 8 Инструменти и приспособления, с/ка 9 Транспортни средства, с/ка 10 Стопански инвентар, с/ка 12 Трайни вложения и насаждения, с/ка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство, с/ка 18 Основни средства в запас и бездействие.

Проблемите на осчетоводяването на основните средства изобщо се свеждат главно към счетоводните въпроси във връзка със: 1) снабдяването на предприятието с основни средства, 2) използуването и амортизациите на основните средства, 3) основния и текущия ремонт и поддържането на същите и 4) ликвидацията на основните средства. Ще се спрем поотделно на тези въпроси.

Осчетоводяване на снабдяването на индустриалното предприятие с основни средства. При всяко снабдяване на индустриалното предприятие с основни средства се извършва задължение на сметките на основните средства с доставната себестойност на същите. Начините на снабдяването на предприятието с основни средства са обаче различни и те определят кои сметки следва да се заверяват при тези операции. Като по-типични могат да се набележат следните начини на снабдяване на индустриалното предприятие с основни средства:

1) покупка франко фабриката,

2) последователна доставка,

3) собствен строеж в спомагателните производства,

4) строеж по стопански начин,

5) безвъзмездно придобиване,

6) прехвърляне от оборотните към основните средства (например млади животни, станали годни за работа в транспорта).

Когато за покупката на основни средства франко фабриката е отделена част от оборотните средства на предприятието (което не е препоръчително), се извършва задължение на съответната сметка на основното средство срещу заверение на с/ка 55 Доставчици или с/ка 46 Влогове в банки, или с/ка 47 Каса и пр., а когато за целта са вложени средства, придобити по пътя на кредита от Българската инвестиционна банка, тогава се заверява с/ка 67 Дългове за капитални вложения.

Въпросната покупка на основни средства може да стане обаче и със средства, които са предварително набрани от предприятието за целта, като последното е създало специални фондове за подобни цели или се ползуват средства от амортизационните отчисления, набрани в Българската инвестиционна банка. Когато се ползуват средства от специални фондове, се заверява с/ка 23 Вноски срещу специални фондове, а когато се ползуват средства от амортизационните отчисления, се заверява с/ка 21 Вноски за възстановяване. При последните два случая стават видове промени не само в актива на предприятието, но и в пасива на същото, тъй като в пасива на последното са изразени набраните за тази цел средства посредством специалните сметки 78 Специални фондове и 79 Амортизационен фонд. При всяко снабдяване на предприятието с основни средства по този път се извършва увеличение на основния фонд, поради което следва да се завери с/ка 76 Основен фонд, и намаление на споменатите по-горе други фондове, поради което следва да се задължи с/ка Специални фондове, респективно с/ка Амортизационен фонд. За да се избягнат постоянните записвания по с/ка Основен фонд, се води в помощ на същата с/ка 82 Изменение на основния фонд, която в продължение на годината се заверява и задължава по разните поводи, а в края на годината нейното салдо се прехвърля по сметката на Основния фонд. Това прехвърляне се извършва само по отношение на държавните предприятия. При кооперациите и дружествата тя остава със своето салдо в баланса и представлява балансов коректив на основния, респективно на дяловия капитал (дяловия фонд) на предприятието.

Пример 7. Новооснованото индустриално предприятие Б е купило в брой една силова машина (електромотор), монтирана франко фабриката, за 400.000 лв. Стойността е изплатена с чек срещу БНбанка, при която то има влогова сметка.

_________________________”________________________
5 СИЛОВИ МАШИНИ                                        400 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                      400 000
_________________________”________________________

Пример 8. Индустриално предприятие X е построило детски дом, чиято доставна себестойност възлиза по окончателна ситуация на 850.000 лв. Средствата са взети от съществуващия в предприятието за целта специален фонд, набиран последователно чрез вноски, по сметка при Българската инвестиционна банка.

_________________________”________________________
14 ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА КОМУНАЛНО-
БИТОВОТО СТОПАНСТВО                           850 000
23 ВНОСКИ СРЕЩУ СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ   850 000
78 СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                                   850 000
_________________________”________________________

       82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД       850 000
_________________________”________________________

Тези два примера показват разликата в записванията при снабдяване на предприятието с основни средства чрез влагане на нови финансови средства и чрез влагане на предварително набрани финансови средства.

Когато предприятието се снабдява с основни средства чрез последователна доставка, осчетоводяването се извършва чрез с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства. Съгласно указанията на правилника за счетоводството посредством тази сметка се отчитат както строежите на нови основни средства, така и доставките на нови основни средства, когато всички елементи на доставката им стойност не са известни в момента на пристигането им или когато са направени предварителни разноски по доставката им. Тук се отнасят и подобренията на съществуващите основни средства, които увеличават тяхната балансова стойност, като: обзавеждането на сградите с нови инсталации, специални облицовки и др., както и неплодоносните още насаждения (новонасадени лозя, овощни градини и др.).

С/ка Строеж и доставка на основни средства се дебитира с всички разноски по строежа или доставката включително и припадащите се лихви до завършването на строежа или доставката, разноските по монтажа и пускането на основните средства в движение срещу кредитиране на сметките: 31 Запасни части и други материали, 51 Работници и служащи, 61 Данъци и начисления за изплащане, 67 Дългове за капитални вложения, 46 Влогове в банки, 47 Каса, 137 Спомагателно производство и др.

Същата сметка се кредитира с набраната фактическа себестойност срещу дебитиране на сметките на съответните основни средства.

За всеки строеж и за всяка доставка по тази сметка се води партида.

Пример 9. Индустриално предприятие У е получило един тъкачен стан по фактурна стойност 1500000 лв., която е изплатило чрез чек срещу Българската инвестиционна банка по сметката на вноските за възстановяване. Платени са в брой за монтаж на машината още 100 000 лв. Изплатена е и сметката на „Деспред" за транспортни разноски - 25 000 лв. чрез чек срещу БНбанка по влоговата сметка на предприятието.

_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА      1 500 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                     1 500 000
_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА         100 000
47 КАСА                                                                                         100 000
_________________________”________________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА           25 000
46. ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                 25 000
_________________________”________________________

Тъй като въпросният тъкачен стан се доставя от предприятието не с нови финансови средства, а с предварително набрани в амортизационния фонд средства за възстановяване, същото следва да получи заверение от Българската инвестиционна банка и за направените разноски по монтажа и транспорта на тъкачния стан. При положение че Българската инвестиционна банка преведе сумата 125000 лв. по влоговата сметка на предприятието при БНбанка последното ще състави статията.

_________________________”________________________
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                           125 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                    125 000
_________________________”________________________

След окончателното установяване на доставната себестойност на въпросния тъкачен стан по с/ка Строеж и доставка на основни средства същата трябва да се осчетоводи по сметката на съответното основно средство - с/ка. 7 Машини и апаратури. За целта се съставя статията

_________________________”________________________

7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                                   1 625 000
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА     1 625 000
_________________________”________________________

Вследствие на обстоятелството, че основният фонд на предприятието се е увеличил със стойността на новодоставения тъкачен стан, което е станало за сметка на набраните средства в амортизационния фонд, е необходимо да се състави статията

79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                           1 625 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                            1 625 000

При строеж на основни средства по стопански начин се води също така с/ка Строеж и доставка на основни средства. Ако средствата са взети от някой съществуващ фона, сметката на последния се задължава срещу заверение на с/ка Изменение на основния фонд, както вече видяхме това при предшествуващия пример.

При собствен строеж в спомагателно производство със стойността, по която е оценено новопроизведеното основно средство, се задължава съответната сметка на същото срещу заверение на с/ка Спомагателно производство.

При безвъзмездно придобиване на основни средства се задължава сметката на съответното основно средство срещу заверение на с/ка Изменение на основния фонд. При положение, че новопридобитото по безвъзмезден начин основно средство е било употребявано и е изхабено, най-напред се установява степента на неговата изхабеност. След това с неговата възстановителна стойност се задължава съответната сметка на основното средство, а се заверяват: с ефективната стойност с/ка Изменение на основния фонд, а със стойността на изхабяването - с/ка Изхабяване на основните средства.

При прехвърляне от оборотните средства към основните средства се задължава съответната сметка на основното средство срещу заверение на сметката на съответното оборотно средство.

Тъй като в практиката има множество разновидности на основните средства, в правилника са посочени само най-важните основни средства, които се осчетоводяват посредством посочените в началото сметки на основните средства, като в същия правилник се дават и следните общи указания за предназначението и записванията по тези сметки.

С/ка 1 Земи. Отчита застроените и незастроени дворни места, рудни, горски и полски (обработваеми и необработваеми) участъци, кариери и пр.

Капиталните вложения за мелиоративни, отводнителни и напоителни мероприятия, трайните насаждения и др. се отчитат в с/ка 12 Трайни вложения (и насаждения).

Земите на комунално-битовото стопанство се отчитат в с/ка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство. Ако обаче само малка част от дворното място на предприятието е предназначена за комунално-битови нужди, тя си остава неразделна част от дворното място и се отчита в с/ка 1 Земи.

С/ка 2 Сгради. Отчита сградите на основното, спомагателно, допълнително и второстепенно производство, административно-управителните сгради, складовете, магазините, гаражите и др.

В стойността на сградите се включват инсталациите им с непроизводствено предназначение, като: отоплителна, вентилационна, водопроводна, канализационна, осветлителна и други инсталации. Производствените инсталации се отчитат чрез сметките 6 Предавателни устройства или 7 Машини и апаратури.

Сградите на комунално-битовото стопанство се отчитат в с/ка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство. Ако обаче само малка част от сградата служи за комунално-битови нужди, същата се отчита в с/ка 2 Сгради.

С/ка 3 Съоръжения. Отчита специалните хранилища (силози, резервоари, лагерни каци, бъчви и др.), кули за водно налягане, силажни кули и ями, фабрични комини, пещи, рингове, мостове, водостоци, тунели, шосейни и релсови пътища, кладенци и помпи, шахти, галерии, надземни и подземни тръбопроводи, подпорни стени, огради, рампи, пристани, телефонна и телеграфна мрежа и др.

С/ка 5 Силови машини. Отчита машините, които произвеждат или трансформират енергия: динамомашини, електромотори, дизел-мотори, парни котли, локомобили, генератори, водни двигатели, турбини, трансформатори и др.

Силовите машини, които са вградени в изпълнителните машини и съставляват неразделна част от последните, се отчитат в с/ка 7 Машини и апаратури.

С/ка 6 Предавателни устройства. Отчита средствата за пренасяне на разстояние различните видове енергия и поставяне в действие изпълнителните механизми; електропроводни мрежи (без осветлителната инсталация към сградите), паропроводните тръби (без отоплителната инсталация към сградите), трансмисии и др.

С/ка 7 Машини и апаратури. Отчита изпълнителните механизми, с помощта на които работниците въздействуват върху вложените материали, с цел да изменят тяхното състояние, физически или химически свойства: станове, стругове, валци, преси, строителни машини, кранове за вдигане и преместване на тежести, бетонобъркачки, каменотрошачки, вършачки, жетварки, сноповързачки, комбайни, мелнични машини и др.

С/ка 8 Инструменти и приспособления. Отчита уредите, инструментите и приспособленията, чрез които се обработват материалите, както и тия, които служат за изследване и измерване на продукцията: измервателни уреди, работни инструменти, лабораторно обзавеждане, плугове, грапи и др. Инструментите и приспособленията с единична възстановителна стойност до години се отчита в с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети.

Възстановителна стойност е тази, по която инвентарният предмет може да бъде набавен като нов.

С/ка 9 Транспортни средства. Отчита моторите, впрегатни и други транспортни средства: локомотиви, вагони, дрезини, цистерни, платформи, трамваи, вагонетки, самолети, параходи, моторни кораби, лодки, товарни и пътнишки моторни коли, трактори, мотоциклети, каруци, талиги, файтони, впрегателни животни, коне, волове, мулета и др. Обичайните принадлежности и резерви към транспортните средства съставляват неразделна част от стойността на същите.

С/ка 10 Стопански инвентар. Отчита стопанския инвентар: писалища, маси, столове, шкафове, железни каси, контролни каси, пишещи и сметачни машини, циклостилни апарати, килими, полюлеи, часовници, завеси, портрети, противопожарни съоръжения, научно-технически библиотеки, санитарен инвентар, както и всички видове транспортни съдове - бъчви, железни и цинкови варели, гюмове, цилиндри за сгъстен въздух и др. Стопански инвентар с единична възстановителна стойност до 3.000 лв. или с по-голяма стойност, но с трайност до 2 години, се отчита в с/ка Малоценни и малотрайни предмети.

С/ка 12 Трайни вложения и насаждения. Отчита:

а) капиталните вложения в мелиоративни, отводнителни и напоителни мероприятия, земни канали, диги, черни пътища, наторяването с дълготрайност повече от една година и др. (без съоръженията);

б) трайни насаждения, лозя, овощни градини, паркове и др. (без земите);

в) основните ремонти и подобрения на наети основни средства;

г) разноски по проучване и разкриване мини и кариери, за усвояване на ново производство, както и разноските по реконструкцията, заводските училища и др.

д) нематериалните ценности - патенти, концесии, търговски марки, право на фирма, както и учредителните разноски - до размера на изразходваните суми.

С/ка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство. Отчита всички основни средства на комунално-битовото стопанство: земите и сградите на земеделските и скотовъдни стопанства при предприятията, продуктивните и работни животни към същите, работническите жилища, детски домове, клубове, работнически трепезарии и др.

С/ка 18 Основни средства в запас и бездействие, Отчита:

а) новодоставените основни средства, които преди да се използуват за работа в предприятието, остават известно време в запас;

б) основните средства, които са извадени от окончателна употреба и са предназначени за ликвидация. Основните средства, които веднага след изваждането им от употреба се ликвидират, се отчитат направо чрез с/ка 17 Ликвидация на основните средства.

До второ нареждане в тази сметка не се отчитат основните средства, който са използувани за работа в предприятията, но временно оставени в бездействие. Такива основни средства продължават да се отчитат по съответните сметки за основните средства.

За всяко основно средство в запас или бездействие се води партида.

Общи пояснения за сметките на основните средства. Тези сметки се дебитират с доставната стойност на основните средства включително и разноските по доставката и монтажа или по първоначалната им оценка срещу кредитиране на:

а) с/ка 92 Изменение на основния фонд - за безвъзмездно придобитите основни средства;

б) с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства;

в) с/ка 137 Спомагателно производство - за произведените от собствените спомагателни производства основни средства;

г) с/ка 67 Дългове за капитални вложения, 55 Доставчици, 46 Влогове в банки, 47 Каса и др.за купените направо основни средства, доколкото не минават през с/ка 16 Строеж и доставка на основни средства;

д) с/ка 37 Млади животни и животни за угояване (на стопанството)- за животните, които се прехвърлят от оборотните към основните средства.

Кредитират се по същата стойност срещу дебитиране на:

а) с/ка 82 Изменение на основния фонд - за предадените безвъзмездно на други предприятия основни средства;

б) с/ка 17 Ликвидация на основните средства - за основните средства, които се изваждат от употреба поради изхабяване, стихийни бедствия, продажби и др.

Доставната стойност или първоначалната оценка на основните средства се закръглява в хиляди лева (сумата до 500 лв. в по-малко, а тая над 500 лв. - в повече). Разликите от закръглението се отнасят в с/ка 131 Други разходи и приходи, партида „Калкулативни разлики".

За всеки поземлен участък, сграда, съоръжение, силова машина, предавателно устройство, машина или апаратура, транспортно средство, едро продуктивно или работно животно и трайно вложение или насаждение, се води отделна партида (картон) с данни за вида, размерите, предназначението и др. За инструментите, приспособленията и стопанския инвентар, както и за дребните продуктивни животни (стада), се водят общи партиди по наименование и вид.

Трябва да се прави разлика между посочените видове основни средства и техните сметки и така наречените малотрайни и малоценни предмети и производствените средства с незначителна стойност. Към малотрайните и малоценни предмети спадат според правилника за счетоводството онези, които имат новодоставна (възстановителна) стойност до 3000 лв. или имат по-голяма стойност, но трайността им е до 2 години. За тях се води специална с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети, съдържаща партиди за всеки предмет поотделно. Към производствените средства с незначителна стойност спадат онези средства, които са със съвсем малка и незначителна стойност За тях не се води отделна сметка, а те се записват в задължение на сметките на общите разноски на предприятието, каквито са с/ка Общи производствени разноски, с/ка Общи управителни разноски и др.

Относно предназначението на с/ка 32 малоценни и малотрайни предмети в правилника за счетоводството са дадени следните указания:

Отчита малоценните и малотрайни инвентарни предмети с възстановителна стойност до 3000 лв. или с по-голяма стойност, но с трайност до 2 години: уреди, инструменти, лабораторни принадлежности, столове, съдове, чували, сандъци, бурета, тенекии, щайги, кошове, дамаджани, бутилки, работно облекло, трансмисионни ремъци и др.

В помощ на тази сметка се водят, от една страна, партиди за малоценните и малотрайните предмети на склад - по вид и местонахождение, а от друга страна - една обща партида за малоценните и малотрайни предмети в употреба.

Дебитира се при доставката на малоценни и малотрайни предмети по същия начин, както сметките за материалите.

Със стойността на предадените в употреба малоценни и малотрайни предмети се кредитира и дебитира едновременно с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети. Същевременно се кредитират партидите на съответните малоценни и малотрайни предмети на склад, а се дебитира партидата „Малоценни и малотрайни предмети в употреба", към която се водят списъци за предметите по местонахождение или по отчетници.

Малоценните и малотрайни предмети, които се предават още при доставката в употреба се записват направо в партида „Малоценни и малотрайни предмети в употреба".

В края на калкулативния период със стойността на изписаните като негодни, унищожени, счупени и др. малоценни и малотрайни предмети в употреба въз основа на протокол се кредитира с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети - партида „Малоценни и малотрайни предмети в употреба", срещу дебитиране на с/ка 84 Изхабяване на малоценни и малотрайни предмети. Държавните земеделски стопанства дебитират направо съответните производствени сметки: 107 Общи производствени разноски и 108 общи управителни разноски.

Покупките на отделни малоценни и малотрайн1 предмети с незначителна стойност се отчитат направо в съответните сметки за разноските: 107 Общи производствени разноски, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски, 105 Поддържане и текущ ремонт, 157 Спомагателно производство и др. Документите за покупка на такива малоценни и малотрайни предмети се заверяват и от отговорното лице на съответната служба.

В окръжно № 13 са дадени и указанията, че същата сметка отчита:

а) само малоценните и малотрайни предмети в употреба; за същите се водят общи партиди по местонахождение;

б) трансмисионните ремъци с трайност до 2 години. Големите ремъци с трайност над 2 години се отчитат в с/ка 6 Предавателни устройства:

в) вазерията в аптеките;

г) дървените рамки за сушене на керемиди.

Забележка. Изхабяването на малоценните предмети може да се включва в калкулацията по установени норми и в срок по-дълъг от 2 години. Същото се отнася и за малотрайните предмети, ако поради неинтензивно използуване траят повече от две години.

Отчитане на амортизациите на основните средства. Във връзка с амортизациите, които възникват вследствие на използуването на основните средства в производствения процес на индустриалното предприятие, се съставя обикновено годишен амортизационен план, в който се определят припадащите се амортизационни отчисления за всяко основно средство. В амортизационния план се прави разпределение на амортизационните отчисления съобразно това кое основно средство кои служби на предприятието обслужва. От това гледище припадащите се амортизационни отчисления се разделят на такива относно отделните производства (основно, допълнително, странично), спомагателните производства, управителните служби, търговските служби и комунално-битовите служби.

Амортизационните отчисления за отделните производства се отнасят в задължение на специалната с/ка 102 Амортизационни отчисления по 1/12 част месечно от годишната амортизация (предвидена в годишния план) за съответното основно средство. Амортизационните отчисления за останалите служби се отнасят направо към сметките на общите им разноски, каквито са с/ка 137 Спомагателно производство, с/ка 108 Общи управителни разноски, с/ка 109 Търговски разноски, с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство. И при двата случая сумите на припадащите се амортизационни отчисления се отнасят в заверение на с/ка 79 Амортизационен фонд.

Изхабяването на основните средства означава фактически намаление на основния фонд на предприятието. Ето защо с това намаление се задължава с/ка 82 Изменение на основния фонд срещу заверение на с/ка 83 Изхабяване на основните средства, която е една корективна сметка по отношение на сметките на основните средства в актива на баланса. При всяко осчетоводяване на. амортизационните отчисления по с/ка Амортизационен фонд (срещу задължение на с/ка Амортизационни отчисления) и всяко осчетоводяване на изменението на основния фонд (чрез задължение на с/ка Изменение на основния фонд и заверение на с/ка Изхабяване на основните средства) и след приключването на с/ка Изменение на основния фонд се получава в резултат толкова намаление на основния фонд на предприятието, колкото е увеличението на амортизационния фонд на същото. Така че общата сума на тези средства не се променя. Стойността на изхабяването се възвръща в предприятието при продажбата на продукцията по определените цени, като в себестойността на продукцията се калкулира и амортизацията. Тези възвърнати суми не остават обаче в предприятието, а е предвидено да се внасят ежемесечно, в срок най-късно до 10 число на следващия месец съгласно параграф 14 от наредбата за амортизационните норми в Българската инвестиционна банка в размери, определени в проценти в таблицата за амортизационните норми, за което споменахме и по-рано при разглеждането на амортизацията като отделен вид разноски. Ето защо при внасянето на амортизационните отчисления се задължава с/ка 21 Вноски за възстановяване с/ка 22 Вноски за основен ремонт срещу заверение  с/ка Влогове в банки и др.

В края на калкулативния период амортизационните отчисления се отнасят в задължение на отделните производствени сметки.

Във връзка с отчитането на амортизациите на основните средства се съставят следователно (според настоящите законодателни разпоредби) следните типични статии при индустриалното предприятие:

_________________________”_______________________
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА
_________________________”_______________________

21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ или
47 КАСА и др.
_________________________”_______________________

Тези три статии се съставят всеки месец.
В края на калкулативния период (месеца или тримесечието) се съставя статията

_________________________”_______________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ
_________________________”_______________________

Горепосочените статии се отнасят до отделните производства (основно, допълнително, странично), но не и до спомагателното производство, управителните служби, търговските служби и комунално-битовото стопанство, по отношение на които вече подчертахме, че амортизационните отчисления се отнасят към сметките на общите им разноски.

Пример 10. Припадащите се амортизационни отчисления върху основните средства на индустриално предприятие А се разпределят за всеки месец съгласно годишния амортизационен план на същото, както следва: основно производство 40,000 лв.; допълнително производство 25.000 лв.; електрическа централа 10.000 лв.; управителни служби 5.000 лв. Същите са внасяни в края на всеки месец (съгласно разпоредбите на наредбата за амортизационните норми и допълнителното споразумение между две банки) в БНбанка и Б. инв. банка чрез писмени преводи по влоговата сметка на предприятието при БНбанка. В края на тримесечието (31 март) амортизационните отчисления са съответно калкулирани и счетоводно включени в себестойността на продукцията.

_________________________”_______________________
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ            65 000
137 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА                           10 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                  5 000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                               80 000
_________________________”_______________________
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД              80 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА  80 000
_________________________”_______________________
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                     48 000
22  ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                     32 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                             80 000
_________________________”_______________________
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ            65 000
137 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА                           10 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                  5 000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                80 000
_________________________”_______________________
22 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД              80 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА  80 000
_________________________”_______________________
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                     48 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                      32 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                             80 000
_________________________”_______________________
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ            65 000
137 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА                           10 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                  5 000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                               80 000
_________________________”_______________________
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД              80 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА  80 000
_________________________”_______________________
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                     48 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                      32 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                             80 000
_________________________”_______________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                        120 000
138 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО             75 000
102 АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ            195 000
_________________________”_______________________

Както се вижда от изложеното дотук, във връзка с осчетоводяването на основните средства вземат участие три. типични сметки. Това са с/ка 102 Амортизационни отчисления, с/ка 79 Амортизационен фонд и с/ка 83 Изхабяване на основните средства. Тяхното предназначение и заверозадълженията по тях са формулирани в правилника за счетоводството по следния начин.

С/ка 102 Амортизационни отчисления. Отчита амортизационните отчисления върху основните средства, ангажирани в производството (основно, допълнително и странично) или експлоатацията (вж. поясненията към с/ка 79 Амортизационен фонд).

Дебитира се в края на всеки месец с 1/12 от годишната амортизация по плана срещу кредитиране на с/ка 79 Амортизационен фонд.

Кредитира се в края на калкулативния период с набраните през същия период амортизационни отчисления срещу дебитиране на сметките 135/1 Основно производство А, 135/2 Основно производство Б, 138 Допълнително производство А, 139 Второстепенно (странично) производство А, 136 Експлоатация на.....А.

Разпределението на амортизационните отчисления между тези сметки става съгласно амортизациония план.

Амортизационните отчисления за спомагателните производства, административния и търговския сектор и за комунално-битовото стопанство в края на всеки месец се минават направо в дебит на съответните сметки 137 Спомагателно производство, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски, 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство.

С/ка 79 Амортизационен фонд. Отчита набраните периодично амортизационни отчисления от основните средства по проценти, определени от наредбата за амортизационните норми, които отчисления се внасят в Българската инвестиционна банка и Българската народна банка.

Не се правят амортизационни отчисления от земите. При мините и кариерите на амортизиране подлежат разходите за тяхното проучване и разкриване.

Начинът за извършване на амортизационните отчисления от новодоставени и новопостроени основни средства, както и от ония, които се намират в запас или в бездействие, се определя от наредбата.

В началото на всяка година се съставя амортизационен план на всички подлежащи на амортизация основни средства, разпределени по вид (сгради, съоръжения, силови машини, предавателни устройства, машини и апаратури и др.) и по предназначение - за Основно производство А, за Основно производство Б, за Допълнително производство А, за спомагателните производства, за второстепенното производство (страничното), за управлението, за комунално-битовото стопанство и др. с обозначение на наименованието на основните средства, набавната, респективно валоризираната стойност на същите, амортизационен процент и годишната амортизация»

Сметката се кредитира в края на всеки месец с 1/12 от годишната амортизация по плана срещу дебитиране на сметките 102 Амортизационни отчисления, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски, 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство, 137 Спомагателно производство и др.

Сметката се кредитира до размера на набрания амортизационен фонд: а) със стойността на завършения основен ремонт срещу кредитиране на с/ка 15 Основен ремонт; б) със стойността на новопридобитите по този фонд основни средства срещу кредитиране на с/ка Изменение на основния фонд. В помощ на тази сметка се водят партидите „Амортизационен фонд за възстановяване" и „Амортизационен фонд за основен ремонт".

С/ка 83 Изхабяване на основните средства. Отчита изхабяването на основните средства по процентите, определени в наредбата. Набраните суми по тази сметка служат като коректив на балансовата стойност на основните средства.

Кредитира се в края на всеки месец с 1/12 част от годишното изхабяване по плана, аналогично на с/ка 79 Амортизационен фонд, но само до размера на балансовата стойност на основните средства срещу дебитиране на с/ка 82 Изменение на основния фонд.

Дебитира се: а) със стойността на завършения основен ремонт срещу кредитиране на с/ка 82 Изменение на основния фонд; б) с набраното изхабяване на основните средства, които се предават безвъзмездно, продават или ликвидират, срещу съответното кредитиране на сметките 82 Изменение на основния фонд - при безвъзмездно предаване, с/ка 17 Ликвидация на основни средства - при продажба или ликвидация. Спомагателните записвания по тази сметка се правят сборно в края на годината в партидите за основните средства.

Отчитане на основния и текущия ремонт и поддържането на основните средства. Основният ремонт увеличава стойността на съответното основно средство. Той е обикновено по-продължителен и се извършва при спиране на производството.

Текущият ремонт не увеличава стойността на основното средство и се извършва през време на работа.

И при двата ремонта могат да се употребяват разни запасни части, да се плаща на външни лица или те да се извършват във вътрешни работилници и пр., но при основния ремонт се касае до доста големи суми, докато при текущия ремонт и поддържането се касае за по-дребни суми. Поради това съществува основна разлика между счетоводното-отчитане на основния ремонт и на текущия ремонт и поддържането.

За основния ремонт се води с/ка 15 Основен ремонт, а за текущия ремонт и поддържането се води с/ка 105 Поддържане и текущ ремонт.

И двете сметки се задължават с направените през даден период разноски за ремонт, но се заверяват различно. С/ка 15 Основен ремонт се заверява срещу задължение на с/ка 79 Амортизационен фонд, тъй като ремонтът се извършва по начало чрез изразходване на набраните средства за основния ремонт по специалната с/ка 22 Вноски за основен ремонт. Освен това понеже основният ремонт увеличава стойността на ремонтираното основно средство извършва се заверение със стойността на ремонта и на с/ка 82 Изменение на основния фонд срещу задължение на с/ка 83 Изхабяване на основните средства, с което се изразява счетоводно намалението на изхабяването (коректива) в размер на ремонта.

Всички тези записвания се извършват след привършването на основния ремонт независимо от установените калкулативни периоди, тъй като разноските за основен ремонт не се калкулират като такива в себестойността, а се покриват от амортизационните резерви.

С/ка 105 Поддържане и текущ ремонт се заверява в края на съответния калкулативен период, когато се съставя калкулацията за себестойността на продукцията, срещу задължение на сметките на отделните производства (основно, допълнително, второстепенно), а също така и с/ка Спомагателно производство, като разноските за текущ ремонт (дебитното салдо по с/ка Поддържане и текущ ремонт) се разпределят или въз основа на основните разноски, или по друг най-близък до действителността начин, след което (в края на калкулативния период) с/ка 105 Поддържане и текущ ремонт се приключва. Същата може да остане да показва салдо в края на някой калкулативен период. Това става, когато има прехвърляне на част от разноските, извършени през един калкулативен период, към друг калкулативен период. В края на годината обаче тази сметка следва да се приключи, както изисква правилникът за счетоводството.

Пример 11. Индустриално предприятие А, което калкулира себестойността на своята продукция на всеки три месеца, е получило разрешение да извърши основен ремонт на машините от основния производствен отдел А със средства, набрани от амортизационни отчисления при БН банка. Основният ремонт е извършен през месец март, като за целта са изплатени от касата на предприятието в банкови чекове 80,000 лв., изплатени са също  така от БНбанка по влоговата му сметка 230.000 лв. и са извършени работи от собствената ремонтна работилница на предприятието за същата цел на стойност 100.000 лв. Пак през месец март са изразходени в брой от касата на предприятието 60.000 лв. за поддържане и малки поправки на машините и апаратурите на основните производствени отдели А и Б, дeлът на основните разноски от себестойността на чиято продукция за тримесечието е : за основно производство А - 500.000 лв., за основно производство Б -1000000 лв. Да се извършат съответните счетоводни записвания във връзка с основния и текущия ремонт и поддържането включително и записванията, които трябва да се извършат в края на калкулативния период, т. е. на 31 март, като се има предвид, че разноските за поддържане и текущ ремонт се разпределят пропорционално на основните разноски.

15 ОСНОВЕН РЕМОНТ                                        80 000
47 КАСА                                                                 80 000
15 ОСНОВЕН РЕМОНТ                                        230 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                        230 000
15 ОСНОВЕН РЕМОНТ                                        100 000
137 СПОМАГАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО         100 000
105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ          60 000
47 КАСА                                                                60 000

Дотук извършихме счетоводните записвания относно текущите операции по ремонтите. Следва по-нататък да се извършат счетоводните записвания относно промените в пасива, настанали вследствие извършения основен ремонт.

Съставят се статиите :

79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                          410 000
15 ОСНОВЕН РЕМОНТ                                        410 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА 410 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД           410 000

Относно възстановяването на сумата, която е изразходвана от предприятието и от средствата на основен ремонт, набрани при БН банка от амортизационните отчисления, се съставя статията:

46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                      410 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                410 000

Посочените записвания не се извършват непременно в края на месеца. Това може да стане и по-рано - когато се привърши основния ремонт.

Според нашето условие следва да се извършат и счетоводни записвания относно разпределението на разноските за текущ ремонт и поддържане

135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А             20 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО Б             40 000
105 ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ         60 000

Това разпределение се извършва въз основа на основните разноски при двете основни производства.

С/ките Основен ремонт и Поддържане и текущ ремонт се приключиха, но не по еднакъв начин. За тези две сметки в правилника за счетоводството са дадени следните указания.

С/ка 15 Основен ремонт. Отчита основния, ремонт на основните средства, при който се прави поправка или замяна на по-голям брой износени части, или когато се поправят, макар и малки, но особено важни части: смяна на главната ос на дизелов двигател, постройка на нов фундамент и пр.

В тази сметка не се отчита текущият ремонт, при който се правят частични поправки или замяна на някои малки похабени части, без продължително неизползуване на съответното основно средство.

Дебитира се с всички разноски по извършване на основния ремонт включително припадащите се лихви до завършването му срещу кредитиране на сметките 31 Запасни части и други материали, 51 Работници и служащи, 61 Данъци и начисления за изплащане, 46 Влогове и банки, 47 Каса, 137 Спомагателно производство и др.

Кредитира се с набраната фактическа себестойност на извършените основни ремонти срещу дебитиране на с/ка 79 Амортизационен фонд. Ако стойността на завършения основен ремонт надвишава амортизационния фонд за основен ремонт, разликата в повече остава в с/ка 15 Основен ремонт и се покрива през течение на следващите години от новонабрания амортизационен фонд за основен ремонт.

За всеки основен ремонт се води партида.

С/ка 105 Поддържане и текущ ремонт. Отчита разноските за всички малки поправки, при които почти не се спира производството - почистване на машините и съоръженията, заменяване на дребни машинни части поради износване и счупване, заменяване на счупени стъкла, изкърпване на мазилки и други малки поправки, свързани с производството или експлоатацията, независимо дали тези услуги са извършени от други лица или предприятия или от собствено спомагателно производство - ремонтна работилница.

Дебитира се с разноските за поддържане и текущ ремонт, извършен от външни лица, срещу кредитиране на с/ките 47 Каса, 46 Влогове в банки, 55 Доставчици и др. или със стойността на услугите от собствено спомагателно производство - ремонтна работилница срещу кредитиране на с/ка 137 Ремонтна работилница.

Кредитира се в края на калкулативния период с набраните през същия период разноски за поддържане и текущ ремонт срещу дебитиране на с/ките 135/1 Основно производство А, 135/2 Основно производство Б, 138 Допълнително производство, 139 Второстепенно производство, 136 Експлоатация на.....А.

С оглед на по-равномерното разпределение на разноските за поддържане и текущ ремонт за отделните калкулативни периоди допуска се прехвърляне на част от тях от един период в друг (напред или назад) при условие, че в края на годината няма да остане калкулативна разлика.

Отчитане на ликвидацията на основните средства. Към ликвидация на основни средства може да се пристъпи по най-различни причини: изхабяване, внезапно счупване на непоправими части, пожар или друга стихия, изваждане из употребление поради демодиране и заменяване на същото основно средство с друго и пр.

Счетоводното отчитане на ликвидацията се извършва посредством с/ка 17 Ликвидация на основни средства, която има характера на една резултатна сметка, но се приключва след привършването на ликвидацията направо чрез с/ка 82 Изменение на основния фонд. Последната сметка се задължава най-напред с балансовата стойност на съответното основно средство, а след това и с всички евентуални разноски във връзка с ликвидацията на същото, като разноски за демонтиране, разглобяване, разваляне, пренасяне и др. Същата сметка се заверява най-напред със сумата на осчетоводенето през периода на използуването на основното средство изхабяване, което фигурира в баланса на предприятието под перото Изхабяване на основните средства (във връзка с което се води и специалната сметка на корективния пасив - с/ка 83 Изхабяване на основните средства), а след това се заверява и с всички получени суми от продажбата на ликвидираното основно средство. Печалбата или загубата, която се явява като салдо по с/ка 17 Ликвидация на основни средства, се отнася па с/ка 82 Изменение на основния фонд.

След тези записвания сметката на ликвидираното основно средство се приключва. Приключва се и съответната сметка на неговото изхабяване, както и самата сметка на ликвидацията.

Нетното произведение от ликвидацията на основните средства не остава обаче в предприятието. Тъй като то е предназначено за по-нататъшни капитални вложения, предприятието е длъжно да внесе сумата в БН банка по специалната с/ка 23 Вноски срещу специални фондове. По този начин в предприятието се създава фонд - специален - с инвестиционно предназначение (покупка или строеж на нови основни средства и пр.), за която цел се води и специалната с/ка 78 Специални фондове, с която се запознахме по-рано. Със създаването на специалния фонд се извършва една само видова промяна в пасива на баланса на предприятието, която се отразява като намаление на основния фонд на същото. Това намаление се дължи на обстоятелството, че въпросното основно средство се изважда от употребление и поради това се изписва от актива на баланса, а това води до намаление на основния фонд. Общата сума на актива и пасива на баланса не се намалява обаче, тъй като и в актива става само една видова промяна - намалява се перото основни средства, а се увеличава перото вноски срещу специални фондове, каквато видова промяна става и в пасива на.баланса, състояща се в намаление на перото на основния фонд и в увеличение на перото на специалните фондове.

Пример 12. Машината А при индустриалното предприятие Хе извадена от употребление като негодна, след като е била напълно използувана в продължение на целия амортизационен период от 10 години. Нейната балансова стойност е 100.000 лв., колкото е и салдото по коректив-ната с/ка Изхабяване на основните средства. Тъй като машината е годна да се използува само като старо желязо, предприятието я е подарило на едно металургическо предприятие при условие последното да поеме всички разноски по демонтирането и пренасянето на машината от фабричното заведение на предприятието X, които разноски се преценяват на около 18.000 лв.

17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА              100 000
7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                              100 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА         100 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА               100 000

В случаи на такива прости ликвидации може и да не се води с/ка Ликвидация на основни средства, а да се състави направо статията

83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА         100 000
7 МАШИНИ И АПАРАТУРИ                                            100 000

Пример 13. Поради преместване в нова фабрична сграда на основното производство В на индустриално предприятие К сее пристъпило към разваляне на старата сграда, която фигурира в баланса на предприятието за 300 000 лв. Сметката на изхабяването на същата показва кредитно салдо 250 000 лв. За развалянето на старата сграда са изразходени всичко 160 000 лв. в брой. Годните стари материали са употребени за строящите се работнически жилища при предприятието и са оценени за 270 000 лв. Чистото произведение от ликвидацията на въпросната фабрична сграда е внесено в Българската инвестиционна банка чрез чек по влоговата сметка на предприятието при БНбанка.

17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                    300 000
2 СГРАДИ                                                                                  300 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА               250 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                   250 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                    160 000
47 КАСА                                                                                     160 000
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА    270 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                   270 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                    60 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                              60 000
23 ВНОСКИ СРЕЩУ СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                  110 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                           110 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                             110 000
78 СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                                                  110 000

От тези данни се вижда, че предприятието е спечелило при ликвидацията 60 000 лв., която сума се отнася в заверение на с/ка 82 Изменение на основния фонд. Ако предприятието реализира загуба от ликвидацията, за същата следва да се състави обратна счетоводна статия.

Въпросната печалба от 60 000 лв. не бива да се смесва с чистото произведение, представляващо реализираната сума от ликвидацията, която се внася по посочената в предпоследната статия сметка в Българската инвестиционна банка.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание