Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VIII. Баланс и равносметка за загубите и печалбите на занаятчийските предприятия

Счетоводство и калкулации

VIII. Баланс и равносметка за загубите и печалбите на занаятчийските предприятия

В съответствие със сметкоплана на занаятчийските предприятия, с който вече се запознахме, е установена и типовата балансова схема на същите. Типовата балансова схема на занаятчийските предприятия се съдържа в параграф девети от правилника за прилагането на закона за счетоводството. Тя има следният вид:

АКТИВИ

I. Основни средства
1. Недвижимости
а) Земи
б) Сгради
в) Съоръжения
2. Движимости
а) Силови машини
б) Предавателни устройства
в) Машини и апаратури
г) Инструменти и приспособления
д) Транспортни средства (и добитък)
е) Стопански инвентар
3. Основен ремонт
4. Строеж и доставка на основни средства
5. Ликвидация на основните средства
II. Отвлечени средства
1. Ценни книжа и съучастия
2. Вноски за възстановяване
3. Вноски за основен ремонт
4. Вноски срещу специални фондове
5. Вноски срещу печалбата
III. Оборотни средства
1. Доставка на материали
2. Материали
а) Основни материали
б) Спомагателни материали
в) Горивни материали
г) Амбалажни материали
д) Малоценни и малотрайни предмети
е) Запасни части и други материали
3. Готова продукция (и изпълнени поръчки)
4. Основно производство
а) Неупотребени материали
б) Недовършено производство
в) Странични продукти, остатъци и отпадъци
5. Поправки и услуги
6. Стоки в складове
7. Стоки в магазини
8. Уемни стоки
9. Дебитори
10. Влогове в банки
11. Каса
IV. Активни корективни пера
1. Невнесен основен фонд (капитал). Невнесен дялов капитал
2. Изменение на основния фонд (капитал). Изменение на фондовете
3. Загуби от минали години
V. Годишен резултат
Загуба от изтеклата година Сума на актива
Статистически пера

ПАСИВИ I.

Собствени средства
1. Основен фонд (капитал). Дялов капитал, капитал
2. Резервен фонд
3. Специални фондове
4. Амортизационен фонд
II. Заети средства
1. Кредитори
2. Данъци и начисления за изплащане
3. Сметки на бившите собственици
4. Дългове за оборотни средства
5. Дългове за капиталовложения
III.Пасивни корективни пера
1. Изменение на основния фонд (капитал). Изменение на фондовете
2. Изхабяване на основните средства
а) Изхабяване на недвижимостите
б) Изхабяване на движимостите
3. Предвидени печалби
IV. Годишен резултат
Печалба за изтеклата година
Сума на пасива
Статистически пера

В сравнение с типовата балансова схема на индустриалните предприятия занаятчийската балансова схема е значително по-опростена. Принципите на това опростяване са същите, на които се основава и опростяването на типовия сметкоплан на занаятчийското предприятие и начините на опростеното счетоводно отчитане на разгледаните обекти на занаятчийското счетоводство.

Разпоредбите, съдържащи се в закона за счетоводството и в правилника за прилагането на закона за счетоводството, които цитирахме при разглеждането на типовата балансова схема за индустриалните предприятия, във връзка със съставянето на инвентара и баланса, оценките на предприятиевите имущества и пр. са валидни и по отношение на занаятчийските предприятия. Поради това не е нужно да се спираме на тях повторно на това място.

Типовата равносметка за загубите и печалбите на занаятчийското предприятие, която е задължителна за същите, според настоящите разпоредби на правилника за счетоводството, има следният вид:

Загуби от:
1. Продажби
2. Експлоатация
3. Други загуби
4. Годишна печалба
Печалби от:
1. Продажби
2. Експлоатация
3. Други печалби
4. Годишна загуба

Указания за перата „Загуби". Перата „Продажби", „Експлоатация" и „Други загуби" отговарят на едноименните сметки,група партиди или отделни партиди, които в края на годината показват загуба.
Указания за перата „Печалби".Перата „Продажби", „Експлоатация" и „Други печалби" отговарят на едноименните сметки, група партиди или отделни партиди, които в края на годината показват печалби.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание