Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > I. Специфични обекти на индустр. счетоводство

Счетоводство и калкулации

Специфични обекти на индустриалното счетоводство

Счетоводството в индустриалното предприятие почива на същите принципи, които лежат в основата на счетоводствата при всички останали видове стопански предприятия. Вследствие на това определението, което дадохме на понятието счетоводство при разглеждането на стопанската отчетност на промишлените предприятия изобщо, важи и за счетоводството в индустриалното предприятие. Според това определение, индустриалното счетоводство представлява система от планомерни и хронологически записвания на всички промени в имущественото и финансовото състояние на индустриалното предприятие, които настъпват вследствие протичането на функционалния му процес, като то обхваща всички разходи и приходи на същото относно завършен стопански процес или изтекъл отчетен период. Основната задача на индустриалното счетоводство е да се обхване чрез планомерни и хронологически счетоводни записвания функционалният процес на индустриалното предприятие. Чрез счетоводното обхващане на функционалния процес се обхващат и всички промени в имущественото и финансовото състояние на същото. Тези имуществени и финансови промени се свеждат както към видовите промени в актива и пасива на предприятието, така и към увеличението на актива и пасива на същото, което се явява като резултат както на прилива и отлива на собствени и заети средства на предприятието и провеждането на производствения му процес, така и на осъществените резултати от неговата дейност. Осчетоводяването на тези промени става в две направления: количествено и стойностно, т. е. посредством натурални и парични измерители, като, разбира се, невинаги последните се изразяват паралелно, понеже има промени, които нямат едновременно и количествен, и стойностен характер. Количествените промени се изразяват винаги и стойностно. Осчетоводяването на стойностните промени в имущественото и финансовото състояние на индустриалното предприятие се осъществява чрез хронологическото записване по разните сметки на същото на всички разходи (включващи и разноските) и приходи.

Важна специфична задача на индустриалното счетоводство е, освен правилното отчитане на всички приходи и разходи, още и разграничаването на разходите от калкулативните разноски. Калкулативните разноски се образуват при протичането на стопанско-оперативния процес в индустриалното предприятие, който представлява най-важният сектор и лежи в основата и определя облика на целокупния функционален процес на същото. Разходите имат много по-широка изходна основа, както изяснихме това по-рано.

Обхващайки чрез една постоянна комбинативна връзка и индустриалната калкулация, индустриалното счетоводство борави с единични себестойността и цени и общи суми, които са предварително установени в повечето случаи по пътя на калкулацията. Ето защо индустриалното счетоводство трябва да бъде винаги организирано по такъв начин, че да отговаря и на изискванията на калкулационната отчетност, както и калкулацията трябва да бъде така изградена, че да съответствува на цялостната организация на предприятието. Счетоводната и калкулативната отчетност се взаимно допълват, като от счетоводството се получават в най-голяма степен числените данни, необходими за съставянето на калкулацията, а установените чрез последната единични и общи суми служат за целите на счетоводството.

Основният специфичен обект на счетоводната отчетност в индустриалното предприятие е отчитането на производството. Последното е в непосредствена връзка с отчитането на ползуваните в производството основни и оборотни средства и на възникващите вследствие на това разноски. При провеждането на производствения процес на индустриалното предприятие намират съответно участие голям брой основни оборотни средства. Това са наличните пари (съставляващи собствени и заети средства), сградите, машините, инсталациите, материалите и пр. По-нататък в производствения процес се оползотворяват работната сила и заедно с нея по различни начини и различни форми материалите, машините, инсталациите, фабричните постройки и други средства и предмети на труда. Това участие на производителните сили се изразява стойностно в размера на разноските, които се точно пресмятат по пътя на калкулациите и които образуват себестойността на произведената продукция.

Друг специфичен обект на индустриалното счетоводство представляват производствените продукти - готова продукция (фабрикати), полуфабрикати, допълнителни фабрикати, странични продукти, остатъци и отпадъци, както и техните продажби..

Важен обект на индустриалното счетоводство представляват и резултатите в индустриалното предприятие.

Като се има предвид, че разглеждането на специфичните обекти на индустриалното счетоводство не става откъснато от общите счетоводни обекти, нито пък, че самите тези счетоводни обекти съществуват отделно от останалите обекти на счетоводството се стига по напълно естествен път и до цялостното разглеждане на проблемите във връзка и с отчитането на собствените и заетите средства в индустриалното предприятие, основните и оборотните средства, имущества, осчетоводяването на условните и статическите активи и пасиви едновременно с разглеждането на проблемите във връзка с отчитането на споменатите специфични счетоводни обекти на индустриалното предприятие. По този начин се постига пълно счетоводно обхващане на всички количествени и стойностни промени в имущественото и финансовото състояние на индустриалното предприятие, като счетоводството осъществява своята задача да представлява огледало на същото, отразяващо в числени данни целия негов функционален процес и създаващо пълна възможност за аналитичното и   синтетично из- следване, сравняване и формално и материално контролиране на всички стопанско-правни актове в живота на индустриалното предприятие по изпълнението на плана.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание