Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > IX. Основни и спомагателни книги на занаятчийските предприятия

Счетоводство и калкулации

Основни и спомагателни книги на занаятчийските предприятия

Трите основни счетоводни книги, които са задължителни за индустриалните предприятия и с които се запознахме своевременно, са задължителни и за занаятчийските предприятия. Това са книгата за инвентарите и балансите, дневникът и главната книга. Съдържащите се в закона за счетоводството и в правилника за неговото прилагане разпоредби относно завеждането на тези основни счетоводни книги са в сила и по отношение на занаятчийските предприятия. Така че сега е излишно да се спираме повторно на тези въпроси.

Наред със споменатите основни счетоводни книги занаятчийските предприятия са задължени да водят и спомагателни книги. В параграф 42 от правилника за счетоводството се препоръчва на занаятчийските предприятия да завеждат следните спомагателни книги:

1. Книга за основните средства-в помощ на сметките за основните средства в с/ка 83 Изхабяване и а основните средства.

2. Книга за материалите - в помощ на с/ка 26 Доставка на материали и 33 Материали.

3. Книга за продукцията и стоките - в помощ на сметките 35 Готова продукция (и изпълнени поръчки), 40 Стоки в складове, 41 Стоки в мага зини, 42 У е м ни стоки, 113 Продажби и 91 Предвидени печалби.

4. Книга за вземанията, задълженията и кредитите - в помощ на съответните сметки за вземанията, задълженията и кредитите и с/ка 46 Влогове в банки.

5. Книга за производствените (експлоатационни) сметки - в помощ на сметките за производството (експлоатацията), доколкото тия сметки се водят в главната книга като колективни.

6. Касова книга - в помощ на с/ка 47 Каса.

7. Книга за разните сметки - в помощ на всички останали сметки, ако е необходимо.

Освен съответните спомагателни книги занаятчийските предприятия са длъжни съгласно разпоредбите на параграф 43 от правилника за счетоводството да водят и складова книга (картотека) за ежедневно количествено отчитане на материалите и готовата продукция. С това се цели осъществяването на пълен контрол върху движението на материалите и готовата продукция по количество (сконто) в складовете на предприятието и тяхното изразходване в производството, респективно продажбите им.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание