Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > XVII. Основни и спомагателни книги

Счетоводство и калкулации

Основни и спомагателни книги на индустриалното предприятие

Индустриалните предприятия у нас са задължени от закона за счетоводството да водят основни и спомагателни книги. Съгласно закона и правилника за счетоводството задължителните основни книги са: а) книга за инвентарите и балансите, б) дневник, в) главна книга. Дневникът и главната книга могат да се водят заедно в една обща дневник главна книга.

В правилника за счетоводството са дадени доста подробни указания във връзка с воденето на тези основни книги. По-долу цитираме някои от тези разпоредби.

В книгата за инвентарите и балансите се вписват инвентарите и балансите, които предприятието съставя.

Инвентар е. подробният опис на активите и пасивите, които предприятието има на определена дата. Отделните пера се описва  най-подробно по вид, количество, единична цена или стойност и обща сума и се подреждат по реда в балансовата схема.

Стопански предприятия, които притежават голям брой имущества (пера на актива и пасива), могат да съставят целите си инвентари или части от тях на отделни листове, които, подвързани, се заверяват в срока по чл. 21 от закона за счетоводството.

В книгата за инвентарите и балансите се вписват задължително и тримесечните оборотни ведомости от главната книга (имуществен и резултатен баланс).

Въз основа на инвентара се съставя балансът на предприятието. В отличие от инвентара, който съдържа подробни данни за отделните активи и пасиви, балансът съдържа сборни данни с указание за общите им стойности.    

За образец при съставянето му служат типовите балансови схеми, предвидени в настоящия правилник.

Инвентарът и балансът се съставят:

1. Първоначално - при откриване на предприятието (встъпителен инвентар и баланс).

2. В края на всяка година (годишен или приключителен инвентар и баланс).

3. Извънредно:

а) при сливане на предприятия;

б) при промяна в юридическата форма на предприятието;

в) при ликвидация;

г) при несъстоятелност;

д) при искане на предпазен конкордат;

е) в случай на смърт на собственика на едноличното предприятие, на съдружник при събирателно дружество и неограничено отговорен съдружник при командитно дружество;

ж) в случай на промяна в личния състав на събирателни и командитни дружества или при прехвърляне активите и пасивите на предприятието върху други физически или юридически лица;

з) при други законни поводи.

Срокът за съставяне на инвентара и баланса в извънредни случаи е едномесечен и започва да тече от деня, в който е регистрирана промяната. Предвиденият в настоящата алинея едномесечен срок може да бъде по-малък или по-голям, ако това е вече постановено или ако бъде постановено с други закони.

В дневника се записват последователно (хронологически) и своевременно въз основа на оправдателни документи всички операции, които предизвикват пряко или косвено промени в имуществено-финансовото състояние на предприятията, а също и в корективните и статистически пера, включително условните активи и пасиви.

Предприятията могат да водят един или повече дневници в зависимост от счетоводната форма, която искат да прилагат (италианска, френска, немска, съветска и т. н.). Дневникът може да се води в съчетание и с главната книга (американска счетоводна форма дневник-главна книга). Изборът на техническия спсоб за водене на дневника, респ. дневниците или дневник-главната книга, се предоставя също на предприятията. Дневникът, дневниците или дневник-главната книга могат да се водят в подвързани регистри или на отделни листове; последните се подвързват и номерират за периоди от един или три месеца, като най-късно 45 дни след изтичане на всеки период, а за последния месец или тримесечие от годината - не по късно от края на м. февруари на следната година, се представят на нотариата за заверка. За дневнични листове може да служат и самите операционни бележки, ако бъдат технически приспособени.

Записванията в дневника трябва да бъдат документирани. Документите за всяка операция трябва да бъдат групирани по начин, улесняващ, проверките. Документите не могат да бъдат свързани с операционните бележки, ако последните служат и като дневнични листове.

Допустимо е по пътя на използуване на индиговите копия обединяването на операционните бележки с някои други формуляри, употребявани в предприятията.

Счита се, че записванията в дневника, респ. дневниците или дневник-главната книга, е извършено своевременно, ако е било направено не по-късно от 30 дни след извършване на операцията.

Срокът, посочен в предшествуващата алинея, важи и за всички останали счетоводни книги - основни и спомагателни, при следните изключения г

а) в касовата книга на всяко предприятие постъпленията и плащанията се записват на същия ден. Постъпленията и плащанията, извършвани чрез подотчетни лица, се записват в деня на отчитането;

б) в складовите спомагателни книги (картотека), получените в склада на предприятието материали и стоки, готова продукция, полуфабрикати, допълнителни фабрикати, странични продукти, остатъци и отпадъци се записват по вид и количество в деня на постъпването им, а разходените - в деня на разходването им от склада.

Това записване е независимо от редовното осчетоводяване на материалите.

Главната книга може да се води на отделни листове, които в края на годината, подвързани, номерирани и провървени, се заверяват от нотариата в срока по чл. 21 от закона за счетоводството.

В главната книга се откриват сметките, които са необходими на индустриалното предприятие съгласно сметкоплана.

Предприятията използуват само онези сметки от типовия сметкоплан, които им са необходими.

Ако поради особения си характер някои предприятия не могат да използуват обнародвания в правилника типов сметкоплан, отчасти или напълно, те са длъжни чрез съответната висшестояща организация да поискат от Министерството на финансите да им изработи специален сметкоплан в рамките и духа на типовия такъв. При особени случаи и Министерството на финансите може да вземе инициативата за изработване на специални сметкопланове.

Големите индустриални и търговски комбинати от държавния и кооперативен сектор могат да си изработят индивидуални сметкопланове - в рамките и духа на типовите. Тези индивидуални сметкопланове обаче подлежат на предварително одобрение от Министерството на финансите.

Никой не може да се отклонява от типовите или от индивидуалните сметкопланове нито при избора на наименования за отделните сметки, нито при установяване съдържанието за тия сметки.

Предприятията, които разполагат с необходимия персонал и технически средства, могат да организират счетоводството си в рамките на десетичен сметкоплан. Тоя десетичен сметкоплан трябва да бъде съобразен с новите начала и наименования, с които борави настоящият правилник и да бъде предварително одобрен от Министерството на финансите.

В помощ на всяка колективна (сборна) сметка от главната книга всяко индустриално предприятие е длъжно да води и спомагателна книга с отделни партиди. По отношение на спомагателните книги в. правилника се съдържат следните разпоредби.

Партидите на спомагателните книги съставляват втори ред от сметки, посредством които се разчленяват и поясняват данните на сметките в първия ред (от главната книга).

На предприятията се предоставя пълна свобода при избора на счетоводна техника за водене на спомагателните книги: последните могат да бъдат или подвързани, регистрирани, или на отделни листове (картони); в тях може да се пише ръчно или машинно, направо или копирно. В спомагателните книги записванията се правят въз основа на същите източници, по които се извършват и записванията в дневника (дневниците). От това следва, че те могат да се видят независимо и предварително от дневника и главната книга, обаче да се намират в счетоводна връзка с дневника и главната книга. Няколко спомагателни книги може да се водят в един счетоводен регистър.

Задължително е воденето и на касовата книга, въпреки че с/ка 47 Каса не е колективна, а проста сметка. Не е задължително воденето на стокова книга в търговските предприятия, които търгуват само на дребно или на едро и дребно, също така и в малките експлоатационни и занаятчийски предприятия, при които готовата продукция се осчетоводява по продажни цени.

Спомагателните книги, с помощта на които се отчита движение на наличности, съдържат задължително и количествени данни.

Партидите към статистическите сметки се водят общо за всяка двойка сметки в списъчна форма (като обратните записвания се отбелязват в специална графа) или поотделно - с конкретни наименования.

Препоръчва се индустриалните предприятия да групират спомагателните си книги по следния начин:

1. Книга за основните средства - води се в помощ на сметките за основните средства и на с/ка 83 Изхабяване на основните средства.

2. Книга за материалите - в помощ на сметките: 26 Доставка на материали, 27 Основни материали, 28 Спомагателни материали, 29 Горивни материали, 30 Амбалажни материали, 31 Запасни части и други материали, 32 Малоценни и малотрайни предмети, 34 Материали, дадени за преработка и в заем и 89 Отклонение от плановите цени на материалите.

3. Книга за продукцията (и изпълнените поръчки) - в помощ на сметките: 35 Продукция (и изпълнени поръчки), 36 Произведения и материали (на стопанството), 37 Млади животни и животни за угояване (на стопанството), 38 Полуфабрикати и допълнителни фабрикати, 39 Странични продукти, остатъци и отпадъци, 90 Разлика между планова и фактическа себестойност и 113 Продажби.

4. Книга за вземанията, задълженията и кредитите - в помощ на сметките: 52 Подотчетни лица, 53 Клиенти, 55 Доставчици, 56 Изравнителен фонд на цените, 57 Високопродажни разлики за изплащане, 58 Съдебни вземания (вкл. протестирани полици), 59 Дебитори по рекламации, 60 Дебитори и кредитори, 61 Данъци и начисления за изплащане, 62 Издадени акредитиви, 63 Издадени чекове и преводи, 64 Сметки на бившите собственици, 66 Дългове за оборотни средства, 67 Дългове за капиталовложения и 46 Влогове в банки.

5. Касова книга - в помощ на с/ка 47 Каса.

6. Книга за разноските и резултатите - в помощ на съответните сметки за разноските и резултатите без с/ка 113 Продажби.

7. Книга за производствените (експлотационни) сметки - в помощ на сметките за производството (експлоатацията) - доколкото тия производствени, респективно експлоатационни сметки, се водят в главната книга като колективни сметки.

8. Книга за работниците и служащите (не е задължителна) - в помощ на с/ка 51 Работници и служащи.

9. Книга за разните сметки - в помощ на всички останали сметки, ако е необходимо.

Забележка. Доколкото в указанията за някои от изброените спомагателни книги са включени и прости сметки (напр. в книгата за разноските и резултатите), за тях не следва да се откриват партиди в съответната спомагателна книга. Ако обаче в главната книга същите сметки се водят без обяснения, за тях се открива по една партида в спомагателната книга, която партида съставлява повторение на съответната проста сметка в главната книга, но с обяснения.

Спомагателни книги, които са открити в помощ на повече от една сметка в главната книга, се разделят на отдели - по един за всяка сметка (в картотеката - групи).

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание