Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VI. Отчитане на енергията

Счетоводство и калкулации

VI. Отчитане на енергията

Употребената в дадено индустриално предприятие енергия (електрическа, водна, .парна и др.) може да се произвежда в същото (в специално спомагателно производство, каквото е електроцентралата, паровата централа и др.) или да се доставя отвън. Независимо от това стойността на употребената енергия се осчетоводява:

а) за отделните производства: основно, допълнително и странично (второстепенно) посредством с/ка 101 Употребена енергия, която се задължава със сумите на възникващите разноски за енергия (платени или минати в заверение на сметки на спомагателното производство или на банкови сметки), а се заверява в края на калкулативния период срещу задължение на с/ка 135 Основно производство, с/ка 138 Допълнително производство и с/ка 139 Странично производство, когато всички видове разноски се централизират в сметките на отделните производства. .

б) за спомагателните производства, както и за управителните, търговски и комунално-битови служби на предприятието чрез непосредствено задължение на с/ка 137 Спомагателно производство, с/ка 108 Общи управителни разноски, с/ка 109 Търговски разноски, с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битово стопанство.

Употребената енергия се осчетоводява следователно напълно по същия начин, по който се осчетоводяват разгледаните досега разноски за труд, материали и амортизация. Това става посредством специалната с ка 101 Употребена енергия, по отношение на която в правилника за счетоводството е казано, че се дебитира с доставната стойност.

Отчита разноските за употребената енергия в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията независимо дали е закупена отвън или е получена от собствено  силопроизводство.

Дебитира се с доставната стойност на закупената отвън енергия, (електрическа, парна и др.) срещу кредитиране на сметките 47 Каса 46 Влогове в банки, 55 Доставчици или в края на калкулативния период със стойността на произведената в собствено силопроизводство енергия (електрическа, парна, топлинна, водна и др.) срещу кредитиране на с/ка 137 Силопроизводство.

Кредитира се в края на калкулативния период с общата стойност на употребената енергия срещу дебитиране на сметките 1.-5 Основно производство А, 135 Основно производство Б, 138 Допълнително производство А, 139 Второстепенно производство/!, 136 Експлоатация на   .  .   .   .  А.

Пример 14. Индустриално предприятие Х има собствена електростанция, която използува при спиране на тока от градската мрежа. През даден калкулативен период то е изразходило електроенергия собствено производство за 40 000 лв. и е изплатило чрез чек по текущата му дебиторна сметка при БН банка 130 000 лв. за енергия, получена от градската централа. В основното производство е употребена енергия за 30 000 лв. от собствено производство и за 120 000 лв. от градската централа. Остатъкът от енергията е употребен -в управителните служби на предприятието.

__________________ “ ___________________      
101 УПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ                                              150 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                           20 000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                        130 000
137 СПОМАГАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО                          40 000
__________________ “ ___________________      

В края на калкулативния период следва да се състави статията:
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                                       150 000
101 УПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ                                                150 000
__________________ “ ___________________      

След тази статия сметката на употребената енергия се приключва, както всички други сметки на калкулативните разноски, които разноски са включени в производствената себестойност.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание