Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > III. Отчитане на материалите

Счетоводство и калкулации

Отчитане на материалите

Отчитането на материалите в занаятчийските предприятия е предвидено в правилника да се извършва посредством две сметки. Това са с/ка 26 Доставка на материали и с/ка 33 Материали. Отчитането на материалите може да се извършва по фактическа себестойност и по планова себестойност, както е и при индустриалните предприятия, но за отклонението от плановата себестойност не се предвижда воденето на специална сметка, както е при индустриалните предприятия (с/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите). При занаятчийските предприятия разликата между плановата и фактическа себестойност (отклонението), която се установява посредством с/ка 28 Доставка на материали, се отнася направо в с/ка 131 Други разходи и приходи, партида Калкулативни разлики. Не се водят отделни сметки и по отношение на употребените материали, а стойността на последните се минава в заверение на с/ка 133 Материали и в задължение на с/ка 135 Основно производство, както ще видим по-нататък. Вследствие на това отчитането на материалите (и на материалните разноски, с които ще се занимаем и по-късно, при разглеждането на счетоводните въпроси на всички разноски в занаятчийското предприятие) е твърде опростено.

Както е казано в издадената от Министерството на комуналното стопанство (въз основа на правилника за счетоводството) инструкция за разяснение на сметките от сметкоплана на занаятчийските и други предприятия на народните съвети, споменатата по-горе с/ка 26 Доставка на материали служи за отчитане доставката на материали, когато не са известни всички елементи на доставната стойност при пристигането на материалите, които елементи се осчетоводяват при документирането им последователно, както и в случаите, когато са направени предварителни разноски по поръчани материали.

Дебитира се с отделните елементи на доставната стойност на материалите срещу кредитиране на с/ка 46 Влогове в банки, с/ка 47 Каса, с/ка 60 Дебитори и кредитори и др.

Кредитира се с окончателно определената стойност на материалите срещу дебитирането на с/ка 33 Материали.
Когато поради липса на документи са осчетоводени само някои елементи, като предварителни разноски и др., в дебита на с/ка 26 Доставка на материали и до края на месеца не е станала известна доставната стойност, се работи с приблизителна или планова стойност, в който случай със същата се дебитира с/ка 33 Материали, съответната партида, а се кредитира с/ка 26 Доставка на материали - с приблизителна (планова) стойност. Останалите елементи на доставната стойност на материалите се осчетоводяват при документирането им в дебита на съответната партида на с/ка 26 Доставка на материали.

В последствие появилите се евентуални разлики между приблизителната (плановата) себестойност и фактическата себестойност на материалите се отнасят в с/ка 131 Други разходи и приходи партида „Калкулативни разлики".

В помощ на сметката се водят партиди по вида на доставените материали или за отделни доставки.
Примерите 3 и 4, които разгледахме по отношение на индустриалните предприятия (стр. 21-22), важат и за занаятчийските предприятия относно доставката на материали само че статиите към тях добиват следния вид:

По пример 3.
__________________”_____________________
33 МАТЕРИАЛИ                                                                 103 000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                                                100 000
47 КАСА                                                                                                  3000
__________________”_____________________
По пример 4.
________________15. II. ___________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                    150 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                     150 000
________________ 25. II. ___________________  
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                    4 850
47 КАСА                                                                                                              4 850
_________________28. II.___________________
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                       150 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                                   150 000
_________________28. II.___________________
33 МАТЕРИАЛИ                                                                 154 850
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                                  154 850

Относно отчитането на наличните материали по занаятчийските предприятия в правилника е предвидено да се води само сметка 33 Материали, докато по отношение на индустриалните предприятия е предвидено да се водят отделни сметки за всеки вид материали, каквито са с ка 27 Основни материали, с/ка 28 Спомагателни материали, с/ка 29 Горивни материали, с/ка 30 Амбалажни материали, с/ка 31 Запасни части и други материали и с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети. С/к а 33 Материали замества при занаятчийските предприятия всички тези отделни сметки в главната книга, като в спомагателната книга е предвидено да се води отделно партида за всеки материал. В споменатата инструкция на Министерството на комуналното стопанство са дадени следните указания за воденето на с/к а 33 Материали. Тази сметка отчита, е казано в инструкцията-разяснение- на сметките, шест вида материали:

а) Основни материали - материалите, които служат за производството на основната продукция, напр., суровите кожи при кожарското производство, суровият каучук в каучуковото производство, брашното в макароненото производство и др. Тук се отчитат и суровините, които преди влагането им в производството се подлагат на предварителна манипулация.

б) Спомагателни материали - материалите, които имат допълнително значение при изработването на основната продукция и се добавят към основния материал в процеса на производството на готовата продукция. Тук се отчитат също и смазочните материали.

в) Горивни материали - всички видове гориво (въглища, петрол, нафта, дърва за горене, бензин и др.), взривни материали и др.

г) Амбалажни материали - доставените амбалажни материали, които се използуват еднократно за опаковка или служат за допълнително производство на амбалаж, консервни кутии, картонени кутии и др. Амбалажът, добит от собствено производство, се отчита в с/ка 35 Готова продукция и изпълнени поръчки.

д) Запасни части и други материали- запасните части и всички други неизброени по-горе материали. Отчита и строителните материали (за основен ремонт и за строеж на основни средства), хранителните продукти за стола на работниците и служащите, които остават известно време на склад.

е) Малоценни и малотрайни предмети - за отчитане малоценните и малотрайни инвентарни предмети с възстановителна (ново-набавна) стойност до 3000 лв. или с по-голяма стойност, но с трайност до 2 години, като: уреди, инструменти, столове, съдове, чували, сандъци, бурета, тенекии, щайги, кошове, дамаджани, бутилки, работно облекло трансмисионни ремъци и др.

Малоценните и малотрайни предмети се водят на групови партиди по вид. Предават се в работилниците и службите със списък в два екземпляра (извънсчетоводно) съответно подписани, от които единият се държи в специална папка за всяка работилница, производствено отделение и пр., а другият по местонахождение на материалите.

В края на годината (калкулационния период) с ка 33 Материали, група „Малоценни и малотрайни предмети" се кредитира със стойността на изписаните като негодни, унищожени и счупени малоценни и малотрайни предмети въз основа на протокол срещу дебитиране според случая на с/ка 135 Основно производство, с/ка 136 Експлоатация на... с/ка 141 Поправки и услуги, с/ка 107 Общи производствени разноски, ска 108 Общи управителни разноски, с/ка 109 Търговски разноски и др.

Осчетоводяването на материалите трябва да става своевременно (при получаването), да почива на изчерпателна документация-сметка (фактура), експедиционна бележка и складова разписка - документ, че материалите са постъпили в склада. Когато материалите, не преминават през склада, напр., въглищата, дървата и др., складовата разписка се подписва от съответния отговорник.

Сметката на материалите се дебитира с доставната им стойност или ако последната не е известна - по приблизителна доставна стойност или планова такава, срещу кредитиране на с/ка 47 Кае а, с/ка 46 Влогове в банки, с/ка 60 Дебитори и кредитори, с/ка 28 Доставка на материали и др.

За покриване нуждите си от материали, производствените отделения, работилници, служби и др. отправят писмени искания. Искането се издава в три екземпляра от службата-искател, която го подписва и предава на съответния склад за изпълнение. Магазинерът на склада при даване на материалите подписва искането и задържа първия екземпляр за свой оправдателен документ, третия  се връща на службата-искател. Най-късно на следния ден до обяд магазинерът предава на счетоводството втория екземпляр от всички изпълнени през предния ден искания, които веднага се парафират от счетоводителя. Лицата, които са отпуснали материали, без да им е било представено искане, и виновните за непредставяне исканията за материали още на следния ден до обяд на счетоводството отговарят съгласно буква „д" на чл. 39 от закона за счетоводството във връзка с ал. III от чл. 19 на същия закон. Същата отговорност носи и счетоводителят,ако не следи всекидневното получаване на исканията.
Осчетоводяването на исканията се извършва най-малко веднъж в месеца - на последния му ден, въз основа на изготвената по изпълнените искания рекапитулация.

Покупката на малки количества материали с незначителна стойност, които се предават веднага в употреба (не остават на склад), се отчитат направо в съответните производствени и експлоатационни сметки или в с/ка 107 Общи производствени (експлоатационни) разноски, с/ка 108 Общи управителни разноски, с/ка 100 Търговски разноски и др. Документите за покупка на такива материали се подписват и от отговорното по изразходването им лице.

Сметката за материалите се кредитира по доставна стойност по метода на изчерпването на по-старите наличности или по планова цена в зависимост от това, как е дебитирана срещу дебитиране на  с/ка  135 Основно производство и др.

Шестте групи материали се водят в спомагателната книга партидно по видове материали, по количество и по стойност.

За движението на материалите завеждащ склада води задължително извънсчетоводна складова книга по количество и стойност за всеки материал.

Всяко изпълнено искане се изписва на разход и всяка складова бележка за получени материали - на приход.

Разгледан в тази светлина пример 6 (стр. 29 и сл.), който може да послужи и за занаятчийското предприятие (с това се дава възможност за най-нагледно сравнение на особеностите по отношение индустриалните и занаятчийските предприятия) е свързан със съставянето на следните статии в дневника и със завеждането на следните сметки в главната и спомагателната книга на занаятчийското предприятие:

ДНЕВНИК
_________________6. X.__________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                13 000
47 КАСА                                                                                                           13 000
Изплатени  транспортни  разноски по доставка на 6500 кг материали общо 13.000 лв. или средно по 2 лв. на кг, разпределени:
основен материал А           2000 кг    лв. 4000
основен материал Б           3000 кг    лв. 6000
спомагателен материал X 1000 кг    лв. 2000
спомагателен материал У   500 кг    лв.  1000
_________________6. X.___________________
33 МАТЕРИАЛИ                                                                             600 000
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                                600 000
Доставени основни материали по следните планови цени:
основен материал А 2000 кг по 150 лв. 300000
основен материал Б 3000 кг по 100 лв.           300000
_________________6. X. ___________________
33 МАТЕРИАЛИ                                                                             50 000
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                                50 000
Доставени спомагателни материали по следните планови цени:
спомагателен материал X 1000 кг по 40 лв. 40 000
спомагателен материал У   500 кг по 20 лв. 10 000
__________________25. X___________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                                             150 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                          150 000
Вложени в производството 1000 кг от основен материал А по планова цена 150 лв. 150 000
__________________10. XI. __________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                                             120 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                           120 000
Вложени в производството 1200 кг от основен материал Б по планова цена 100 лв. - 120000
___________________30. XI.__________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                590 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                                 590 000
Изплатена е чрез превод срещу БН банка стойността на материалите по сметка №...   а именно:
основен материал А 2000 кг по действителна
цена 160 лв. лв.                         320 000
основен материал Б 3.000 кг по действителна
цена 90 лв.                           лв. 270.000
____________________5. XII._________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                51 000
47 КАСА                                                                                                           51 000
Изплатена е в брой стойността на доставените материали по сметка №... а именно: спомагателен
материал X 1.000 кг по действителна цена 40 лв.
лв.   40 000
спомагателен материал У 500 кг по действителна
цена 22 лв.                                      лв.   11 000
___________________10. XII._________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                                             26 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                           26 000
Вложени в производството спомагателни материали по планови цени:
спомагателен материал X 500 кг по 40 лв. 20000
спомагателен материал У 300 кг по 20 лв. 6000
___________________31. XII._________________
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                                         28 000
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                              28 000
Установява се отрицателното отклонение от плановите цени на материалите:
основен материал А                                   лв. 24000
спомагателен материал X                           лв. 2000
спомагателен материал V                           лв. 2000
___________________ 31. XII.__________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                                124 000
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                                                       24 000
Установява се положителното отклонение от плановите цени на материалите:
основен материал Б                               24 000
___________________ 31. XII.__________________
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ 33 МАТЕРИАЛИ          14 400
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                         14 400
Отклонение от плановите цени на материалите, произтичащо от оценката на материалите при инвентаризацията, съгласно чл. 7, т. 4 от закона за счетоводството:
основен материал Б 1.800 кг
наличност по 8 лв. отрицателна разлика между фактическата доставна себестойност 92 лв. и пазарната цена 100 лв. (съвпадаща с плановата цена)                                     лв.   14 400
____________________31. XII.__________________
132 ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ                                                            18 400
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                                                     18 400
За приключване на подсметка калкулативни разлики.

ГЛАВНА КНИГА

26 Доставка на материали

Д-т     К-т
  13 000   600 000
  590 000   50 000
  51 000   28 888
  24 000    
  678 000   679 999

47 Каса

Д-т     К-т
  1 000 000   13 000
      51 000

33 Материали

Д-т     К-т
  600 000   150 000
  50 000   120 000
      26 000
      14 400

135 Основно производство

Д-т     К-т
  150 000    
  120 000    
  26 000    

46 Влогове в банки

Д-т     К-т
  1 000 000   590 000

131 Други разходи и приходи

Д-т     К-т
  28 000    24 000
  14 400   18 400
  42 400   42 400

132 Загуби и печалби

Д-т     К-т
  18 400    

СПОМАГАТЕЛНА КНИГА ЗА МАТЕРИАЛИТЕ

Доставка на основен материал А

Д-т     К-т
  4 000   300 000
  320 000   24 000
  324 000   324 000

Доставка на основен материал Б

Д-т     К-т
  6 000   300 000
  270 000    
  24 000    
  300 000   300 000

Доставка на спомагателни материали Х

Д-т     К-т
  2 000   40 000
  40 000   2 000
  42 000   42 000

Доставка на спомагателен материал У

Д-т     К-т
  1 000   10 000
  11 000   2 000
  12 000   12 000

Основен материал А

Д-т     К-т
  300 000   150 000

Основен материал Б 

Д-т     К-т
  300 000   120 000
      14 400

Спомагателен материал Х

Д-т     К-т
  40 000   20 000

Спомагателен материал А

Д-т     К-т
  10 000   6 000

Както се вижда, осчетоводяването на материалите (наличните и вложените в производството) при занаятчийските предприятия е доста опростено в сравнение с индустриалните предприятия. При последната статия относно отнасянето в края на годината на салдото от с/ка 131 Други разходи и приходи в ска 132 Загуби и печалби се получава разлика от 4.600 лв. Последната се дължи на обстоятелството, че по с/ка 131 Други разходи и приходи е предвидено да се осчетоводява и отклонението от плановите цени на употребените в производството материали, докато по отношение на индустриалните предприятия това отклонение е предвидено да се отнася в производствените сметки. В това отношение при индустриалните предприятия е допусната неточно с; относно себестойността, която не се отразява на крайния резултат от дейността на предприятието.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание