Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > II. Отчитане на основните средства

Счетоводство и калкулации

Отчитане на основните средства

В правилника за счетоводството е предвидено воденето на две сметки за отчитането на основните средства на занаятчийското предприятие. Това са с/ка 4 Недвижимости и с/ка 11 Движимости.

Посредством с/ка 4 Недвижимости се отчитат три вида недвижими основни средства. Това са земите (застроените и незастроените дворни места и др.), сградите (които обслужват производствената дейност на занаятчийските предприятия, управителните сгради, складовете, магазините и др.), а също така и съоръженията (евентуално ползуваните в индустриалните предприятия хранилища, като силози, резервоари, лагерни каци, бъчви, а също така и кули за водно налягане, фабрични комини и др.)

Посредством с/ка 11 Движимости се отчитат силовите машини, произвеждащи или трансформиращи енергия (динамомашини. електромотори, дизелмотори, парни котли, водни двигатели и др.), предавателните устройства (електропроводни мрежи, без осветителните инсталации към "сградите; паропроводни тръби, без отоплителните инсталации към сгради; трансмисии и др.), машините и апаратурите (станове, стругове, валци, преси, транспортиращи механизми и др.), инструментите и приспособленията (работни инструменти, измервателни уреди и др.), транспортните средства, както и стопанския инвентар (писалища, маси, столове, шкафове, железни каси, контролни каси, пишещи и сметачни машини, килими, полилеи часовници, портрети, противопожарни съоръжения, научно технически библиотеки, транспортни съдове, като бъчви, варели, гюмове, цилиндри и др.). Стопанският инвентар с единична възстановителна стойност до 3.000 лв. или с по-голяма стойност, но с трайност до две години, се отчита посредством с/ка 33 Материали. Малоценните и малотрайни предмети със съвсем незначителна стойност се осчетоводяват направо в задължение на с/ка 107 Общи производствени разноски, с/ка 108 Общи управителни разноски, с/ка 109 Търговски разноски. Въпросите във връзка с осчетоводяването.на основните средства на занаятчийските предприятия се свеждат главно към осчетоводяването на доставката на основни средства, основния и текущия ремонт и поддържането на същите и тяхната ликвидация. Във връзка с тези въпроси са и въпросите за осчетоводяването на амортизацията, но с тях ще се занимаем при разглеждане на въпросите за отчитането на разноските и производството.

Изложеното на стр. 42-43 относно начините на снабдяване (доставка) на индустриалното предприятие с основни средства важи и по отношение на занаятчийските предприятия почти изцяло. Третирани по отношение на занаятчийското предприятие, примерите 7 и 9 (стр. 40-41 и 45) следва да се променят, като се съставят следните статии за занаятчийското предприятие:

По пример 7.
___________________”___________________

11 ДВИЖИМОСТИТЕ                                                                 400 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                                 400 000
___________________”___________________

По пример9

16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА         1.500.000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                               1.500.000
___________________”___________________

16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА         100.000
47 КАСА                                                                                                    100.000
___________________”___________________

16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА          25 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                                      25 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                              125 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                                            125 000
11 ДВИЖИМОСТИ                                                                      1 625 000
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                             1 625 000
___________________”___________________

79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                               1 625 000     
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                                               1 625 000
___________________”___________________

Обясненията, които са дадени на същото място във връзка с посочените два примера, важат и за занаятчийското предприятие.

Отчитането на основния ремонт на основните средства при занаятчийските предприятия се извършва по същия начин, както и при индустриалните предприятия. Частта от примера 11 (стр. 57) относно основния ремонт важи, заедно със съставените към него статии, и за занаятчийските предприятия. Осчетоводяването на текущия ремонт и разноските за поддържане на основните средства при занаятчийските предприятия е обаче различно от това при индустриалните предприятия. По отношение на занаятчийските предприятия не е предвидено в правилника завеждането на с/ка 105 Поддържане и текущ ремонт, както при индустриалните предприятия. Ако в момента на възникването на разноските за поддържане и текущ ремонт е ясно каква част от тях се пада на всяко основно  средство  (при положение, че съответното  занаятчийско предприятие има няколко основни средства), всяка част от тези разноски може да се отнесе направо в задължение на съответната сметка на основното производство, а ако това е невъзможно, общата сума на разноските за текущ ремонт и поддържане на основните средства, обслужващи производството, се отнася в задължение на с/ка 107 Общи производствени разноски или съответно в задължение на с/ка 108 Общи управителни разноски, или с/ка 109 Търговски разноски. Когато се касае за разноски по поддържане и текущ ремонт на основни средства при малки занаятчийски предприятия, които имат само едно производство, въпросните разноски се отнасят направо, в момента на възникването им, в задължение на с/ка 135 Основно производство.

Пример. Трудовопроизводителната занаятчийска кооперация X с изплатила в брой от касата си 40 000 лв. за текущ ремонт на основните средства на предприятието, обслужващи производството му, и 10 000 лв. за боядисване на канцелариите му.

135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                               40 000
47 КАСА                                                                                              40 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                   10 000
47 КАСА                                                                                              10 000

Ликвидацията на основните средства на занаятчийските предприятия се осчетоводява също така посредством с/ка 17 Ликвидация на основни средства, както и  при индустриалните. Изложеното по този въпрос на стр. 60 и сл. важи и за занаятчийските предприятия. Същото се отнася и за примерите 12 и 13, но с тази разлика, че вместо с/ка 7 Машини и апаратури по отношение на занаятчийското предприятие участвува с/ка 11 Движимости, а вместо с/ка 2 Сгради - с/ка 4 Недвижимости. По пример 12.

________________________”__________________
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       100000
11 ДВИЖИМОСТИ                                                                                       100000
____________________”______________________
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       100000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                                     100000
____________________”______________________
или:
____________________”______________________
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       100 000
11 ДВИЖИМОСТИ                                                                                       100 000
____________________”______________________
По пр и м е р 13.
____________________”______________________
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       300 000
4 НЕДВИЖИМОСТИ                                                                                    300 000
____________________”______________________
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       250 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                                      250 000
____________________”______________________
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       160 000
47 КАСА .                                                                                                        160 000
____________________”______________________
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА       270 000
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                                     270 000
____________________”______________________
17 ЛИКВИДАЦИЯ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА                       60 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                                             60 000
____________________”______________________
23 ВНОСКИ СРЕЩУ СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                     110 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                                               110 000
____________________”______________________
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                                110 000
78 СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                                                                      110 000
____________________”______________________

Обясненията, които са дадени към тези статии, важат и за занаятчийските предприятия.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание