Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > V. Отчитане на продукция и нейния пласмент

Счетоводство и калкулации

Отчитане на занаятчийската продукция и нейния пласмент

Типичната сметка за отчитането на готовата продукция на занаятчийските предприятия (занаятчийските стоки) е с/ка 35 Готова продукция и изпълнени поръчки. Същата сметка намира приложение и при индустриалните предприятия, както видяхме, но докато при индустриалните предприятия тази сметка се дебитира и кредитира по планова себестойност, при занаятчийските предприятия тя се задължава и заверяза по продажна цена на стоковата продукция, тъй като при занаятчийските предприятия се борави с предварително предвидени печалби По отношение на тази сметка в инструкцията на Министерството на комуналното стопанство са дадени следните указания въз основа на правилника за счетоводството.

С/ка 35 Готова продукция и изпълнени поръчки отчита, е казано в инструкцията:

а) готовите изделия на предприятието; б) допълнителните изделия (консервни кутии, картонени кутии и други); в) второстепенните продукти на производството (например индустриални черва, манипулирани кожи - при месоснабдителните предприятия).

Дебитира се в края на всеки месец по продажната стойност на произведените и предадени за продажба готови изделия срещу кредитиране на сметка 135 Основно производство, респ. 139 Второстепенно производство  по планова себестойност и сметка 91 Предвидени печалби - с разликата между продажната цена и плановата себестойност.

Планова себестойност значи предварително определена, вероятна себестойност на продукцията, определена въз основа на предварителна калкулация.

На произведенията, които имат нормирани продажни цени, плановата себестойност се намира, ка о от нормираната продажна цена се приспадне данъкът върху оборота и от получения остатък се спадне законната печалба.

Независимо от счетоводните книги магазинерът води за основните, допълнителните и второстепенните продукти складова книга с партиди за ежедневно количествено и стойностно отчитане на поменатите изделия. В приходната й страна той записва въз основа на складовите разписки, получената продукция, а във разходната въз основа на експедиционните бележки или сметки - продадената продукция. Експедиционните бележки се издават в три екземпляра и се подписват от отговорното за продажбата лице, след което се предават на магазинера. Последният и получи телят ги подписват при продаване - приемането на готовата продукция, като единия екземпляр остава в магазинера, а втория се изпраща в счетоводството и третият - за получателя.

В помощ на сметката се води спомагателна книга, в която се откриват партиди за всеки вид готови изделия, допълнителни изделия, второстепенни проаукти, в които се отчитат по количество и стойност. Тези партиди могат да се комбинират със сметка 91 Предвидени печалби, като им се добави по една графа.

В края на годината готовата продукция фигурира в инвентара и баланса по продажна цена, тъй като предвидената печалба върху наличните стоки (нереализираната печалба) стои като корективно перо в кредита на сметка 91 Предвидени печалби.

Във всички села и градовете с население до 5.000 жители се допуска кредитирането на сметка 135 Основно производство, с/ка 139 Второстепенно производство и др. с продажна стойност на готовата продукция (а не както по-горе по планова себестойност), с което производствените сметки добиват резултатен характер и се избягва в случая воденето на сметките 91 Предвидени печалби и 113 Продажби.

Както се вижда, в тези указания се посочва също така възможността за воденето на с/ка 135 Основно производство като резултатна сметка, по който начин се избягва воденето на с/ка 91 Предвидени печалби и с/ка 113 Продажби.

Основното предназначение на с/ка 35 Готова продукция е, както се вижда, отчитането на стоковата продукция на занаятчийското предприятие по количество и по стойност. Като се спадне от сумата на дебитното салдо на с/ка 35 Готова продукция (показващо продажната стойност на наличната продукция) сумата на кредитното салдо на с/ка 91 Предвидени печалби (показващо нереализираната печалба относно непродадената още наличност от готовата продукция), се установява себестойността на наличната готова продукция.

Изложеното дотук се отнася за отчитането на стоковата продукция и на занаятчийското предприятие, както вече споменахме, т. е. за отчитането на произведените и предназначени за пазара стоки, които обикновено се складират преди това в складовете на предприятието и след това се експедират оттам. Останалата занаятчийска продукция (поправките и услугите) е предвидено да се отчита направо посредством производствената сметка 141 Поправки и услуги, както подчертахме това и при разглеждането на отчитането на разноските и производството, тъй като тази продукция се различава по своето материално-техническо естество от стоковата продукция, за която става дума по-горе, и не е предмет на складиране, манипулиране и пр., макгр че в общ икономически смисъл и трите вида занаятчийска продукция има все стоков характер.

От изложеното дотук е видно и по какъв начин е предвидено в правилника и въпросната инструкция да става и отчитането на пласмента (продажбата) на готовата продукция на занаятчийските предприятия.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание