Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VIII. Отчитане на производствени разноски

Счетоводство и калкулации

Отчитане на общите производствени и общите управителни разноски

Общите производствени разноски възникват в производствените отдели на индустриалното предприятие, но тъй като не винаги може да се води точна сметка за размерите им по отношение на всеки отдел в момента на възникването им, те се осчетоводяват посредством с/ка 107 Общи производствени разноски, а в края на калкулативния период се разпределят пропорционално, за да се прибавят към себестойностите на отделните производствени продукти.

Общите управителни разноски възникват в управителните служби на предприятието и по същите съображения се осчетоводяват посредством с/ка  108 Общи управителни разноски.

Към общите производствени разноски както е казано в правилника за счетоводството, спадат:

I. Основна заплата на ръководния технически персонал - технически директор, технически ръководител, неговия помощник, началник на техническия контрол, групов майстор, негов помощник, завеждащ нормите, завеждащ лабораторията, лаборанти, стажанти техници -партида „Основна заплата".

1 2. Допълнителна заплата на изброените в т. 1 лица - партида „Допълнителна заплата".

3. Начисления върху заплатата на изброените в т. 1 лица - партида „Начисления върху заплатата".

4. Разноски за командировки на персонала от производствения сектор - партида „Разноски за командировки".

5. Разноски за курсове - партида със същото наименование.

6. Разноски за вербуване на работници - партида със същото наименование.

7. Разноски за охрана на труда - партида със същото наименование.

8. Разноски за отопление - партида със същото наименование.

9. Разноски за осветление - партида със същото наименование.

10. Разноски за рационализаторство и изобретателство - партида със същото наименование.

II. Разноски за вътрешен превоз - партида със същото наименование.

12. Транспортни  разноски - партида  със  същото  наименование.

13. Разноски по поддържане на пожарна охрана - партида със същото наименование.

14. Разноски за лаборатория (без личния състав) - партида със същото наименование.

15. Разноски за застраховка на материалите и основните средства - партида „Разноски за застраховка" (разноските по застраховката на готовата продукция се отнасят в с/ка 109 Търговски разноски, а на административните сгради и стопанския инвентар - в с/ка 108 Общи управителни разноски).

16,. Лихва за оборотни средства - партида със същото наименование.

17. Други разноски - партида със същото наименование. Тук се отнася и изхабяването на малоценните и малотрайни предмети. Ако някой вид от разноските по тази партида съставляват значително перо, те могат да се обособят в отделна партида с разрешение на Министерството на финансите.

В допълнение на това в окръжно № 13 е казано, че в с/ка 107 Общи производствени разноски се отчита:

а) общинските данъци и такси за производствените сгради и складовете за материалите - партида „Други разноски";

б) представителните пари, които някои предприятия плащат на техническите си директори по предвидени в щата на същите предприятия размери - партида .Представителни пари".

Забележка. Изхабяването на малоценните и малотрайни предмети в индустриалните предприятия да се отчита в отделна партида „Изхабяване на малоценните и малотрайни предмети вместо в партидата „Други разноски".

Предприятията, които не водят с/ка 84 Изхабяване на Малоценните и малотрайни предмети, в края на калкулативния период, респективно в края на годината, тук отнасят стойността на изхабените, бракуваните и унищожени предмети в производството.

Подробности по, съдържанието на партидите към с/ка 107 Общи производствени разноски са дадени в инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация.

Сметката се дебитира при извършване на разноските, при начисляване на заплатите и при установяване костуемата стойност на услугите от спомагателното производство срещу кредитиране на сметките 51 Работници и служащи, 61 Данъци и начисления за изплащане, 47 Каса, 46 Влогове в банки, 52 Подотчетни лица, 137/1 Ремонтна работилница, 137/2 Силопроизводство, 137/3 Транспортна служба и др.

Кредитира се в края на калкулативния период със салдото по сметката, респ. партидите към нея, срещу дебитиране на сметките 135/1 Основно производство, 135 2 Основно производство Б, 138 Допълнително производство А, 136 Експлоатация на.....А.

Разпределението на общите производствени разноски между тези сметки става пропорционално на общата сума на основните разноски или върху друга база, определена от Държавната планова комисия за отделните браншове. С оглед на по-равномерното разпределение на общите производствени разноски между отделните калкулативни периоди се допуска прехвърлянето на част от тях от един период към друг (напред или назад) при условие, че в края на годината няма да остане калкулативна  разлика.

Към общите управителни разноски съгласно правилника за счетоводството спадат:

1. Основна заплата на персонала от управлението по щатната ведомост (вж. приложената към план-сметка № 15 щатна ведомост от инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация) - партида „Основна заплата".

2. Допълнителна заплата на общия персонал - партида „Допълнителна заплата".

3. Начисления върху заплатата на същия персонал - партида „Начисления върху заплатата".

4. Разноски за командировка на персонала от управлението - партида „Разноски за командировка".

5. Канцеларски разноски - партида със същото наименование.

6. Пощенски, телефонни и телеграфни разноски - партида  със същото наименование.

7. Разноски за отопление - партида със същото наименование.

8. Транспортни разноски (вкл. разноските за лек транспорт) - партида със същото наименование.

9. Разноски за осветление - партида със същото наименование.

10. Режийни разноски за стола на работниците и служащите (вкл. заплатите на персонала) - партида „Режийни разноски за стола".

11. Разноски за амбулаторията - партида със същото наименование.

12. Разноски за текущ ремонт на помещенията от управлението - партида „Поддържане и текущ ремонт".

13. Наеми за производствените и административни сгради.

14. Разноски за застраховка на сградите и инвентара на управлението - партида „Разноски за застраховка".

15. Амортизационни отчисления на основните средства за управлението - партида „Амортизационни отчисления".

16. Други разноски - партида със същото наименование.

Тук се отчитат също разноските за чистота, за книги, списания и вестници, за адвокатски хонорар, съдебни такси, мита, герб, банкови разноски и др.

В допълнение на това в окръжно № 13 е казано още, че в с/ка 108 Общи управителни разноски се отчита:

а) разноските за превоз на работниците и служащите до фабриката и обратно до местожителството им;

б) герба (с изключение герба върху договори за доставка на стоки от странство и извъннарядни селскостопански произведения) върху документите - партида „Други разноски";

в) представителни пари, които някои предприятия плащат на административните си директори по предвидени в щата на същите предприятия размери - партида „Представителни пари";

г) разноските за услуги от частни куриери - партида „Канцеларски, пощенски и телеграфни разноски";

д) общинските данъци и такси за административните сгради - партида „Други разноски"

е) заседателните пари на членовете на управителния и контролен съвет в акционерните и о. о. д-ва, кооперативните сдружения и т. п. - партида „Други разноски".

ж) научно-техническите книги, списания и вестници и такива, които имат връзки с общото управление и отчетността на предприятията (коментари, ръководства, Държавен вестник и др.) - партида „Други разноски".

Научно-техническите книги, на които единичната или комплектна доставна стойност е над 3000 лева (с окръгляване - 3500 лв.) се осчетоводяват направо в с/ка 10 Стопански инвентар - партида „Библиотека".

Книги, вестници и списания за библиотеката на работниците и служащите се отнасят според случая или в с/ка 78 Специални фондове (ако за целта има предвиден фонд), или в с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото  стопанство.

В края на годината с общата стойност на ценните научно-технически книги и списания се дебитира с/ка. 10 Стопански инвентар - обща партида „Библиотека", а се кредитира с/ка 82 Изменение на основния фонд (изменение на фондовете). На така отнесе-ните в с/ка 10 Стопански инвентар книги и списания не се прави амортизация. Със стойността на бракуваните в края на годината книги и списания се дебитира с/ка 82 Изменение на основния фонд, а се кредитира с/ка 10 Стопански инвентар.

з) предвиденото изхабяване на малоценните и малотрайни предмети в употреба в административния сектор - партида „Други разноски". Предприятия, които не водят с/ка 84 Изхабяване на малоценните и малотрайни предмети, в края на калкулативния период, респективно в края на годината, отнасят стойността на изхабените, бракуваните и унищожените предмети в управлението също в тази партида.

Подробностите на съдържанието на партидите към с/ка 108 Общи уравнителни разноски са дадени в инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация.

Дебитирането, кредитирането и разпределението в края на калкулативния период на салдото по с/ка 108 Общи управителни разноски става аналогично на с/ка 107 Общи производствени разноски.

Освен непреки, разноските, които се осчетоводяват посредством с/ка 107 Общи производствени и с/ка 108 Общи управителни разноски, се наричат още и допълнителни.

Както всички други сметки на калкулативните разноски, също и тези две сметки следва да се приключат в края на калкулативния период, т. е. след разпределението на техните салда по някой от посочените начини по отделните производствени сметки. По тези сметки може да се остави съзнателно и неразпределена част от салдото, ако се прецени, че някои от тези разноски не бива да се включват в себестойността на продукцията само за един калкулативен период, например разноски за квалификация на работници и др., а се реши да се разпределят за няколко калкулативни периода, както се споменава и в правилника за счетоводството.

Пример 15. Индустриално предприятие В има основен производствен отдел X за производство на фабрикат X и основен производствен отдел У за производство на фабрикат У. В продължение на калкулативния период са  направени следните общи разноски в производствения и управителния сектор на предприятието:

  Произв. сектор Управит. сектор

основна заплата
допълнителна заплата
начисления върху заплатата
командировки
разни други разноски

200000
80000
10000
30000
40000
360000

300000
60000
5000
25000
60000
450000

От тези разноски само командировките и разните други разноски са изплатени в брой. Останалите разноски са осчетоводени по съответните сметки. В края на калкулативния период са внесени в БНбанка начисленията върху заплатите и са изплатени на работниците и служащите 600 000 лв. в брой.

Да се извършат съответните счетоводни записвания във връзка с осчетоводяването на тези разноски и тяхното разпределение в края на калкулативния период, като се има предвид, че сумата на основните разноски за основно производство X е 2 000 000 лв., а на тези за основно производство У е 1 000 000 лв.

          __________________ “ ________________
107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                360 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                       280 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ          10 000
47 КАСА                                                                              70 000
_________________ “ ________________

108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                     450 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                    360 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ      5 000
47 КАСА                                                                           85 000
_________________ “ ________________

61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ           15 000
47 КАСА                                                                                15 000
__________________ “ ________________

51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                        600 000
47 КАСА                                                                              600 000
__________________ “ ________________

135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                240 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                120 000
107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                     360 000
__________________ “ ________________

135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                300 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                150 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ 4                         450 000

В резултат на тези записвания двете сметки на общите разноски се приключват, тъй като тези разноски са вече разпределени и включени в производствената себестойност на продукцията.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание