Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > IV. Отчитане на разноските и производството

Счетоводство и калкулации

Отчитане на разноските и производството

За коренна разлика от индустриалното предприятие в правилника за счетоводството не се изисква воденето на така наречените предкалкулационни сметки при занаятчийските предприятия относно преките производствени разноски, а само по отношение на непреките разноски, каквито са общите производствени разноски, общите управителни разноски и търговските разноски. Споменатото подразделение на разноските на преки и непреки има валидност само за онези занаятчийски предприятия, които имат повече от едно основно производство. За останалите занаятчийски предприятия, които произвеждат по един продукт, делението на разноските на преки и непреки не намира приложение. И при тези предприятия обаче се предвижда воденето на сметки на общите производствени и управителни разноски и за търговските разноски, тъй като, макар че тези разноски нямат при такива предприятия характер на истински непреки разноски, защото и те се калкулират накрай в себестойността само на един вид продукция, те се отнасят в дебит на производствената сметка чак в края на съответния калкулативен период, докато различните видове други разноски се отнасят в задължения на производствената сметка направо и в момента на тяхното възникване, а не чак в края на калкулативния период. Вследствие на това при занаятчийските предприятия не се водят познатите при индустриалното предприятие с/ка 95 Употребени основни материали, с/ка 96 Употребени спомагателни материали, с/ка 97 Употребени горивни материали, с ка 98 Основна заплата, с/ка 99 Допълнителна заплата, с/ка 100 Начисления върху заплатата, с/ка 100 Употребена енергия, с/ка 102 Амортизационни отчисления и пр, а само сметките на производството, каквито са с/ка 135 Основно производство, с/ка 137 Спомагателно производство, ска 138 Допълнително производство, с/ка 139 Второстепенно (странично) производство и евентуално с/ка 136 Експлоатация на... (ако предприятието има експлоатационен обект). Типично за занаятчийското предприятие е воденето главно на. ска 135 Основно производство или няколко сметки на основни производства, когато предприятието произвежда няколко продукта едновременно, по отношение на които се водят и няколко производствени сметки с конкретни наименования. По отношение на с/ка 135 Основно производство в издадената от Министерството на комуналното стопанство въз основа на разпоредбите на правилника за счетоводството разяснителна инструкция относно сметкоплана на занаятчийските и други предприятия на народните съвети се съдържат следните указания.

С/ка 135 Основно производство отчита основното производство, за което е предназначено предприятието. За всяко отделно производство се открива отделна производствена сметка с отделно наименование.

Отделните производства не трябва да се схващат винаги като строително обособени и снабдени със съответни машини и инсталации производствени отдели, а преди всичко като организационно и кулкулативно обособени производствени единици.

Сметките за основното производство имат в номенклатурата общ № 135. Предприятията, които имат няколко основни производства, поставят към този номер под диагонал свои поредни номера, напр. 135/1 Производство на газирани напитки, 135/2 Производство на хляб, 135/3 Производство на вата, 135/4 Производство на бъчви, 135/5 Производство на месни произведения, 135/6 Производство на млечни произведения, 135/7 Производство, на изкуствен лед и др.

Сметката се води със следните графи в дебита: употребени основни материали, употребени спомагателни материали, употребени горивни материали, основна заплата, допълнителна заплата, начисления върху заплатата, употребена енергия, амортизационни отчисления, други основни разноски, загуби от бракувано производство, поддържане и текущ ремонт, общи производствени разноски, общи управителни разноски и графа „Разни". Вместо графи дебитът на сметката може да се води на отделни партиди.

В помощ на всяка сметка на основното производство се водят под-сметки за еднородните предприятия.

Дебитира се: а) своевременно (с извършване на разноските) с всички преки производствени разноски срещу кредитиране на сметките 33 Материали, 47 Каса, 60 Дебитори и кредитори и др.

б) в края на годината (калкулативния период) - със съответната част от общите производствени и общите управителни разноски срещу кредитиране на сметките 107 Общи производствени разноски, 108 Общи управителни разноски.

в) при годишното приключване - с разлика между плановата и фактическата себестойност (ако плановата е по-голяма) на продукцията срещу кредитиране сметка 113 Продажби - за продадената продукция, и на сметка 91  Предвидени печалби - за наличната продукция.

Предприятията във всички села и градове с под 5000 жители, които водят сметка 135 Основно производство в смесена форма, дебитират последната при годишното приключване с разликата между продажната стойност и фактическата себестойност срещу кредитиране на сметка 132 3агубии печалби за продадената готова продукция и кредитиране на сметка 35 Готова продукция - за наличната продукция. На 1.1. следната година след откриване книгите се взема обратна операция чрез дебитиране сметка 35 Готова продукция и кредитиране на сметка 135 Основно производство - с разликата между продажната цена и фактическата себестойност на наличната продукция

Кредитира се: а) с плановата стойност на продукцията, като едновременно сметка 91 Предвидени печалби се кредитира с разликата между продажната и плановата стойност на готовата продукция срещу дебитиране с/ка 35 Готова продукция с продажната стойност на продукцията:

б) ако в производственото предприятие се върни, случайно частична работа на ишлеме - с реализираните приходи до края на годината (калкулативния период) - намалени с действителната или обичайна печалба и данъците, свързани с реализирането на прихода, срещу дебитиране на сметка Поправки и услуги, подсметка „Приходи от ишлеме".

в) в предприятията във всички села и градовете с население под 5000 жители - с продажната стойност на продукцията (поради което сметката добива резултатен характер) срещу дебитиране на сметка 35 Готова продукция по същата продажна стойност.

По начало за занаятчийските предприятия калкулативния т период съвпада с календарната година, но по-големите предприятия и тези, които са задължени да правят » редовна калкулация, могат, а вторите трябва да правят тримесечни калкулации.

Необходимо е да се обърне сериозно внимание на разграничението, което се прави в предназначението на с/ка 135 Основно производство при употребяването й в малките населени места, с население до 5.000 жители, в които, презюмира се, занаятчийските предприятия са малки.За такива предприятия се предвижда с/ка 135 Основно производство да се води като смесена сметка, т. е. в нея да се изразява и резултатът, печалба или загуба, от продажбата на продукцията, без да се водят с/ка 91 Предвидени печалби и ска 113 Продажби. Това разграничение на занаятчийските предприятия по населеност на селищата, в които те се намират, има твърде изкуствен характер. Известно е, че и в села има големи индустриални предприятия, а не само занаятчийски. Практически по-правилно е да се въведе само единият начин за всички занаятчийски предприятия, като се възприеме воденето на с/ка 135 Основно производство или само като чиста, или само като смесена сметка еднакво за всички занаятчийски предприятия. Ако се изхожда от тенденцията към опростяването, което е желателно за занаятчийските предприятия, следва да се възприеме воденето на с/ка 135 Основно производство като смесена (и резултатна) сметка, като печалбата или загубата, която може да покажете, се отнася направо в с/ка 132 Загуби и печалби.

За осчетоводяването на присъщите на занаятчийското предприятие други два видове продукция (освен занаятчийските стоки), каквито са поправките и услугите, е предвидено в правилника завеждането на специалната с/ка 141 Поправки и услуга. Тази сметка се задължава, както с/ка 135 Основно производство, с всички разноски, възникнали във връзка с извършените поправки и услуги, а се заверява с получените приходи, като крайният резултат по нея се отнася в с/ка 132 Загуби и печалби. В споменатата инструкция за тази сметка са дадени следните указания. В нея се изразяват резултатите от извършваните от предприятието поправки и услуги (включително случайната ишлемеджийска работа, с машините и инсталациите, използувани пряко в основното производство на предприятието).

Сметката се дебитира: а) вложените за поправки и услуги материали, труд, енергия и други разходи срещу кредитиране на с/ка 33 Материали, 60 Дебитори и кредитори, 61 Данъци и начисления за изплащане, 79 Амортизационен фонд, 107 Общи производствени (експлоатационни) разноски, 108 Общи управителни разноски и др.

б) в края на годината (калкулативния период) с реализираната от случайната ишлемеджийска работа сума, намалена с действителната или обичайна печалба и данъците и таксите, свързани с реализирането на този приход, срешу кредитиране на съответната производствена сметка в зависимост от това с машините на кое производство е била извършена ишлемеджийската работа.

Кредитира сее приходите, получени за извършените поправки и услуги, включително приходите от случайната ишлемеджийска работа срещу дебитиране на с/ка 47 Каса, 46 Влогове и банки, 60 Дебитори и кредитори, 66 Дългове за оборотни средства идр.

В края на годината чистият резултат се отнася в с/ка 132 Загуби и печалби.

След като разгледаме и счетоводните въпроси във връзка с отчитането на продукцията и нейния пласмент, резултатите в занаятчийското предприятие и въпроса за периодите на счетоводната отчетност в занаятчийското предприятие, ще се занимаем и с един общ нагледен пример относно отчитането на тези няколко обекта на занаятчийското счетоводство.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание