Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > IV. Отчитане на разноски за материали

Счетоводство и калкулации

Отчитане на материалите и материалните разноски

Съобразно възприетото в правилника за счетоводството и в инструкцията за калкулацията подразделение на материалите, предвидено е счетоводното отчитане на същите да става посредством няколко сметки на отделните видове материали: с/ха 27 Основни материали, с/ка 28 Спомагателни материали, с/ка 29 Горивни материали, с/ка 30 Амбалажни материали и с/ка Запасни части и други материали. Всички тези сметки се задължават по доставна себестойност на материалите при снабдяването на предприятието с такива и се заверяват също така по доставна себестойност при употребяването им в производството. В правилника за счетоводството са дадени следните указания относно предназначението и записванията по тези сметки.

С/ка 27 Основни материали. Отчита основните материали, които съставляват главната същност на основната продукция, например суровите кожи - при кожарската индустрия, ечемикът - при пивоварната индустрия, захарното цвекло - при захарната индустрия. Тук се отчитат и суровините, които преди влагането им в производството се подлагат на предварителна манипулация, например непраната вълна, неманипулирания тютюн и пр.

С/ка 28 Спомагателни материали. Отчита спомагателните материали, които имат допълнително значение при изработването на основната продукция и не съставляват нейна главна същност. Тук се отнасят също смазочните материали.

С/ка 29 Горивни материали. Отчита всички видове гориво (въглища, петрол, нафта, дърва за горене, бензин и др), взривни материали и всички видове фураж за добитъка, който се отчита в с/ка 9 Транспортни средства.

С/ка 30 Амбалажни материали. Отчита доставените амбалажни материали, които се използуват еднократно на опаковка или служат за допълнително производство на амбалаж (консервени кутии, картонени кутии и др.).

Амбалажът, добит от собствено допълнително производство, се отчита в с/ка 38 Полуфабрикати и допълнителни фабрикати.

Малоценният и малотрайният амбалаж, който се използува многократно, се отчита в с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети.

С/ка 31 Запасни части и други материали. Отчита запасните части и неупоменатите в предшествуващите сметки материали. Тук се отнасят и строителните материали (за основен ремонт и строеж на основни средства), хранителните продукти за стола на работниците и служащите, които остават известно време на склад и които не се отчитат в с/ка 36 Произведения и материали и др.

В окръжно № 13 са дадени и следните пояснения за с/ка 31 Запасни части и други материали:

В с/ка №31 Запасни части и други материали (вместо в с/ка №32 Малоценни и малотрайни предмети) се отчитат малоценните и малотрайни предмети, които след доставката им остават известно време на склад в предприятията. Същите предмети се прехвърлят в с/ка №32 Малоценни и малотрайни предмети в момента на предаването им в употреба.

Общи пояснения за отчитането на материалите. Осчетоводяването на материалите трябва да почива на изчерпателна документация - най-малко сметка (фактура) или друг документ за покупката и складова разписка (документ, че доставената стока е влязла в склада). Складова разписка се изисква и за материалите, които поради характера си не преминават през складовете, например въглища (в този случай разписка изважда съответният отговорник.

Сметките на материалите се дебитират с доставната стойност франко предприятието купувач, или ако последната не е известна - по приблизителна доставна стойност, или по планови (ценоразписни, номенклатурни) цени, срещу кредитиране на с/ките 47 Каса, 46 Влогове в банки, 55 Доставчици, 26 Доставка на материали (стоки), 84 Отклонение от плановите цени на материалите (стоките) и др.

Никакви материали не могат да бъдат отпуснати от складовете (да се разбира от всички места, където са складирани материали), без да бъде отправено писмено искане. Искането се издава в три екземпляра от службата-искател, която ги подписва и предава на съответния склад за изпълнение. Магазинерът на склада подписва също и трите екземпляра от искането и връща заедно с отпуснатите материали едно от копията на службата искател. Магазинерът запазва оригиналния екземпляр от искането. Най-късно на следния ден до обяд същият предава на счетоводството второто копие от всички изпълнени през деня искания, които веднага се заверяват от счетоводителя. Лицата, които са отпуснали материали, без да им е представено искане и виновните за непредставяне (неизпращане) исканията за материалите още на следния ден на счетоводството, отговарят съгласно буква „д" на чл. 39 от закона за счетоводството във връзка с алинея 3 от чл. 19 на същия закон. Същата отговорност носи и счетоводителят, ако не следи всекидневното получаване на исканията.

Осчетоводяването на исканията се извършва най малко веднъж в месеца - на последния му ден.

Покупката на малки количества материали с незначителна стойност, които се предават веднага в употреба (не остават на склад), се отчитат направо в съответните сметки: 107 Общи производствени разноски, 109 Търговски разноски, 105 Поддържане и текущ ремонт, 137 Спомагателно производство и др. Документите за покупка на такива материали се заверяват и от отговорното по изразходването им лице.

Сметките на материалите се кредитират по доставна стойност по метода на изчерпването или по планова (ценоразписна, номенклатурна) цена в зависимост от това, как са дебитирани.

За всеки вид материали се води партида.

Към с/ка 27 Основни материали се води партида под наименование „Допълнителни разноски за основни материали", която се дебитира с действителните разноски по манипулацията на основните материали. За манипулираните през месеца основни материали в края на същия месец, се дебитира с/ка 27 Основни материали - партида на манипулираните материали - по планови цени (цената на неманипулирания материал плюс запланирания размер на допълнителните разноски) срещу кредитиране на същата сметка 27 Основни материали - партида на неманипулирания материал - по цената, по която е дебитирана - както и партидата „Допълнителни разноски за основни материали" - за запланирания размер на тези разноски.

В края на калкулативния период калкулативната разлика, отговаряща на манипулираните материали по партидата „Допълнителни разноски за основни материали", се отнася в с/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите- партида „Отклонение в цените на основните материали".

Основните въпроси относно осчетоводяването на материалите и материалните разноски се свеждат главно към следните групи: 1) доставка на материалите,'2) употребление на материалите в производството, 3) осчетоводяване на материалите по планови цени, 4) осчетоводяване на материалите, дадени в други предприятия за преработка и в заем.

Отчитане доставката на материалите. От счетоводно гледище се оформяват главно две основни положения във.връзка с доставката на материалите:

а) когато тяхната доставна себестойност е напълно известна в момента на доставката и

б) когато тази себестойност не може да се установи в този момент, поради липса на някои данни и документи.

Когато при доставката на материалите доставната себестойност на последните е известна, същата се вписва непосредствено в задължение на сметката на съответния вид материал.

Пример 3. Индустриално предприятие X е доставило 100 кг от основен материал А по 1 000 лв. кг по сметка № 20, сумата по която е изплатена с чек срещу софийския клон на БН банка, при който предприятието има текуща дебиторна сметка. Броени са на „Деспред" експедиционни и превозни разноски 3.000 лв. по сметка № 10.

_____________________”_______________________
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                             103 000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                       100 000
47 КАСА                                                                                   3 000

Когато в момента на доставката на материалите доставната себестойност на същите не е известна, намира приложение с/ка 26 Доставка на материали, която се задължава с всички суми, платени по доставката на материалите в различни моменти, а се заверява с доставната себестойност на материалите, равна на дебитния сбор по същата сметка, срещу задължение на сметката на съответния вид материал.

Пример 4. На 15 февруари индустриално предприятие У е доставило 500 литра от спомагателен материал Г по 300 лв. литъра съгласно сметка № 164. Не е получена заедно с материалите обаче сметката на „Деспред" относно разноските за навло, застраховка, пренос и пр.

На 25 февруари е получена сметка № 456 от „Деспред" на сума 4850 лв., която е изплатена в брой същия лен.

На 28 февруари е преведена сумата 150 000 лв. на доставчика чрез Популярна банка В, при която предприятието има влогова сметка.

На същата дата е установена доставната себестойност на въпросния материал и е съответно осчетоводена.

__________________15 II.________________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                       150 000
55 ДОСТАВЧИЦИ                                                  150 000
_________________   25 II. _______________
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                            4 850
47 КАСА                                                                      4 850
___________________28 II. _______________     150 000
55 ДОСТАВЧИЦИ
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                          150 000
___________________28 II__________________
28 СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ                     154 850
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                          154 850

След тези счетоводни записвания с/ка 26 Доставка на материали се приключва, тъй като тя изпълни своето предназначение по отношение на въпросната доставка.

В правилника за счетоводството са дадени следните указания относно тази сметка.

С/ка 26 Доставка на материали. Отчита доставката на материали или стоки когато всички елементи на доставната стойност не са известни при пристигането, както и в случаите, когато са направени предварителни разноски по доставката на някои още некалкулирани партиди материали или стоки.

Дебитира се с отделните елементи на доставната стойност на материалите или стоките, срещу кредитиране на сметките 46 Влогове в банки, 55 Доставчици, 47 Каса и др.

Кредитира се с окончателно определената стойност на отделните партиди, материали или стоки срещу дебитиране на сметките за материалите или стоките.

Когато предприятието отчита получените материали или стоки по планови (ценоразписни, номенклатурни) цени или когато доставната стойност на същите не е станала известна до края на месеца, а са направени предварителни разноски по доставката им, се дебитира съответната сметка за материалите (стоките) по планови (ценоразписни, номенклатурни) цени или по приблизителна доставна стойност срещу кредитиране на с/ка 55 Доставчици със същата стойност, намалена с предварителните разноски, и с/ка 26 Доставка на материали за последните разноски.

По този въпрос в окръжно № 13 са дадени следните допълнителни разяснения:

а. Когато предприятието отчита получените материали по действителна доставна стойност и в края на даден месец последната оше не е окончателно известна, дебитират се съответните сметки за материалите по приблизителна доставна стойност срещу кредитиране по същата стойност на с/ка 26 Доставка на материали (стоки). Същата сметка допълнително се дебитира със стойността на неосчетоводените още разноски до края на месеца, през който е получен материалът, срещу кредитиране с/ка 55 Доставчици, с/ка 46 Влогове в банки и др. С евентуалната разлика между действителната и приблизителната доставна стойност според случая се дебитира или кредитира с/ка 26 Доставка на материали срещу кредитиране или дебитиране на с/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите  (стоките).

б. Когато предприятието отчита получените материали по планови (ценоразписни, номенклатурни) цени и в момента на пристигането не е известна окончателната им доставна стойност, дебитира се веднага (а не в края на месена) съответната сметка за материалите по планова (ценоразписна, номенклатурна) цена срещу кредитиране по същата стойност на с/ка 26 Доставка на материали (стоки). Евентуалната разлика до действителната доставна стойност се установява и осчетоводява, както по-горе.

За избягване на излишни изчисления дребните разноски по доставката на материали или стоки може да не се включват в доставната им стойност, а да се отнасят направо в с/ка 89 Отклонение от плановите мени на материалите (стоките) -  съответната партида.

В помощ на с/ка 26 Доставка на материали се водят партиди по вида на доставените материали или стоки за отделни доставки.

Отчитане на употребените в производството материали (материални раз го ски). Предвижда се воденето на специални сметки само по отношение на употребените основни материали, спомагателни материали и горивни материали. За тях се водят с/ка 95 Употребени основни материали, с/ка 96 Употребени спомагателни материали, с/ка 97 Употребени горивни материали. Тези сметки се задължават в края на всеки месец със стойността на вложените в производството материали срещу заверение на сметките на материалите, а се заверяват в края на всеки калкулативен период (месец или тримесечие) срещу задължение на сметките на производството. Заверяват се по такава стойност, по каквато са били задължени. В края на калкулативния период се приключват.

Относно тези сметки в правилника са дадени следните указания.

С/ка 95 Употребени основни материали. Отчита предадените в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията основни материали. В помощ на тази сметка се водят партиди за различните производствени или експлоатационни служби, за които са били взети материали, а именно: „Основно производство А", „Основно производство Б", „Допълнително производство А", „Второстепенно производство", „Експлоатация на.....................А".

Дебитира се в края на всеки месец въз основа на исканията по доставна стойност или по планова (ценоразписна, номенклатурна) цена на материалите срещу кредитиране на сметките 27 Основни материали, 36 Произведения и материали, 38 Полуфабрикати и допълнителни фабрикати, 39 Странични продукти, остатъци и отпадъци и др.

Кредитира се в края на всеки калкулативен период с цялата набрана в дебитната страна на сметката сума срещу дебитиране на съответните производствени или експлоатационни сметки със същите наименования, а именно: 135/1, Основно производство А, 135/2 Основно производство Б, 138 Допълнително производство А, 139 Второстепенно производство А,

136 Експлоатация на.............А.

Наличните материали в производствените отделения, установени при материалната проверка в края на всеки калкулативен период, които са вече изписани от складовете, но не са влезли още в работа, остават като салдо по съответните производствени сметки.

С/ка 96 Употребени спомагателни материали. Отчита предадените в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията спомагателни материали.

Сметката се води по аналогичен начин и със същите партиди, както сметка 95 Употребени основни материали.

С/ка 97 Употребени горивни материали. Отчита предадените в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията горивни материали за непосредствена употреба в производствения процес (технологическо гориво).

Горивните материали, дадени за употреба в спомагателните производства (паропроизводство, електростанция, ремонтна работилница и др.),. се считат направо в сметка 137 Спомагателно производство.

Сметката се води по аналогичен начин и със същите партиди, както сметка Употребени основни материали.

Относно употребените в производството амбалажни материали и запасни части и други материали не се предвижда воденето на специални сметки. Същите следва да се осчетоводяват посредством с/ка 103 Други основни разноски, с която ще се запознаем по-нататък.

Пример 5. Индустриално предприятие А е употребило през месеците януари, февруари и март в основното производство Д по 1000 кг от оставен материал X по доставна себестойност 300 лв. кг. Да се извършат съответните записвания в края на всеки месец и в края на тримесечието.

_____________________31. I.___________________
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ               300 000
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                          300 000
­­­­­­­­­­­­_____________________28. II.___________________
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ              300 000
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                        300 000
_____________________31. III.   _________________
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ             300 000
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                       300 000
_____________________31. III.__________________
135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                             900 000
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ             900 000

След последната статия сметките на употребените материали се приключват.

Сметките на употребените материали представляват сметки на отделни видове калкулативни разноски, които в правилника са наречени предкалкулативни сметки.

Отчитане на материалите по планови цени. Осчетоводяването на материалите по планови цени става необходимо главно при две положения: 1) когато липсват навременни данни за пълната фактическа доставна себестойност на материалите в момента на доставката и евентуално на употреблението им и 2) когато е възприето въобще осчетоводяване на материалите по планови цени, което може да се извършва с цел за единство и експедитивност при отчитането на материалите, за която цел обикновено предприятията ползуват централно изработени номенклатури на материалите с ценоразписи за същите за определени по-дълги периоди.

Същността на осчетоводяването на материалите по планови цени се свежда към това, че сметките на материалите се задължават по планови цени срещу заверение също така по планови цени на с/ка Доставка и а материали, а се заверяват също по планови цени срещу задължение пак по планови цени на сметките на употребените материали (сметките на материалните разноски), когато въпросните материали се влагат в производството. С/ка Доставка на материали се задължава по действителни цени, когато се изплаща стойността на доставените материали (или същата се минава по сметка) и разноските във връзка с доставката, срещу заверение на с/ка Каса или други сметки в зависимост от начина на плащането.

В края на калкулативния период се намира салдото по с/ка 26 Доставка на материали, което представлява отклонението от плановите цени на материалите. При положение, че прилагането на плановите цени не е въведено като система в предприятието, а се прилага не винаги, тогава отклонението може да бъде установено и по друго време - през течение на калкулативния период.

Отклонението от плановите цени на материалите се осчетоводява посредством с/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите. В края на калкулативния период се прави анализ на отклонението и се установява каква част от него се пада на употребените през калкулативния период материали и каква част се пада на наличните материали. Частта относно употребените материали се отнася по с/ка Употребени материали по който начин салдото по тази сметка ще показва вече фактическата стойност на вложените в производството материали, а частта относно наличните материали се отнася по с/ка Други разходи и приходи - подс/ка Калкулативни разлики, която в края на годината се приключва със с/ка Загуби и печалби. Все по с/ка Отклонение от плановите цени на материалите се отнася и разликата в цените на наличните материали, която произтича от оценката на същите в края на годината, при инвентаризацията.

Относно с/ка Отклонение от плановите цени на материалите са дадени в правилника следните указания.

С/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите. Отчита разликата между приблизителната доставна  стойност или плановите (ценоразписни, номенклатурни) цени на материалите, стоките и др. и окончателната доставна стойност при следните случаи:

а) когато до края на месеца окончателната доставна стойност на материалите или стоките не е станала известна и същите се осчетоводяват по приблизителна доставна стойност и

б) когато предприятието осчетоводява някои материали или стоки по планови цени.

Дебитира се с разликата между приблизителната и плановата (ценоразписна, номенклатурна) доставна стойност и окончателната такава, когато последната е по-висока срещу кредитиране на с/ка 26 Доставка на материали (стоки).

Кредитира се с разликата между приблизителната доставна стойност или плановата (ценоразписна, номенклатурна) цена, ако предприятието използува такива, и окончателната доставна стойност, когато последната е по-ниска, срещу дебитирането на с/ка 26 Доставка на материали.

Към тази сметка се водят според нуждите партиди за отделните видове материали: „Отклонение в цените на основните материали", „Отклонение в цените на горивните материали" и „Отклонение в цените на другите материали".

В края на калкулативния период съответната част от салдото по всяка партида, която отговаря на стойността на употребените през същия период материали, се отнася към съответните сметки за разноските: 95 Употребени основни материали, 96 Употребени спомагателни материали, 97 Употребени горивни материали, 103 Други основни разноски - или направо към съответните производствени сметки - Основно производство, Допълнително производство, Второстепенно производство, Експлоатация на. . . , Общи производствени разноски, Общи управителни разноски, Търговски разноски, Спомагателно производство и др.

В края на годината материалите и стоките се показват по доставна стойност или по пазарната (продажната) им цена, ако последната е по-ниска.

Разликите между стойността на материалите (стоките), осчетоводени по приблизителна доставна стойност или по планови (ценоразписни, номенклатурни) цени и тяхната доставна стойност се отнасят също така в с/ка Отклонение от плановите цени на материалите - съответната партида. Евентуалното салдо по тази сметка се отнася в с/ка 131 Други разходи и приходи - партида „Калкулативни разлики".

Пример 6. Индустриално предприятие Г за масово еднообразно производство на фабрикат В борави с основните материали А и Б и със спомагателните материали X и У.

На 6.Х. предприятието е доставило 2.000 кг от основен материал А и 3000 кг от основен материал Б, а също така и 1000 кг от спомагателен материал X и 509 кг от спомагателен материал У. Фактурата не е получена заедно с материалите, а е получена само спецификация на същите.

Същия ден е получена и сметката на „Деспред" на обща сума 13 000 лв., отнасяща се за транспортни разноски, хамалие, комисиони и др., възлизащи средно на 2 лв. за 1 кг доставен материал. Сметката е изплатена веднага в брой.

Предприятието е осчетоводило същия ден получените в складовете му материали по следните планови цени: основен материал А по 150 лв. кг, основен материал Б по 100 лв., спомагателен материал X по 40 лв. а спомагателен материал У по 20 лв.

На 25.Х. са вложени в производството 1000 кг от основен материал А.

На 10.Х1. са вложени в производството 1200 кг от основен материал Б.

На 30.Х1. е получена фактурата за двата основни материали, в която основен материал А е фактуриран по 160 лв. кг, а основен материал Б - по 90 лв. кг.

Същия ден предприятието е наредило на местния клон на БН банка да задължи неговата влогова сметка и да завери сметката на доставчика със стойността на материалите.

На 5.Х. е получена фактурата за доставените спомагателни материали, в която спомагателен материал X е фактуриран по 40 лв. кг, а спомагателен материал У - по 22 лв. кг.

Стойността на тези материали е изплатена същия ден в банкови чекове.

На 10.Х. са вложени в производството 500 кг от спомагателен материал X и 300 кг от спомагателен материал У.

Да се извършат счетоводните записвания във връзка с доставката на материалите, употребените материали през калкулативния период и тяхното калкулиране в производствената себестойност на продукцията, както и във връзка с осчетоводяването на материалите по планови цени и осчетоводяването на отклонението от плановите цени на материалите на 31 декември, като се има предвид, че пазарната цена на наличните към 21 декември материали съвпада с плановата им цена.

ДНЕВНИК
_________________6.Х.__________________
1.   26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                13 000
47 КАСА                                                                                 13 000
Изплатени транспортни разноски по доставката на 6500 кг материали общо 13 000 лв., или средно по 2 лв. на кг, разпределени:
основен материал А 2000 кг                               лв. 4000
основен материал Б 3000                                   лв.  6000
спомагателен материал X 1000 кг                          „ 2000
спомагателен материал V   500                             „  1000
_________________6.Х.__________________
2. 27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                           600 000
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                      600 000
Доставени са основни материали по следните планови цени:
основен материал А 2000 кг по 150 лв.               300 000
основен материал Б 3000 кг по 100 лв.               300 000
_________________6.Х.__________________
3.   28 СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ              50 000
26 ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ                         50 000
Доставени са спомагателни материали по
следните планови цени:
спомагателен материал X 1000 кг по 40 лв.          40 000
спомагателен материал V   500 кг по 20 лв.          10 000
__________________25. X.  ___________________
4. 95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ    150 000
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                  150 000
Вложени в производството 1000 кг от основен
материал А по планова цена 150 лв.                     150 000
__________________10. XI.  ___________________
5. 95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ     120 000
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                   120 000
Вложени в производството 1200 кг от основен
материал Б по планова цена 100 лв. кг              120 000
__________________30. XI.  ___________________
6. 26. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                     590 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                           590 000
Изплатена е чрез превод срещу БНбанка
стойността на материалите по фактура № . . .,
а именно: основен   материал А 2000 кг
по действителна цена 160 лв.                                 320 000
основен материал Б 3000 кг  по действителна
цена 90 лв.                                                                  27 000
__________________5. XII.  ___________________
7. 26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                        51 000
47 КАСА                                                                      51 000
Изплатена е в брой стойността на доставените
материали по фактура №.... а именно:
спомагателен материал X 1000 кг по
действителна цена 40 лв. 40 000 спомагателен
материал   У 500 кг   по действителна цена 22 лв. 11 000
__________________10. XII.  ___________________
8. 96 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ      26 000
28 СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ                                    26 000
Вложени в производството спомагателни
материали по планови цени:
спомагателен материал X 500 кг по 40 лв.             20 000
спомагателен материал У 300 кг по 20 лв.                6000
_____________________31. XII._________________
9. 89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ
НА МАТЕРИАЛИТЕ                                                          28 000
26 ДОСТАВКА НА  МАТЕРИАЛИ                                  28 000
Установява се отрицателното отклонение от плано
вите цени на материалите:
основен материал А лв.                                    24.000
спомагателен материал X                                   2000
спомагателен материал У                                   2000
_____________________31. XII._________________
10. 26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                     24 000
89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ НА
МАТЕРИАЛИТЕ                                                                        24 000
Установява се положителното отклонение от
плановата цена на:
основен материал Б                                     лв. 24 000
_____________________31. XII._________________
11. 95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                   12 000
96 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ            2 200
89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ НА
МАТЕРИАЛИТЕ                                                                      14 200
Припадаща се част от отрицателното отклонение
от плановите цени на материалите за вложените в
производството материали:
основен материал А 1000 кг по 12 лв.
отклонение на 1 кг                                                                  12 000
спомагателен материал X 500 кг по 2 лв.
отклонение на кг                                                                        1 000
спомагателен материал У 300 кг по 4 лв.
отклонение на кг                                                                      1 200
_____________________31. XII._________________
12. 89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ НА МА-
ТЕРИАЛИТЕ                                                                                       9 600
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                  9 600
Припадаща се част от положителното отклонение
от плановите цени на материалите за вложените
в производството материали:
основен материал Б 1200 кг по 8 лв. отклонение на кг 9 600
_____________________31. XII._________________
13. 135 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО                                             300600
95 УПОТРЕБЕНИ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                   272 400
96 УПОТРЕБЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ                      28 200
За преработените материали на фактическа (действит.)
стойност:
основен материал А лв.                                                             162 000
основен материал Б „                                                                 110 400
спомагателен материал X „                                                       21 000
спомагателен материал V „                                                        7 200
_____________________31. XII._________________
14. 89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ НА МА-
ТЕРИАЛИТЕ                                                                                14 400
27 ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ                                                     14 400
Отклонение от плановите цени на материалите,
произтичащо от оценката на материалите при
инвентаризацията, съгласно чл. 7, т. 4 от закона
за счетоводството: основен материал Б 1800 кг
наличност по 8 лв. отрицателна разлика
между фактическата доставна себестойност
92 лв. и пазарната цена 100 лв. (съвпадаща с
плановата цена) лв.                                                       14 400
_____________________31. XII._________________
15. 131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                     13 800
89 ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВИТЕ ЦЕНИ
НА МАТЕРИАЛИТЕ                                                        13 800
Калкулативни разлики, произтичащи от
отклонение от плановите цени на материалите:
основен материал А лв.                                          12 000
спомагателен материал X „                                       1 000
спомагателен материал V „                                         800
_____________________31. XII._________________
16. 132 ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ                                          13 800
131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                               13 800
За приключване на подс/ка Калкулативни разлики

ГЛАВНА КНИГА

С/ка Доставка на материали

Д-т     К-т
(1) 13 000 (2) 600 000
(6) 590 000 (3) 50 000
(7) 51 000 (9)  28 000
(10) 24 000    
  678 000    

С/ка 46 Влогове в банки

Д-т     К-т
  4 000 000 (6) 590 000

С/ка 47 Каса

Д-т     К-т
  3 000 000 (1) 13 000
    (7) 51 000
       
       

С/ка 27 Основни материали

Д-т     К-т
(2) 600 000 (4) 150 000
    (5) 120 000
    (14) 14 400
       

С/ка 28 Спомагателни материали

Д-т     К-т
(3) 50 000  (8) 26 000

С-ка 95 Употребени основни материали

Д-т     К-т
(4) 150 000 (12) 9600
(5) 120 000 (13) 272 400
(11) 12 000    
  282 000    

С-ка 96 Употребени спомагателни материали

Д-т     К-т
(8) 26 000 (13) 28 200
  2 200    
  28 300    

С/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите 

Д-т     К-т
(9)  28 000 (10)  24 000
(12) 9 600 (11) 14 200
(14) 14 400 (15) 13 800
  52 000    

С/ка 135 Основно производство

Д-т     К-т
(13) 300 600    

С/ка Други разходи и приходи

Д-т     К-т
(15) 13 800 (16) 13 800

С/ка 132  Загуби и печалби

Д-т     К-т
(16) 13 800    

Спомагателна книга за материалите

Доставка основен материал А

Д-т     К-т
(1) 4 000 (2) 300 000
(6) 320 000 (9) 24 000
  324 000    

Доставка основен материал Б

Д-т     К-т
(1) 6 000 (2) 300 000
(6) 270 000    
(10) 24 000    
  300 000    

Доставка спомагателен материал Х

Д-т     К-т
(1) 1 000 (3) 10 000
(7) 11 000 (9) 2 000
  12 000   12 000

Основен материал А

Д-т     К-т
(2) 300 000 (5) 120 000
    (14) 14 400

Спомагателен материал Х

Д-т     К-т
(3)  40 000  (8) 20 000

Спомагателен материал У

Д-т     К-т
(3) 10 000 (8) 6000

Отклонение от плановите цени на основен материал А

Д-т     К-т
(9) 24 000 (11) 12 000
    (15) 12 000
  24 000   24 000

Отклонение от плановите цени на основен материал Б

Д-т     К-т
(12)  9 600 (10) 24 000
(14) 14 400    
  24 000    

Отклонение от плановите цени на спомагателен материал Х

Д-т     К-т
(9) 2 000 (1) 1 000
    (5) 1 000
  2000   2000
       

Отклонение от плановите цени на спомагателен материал У

Д-т     К-т
(9)  2 000 (11) 1 000
    (15) 800
  2 000   2 000

Спомагателна книга за разноските и резултатите

Употребен основен материал А

Д-т     К-т
(4) 150 000 (13) 162 000
(11) 12 000    
  162 000    

Употребен основен материал Б

Д-т     К-т
(5) 120 000 (12) 9 600
    (13) 110 400
  120 000   120 000

Употребен спомагателен материал Х

Д-т     К-т
(8) 20 000 (13) 21 000
(11) 1 000    
  21 000    

Употребен спомагателен материал У

Д-т     К-т
(8) 6 000 (13) 7 200
(11) 1 200    
7 200     7 200

Спомагателна книга за разните сметки

Калкулативни разлики

Д-т     К-т
(15) 13 800 (16) 13 800

Записванията по аналитичните сметки в спомагателната книга показват подробно данните по отношение на всеки един от материалите и производствата, които са предмет на осчетоводяване съгласно нашето условие.

При настоящия пример са оформени три спомагателни книги, както се препоръчва в правилника за счетоводството, но е възможно да се водят спомагателни книги в помощ на всяка една от синтетичните сметки в главната книга, както и самият правилник допуска това.

Осчетоводяване на материалите, дадени на други предприятия за преработка и в заем. Предвидено е за целта да се води с/ка 34 Материали, дадени за преработка и в заем. Тази сметка се задължава с балансовата стойност на дадените материали за преработка или в заем срещу заверение на съответните сметки на материалите, а се заверява при връщане на материалите обратно. В спомагателната книга се открива сметка на всяко предприятие, на което са дадени такива материали. Когато са дадени материали за преработка, същата сметка се задължава и с всички разноски по транспорта, за преработката и пр., като в такъв случай нейният дебитен сбор образува новата стойност, по която се връщат преработените материали наново в предприятието, по която те се вписват отново в съответните сметки.

В окръжно 13 са дадени още и следните разяснения относно воденето на с/ка 34 Материали, дадени за преработка и в заем:

С/ка 34 Материали, дадени за преработка и в заем се дебитира освен с балансовата стойност на дадените за преработка материали, още и с разноските по изпращането на материалите до предприятието, в което става преработката и връщането им обратно, както и с разноските за самата преработка (ишлемето) срещу кредитиране на с/ка 46 Влогове в банки, 47 Каса 60 Дебитори и кредитори и др.

Кредитира се при връщане на материалите с набраната в дебита на сметката сума срещу дебитиране на съответните сметки за материалите.

С/ка 34 Материали, дадени за преработка и в заем, трябва да се разграничава строго от с/ка 140 Производство в чужди предприятия, с която ще се занимаем по-нататък. С/ка 34 Материали, дадени за преработка и в заем, се води, когато се касае до частично преработване на материалите, които след това се връщат в предприятието пак като материали, за да бъдат преработени по-нататък в готова продукция. Затова те се записват, както посочихме, пак по сметката на материалите. С/ка 140 Производство в чужди предприятия се води, когато материалите се връщат в предприятието не като материали, а вече като готова продукция.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание