Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VI. Отчитане на резултатите в занаятчийското предприятие

Счетоводство и калкулации

Отчитане на резултатите в занаятчийското предприятие

Отчитането на резултатите в занаятчийското предприятие е предвидено да се извършва посредством следните сметки: с/ка91 Предвидени печалби, с/ка 113 Продажби, с/ка 131 Други разходи и приходи, с/ка 132 Загуби и печалби, с/ка 133 Печалба за изтеклата година и с/ка 134 Загуба за изтеклата година.

По отношение на тези сметки във въпросната инструкция са дадени следните указания.

С/ка 91 Предвидени печалби. Отчита предвидените печалби, представляващи разликата между плановата себестойност на готовата продукция и продажната й стойност, когато производствените сметки се водят в чиста форма.

Кредитира се при предаването на готовата продукция в склада за продажба с предадената печалба, като същевременно със себестойността на готовата продукция се кредитира с/ка 35 Готова продукция по продажна стойност.

Дебитира се в края на годината с реализираната печалба от действително продадената през същия период готова продукция, изчислена по среден процент, срещу кредитиране на с/ка 113 Продажби. Сметката остава винаги с кредитно салдо, служещо като коректив на салдото по с/ка 35 Готова продукция и представляващо предвидената (нереализирана) печалба на наличната готова продукция.

Реализираната печалба се изчислява по следния начин. Предадена е за продажба например готова продукция през годината, включително наличната в началото на годината, за 100 000 000 лв. Предвидената печалба възлиза на 7 000 000 лв. Продадена е през годината готова продукция за 80 000 000 лв. Остава наличност от същата за 20 000 000 лв.

Средният процент предвидена печалба е:

процент предвидена печалба

Реализираната печалба от извършени продажби е:

процент реализирана продажба

а нереализираната печалба е 1 400 000 лв.

С/ка 113 Продажби. Употребява се за изразяване на реализираната печалба от продажбата на собствените произведения.

Кредитира се в края на годината (калкулативния период) с реализираната печалба от продажбата на собствените произведения, чиито производствени и материални сметки се водят в чиста форма и предвидената печалба се изразява в с/ка 91 Предвидени печалби.

Дебитира се: а) със следващия се ежедневен данък върху оборота на продадените собствени произведения срещу кредитиране на с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане; б) в края на годината (калкулативния период) с направените търговски разноски срещу кредитиране на с/ка 109 Търговски разноски.

Във всички села и градове с население под 5.000 души предприятията могат да водят производствените сметки в смесена форма, като ги кредитират с продажната стойност, при което се избягва воденето на с/ка 91 Предвидени печалби и производствените сметки добиват резултатен характер, при което се избягва воденето и на с/ка 113 Продажби, като данъкът върху оборота са отнася в с/ка 135 Основно производство, графа Разни.

С/ка 131 Други разходи и приходи. Отчита всички неупоменати разходи и загуби, които не се включват в калкулацията, както и разходите и приходите, които не са във връзка с пряката стопанска дейност на предприятието.

В помощ на тази сметка се водят следните партиди:

1. Загуби от несъбираеми вземания - отчита загубите от несъбираемите вземания, включително вероятната загуба от съмнителните вземания.

2. Загуби от операции за минали години - отчита загубите от минали години,станали известни през отчетната година.

3. Разходи от безрезултатни опити - отчита разходите по опити, които не са дали резултати.

4. Непредвидени загуби от производствения риск - отчита непредвидените или непланирани загуби по извършване производство, като загуби от констатирани дефекти по приключени строежи и др.

5. Загуби от стихийни бедствия - загубите на оборотни средства и разходите във връзка със стихийни бедствия.

6. Разноски за благотворителност - разноските за подпомагане на обществени организации.

7. Некалкулативни данъци, такси и берии - невлизащи в калкулацията.

8. Глоби и неустойки - глоби и лихви за закъснения, загубите от неустойки, денгуби и др. подобни, доколкото не се понасят от отговорни за това лица.

9. Разноски за спрени предприятия - разноските за издръжка на предприятията, спрени поради липса на материали, енергия или други причини.

10. Приходи от наеми - приходите от наеми на принадлежащи на предприятието имущества.

11. Събрани отписани вземания - получените суми срещу отписани вземания.

12. Печалби от операции през минали години - печалбите от минали години, станали известни през отчетната година.

13. Разходи и приходи от амбалаж и материали - евентуалните малки печалби или загуби от продажбата на амбалажни материали, запасни части и други материали и малоценни и малотрайни предмети.

14. Разлики в цените - разликата, между доставката и продажна стойност на материалите, стоките и готовата продукция при инвентаризацията, ако продажната стойност е по-ниска.

15. Калкулативни разлики - разликите появили се в резултат на окръгление цените на материалите, стоките, продукцията и основните средства.

16. Лихви - лихвите, които не се включват в калкулацията, и получените лихви от банки и от ценни книжа.

17. Други непредвидени - всички останали неупоменати по-горе разходи и приходи.

В края на годината сметката се приключва чрез с/ка 132 Загуби и печалби, като дебитните обороти по партидите се показват като загуби, а кредитните-като печалби

С/ка 132 Загуби и печалби. Синтетична сметка за резултатите, в която се отнасят в края на годината загубите и печалбите от резултатните сметки. На 31 декември салдото по тази сметка, ако е чиста печалба, се отнася в с/ка 133 Печалби за изтеклата година, ако е чиста загуба - в с/ка 134 Загуби за изтеклата година.

С/ка 133 Печалби за изтеклата година. Тази сметка отчита подлежащата на разпределение печалба за изтеклата година.

Кредитира се на 31 декември с реализираната печалба срещу дебитиране на с/ка 132 Загуби и печалби. Разпределението

на печалбата става през новата година в срок от един месец след одобрението на годишния отчет.

Дебитира се в казания срок след одобрение годишния отчет на предприятието срещу кредитиране с/ка 24 Вноски срещу печалбата - до размера, съответствуващ на действително реализиранита печалба, с/ка 78 Специални фондове - за заделените от печалбата специални фондове и с/ка 76 Основен фонд - с остатък от печалбата.

С/ка 134 Загуба за изтеклата година. Отчита загубата от стопанската дейност на предприятието за изтеклата година.

Дебитира се на 31 декември с реализираната загуба за изтеклата година срещу кредитиране на с/ката 132 Загуби и печалби.

Кредитира се през следващата година след одобрението на годишния отчет срещу дебитиране на с/ката 76 Основен фонд.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание