Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > XII. Отчитане на фондове и отношения с трети лица

Счетоводство и калкулации

Отчитане на фондовете и финансово-платежните отношения на индустриалното предприятие с трети лица

Разглеждането на тези въпроси по принцип е предмет на общата теория на счетоводството, която вече е изучавана в предшествуващите семестри. Ето защо на това място ние само ще споменем за сметките, които съгласно правилника се водят в индустриалното предприятие като по-типични.

Осчетоводяването на фондовете в индустриалното предприятие се извършва посредством следните четири сметки на фондовете: ска 76 Основен фонд, с/ка 77 Резервен фонд, ска 78 Специални фондове и с/ка 79 Амортизационен фонд.

С/ка Основен фонд отчита основния фонд в стопанските предприятия на държавата, народните съвети, обществените учреждения и организации и другите публично-правни тела, в дружествата с ограничена отговорност и в акционерните дружества. В кооперациите сметката се нарича с/ка 76 Дялов капитал, а в едноличните предприятия - с/ка 76 Капитал. Водят се отделни капиталови сметки за съдружниците в събирателните и за неограничено отговорните съдружници в командитните дружества.

Измененията на основния фонд в държавните предприятия през течение на отчетната година се отнасят в сметка 82 Изменение на основния фонд, салдото на която след одобрение на годишния от чет се пренася в с/ка 76 Основен фонд. В с/ка 76 Основен фонд се отнася направо, след одобрение на годишния отчет, съответната част от печалбата или загубата за изтеклата година на държавните предприятия.

В предприятията (кооперации, акционерни дружества, командитно-акционерни и дружества с ограничена отговорност), на които основният фонд (капитал) или дяловият капитал не се променя от печалбите и загубите, измененията на основния фонд през течение на годината се отнасят също в с ка 82 Изменение на фондовете, обаче салдото по тази сметка не се отнася в с/ка 76 Основен (дялов) капитал, а се показва в баланса като корективно перо на основния (дяловия) капитал.

С/ка 77 Резервен фонд отчита резервния фонд, който се образува в някои предприятия чрез отделяне на част от печалбата за покриване на евентуални загуби, които могат да настъпят при разни непредвидени случаи или пък за някои други особени цели, които могат да възникнат през живота на предприятието.

С/ка 78 Специални фондове отчита фондовете със специално предназначение, които се образуват било чрез отделяне от печалбата, било по друг начин - фонд „Премии и социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите", фонд „Културен", фонд „Подобрение и рационализация на производството", фонд „Подпомагане затруднени кооперации", фонд „Коопслужител", фонд „Кооператор" и др.

Тук се отнасят и фондовете с инвестиционно предназначение, образувани от вътрешни ресурси (продажба на основни средства), както и фондовете за разширено възпроизводство, образувани от амортизационните отчисления за възстановяване, когато същите достигнат възстановителната стойност, а основните средства продължават да се използуват. При ликвидация на основните средства сметката се кредитира с подлежащите на внасяне в Българската инвестиционна банка суми срещу дебитиране на с/ка 82 Изменение на основния фонд, респ. Изменение на фондовете

С/ка 79 Амортизационен фонд вече разгледахме.

Във връзка с осчетоводяването на финансово-платежните отношения на индустриалното предприятие с трети лица в правилника е предвидено завеждането на доста голям брой сметки, каквито са с ка 46 Влогове в банки, с/ка 21 Вноски за възстановяване, с/ка 22 Вноски за основен ремонт, с/ка 23 Вноски срещу специални фондове, с/ка 24 Вноски срещу печалбата, с/ка 51 Работници и служащи, с/ка 52 Подотчетни лица, с/ка 53 Клиенти, с/ка 55 Доставчици, с/ка 56 Изравнител елен фонд на цените, с'ка 58 Съдебни вземания, с/ка 60 Дебитори и кредитори, с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане, с/ка 63 Издадени чекове и преводи, ска 65 Облигационни дългове, с/ка 66 Дългове за оборотни средства, с/ка 67 Дългове за капиталовложения и други сметки.

Наред с тези сметки на реалните активи и пасиви съществуват и няколко сметки на статистически и условни активи и пасиви, които също така дават израз на финансовите и платежни отношения на индустриалното предприятие с трети лица. Такива са с/ка 157 Получени акредитиви, с/ка 158 Кредитори по акредитиви, с/ка 167 Разрешени кредити, с/ка 168 Банки за разрешени кредити и др.

С някои от споменатите сметки вече се запознахме при разглеждането на други въпроси по-рано. Уместно е да спрем нашето внимание сега по-специално на осчетоводяването на кредитните отношения на индустриалното предприятие с банките, по отношение на което съществува и особеността, че се извършват паралелно счетоводни записвания отнасящи се и до реални, и до статистически активи и пасиви.

Както се знае, индустриалните предприятия ползуват краткосрочни кредити при БН банка, а дългосрочни кредити (за капитални вложения) - при БИнв. банка. Типичната сметка, посредством която се осчетоводяват задълженията на предприятието за оборотни нужди при БН банка, е с/ка 66 Дългове за оборотни средства, която представлява обикновена текуща сметка. Типичната сметка, посредством която се осчетоводяват задълженията на предприятието за капитални вложения, които са дългосрочни задължения при БИнв. банка, е с/ка 67 Дългове за капиталовложения. Тези сметки предприятията заверяват за всички ползувани суми при банките, а задължават при вноски по различни начини за изплащане на дълга им. Разрешението на кредитите по тези сметки става или под гаранция на държавата, или срещу други реални гаранции, които са ни известни. Важното по-нататък тук е да се подчертае, че в правилника се предвижда завеждането и на статистически сметки във връзка с тези кредити, каквито са с/ка 167 Разрешени кредити  с/ка 168 Банки за разрешени кредити. Тези две сметки са реципрочни една на друга и към тях може да се водят подсметки в спомагателната книга за отделните банки, при които предприятието има разрешени кредити, което невинаги е нужно, тъй като обикновено предприятията се прикрепят само към една банка за ползуване ка кредити за оборотни нужди, а също така и само към БИнв. банка за ползуване на кредити за дългосрочни капитални вложения.

При получаването на съобщението за разрешения му кредит от банката предприятието съставя статията:

_____________________ “ __________________

167 РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ

168 БАНКИ ЗА РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ

_____________________ “ __________________

При закриване на кредита се съставя статията:

_____________________ “ __________________

168. БАНКИ ЗА РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ

167 РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ

Записванията по тези сметки се извършват следователно в началото и в края на кредитните отношения въз основа договор между предприятието и съответната банка. Записванията по тях нямат нищо общо със записванията, които следва да се извършват във връзка с ползуването на тези кредити, за която цел се водят, както вече видяхме, специални сметки. При сравнение на салдата на сметките на разрешените кредити и салдата по сметките на ползуваните кредити може лесно де се установи с какви кредити за ползуване разполага още дадено индустриално предприятие.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание