Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > VII. Периоди на счетоводно-калкулативната отчетност при занаятчийските предприятия

Счетоводство и калкулации

Периоди на счетоводно-калкулативната отчетност при занаятчийските предприятия

Периодите на счетоводно-калкулативната отчетност при занаятчийските предприятия са месецът, календарното тримесечие и годината. Задачите на периодичната отчетност в споменатите периоди не са обаче еднакви. Период на цялостна и завършена калкулативно-счетоводна отчетност е годината, в края на която се извършва инвентаризацията и годишното приключване на счетоводните книги на занаятчийското предприятие. Тримесечието е период, в края на който се съставят тримесечните калкулации за установяване фактическата себестойност на занаятчийската готова продукция, а също и така нареченото в правилника за счетоводството „тримесечно приключване на книгите". Месецът е перипл, в края на който се дебитира с/ка 35 Готова продукция за произведената и предадена на склад стокова продукция на занаятчийското предприятие срещу кредитиране на производствените сметки.

Както е казано в инструкцията на Министерството на комуналното стопанство относно разяснението на сметкоплана на занаятчийските и другите предприятия към народните съвети, по начало на занаятчийските предприятия калкулативният период съвпада с календарната година, но по-големите предприятия и тези, които са задължени да правят редовна калкулация, могат, съответно вторите трябва да правят тримесечни калкулации. При тримесечните калкулации, е казано по-нататък в инструкцията, въз основа на разпоредбите на правилника за счетоводството в края на всеки калкулативен период и при задължителните тримесечни приключвания се прави приблизително установяване на имущественото състояние и на резултатите от дейността на предприятието. Във връзка с това е необходимо:

а) да се установят чрез материална проверка всички налични материали в производствените отделения, които са вече изписани от складовете, но не са още вложени в работа ;

б) да се установи чрез материална проверка и калкулативно оценяване приблизителната фактическа себестойност на продукцията, намираща се в недовършен процес на производството;

в) да се водят всички балансови сметки включително и стоковите в чиста форма.

Работата по точка „а" и „б" следва да се извърши и при годишните приключвания.

Тримесечното определяне на имущественото състояние и на резултатите от дейността на предприятието (тримесечното приключване) става чрез простото извличане на ведомости от главната и спомагателните книги в края на всяко тримесечие. Салдата на балансовите сметки от тия ведомости дават израз на имущественото състояние, а салдата на резултатните сметки от същите ведомости - реализираните резултати. Ведомостта от главната книга се съставя в шест графи: две за оборотите по дебита и кредита, две за салдата на балансовите сметки (имуществен баланс), две за салдата на резултатните сметки (резултатен баланс). Резултатът от дейността на предприятието (печалба или загуба) в края на съответния калкулационен период се вписва за уравнение както в имуществения, така и в резултатния баланс на ведомостта, която се вписва задължително в книгата за инвентарите и балансите.

За да се установи приблизително точният тримесечен резултат на предприятието, е необходимо установеният в тримесечната ведомост резултат да се съответно коригира, като се спаднат и прибавят неосчетоводените суми, засягащи окончателния резултат на предприятието (вж. ведомостта към следващия пример).

За по-нагледно изследване на основните въпроси относно счетоводното отчитане на разноските, производството и готовата продукция на занаятчийското предприятие, както и на въпроса за периодическата му отчетност, ще разгледаме следния по-цялостен пример.

За нагледно изяснение на периодичността в счетоводно-калкулативната отчетност в занаятчийското предприятие ще разгледаме следния по-цялостен пример за едно тримесечие, в който са дадени и данни относно най-типичните операции на същото относно отчитането на разноските, производството, готовата продукция   и др.

Трудово-производителната занаятчийска кооперация „Социалистически труд" открива счетоводните си книги на 1 януари при следния начален баланс:

АКТИВ I.

I. Основни средства
1. Недвижимости   600 000
а) Сгради 450 000  
б) Съоръжения 150 000  
2. Движимости   1 400 000
а) Силови машини 650 000  
б) Машини и апаратури 500 000  
в) Инструменти и приспособления 250 000  
3. Строеж и доставка на основни средства   180 000
II. Отвлечени средства  
1. Ценни книжа и съучастия   120 000
2. Вноски за възстановяване   150 000
3. Вноски за основен ремонт   130 030
III. Оборотни средства  
1. Доставка на материали   300 000
2. Материали   4 000 000
а) Основни материали 1 500 000  
б) Спомагателни материали 700 000  
в) Горивни материали 400 000  
г) Малоценни и малотрайни предмети 300 000  
д) Запасни части и други материали 1 100 000  
3. Готова продукция X   2 000 000
4. Влогове в банки   300 000
5. Каса 2 200 000  
IV. Активни корективни пера  
1. Изменение на дяловия фонд 100 000  
    11 480 000
V. Статистически пера    
1. Разрешени кредити   5 000 000
2. Застрахователи   10 000 000
Обща сума на актива   26 480 000

ПАСИВ

I. Собствени средства    
1. Дялов капитал (Дялов фонд)   4 230 000
2. Резервен фонд   1 000 000
3. Специални фондове   800 000
4. Амортизационен фонд   280 000
II. Заети средства  
1. Данъци и начисления за изплащане   350 000
2. Дългове за оборотни средства   3 000 000
3. Дългове за капитални вложения   1 540 000
III. Пасивни корективни пера  
1. Изхабяване на основните средства   280 000
а) Изхабяване на недвижимостите 100 000  
б) Изхабяване на движимостите 180 000  
    11 480 000
IV. Статистически пера    
1. Банки за разрешени кредити   5 000 000
2. Застраховки     10 000 000
Обща сума на пасива   26 480 000

Предприятието има две основни производства X и V. В своята производствена дейност то употребява следните видове материали: основен материал А, спомагателен материал Б, горивен материал В, разни малоценни и малотрайни предмети и различни запасни части и други материали. Същото води производствените сметки като смесени, имуществено-резултатни сметки, т. е. то не води с/ка 91 Предвидени печалби и с/ка 113 Продажби.

Показаната в началния баланс готова продукция X е изразена по нейната фактическа себестойност. Продажната стойност на същата е 2 200 000 лв. (статия 2).

През тримесечието януари - март са извършени следните операции:

1. Продадено е на 3 януари известно количество от готовата продукция X за 1 900 000 лв. в брой (статия 2а).

2. Употребени са в производството следните материали:

За осн. произв. X За осн. произв. У
На 3 януари: основен материал А за лв. 150 000  120 000
спомагателен материал В 80 000 40 000
горивен материал В 20 000 30 000
запасни части и други материали  70 000 60 000
На 2 февруари: основен материал А 140 000  130 000
спомагателен материал В 90 000 50 000
горивен материал В 25 000 20 000
запасни части и други материали 120 000 90 000
На 1 март: основен материал А 230 000  250 000
спомагателен материал В 180 000 190 000
горивен материал В 40 000 50 000
запасни части и други материали 200 000  210 000

(Статии 3, 4, 17, 18, 31, 32).

3. Требвани са по ведомости следните трудови разноски в края на всяко полумесечие:

                                                                                         За осн. произв. X За осн. произв. У
На 15 януари:   основна заплата 250 000  240 000
допълнителна заплата 30 000 28 000
начисления върху заплатата  15 000 14 000
На 31 януари:   основна заплата 255 000  245 000
допълнителна заплата 30 000 26 000
начисления върху заплатата 16 000 14 000
На 15февруари: основна заплата 220 000  230 000
допълнителна заплата 26 000 25 000
начисления върху заплатата 14 000 15 000
На 28 февруари: основна заплата 230 000  210 000
допълнителна заплата 36 000 29 000
начисления върху заплатата 12 000 10 000
На 15 март: основна заплата 240 000  235 000
допълнителна заплата 30 000 29 000
начисления върху заплатата  18 000 17 000
На 31 март: основна заплата 210 000  230 000
допълнителна заплата 24 000 25 000
начисления върху заплатата 15 000 16 000

(Статии 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36).

За. На 31 януари е отпусната помощ на обществена организация 40 000 лв. (Статия 16а).

4. Изплатени са в края на всеки месец в брой следните разноски, за употребена електрическа енергия:

5. Требвани са по ведомости в края на всеки месец следните непреки трудови разноски (заплати): а) основна и допълнителна заплата на технически служители 30 000 лв. и начисления 4000 лв.; б) основна и допълнителна заплата на административно-управителни служители 40 000 лв. и начисления 6000 лв.; в) основна и допълнителна заплата на търговски служители 18 000 лв. и начисления 3000 лв. (Статии 10, 11, 24, 25, 38, 39).

6. Изплатени са на 31 март в брой общи производствени веществени разноски (канцеларски и др.) 20 000 лв., общи управителни – 28 000 лв. и търговски – 24 000 лв. (Статия 40).

7. В края на всеки месец са пресметнати и веднага внесени в брой амортизационни отчисления по 100 000 лв. месечно, които се разпределят: а) за основно производство X: 22 000 лв. за възстановяване и 20000 лв. за основен ремонт; б) за основно производство V: 24 000 лв. за възстановяване и 26 000 лв. за основен ремонт; в) за административно-управителните сгради: 3000 лв. за възстановяване и 5000 лв. за основен ремонт (Статии 12, 13, 14, 26, 27, 28, 41, 42, 43).

8. Изплатени са по сметка на работници и служащи в предприятието в брой: на 31 януари 1 100 000 лв., на 28 февруари 1 000 000 лв. и на 31 март 1 100 000 лв. (Статии 15, 29, 44).

9. В края на всеки месец са отчетени предадените на склад за продажба (произведените през месеца) нови количества готова продукция X на предварително определени по нормирани цени продажни суми: януари – 1300 000 лв., февруари – 1 200 000 лв., март – 1 500 000 лв. и от готова продукция У: януари – 1 250 000 лв., февруари – 1 150 000 лв., март -1 550 000 лв. (Статии 16, 30, 45).

10. На 31 март е продадено в брой известно количество от готовата продукция X за 600.000 лв. и от готовата продукция У - за 800 000 лв. (Статия 46).

Да се извърши следното:

1. Да се извършат текущите счетоводни записвания.

2. Да се извършат счетоводните записвания на 31 март (в края на калкукативния период) във връзка с установяването на търговската себестойност на произведената през тримесечието готова продукция, като за целта се състави и калкулация. Общите производствени и общите управителни разноски се разпределят пропорционално на двата вида готова продукция въз основа на стойността на употребените основни материали, а търговските разноски се разпределят пропорционално въз основа на производствената себестойност.

3. Да се извърши „тримесечното приключване на книгите", като се състави специална (контролна) ведомост по определения в правилника за счетоводството начин и се установи резултатът от дейността на предприятието за тримесечието при положение, че фактическата себестойност на наличната на 31 март готова продукция X е 3 400 000 лв., а на готовата продукция У – 2 800 000 лв. и че предприятието дължи лихви за оборотни средства 30 000 лв., лихви за капитални вложения 12 000 лв., а има да взема лихви по влоговата му сметка в банката 4000 лв., които не са още осчетоводени.

ДНЕВНИК

__________________1. I.____________________
1.     4 НЕДВИЖИМОСТИ                                                        600 000
11 ДВИЖИМОСТИ                                                                1 400 000
16 СТРОЕЖ И ДОСТАВКА НА ОСНОВНИ
СРЕДСТВА                                                                                 180 000
20 ЦЕННИ КНИЖА И СЪУЧАСТИЯ                                    120 000
21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                 150 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                                  130 000
26 ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ                                          300 000
33 МАТЕРИАЛИ 4 000 000
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                             2 000 000
46 ВЛОГОВЕ В БАНКИ                                                           300 000
47 КАСА 2 200 000
82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛОВИЯ ФОНД                              100 000
67 РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                                                5 000 000
159 ЗАСТРАХОВАТЕЛИ                                                   10 000 000
76 ДЯЛОВ КАПИТАЛ (ДЯЛОВ ФОНД)                                                     4 230 000
77 РЕЗЕРВЕН ФОНД                                                                                   1 000 000
78 СПЕЦИАЛНИ ФОНДОВЕ                                                                          800 000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                    280 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                                    350 000
66 ДЪЛГОВЕ ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА                                             3 000 000
67 ДЪЛГОВЕ ЗА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ                                         1 540 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА                                     280 000
168 БАНКИ ЗА РАЗРЕШЕНИ КРЕДИТИ                                                 5 000 000
160 ЗАСТРАХОВКИ                                                                                    10 000 000

За откриване на сметките   в главната книга според началния баланс.

___________________. I. __________________
2. 35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                            200 000
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                                        200 000
Разлика между продажната и фактическата
търговска себестойност на наличната продукция X.
Последната статия се съставя, за да се отнесе
разликата между продажната стойност и
фактическата себестойност на наличната към 1
януари готова продукция X в увеличение на
дебитното салдо на с/ка 35/1 Готова продукция
А" и по този начин то да представлява сумата
на продажната стойност на наличната продукция.
Това се прави поради обстоятелството.че с/ка 35/1
Готова продукция А се води по продажна стойност и
че на 31 декември миналата година същата е била
заверена със сумата 200 000 пр., по който начин в
годишния баланс наличната готова продукция е била
показана по фактическата й търговска себестойност
съгласно изискванията на чл. 7, т. 4 от закона за
счетоводството. С/ка 135/1 Основно производство
А се заверява със същата сума 200 000 лв., тъй като
тя се води като смесена имуществено-резултатна
сметка и по изложените съображения на 31 декември
миналата година, е била задължена с нея срещу
заверение на с/ка 35/1 Готова продукция X.
____________________3. I._________________
2 а. 47 КАСА
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                1 900 000
Продадена в брой готова продукция.                                                1 900 000
____________________3. I._________________
3. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               320 000          320 000
33 МАТЕРИАЛИ
Употребени са в производството X следните материали:
основен материал А за 150 000 лв., спомагателен
материал Б за 80.000 лв., горивен материал В за 20 000
лв. и запасни части и други материали за поддържане
и текущ ремонт 70 000 лв.
____________________3. I._________________
4. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                               250 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                         250 000
Употребени са в производство У следните материали:
основен материал А за 120 000 лв., спомагателен
материал Б за 40.000 лв., горивен материал В за
30 000 лв., запасни части и други материали за 60 000 лв.
____________________15. I._________________
5. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               295 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                                280 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ
Требвани са следните заплати за първото полу-
месечие за производство X: основна заплата 250 000
лв., допълнителна заплата 30.000 лв. и начисления                              15.000 лв.

Въз основа на тази статия не се разнасят записвания в спомагателна книга за производството, тъй като такава не се води. Отделните видове разноски се вписват в специални графи, съдържащи се във всяка производствена сметка (X и У), а не в подсметки в спомагателна книга за разноските, както е при индустриалните предприятия (в които се водят така наречените предкалкулационни сметки). В нашия пример производствените сметки А и У се водят, за опростяване само във формата на буква „Т" (без споменатите графи), като за калкулациите се ползуват данните, от условието. За практиката обаче воденето на производствените сметки със споменатите графи в отделна книга е необходимо.

____________________15. I._________________
6.135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                282 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                         285 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                      14 000

Требвани са следните заплати за първото полу-месечие за производство У: основна заплата 240.000 лв., допълнителна заплата 28.000 лв. и начисления 14.000 лв.

____________________31. I._________________
7. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               301 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                            16 000

Требвани са следните заплати за второто полумесечие за производство X: основна заплата 255 000 лв., допълнителна заплата 30 000 лв. и начисления 16 000 лв.

____________________31. I._________________
8. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                               285 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                        271 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                                         14 000

Требвани са следните заплати за второто полу-месечие за производство У: основна заплата 245.000 лв., допълнителна заплата 26.000 лв. и начисления 14.000 лв.

____________________31. I._________________
9. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  29 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                 28 000
47 КАСА                                                                                                      57 000
Изплатени такси за употребена електрическа енергия през януари.
10. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                  30 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                           40 000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                              18 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                           88 000
Требвани са заплати на техническите служители
30 000 лв., на административно-управителните служ.
40 000 лв. и търговските служители 18 000 лв.
____________________31. I._________________
11. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                     4000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                              6000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                 3000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                    13 000

Требвани са начисления върху заплатите на: технически служители 4000 лв., административно-управителни служители 6000 лв. и на търговски служители 3000 лв.

____________________31. I._________________
12. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               43 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                      50 000
108   ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                               8000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                          100 000

Пресметнати   са   амортизационни  отчисления върху движимостите и недвижимостите  в  производствените и управителните служби.

____________________31. I._________________
13.   82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ФОНД                      100 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА                                          100 000
Изменение на дяловия фонд вследствие изхабяване на движимостите и недвижимостите.
____________________31. I._________________
14. 21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                              49 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                                51 000
47 КАСА                                                                                                     100 000
Внесени амортизационни отчисления за януари.
____________________31. I._________________
15 60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                             1 100 000
47 КАСА                                                                                                        1 100 000
Изплатени заплати на работниците и служащите по
сметка.
____________________31. I._________________
16.   35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                             1 300 000
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ У                                              1 250 000
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                                      1 300 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                                      1 250 000
Предадени на склад за продажба количества от двата
вида готова продукция, оценена по продажна стойност.
____________________31. I._________________
16 а. 131 ДРУГИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ                                40 000
47 КАСА                                                                                                       40 000
Изплатена помощ на обществена организация.
____________________2.I I._________________
17. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               375 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                     375 000
Употребени са в производство X следните материали: основен материал А за 140 000 лв., спомагателен материал Б за 90 000 лв., горивен материал В за 25 000 лв., запасни части и други материали за 120 000 лв.
____________________2.I I._________________
18. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                290 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                     290 000
Употребени са в производство У следните материали: основен материал А за 130 000 лв., спомагателен материал В за 50 000 лв., горивен материал В за 20 000 лв., запасни части и други материали за 90 000 лв.
____________________15.I I._________________
19. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               260 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ 246 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             14 000
Требвани са следните заплати за първото полу-месечие за производство X: основна заплата 220.000 лв., допълнителна заплата 26 000 лв., начисления върху заплатата 14 000 лв.
____________________15.I I._________________
20. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                270 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                 255 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                               15 000
Требвани са следните заплати за първото полу-месечие за производство У: основна заплата 230 000 лв., допълнителна заплата 25 000 лв., начисления върху заплатата 15 000 лв.
____________________28.I I._________________
21. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                               278 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           266 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             12 000
Требвани са следните заплати за второто полу-месечие за производство X основна заплата 230 000 лв., допълнителна заплата 36 000 лв., начисления върху заплатата 12 000 лв.
____________________28.I I._________________
22. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                249 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           239 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             10 000
Требвани са следните заплати за второто полу-месечие за производство У: основна заплата 210 000 лв., допълнителна заплата 29 000 лв. и начисления върху заплатата 10 000 лв.
____________________28.I I._________________
23. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  26 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                   23 000
47 КАСА                                                                                                      49 000
Изплатена такса за употребена електрическа енергия
през февруари.
____________________28.I I._________________
24. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                     30 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                    40 000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                        18 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           88 000
Требвани са заплати на технически служители 30 000 лв., на административно-управителни служители 40 000 лв. и на търговски служители 18 000 лв.
____________________28.I I._________________
25: 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                        4000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                 6000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                    2000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                   13 000
Требвани са начисления върху заплатите за февруари на: технически служители 4.000 лв., админи-стративно-управителни служители 6.000 лв. и на търговски служители 3.000 лв.
____________________28.I I._________________
26. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  42 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                         50 000
108   ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                  8000
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                       10 000
Пресметнати са амортизационни отчисления върху движимостите и недвижимостите в производствените и управителните служби.
____________________28.I I._________________
27. 82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛОВИЯ ФОНД 100.000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
СРЕДСТВА 100.00
Изменение на дяловия фонд вследствие изхабяване на движимостите и недвижимостите.
____________________28.I I._________________
28. 21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                   49 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                                     51 000
47 КАСА                                                                                                         100 000
Внесени амортизационни отчисления за февруари.
____________________28.I I._________________
29 . 60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                           1 000 000
47 КАСА                                                                                                          1 000 000
Изплатени заплати на работниците и служителите
по сметка.
____________________28.I I._________________
30. 35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                               1 200 000
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ У                                                1 150 000
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                                                  1 200 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                                                  1 150 000
Предадени са на склад за продажба количества от двата вида готова продукция, оценени по продажна стойност.
____________________1.III._________________
31. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  650 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                                 650 000
Употребени са в производство X следните материали: основен материал А за 230.000 лв., спомагателен материал Б за 180.000 лв., горивен материал В за 40.000 лв. и запасни части и други материали за 200.000 лв.
____________________1.III._________________
459 32. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                           700 000
33 МАТЕРИАЛИ                                                                                                       700 000
Употребени са в производство У следните материали: основен материал А за 250.000 лв., спомагателен материал Б за 190.000 лв., горивен материал В за 50.000 лв. и запасни части и други материали за 210.000 лв. ' „
____________________15.III._________________
33. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  288 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                     270 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                  18 000
Требвани са следните заплати и надници за първото полумесечие за производство X: основна заплата 240.000 лв., допълнителна заплата 30.000 лв. и начисления върху заплатата 18.000 лв.
____________________15.III._________________
34. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                   281 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           264 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             17 000
Требвани са следните заплати и надници за първото полумесечие за производство У: основна заплата 235.000 лв., допълнителна заплата 29.000 лв. и начисления върху заплатата 17.000 лв.
____________________31.III._________________
35. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                  249 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           234 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯТА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             15 000
Требвани са следните заплати и надници за второто полумесечие за производство X: основна заплата 210.000 лв., допълнителна заплата 24.000 лв. и начисления върху заплатата 15.000 лв. ,
____________________31.II I._________________
36. 135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                   271 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                                           255 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЛАЩАНЕ                                                                                                             16 000
Требвани са следните заплати и надници за второто полумесечие за производство У: основна заплата 230.000 лв., допълнителна заплата 25.000 лв. и начисления върху заплатата 16.000 лв.
____________________31.II I._________________
37. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                     32 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                      30 000
47 КАСА                                                                                                   62 000
Изплатени са такси за употребена в производството електрическа енергия.
____________________31.II I._________________
38. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                        30 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                 40 000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                     18 000
60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                                              88 000
Требвани са заплати на технически служители 30.000 лв., на административно-управителни служители 40.000 лв. и на търговски служители 18.000 лв.
____________________31.II I._________________
39. 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                           4000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                    6000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                       3000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                           13 000
Требвани са начисления върху заплатите за март на: технически служители 4.000 лв., административно-управителни служители 6.000 лв., търговски служители 3.000 лв.
____________________31.III._________________
40 107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ                         20 000
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                  28 000
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                      24 000
47 КАСА                                                                                                     72 000
Изплатени общи веществени разноски (канцеларски и др.) за: производствения сектор 20.000 лв., административно-управителния сектор 28.000 лв. и за търговския сектор 24.000 лв.
____________________31.III._________________
41.135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                      42 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                      50 000
108    ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                 8888
79 АМОРТИЗАЦИОНЕН ФОНД                                                                    100 000
Пресметнати са амортизационни отчисления върху недвижимостите и движимостите в производствените и управителните служби.
____________________31.III._________________
42.   82 ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЯЛОВИЯ ФОНД                              100 000
83 ИЗХАБЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
СРЕДСТВА                                                                                                    100 000
Изменение на дяловия фонд вследствие изхабяване на движимостите и недвижимостите.
____________________31.II I._________________
43. 21 ВНОСКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ                                      49 000
22 ВНОСКИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ                                        51 000
47 КАСА                                                                                                        100 000

Внесени амортизационни отчисления за март.

____________________31.II I._________________
44. 60 ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ                                               1 100 000
47 КАСА                                                                                                     1 100 000

Изплатени заплати и надници на работниците и служителите по сметка.

____________________31.II I._________________
45. 35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                                  1 500 000
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ У                                                   1 550 000
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                               1 500 000
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                             1 550 000

Предадени на склад за продажба произведените през март количества от двата вида готова продукция, оценени по продажна стойност.

____________________31.II I._________________
46. 47 КАСА                                                                                        1 400 000
35/1 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ X                                                                         600 000
35/2 ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ У                                                                          800 000

Продадени количества от двата вида готова продукция в брой.

____________________31.II I._________________
47. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                     62 196
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                      59 804
107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ
РАЗНОСКИ                                                                                                   122 000

Разпределят се общите производствени разноски пропорционално на стойността на употребените основни материали.

____________________31.II I._________________
48. 135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                     96 863
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                     93 137
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                                                      190 000

Разпределят се общите управителни разноски пропорционално на стойността на употребените основни материали.

____________________31.II I._________________
49. 135/4 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО X                                     44 325
135/2 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО У                                    42 65
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                                                          87 000

Разпределят се търговските разноски пропорционално на производствената себестойност на продукцията.
Посредством съставянето на последните три статии в сметките на двете основни производства се осчетоводяват всички разноски, които са свързани с произведената готова продукция. По такъв начин данните от тези две производствени сметки съответствуват напълно на данните в калкулациите за двата вида готова продукция, които се съставят на 31 март.

ГЛАВНА КНИГА

С/ка 4 Недвижимости

Д-т     К-т
(1) 600 000    

С/ка 11 Движимости

Д-т     К-т
(1)  1 400 000    

С/ка 16 Строеж и доставка на основни средства

Д-т     К-т
(1) 180 000    

С/ка 20 Ценни книжа и съучастия

Д-т     К-т
(1) 120 000    

С/ка 21 Вноски за възстановяване

Д-т     К-т
(1) 150 000    
(14) 49 000    
(28) 49 999    
(43) 297 000    

С/ка 22 Вноски за основен ремонт

Д-т     К-т
(1) 130 000    
(14) 51 000    
(28) 51 000    
(43) 51 000    
  283 000    

С/ка 26 Доставка на материали

Д-т     К-т
(1) 300 000    

С/ка 33 Материали

Д-т     К-т
  4 000 000 (3) 320 000
    (4) 250 000
    (17) 375 000
    (18) 290 000
    (31) 650 000
    (32) 700 000
      2 585 000

С/ка 46 Влогове в банки

Д-т     К-т
(1) 300 000    

С/ка 47 Каса

Д-т     К-т
(1) 2 200 000 (9) 57 000
(2а) 1 900 000 (14) 100 000
  1 400 000 (15) 1 100 000
    (16а) 40 000
    (23) 49 000
    (28) 100 000
    (29) 1 000 000
    (37) 62 000
    (40) 72 000
    (43) 100 000
    (44) 1 100 000
  5 500 000   3 780 000

С/ка 82 Изменение на дяловия фонд

Д-т     К-т
(1) 100 000    
(13) 100 000    
(27) 100 000    
(42) 100 000    
  400 000    

С/ка 167 Разрешени кредити

Д-т     К-т
(1)  5 000 000    

С/ка 159 Застрахователи

Д-т     К-т
(1) 10 000 000    

С/ка 76 Дялов капитал (Дялов фонд)

Д-т     К-т
    (1)  

С/ка 77 Резервен фонд

Д-т     К-т
    (1)  

С/ка 79 Амортизационен фонд

Д-т     К-т
    (1) 350 000
    (5) 15 000
    (6) 14 000
    (7) 16 000
    (8) 14 000
    (11) 13 000
    (19) 14 000
    (20) 15 000
    (21) 12 000
    (22) 10 000
    (25) 13 000
    (33) 18 000
    (34) 17 000
    (35) 15 000
    (36) 16 000
    (39) 13 000
      565 000

С/ка 66 Дългове за оборотни средства

Д-т     К-т
    (1) 3 000 000


КАЛКУЛАЦИЯ

Разноски Производство Х Производство У
Количество 10 000 ед. Количество 20 000 ед.
Разноски за единица продукция Разноски за цялата продукция Разноски за единица продукция Разноски за цялата продукция

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
I. Основни разноски
Стойност на основните материали
Стойност на спомагателните материали
Основна заплата
Допълнителна заплата
Начисления върху заплатата
Стойност на горивните материали
Стойност на употреб. елек. енергия
Амортизации
II. Допълнителни разноски
Поддържане и текущ ремонт
Общи производствени разноски
Общи управителни разноски
Производствена себестойност
Търговски разноски
Търговска себестойност

52.-
35.-
140.50
17.60
9.-
8.50
8.70
12.60

39.-
6.2196
9.6863
338.8059
4.4325
343.2384

520 000
350 000
1 405 000
176 000
90 000
85 000
87 000
126 000

390 000
62 196
96 863
3 388 059
44 325
3 432 384

25.-
14.-
69.50
8.10
4.30
5.-
4.05
7.50

18.-
2.9902
4.9902
163.097
2.134
165.2308

500 000
280 000
1 390 000
162 000
86 000
100 000
81 000
150 000

360 000
59 804
93 137
3 261 941
42 675
3 304 616
 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание