Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > XX. Помощни средства

Счетоводство и калкулации

Помощни средства на индустриалното счетоводство

Необходимата рационалност и висока производителност на труда в областта на индустриалното счетоводство може да се постигне с помощта на някои приспособления и помощни средства от техническо естество. За да вникнем по-добре в необходимостта от такива помощни средства на индустриалната отчетност и най-вече на индустриалното счетоводство, с които ще се занимаем по-нататък, е достатъчно да си представим едно индустриално предприятие, в което цялата писмена и сметна работа се извършва ръкописно и в която огромни по количество пресмятания, свързани с действията събиране, изваждане, салдиране, умножаване и деление, и многобройни счетоводни записвания се извършват единствено от човешкия ум и ръцете на човека. По-нататък ние бихме могли да си представим, че това предприятие разполага само с листове бяла хартия, върху които се написват ръкописно всички текстове, сметки и пр, необходими във връзка с извършването на операциите му. То би могло да функционира някак и при тези условия, разбира се, но за целта би било необходимо да бъдат ангажирани множество, дори стотици и хиляди служители, особено когато се касае до голямо индустриално предприятие със сложно производство. Явява се въпросът, как би могло да се справи ръководството с това положение при преследването на необходимостта да постави всякого на онова работно място, на което той би бил най-производителен. Как биха се разрешили проблемите за настаняването на този многоброен персонал в съответни помещения с цел за целесъобразното разпределение на труда и разчленението на трудовия процес с оглед на едно съответно разчленение на работното време? Не би ли настанало едно задръстване във функционалния процес на предприятието. Явно е, че при днешните условия на бързо темпо не е възможно функционирането и на индустриалното предприятие без използуването на някои помощни средства на счетоводството, чрез които се осъществява леснота, бързина, сигурност, увеличаване на производителността на труда и намаляване на разноските.

Помощните средства на индустриалното счетоводство могат да се разделят на две основни групи: а) устройствено-технически помощни средства и б) механически и машинни помощни средства. Тези помощни средства са в услуга както на счетоводството, така и на кореспондентската, съобщителната и платежната техника. Към устройствено-техническите помощни средства спадат най-вече символичните знаци, формулярите, способът на откопирването, номерирането и картотеката. Към механическите и машинни помощни средства спадат пишещите, сметачните и счетоводните  машини. Използуването на устройствено-техническите помощни средства е напълно възможно и при положение, че намират приложение механически и машинни помощни средства, но използуването на последните е почти невъзможно без наличността на устройствено-техническите помощни средства.

Някои от помощните средства, които ни предстои да разгледаме, намират приложения и при други видове стопански предприятия. Нашето следващо изложение ще бъде кратко и сбито, защото целта ни е да се спрем само върху тяхната същност и качества, без да се впускаме в подробности относно практическото им приложение. Последното би било предмет на специални трудове, придружени със съответни образци и схеми и с подробни описания на свързания с тяхното използуване технически процес.

I. Устройствено-технически помощни средства

1. Символични знаци. Символичният знак представлява за съкратено означение на определено наименование или текст. Символичният знак е едно от средствата на опростотворяването и уеднаквяването в процеса на техническото рационализиране. Символичните знаци намират приложение главно в областта на счетоводната и кореспондентската техника. Най-много се употребяват буквените символични знаци. Съществуват най-различни начини на употребление на буквите за образуване на буквени символични знаци. Най-обикновеният е този на простото съкращение, като вместо да се изписва цяла дума на дадено наименование се изписва само първата буква (например Дебитори - Д). При образуването на по-сложни буквени символични знаци от дълги наименования или текстове, особено когато в резултат на съкращението и комбинирането се получават цели нови думи, трябва да се изхожда винаги от същността и смисъла на съответното наименование или текст. В противен случай, при произволно съкращение и комбиниране, резултатите от образуването на символичните знаци могат да бъдат обратни на първоначално преследваните.

Освен буквените символични знаци намират известно приложение и цифрените символични знаци. Употребата на цифрени символични знаци се изразява чрез номерирането. Определен номер замества дадено наименование. Така например наименованията на сметките в разгледания сметкоплан на индустриалното предприятие могат да бъдат заместени само от техните номера. В известен смисъл намират приложение като символични знаци, най вече при формулярите, и различните видове цветове.

Удобствата, които символичните знаци представляват, са главно, че поради съкратения им вид те се различават един от друг много по-лесно и по-ярко, отколкото обикновено изписаните наименования и текстове. Тяхното употребление е свързано със значително по-малко мислене и по-малко писане. Запаметяването им става също така по-лесно. Всички тези улеснения на човешката мисъл имат за резултат пестене на време, място и пр. Използуването на сметачните и особено на счетоводните машини е свързано неминуемо с употреблението на символичните знаци.

Освен като рационалистично' средство символичните знаци намират приложение и като средство за запазване на тайната.

2. Формуляри. Формулярът представлява едно от най-ефикасните помощни средства на счетоводството.

Формулярът представлява печатен или по друг начин приготвен в много екземпляри (за целта на многократно употребление) образец, състоящ се от разположен върху определен къс хартия непълен текст, които след попълването па текста с определени данни придобива значението на писмо, сметка или счетоводна, или от друг характер служебна бележка.

От така даденото определение на формуляра се вижда, че преди всичко чрез неговото употребление се пести труд и време.

Още по-ценно е значението на формуляра като средство за постигане на опростяване и уеднаквяване в областта на счетоводството и кореспонденцията особено когато намира приложение способът на откопирването, тъй като благодарение на употребата на формуляри този способ дава възможност за едновременно изготвяне на почти всички свързани с дадена операция писма, счетоводни бележки и други подобни, придружено с необходимата бързина, яснота и точност при извършването на работата. Много важно е да се подчертае веднага, че това бързо уреждане е свързано същевременно с по-голяма сигурност в сравнение с всички останали случаи, защото едновременното (автоматично) изготвяне на писмата, бележките и прочее чрез използуването на формуляра при копирния способ не дава възможност за допускане на съзнателни или несъзнателни грешки и фалшификации, които поединичното изготвяне на същите по обикновен прост начин прави твърде възможно.

Благодареше на употребата на буквените, цифрените и цветните символични знаци изготвените по копирания способ едновременно няколко образци-формуляри се подават на бързо и лесно сортиране и по-нататъшно употребление според предназначението на всеки един от тих.

Голямото значение на формулярите не бива обаче да води към тяхното прекомерно употребление. Употреблението на много видове формуляри, особено когато последните се различават малко един от друг, не е препоръчително, защото може да се получи забъркване на формулярите от страна на съответния служител. Дори и когато не се достигне до забъркване на многобройните видове формуляри, самото търсене на съответния формуляр измежду много такива би било свързано с много време, труд и напрежение на паметта на служителя, което от своя страна, води към забавяне на работата. Добър организатор би бил оня, който може да замести група от няколко сходни по своя текст и предназначение формуляри само с един единствен формуляр, който чрез малко допълнения в текста на образеца да се употребява лесно за няколко сродни цели. За операции, които предприятието извършва сравнително рядко и които имат индивидуален характер, е препоръчително да не се употребяват специални формуляри.

3. Способ на откопирване Способът на откопирването се намира, както споменахме, в непосредствена и неразривна връзка с формулярите. Развитието на формулярното дело в областта на счетоводната и кореспондентската техника и постоянното усъвършенствуване на копирания способ се намират в едно постоянно взаимодействие. Постиженията в едната област веднага дават положителни отражения и в другата област, в резултат на което се получават много ценни подобрения при комбинираното използуване на тези два начина. Способът на откопирването се състои в това, че благодарение на употреблението на индигото може да се приготвят наведнъж няколко екземпляра с един и същ текст. Най-обикновеното модерно средство за тази цел представлява пишещата машина. Преди въвеждането на пишещата машина копирният способ е намирал най-вече приложение при снемането на копия от разни писма, фактури, сметки и др. в копирната книга, които бяха задължени по законодателен път да имат предприятията и някои учреждения в миналото. Въвеждането на пишещата машина създаде още по-големи възможности в областта на приложението на копирния способ. Независимо от това, че пишещата машина дава възможност за изготвянето на няколко копия едновременно заедно с оригинала, същата предлага и възможността за същевременното изготвяне на няколко писмени екземпляра с различен смисъл на текста им. Това става възможно благодарение на използуването на разноцветни формуляри от различни образци, отнасящи се до цялостното еднократно изготвяне на всички книжа-документи и кореспондентски писма във връзка с извършването на дадена операция. Във всички образци се вписват допълнително с помощта на пишещата машина и индигото едни и същи данни, но поради различието на предварително отпечатаните в съответните образци текстове цялостният текст, който се получава след нанасянето на допълнителните данни в образците, става различен по смисъл и предназначение. Различните счетоводни и пишещи сметачни машини създават и още по-големи възможности в това направление. С помощта на последните става възможно и едновременното осчетоводяване на операцията в дневника и по съответните сметки в спомагателните книги (картотеки) заедно с изготвянето на гореспоменатите счетоводни и кореспондентски книжа.

Напредналата техника в областта на приложението на копирния способ се характеризира и с други много ценни усъвършенствувания. Освен обикновеното индиго, което е боядисано само от едната страна и дава само едно копие, намира приложение и едно по-усъвършенствувано двойно индиго, което е боядисано на лицевата страна и на гърба и дава едновременно две копия, като за приготовлението на копието, което се получава от лицевата страна на това индиго, се използува тънка прозрачна хартия, за да може отпечатаният в обратно положение текст върху гърба на прозрачната хартия да се чете откъм лицевата й страна.

Още по-голямо усъвършенствуване представлява използуването на способа на карбонизирането вместо индигото. Този способ се състои в това, че вместо да се използува за целта на откопирването индиго, боядисва се (карбонизира се) гърбовата страна на формуляра, от чийто допълнителен текст ще трябва да се снеме копие. Така например вместо да се поставят наведнъж пет формуляра и четири обикновени индига, за да се изготвят един оригинал и четири копия, може да се поставят наведнъж девет карбонизирани формуляра, за да се получат един оригинал и осем копия. В случая ние употребяваме изразите оригинал и копия само за да илюстрираме по-силно резултата от приложението на този способ. Всъщност всеки един екземпляр поради употребата на различни образци се превръща след снабдяването му със съответните подписи в самостоятелен документ или писмо с различни по смисъл текст и с отделно предназначение.

Най-главното предимство на способа на карбонизирането пред всички останали способи на откопирването е това, че гърбовата страна на различните формуляри може да бъде карбонизирана само на определени места. Това дава възможност следователно за откопирването само на желана част от пишещия се на по-предния формуляр текст върху следващия (долния) формуляр. В резултат на това ценно предимство на способа на карбонизирането се явява възможността за едно значително намаление на броя на различните видове формуляри в дадено предприятие, тъй като един и същ карбонизиран формуляр чрез различни начини на попълване може да бъде пригоден за използуване при няколко вида сродни операции.

От така изложената същност на копирния способ и неговите качества се вижда, че той има извънредно голямо значение за техническата рационализация и експедитивното провеждане на функционалния процес на индустриалното предприятие. Неговото целесъобразно приложение не означава само пестене на работа и време, т. е. намаление на разноските. Още по-ценен резултат представлява възможността, която този способ дава за едно по-добро, сбито и кръстосано цялостно обхващане на една значителна част от работата, свързана с дадена счетоводна операция. А това създава солидни предпоставки за ефикасен, бърз и лесен контрол върху извършването на операцията и нейното отчитане. Самият способ на откопирването съдържа елементи на автоматически контрол. От своя страна това означава пресичане на пътищата към съзнателните грешки и фалшификациите. Естествено в случая не бива да се приема, че не са възможни никакви подобни нарушения и при този способ. Окото на контролния орган трябва пак да бди. Работата на последния обаче е твърде много улеснена.

Един от най-значителните резултати от въвеждането на способа на откопирването в областта на счетоводната техника е изоставянето воденето на някои счетоводни тефтери и възприемането на началото вписванията да се правят на отделни листове, което е позволено от закона за счетоводството. Така се е достигнало до създаването на така нареченото копирно счетоводство, при което способът на откопирването измества почти изцяло способа на последователното разнасяне.

4. Номериране. Номерирането представлява в общ смисъл снабдяване на нещо с номер, за да може то да бъде по-лесно различимо. Обикновено номерирането се извършва системно от една предварително определена гледна точка и поради това при такова системно номериране съществува винаги известна последователност В практиката обаче често пъти се среща и номериране, което не почива на никаква система. При такова произволно номериране (употребяване на случайни номера) поставеният номер има характер на обикновен символичен знак. Произволното номериране намира приложение обикновено при случаите, когато обектите на номерирането са малко на брой, например колективните сметки в главната книга, за по-лесно и бързо различаване на същите и по-безпогрешно манипулиране с тях при съставяне на ведомости, извличане на статистически данни и пр.

Системното номериране почива винаги на предварително възприет критерий на подреждане или категоризиране и подреждане (разпределение и подреждане) по вид. Така поставеният пои системното номериране номер върху някоя счетоводна сметка не означава само един символичен знак за нея, който да я отличава от другите счетоводни сметки, а означава същевременно мястото, което тази сметка има в групата на известна категория сметки. При по-нататъшното разглеждане на номерирането ще имаме възможност да изясним това с конкретен пример.

В зависимост от това, дали чрез системното номериране се преследва само едно обикновено последователно подреждане на обектите или се преследва тяхното категоризиране и подреждане, номерирането може да бъде просто и сложно. Простото системно номериране означава подреждане и номериране на обектите по ред на номерата (1, 2, 3, 4, 5 и т. н.). Сложното системно номериране обхваща няколко групи обекти, които се разделят на подгрупи, последните се разделят на още по-малки подгрупи и т. н. Съществуват главно два начина на сложно системно номериране. При по-голям брой категории обекти може ла се комбинира използуването на главни и прости букви, римски и арабски цифри. Вторият начин се състои в употребата само на цифри. Като лоста съвършена може да се посочи десетичната система на номериране с цифри, която е намерила доста голямо разпространение в практиката. При тази система се борави само с арабски цифри. Основните числа на тази система са от 0 до 9, т. е. десет цифри, откъдето идва и наименованието й (децимална, десетична). При положение, че разполагаме с десет обекта към главната група, тя ще бъде следователно номерирана с числата от 0 до 9. Главната група например сметки на основните средства има № 1. Ако този обект може да се раздели на 10 подгрупи, то те ще имат пак номера от 0 до 9, като обаче непосредствено пред полгруповия номер на обекта се поставя груповият номер, в нашия случай № 1. Ако сметките на силовите машини заемат пето място (подгрупов № 5) в групата на сметките на основните средства (№ 1), техният общ номер ще бъде № 15 (№ 1 и № 5). От своя страна сметките на силовите машини се подразделят на подсметки (партиди) за отделните видове силови машини, каквито са динамомашини, електромотори, дизелмотори и др., които също така получават номера. Ако категоризираме и номерираме тези обекти по десетичната система, ще имаме следните номера на означените по-долу наименования на сметките:

1 ОСНОВНИ СРЕДСТВА

15 СИЛОВИ МАШИНИ

150 ДИНАМОМАШИНИ

151 ЕЛЕКТРОМОТОРИ

152 ДИЗЕЛМОТОРИ и т. н.

Когато дадена група се състои от по-малко от десет съставни обекта, излишните цифри остават неизползувани. При изникване на нови обекти към същата група се заемат свободните номера. По-трудно е, когато дадена група се състои от повече от десет съставни обекта. В такива случаи могат да се употребяват букви или, за да се запази чистотата на системата, да се създадат повече подгрупи и по този начин да се избегне допускането на повече от десет съставни обекта от дадена категория. При особени случаи и когато съставните обекти от дадена подгрупа са много повече от десет (например сметки в спомагателната книга за материалите), номерирането на последните може да продължи и с номер по-голям от 9, дори да достигне няколко десетици, стотици и хиляди. Такова едно вариране на десетичната система на практика е напълно допустимо, без риск да се получи забъркване на номерата вследствие на дублирането на номерацията, защото още от пръв поглед лесно може да се различават сметките от отделните групи по тяхното естество, като това е възможно дори и при положение, че номерацията измества напълно употребяването на текстуалните наименования. До подобни изключения се прибягва в редки случаи.

Най-важните обекти на номерирането са формулярите, счетоводните документи и бележки, счетоводните сметки и др.

Номерирането на формулярите може да се извърши по два начина: а) като се снабдят всички видове формуляри последователно с номера (по реда на числата, без празнини) и б) като формулярите се разпределят най-напред на групи от гледище на основните видове операции и всяка една от тях бъде снабдена със свой номер или буква и след това се номерират последователно принадлежащите към този номер група отделни образци формуляри. Номерата на формулярите могат да се комбинират още и от номера на символичния знак на съответния банков отдел и номера на отделния образец и по други начини.

Номерирането на формулярите има значение само за самите тях, за тяхното различаване едни от други, по-бързо и по-лесно сортиране и боравене с тях и т. н., но в никой случай тези номера не бива да се смесват с номерата, които те трябва да получават, когато, след като са били попълнени съответно текстовете им и снабдени с нужните подписи, са се превърнали вече в документи. Номерацията на документите няма нищо общо с номерацията на различните видове формуляри. Същото важи и в обратен смисъл относно номерирането на счетоводните документи и бележки. Последните се снабдяват със съответни номера, ръчно или механически, в момента на тяхното употребяване като документи, докато номерата на формулярите са поставени много по-рано, когато те са приготовлявани като формуляри. Номерирането на документите може да се извърши последователно за цял отчетен период, като номерацията обхваща всички документи в предприятието, без те да се делят на групи, според вида на операцията или като за всеки отдел се води отделна номерация за определен отчетен период, или най-после като за всяка дата се води отделна номерация, при която също така може да съществуват току-що споменатите варианти. Подобна номерация би имала приложение, разбира се, само при големи предприятия, в които се борави дневно с грамаден брой документи и счетоводни бележки.

Номерирането на счетоводните сметки представлява едно голямо удобство при тяхното разграничение на групи, подгрупи, колективни, главни, спомагателни, единични и пр. Особено удобство представлява номерирането на сметките при съставянето на сметкоплановете, при които се извършва задълбочено групиране и подгрупиране на счетоводните сметки. Номерата на счетоводните сметки могат да бъдат комбинирани от различни гледища. Между другото те имат особено значение за безпогрешното различаване на сметки с приблизително едни и същи наименования.

Едно важно предимство на номерирането на счетоводните сметки е това, че посредством него се постига голямо ограничение на възможностите за объркване на сметките една с друга при вписванията в тях.

При съставяне на счетоводните планове и сметкоплановете може да се препоръча като съдържаща най-широки възможности за подробно и прегледно разчленение на сметките на групи и подгрупи десетичната система на номериране.

5. Картотека. Картотеката замества тефтера. Вместо да се правят различни вписвания по сметки и пр. на подвързани в по-малък или по-голям тефтер (книги) листове, при картотеката вписванията се правят на свободни листове, обикновено от по-дебела хартия (картон), които според характера и съдържанието на вписванията могат да се подреждат по най-различни начини и да се изваждат поединично и пренасят лесно на различни места според възникващите при тяхното употребление нужди. Картотеката се използува предимно за водене на счетоводни сметки и намира най-голямо и модерно приложение при макар и частично, машинизираното счетоводство, където познатият вече способ на откопирването позволява да става едновременно осчетоводяване в отделните сметки на картоните и съответните кореспондентски и счетоводни книжа и документи. Освен това картотеката има и тези предимства пред тефтера, че броят на отделните картони може да се увеличава и намалява според съответните нужди. Така, при изпълването на определения за дадена счетоводна сметка картон е достатъчно да се постави до него един нов картон от същия образец, за да може веднага да се продължи по-нататъшната работа по завеждането на сметката, докато при тефтера е наложително прелистването и пр. Подреждането на картоните в картотеката може да стане едновременно от няколко гледни точки. По сметките от една картотека могат да работят повече от един служител, без никакъв риск да си пречат взаимно и да се допускат грешки.

Поради тези нейни качества употреблението на картотеката е свързано с по-голяма леснота за служителя, подвижност, прегледност и пестене на разноски. Номерирането на картоните и други технически приспособления премахват почти напълно опасностите от изчезване на същите или фалшифициране.

II. Механически и машинни помощни средства

Предвид на обстоятелството, че счетоводната работа в индустриалното предприятие е свързана с най-различни пресмятания, като помощни средства на отчетността при него намират приложение почти всички съществуващи средства за по-лесно, бързо и безпогрешно пресмятане, като се започне от най-простите сметни (лихвени) таблици, графически изображения и обикновени апарати за събиране и се стигне до сметачните, пишещи и счетоводни машини.

1. Сметачни машини. Съществуват сметачни машини, с помощта на които се извършва едно или две от действията смятане (събиране и изваждане), а съществуват и такива, с помощта на които могат да се извършват и четирите действия смятане (събиране, изваждане, умножение и деление). От своя страна така наречените събирачни машини (с действията събиране и изваждане) се делят на пишещи и непишещи събирачни машини. Сметачните машини, с помощта на които може да се извършват и четирите действия смятане, обикновено нямат приспособления за писане и се употребяват най-вече за умножение и деление. Практиката познава няколко вида конструкции на сметачни машини, с които не му е мястото тук да се занимаваме.

2. Пишещи сметачни машини. Поради тяхното широко приложение (извършване на счетоводна, контролна и статистическа работа и др.), както и поради предимствата им, че те имат прост начин на обслужване, голяма бързина при счетоводната работа, която се постига чрез автоматическо извършване на салдирания и сумирания, приспособления за автоматическо заключване и сигурност, пишещите сметачни машини са твърде много разпространени. При тези машини заема първо място механизмът на пресмятанията. Писмената работа, която могат да извършват те, се състои главно в отбелязване на някои символични знаци. Съществуват пишещи сметачни машини, които са снабдени с по един два и повече сметачни апарата.

3. Сметачни пишещи машини. Те представляват по-сложни и усъвършенствувани пишещи машини. С помощта на тези машини могат да се пишат пълни и големи текстове и да се извършват осчетоводявания. При тези машини заема първо място пишещият механизъм. Те се употребяват в случаите, когато при попълването например на един формуляр с графи за суми преобладава обикновеният текст, а в графите е нужно само да се нанасят суми, които впоследствие да се събират или салдират. Те се делят на машини с валяци, машини с плоска основа за писане, с включени в механизма им сметачни апарати и с допълнително поставящи се (при нужда) сметачни апарати. За да могат да се извършват действията смятане, всички сметачни пишещи машини са снабдени с по един децимален табулатор, с помощта на който формулярите се поставят изведнъж на желания ред за написване на сумите в графите.

4. Регистриращи каси - счетоводни машини. Големи предимства за бързото извършване на счетоводната и сметна работа във връзка с многобройни касови операции и големи касови обороти имат така наречените регистриращи каси -счетоводни машини, които водят началото си от обикновените регистриращи каси. Тези машини отбелязват текстовете с буквени символични знаци, а за действието събиране някои модели разполагат с до 45 събирачни апарата. С помощта на тези машини могат да се отпечатват едновременно 4-5 оригинални отпечатъци върху съответните формуляри, т. е. едновременно да се извършват записванията например в контролната колона за сумите, в съответната сметка (при картотека), извлечение, счетоводна бележка и квитанция.

5. Счетоводни машини, работещи по способа на продупчените карти. Тези машини намират ефикасно приложение при големи предприятия, при които се събират дневно стотици и хиляди документи за осчетоводяване, но които не се характеризират с особено разнообразие на операциите. Във връзка с използуването на тези машини се употребяват специални формуляри-карти, наречени продупчваеми карти. Върху тези карти са предварително отпечатани цифрите от 0 до 9, наредени последователно вертикално във вид на едноредови колонки, които изпълват цялата площ на картата. В една карта може да има 45, 60, 80 или 90 такива колонки, което означава, че в такава една карта първият хоризонтален ред ще има например 90 нули, вторият - 90 цифри 1 и т. н., а деветият, последният хоризонтален ред, ще има 90 цифри 9. Самата продупчваема карта е разпределена на графи според нуждите на съответната операция, например с графи за дата, символичен знак на документа, номер на сметката, текущ номер на документа, сума, с подразделение на графи за дебит и кредит и др. Големината на графите се определя в зависимост от броя на цифрите, посредством които ще се означи съответното записване. Когато се пристъпва към осчетоводяването на даден документ в поменатите продупчваеми карти, не се пише, а същите се продупчват със специален ръчен или автоматичен апарат. Продупчването става върху съответните цифри на съответната графа върху картата. Така например, ако в графата за сумата, която се състои от пет колонки, трябва да се означи 10000 лв., то в нея се продупчват от хоризонталния ред за нулите четирите последни нули. Виждайки кои цифри са продупчени, човек лесно може да прочете сумата 10 000. По същия начин се попълват и всички останали цифри. След като счетоводните данни са така „нанесени" върху картите, се пристъпва към втората фаза - тяхното сортиране по вида на различните данни, което става с помощта на друга специална машина, наречена сортировачна машина, а след сортирането се пристъпва към третата фаза - групирането, обработването и възпроизвеждането на така „нанесените" върху картоните данни от последните върху съответните счетоводни формуляри за понататъшно употребление. Последното става с помощта на друга специална машина, наречена табулатор. При способа на продупчените карти се работи следователно с три вида машини.

Машините, работещи по способа на продупчените карти, имат голям капацитет. Ето защо необходимо е се направят точни предварителни пресмятания при тяхното въвеждане, за да може да се използува капацитета им изцяло.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание