Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > XIII. Отчетност на комунално-битовото стопанство

Счетоводство и калкулации

Особености на счетоводната отчетност на комунално-битовото стопанство при индустриалното предприятие

Съществуват две типични сметки според правилника относно счетоводната отчетност на комунално-битовото стопанство при индустриалното предприятие. Това са с/ка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство, посредством която се осчетоводяват всички основни средства на комунално-битовото стопанство, каквито са земите, сградите за земеделските и скотовъдци стопанства при предприятията, продуктивните и работни животни при същите, работнически жилища, детски домове на работническите деца, работнически трапезарии, клубове и други основни средства при служби, създадени за подобрение на бита на работниците и служащите при предприятието, а също така и с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство. В тази сметка се съсредоточават всички разноски и разходи и всички приходи от комунално-битовото стопанство на предприятието. Нейното крайно салдо показва дали разноските са се покрили за даден период от собствените приходи на същото или е останала една част, която следва да се покрие от печалбата на предприятието. Поради това с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битово стопанство се третира от това гледище като резултатна сметка и се приключва със с/ка 132 Загуби и печалби. Както изрично е подчертано и в инструкцията за калкулацията, разноските за комунално-битовото стопанство на предприятието са некалкулативи и те не се включват в себестойността на продукцията на предприятието, за които е създадено то. В правилника за счетоводството са дадени следните формулировки относно предназначението и записванията по тази сметка.

С/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство. Води се в стопанските предприятия, които имат комунално-битово стопанство. Това стопанство обхваща: работнически жилища, баня, детски дом, училище, клуб, театър, земеделски и скотовъдни стопанства и др. Сметката отчита приходите и разходите на това стопанство.

В окръжно № 13 е добавено, че в с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство се отчитат разноските, които не се признават за калкулативен елемент, но които предприятието извършва по силата на закона и на колективните търг. договори, като:

а) разноските за храна на работниците и служащите (вкл. разноските за навло, превоз, застраховка и др.) по доставката на хранителните продукти за стола на работниците и служащите, но не и режийните разноски за стола;

б) разноските за подпомагане при изключителни случаи на работниците и служащите при болест или бедствие;

в) разноските за награди на проявили се работници и служащи (без разноските за рационализаторство и изобретателство, които се отчитат в с/ка 107 Общи производствени разноски);

г) частта на работниците от вноските в фонда „Отдих и култура", както и герба върху ведомостите и други подобни;

д) вноските за детски домове и ясли;

е) разноските за храна на добитъка в комунално-битовото стопанство.

В помощ на с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство се водят партиди за всеки вид разходи и приходи, напр. „Работнически жилища", „Работнически стол", „Детски домове и ясли", „Земеделско стопанство", „Скотовъдно стопанство", „Възнаграждение на ударници и отличници" и др.

Ако приходите на комунално-битовото стопанство са недостатъчни да покрият тези разходи, разликата се покрива в края на годината от фонд „Премии и социално-битово и културно обслужване на работниците и служащите при предприятията".

Дебитира се за употребените материали, заплати, енергия, изхабяване на основните средства на същото стопанство, услугите на спомагателните производства и др. срещу кредитиране на сметките: 36 Произведения и материали на стопанството, 27 Основни материали, 28 Спомагателни, материали, 29 Горивни материали, 51 Работници и служащи, 61 Данъци и начисления за изплащане, 83 Изхабяване на основните средства, 137 Спомагателно производство (ремонтна работилница, транспортна служба), 47.Каса, 46 Влогове в банки и др.

Кредитира се с всички приходи от същото стопанство и добитата в него готова продукция и приходи по нормирани (планови) цени срещу дебитиране на сметките 47 Каса, 46 Влогове в банки, 36 Произведения и материали на стопанството, 37 Млади животни и животни за угояване на стопанството и др. В края на годината тази сметка се приключва със с/ка 132 Загуби и печалби или със сметка 78 Специални фондове, ако между последните има предвидени за тази цел.

Освен тези две сметки може да се яви необходимост и от воденето на с/ка 36 Произведения и материали в стопанството за осчетоводяване на произведенията на същото или доставените продукти, като семена, фураж, хранителни продукти и пр., и с/ка 37 Млади животни и животни за угояване в стопанството за осчетоводяване на младите животни и приплодите от всички продуктивни и работни животни, от птиците и животните за угояване при стопанството

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание