Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > I. Счетоводни специфики и сметкоплан

Счетоводство и калкулации

Счетоводни специфичности и сметкоплан на занаятчийското предприятие

Специфичностите на занаятчийското предприятие, като предприятие за дребно (сравнително индустриалното) производство на готова продукция или извършване на поправки и услуги с решителното участие на ръчния труд и занаятчийското майсторство независимо от това, дали се касае за държавно (на народните съвети занаятчийско предприятие), кооперативно или частно занаятчийско предприятие, дават своето отражение и върху организацията на счетоводната отчетност на същото, както и върху калкулациите му, които разгледахме вече. Това не пречи, разбира се, разглеждането на проблемите на занаятчийското счетоводство да се извършва по аналогия на разглеждането на проблемите на индустриалното счетоводство, с които вече се запознахме, но като се съблюдават специфичностите на занаятчийското предприятие. Като се изхожда от тези специфичности, се стига до едно сравнително опростотворено разрешаване на проблемите за организацията на занаятчийското счетоводство. Опростяването води обаче и до някои промени в начините на счетоводното отчитане на отделните обекти.

Основната задача на занаятчийското счетоводство е цялостното обхващане на функционалния процес на занаятчийското предприятие. Занаятчийското счетоводство представлява, също както индустриалното счетоводство, система от планомерни и хронологически записвания на всички промени в имущественото и финансово състояние на занаятчийското предприятие, които настъпват вследствие протичането на функционалния му процес, като то обхваща всички разходи и приходи на същото относно завършен стопански процес или изтекъл отчетен период. Осчетоводяването на тези промени се извършва също така стойностно и понякога и количествено.

Набелязаните в началото на предшествуващата глава основни специфични обекти на индустриалното счетоводство са по начало обекти и на занаятчийското счетоводство. На първо място това е производството. Отчитането на производството е в непосредствена връзка с отчитането на ползуваните в занаятчийското предприятие основни и оборотни средства, работната сила и възникващите разноски. Специфични обекти на занаятчийското счетоводство представляват също така продукцията на занаятчийското предприятие (занаятчийски произведения, поправки и услуги) и нейният пласмент, а също така и резултатите от дейността на занаятчийското предприятие.

Заедно с тези специфични за занаятчийското предприятие счетоводни обекти предмет на занаятчийското счетоводство представляват и отчитането на собствените и заетите средства, отделните видове средства и предмети на труда, имущества, както и условните, и статистическите активи и пасиви. Така пред занаятчийското счетоводство се оформява задачата за пълното обхващане на целия му функционален процес, който е по-сложен от функционалните процеси на редица други видове предприятия от търговския, банковия и други отрасли на народното стопанство.

Изпълнението на тези задачи на занаятчийското счетоводство е възможно при наличността на една цялостна счетоводна организация, на счетоводен план, в който като основен съставен елемент заема място планът на сметките, сметкопланът на занаятчийското предприятие заедно със съответните основни и спомагателни книги и счетоводната форма.

Промените, които настъпват по отношение на начините на осчетоводяването на някои обекти на занаятчийското счетоводство вследствие на сравнителната опростеност при занаятчийското предприятие, за която споменахме в началото, дават своите отражения и върху вида и съдържанието на сметкоплана на занаятчийското предприятие. В сравнение със сметкоплана на индустриалното предприятие, с който вече се запознахме, сметкопланът на занаятчийското предприятие е доста по-опростен. По-долу посочваме типовия сметкоплан за занаятчийските предприятия, който се съдържа в правилника за прилагане на закона за счетоводството. За да се разбере същността на опростяването на занаятчийското счетоводство в сравнение с индустриалното счетоводство, ние ще направим сравнение на сметкоплана на занаятчийското предприятие със сметкоплана на индустриалното предприятие. Това сравнение ще улесни и нашата по-нататъшна работа при разглеждането на счетоводните въпроси на занаятчийското предприятие, тъй като това ние ще извършим не само в сравнение с индустриалното счетоводство, но и като се позовем на разгледаната вече счетоводна материя по отношение на индустриалното предприятие, за да се избягнат във възможната степен повторенията. При предстоящото разглеждане на въпросите ние ще имаме предвид също така настоящите законодателни разпоредби, съдържащи се главно в закона за счетоводството и правилника за неговото прилагане, както направихме това и при разглеждането на предшествуващите въпроси.

Сметкоплан  на   занаятчийските предприятия Сметкоплан на индустриалните предприятия
I. Сметки на основните средства I. Сметки на основните средства
  1 Земи
4 Недвижимости 2 Сгради
  3 Съоръжения
  5 Силови машини
  6 Предавателни устройства
11 Движимости 7 Машини и апаратури
  8 Инструменти и приспособления
  9 Трансп. средства
  10 Стопански инвентар
  12 Трайни вложения
  14 Основни средства на комунално-битовото стопанство
15 Основен ремонт 15 Основен ремонт
16 Строеж и доставка на основни средства 16 Строеж и доставка на основни средства
17 Ликвидация на основни средства 17 Ликвидация на основни средства
18 Основни средства в запас и бездействие 18 Основни средства в запас и бездействие
II. Сметки на отвлечените средства II. Сметки на отвлечените средства
20 Ценни книжа и съучастия 20 Ценни книжа и съучастия
21 Вноски за възстановяване 21 Вноски за възстановяване
22 Вноски за основен ремонт 22 Вноски за основен ремонт
23 Вноски срещу специални фондове 23 Вноски за специални фондове
24 Вноски срещу печалбата 24 Вноски срещу печалбата
III Сметки на материалите, продукцията, стоките и финансовите средства III Сметки на материалите, продукцията, стоките и финансовите средства
26 Доставка на материали 26 Доставка на материали
  27 Основни материали
  28 Спомагателни материали
  29 Горивни материали
33 Материали 30 Амбалажни материали
  31 Зап. части и други материали
  32 Малоценни и малотр. предмети
  34 Материали, дадени в преработка
35 Готова продукция 35 Готова продукция
  36 Произвед. и материали на стопанств.
  37 Млади животни
  38 Полуфабр. и допълн. фабрикати
  39 Странични продукти
46 Влогове в банки 46 Влогове в банки
47 Каса 47 Каса
IV. Сметки на вземанията задълженията и кредитите IV. Сметки на вземанията, задълженията и кредитите
  51 Работници и служащи
  52 Подотчетни лица
  53 Клиенти
60 Дебитори и кредитори 53 Клиенти
  55 Доставчици
  56 Изравнителен фонд и цените
  60 Дебитори и кредитори
  58 Съдебни вземания
  59 Рекламации
61 Данъци и начисления за изпл. 61 Данъци и начисления за изплащане
  63 Издадени чекове и преводи
64 Сметки на бившите собственици 64 Сметки на бившите собственици
66 Дългове за оборотни средства 66 Дългове за оборотни средства
67 Дългове за капитални вложения 67 Дългове за капитални вложения
V. Сметки на собствените фондове V. Сметки на собствените фондове
76 Основен фонд, Дялов капитал 76 Основен фонд, Дялов капитал
77 Резервен фонд 77 Резервен фонд
78 Специални фондове 78 Специални фондове
79 Амортизационен фонд 79 Амортизационен фонд
80 Финансиране от бюджета 80 Финансиране от бюджета
VI. Сметки на корективните пера VI. Сметки на корективните пера
  81 Невнесен основен фонд
82 Изменение на основния фонд 82 Изменение на основния фонд
83 Изхабяване на основните средства 83 Изхабяване на основните средства
  84 Изхабяване на малоценни и малотрайни предмети
  85 Обезценка на вземанията
  86 Разходи за следващи години
  87 Приходи за следващи години
88 Загуби от минали години 88 Загуби от минали години
  89 Отклонение от план. цени
  90 Разлика между плановата и фактическа себестойност
VII. Сметки на разноските и резултатите VII. Сметки на разноските и резултатите
  95 Употребени основни материали
  96 Употребени спом. материали
  97 Употребени горивни материали
  98 Основна заплата
  99 Допълнителна заплата
  100 Начисления върху заплатата
  101 Употребена енергия
  102 Амортизационни отчисления
  103 Други основни разноски
  104 Загуби от бракувано производство
  105 Поддържане и текущ ремонт
  106 Цехови разноски
107 Общи производствени разноски 107 Общи производствени разноски
108 Общи управителни разноски 108 Общи управителни разноски
109 Търговски разноски 109 Търговски разноски
  110 Данък върху оборота
  111 Вноски за висшестояща организ.
113 Продажби 113 Продажби
  116 Приходи от ишлеме
  117 Безплатен труд и средства
  118 Разходи и приходи от комунално-битовото стопанство
131 Други разходи и приходи 131 Други разходи и приходи
132 Загуби и печалби 132 Загуби и печалби
133 Печалба за изтеклата година 133 Печалба за изтеклата година
134 Загуба за изтеклата година 134 Загуба за изтеклата година
VIII Сметки на производството VIII Сметки на производството
135 Основно производство 135 Основно производство
136 Експлоатация на 136 Експлоатация на
137 Спомагателни производства 137 Спомагателни производства
138 Допълнителни производства 138 Допълнителни производства
139 Второстепенно производство 139 Второстепенно производство
  140 Производство в чужди предприятия
141 Поправки и услуги  
IX. Статистически сметки IX. Статистически сметки

Както нагледно се вижда от сравнението на двата сметкоплана, опростяването на сметкоплана на занаятчийското предприятие се свежда към три основни направления: 1) към изоставяне на някои сметки, без които може да се заведе занаятчийското счетоводство, 2) към групирането на няколко сметки в една, 3) към промяна на предназначението на някои сметки и начина на счетоводното отчитане на съответните обекти в сравнение с ролята и предназначението им при индустриалното предприятие.

Промените, засягащи групата на сметките на основните средства, се свеждат към това, че недвижимите имоти на занаятчийското предприятие е предвидено да се осчетоводяват само посредством сметка 4 Недвижимост и, в която се включват ролите на водените при индустриалните предприятия три отделни сметки, каквито са сметка 1 Земи, сметка 2 Сгради и сметка 3 Съоръжения. Осчетоводяването на движимите имоти е предвидено да става посредством сметка 11 Движимости, включваща ролите на водените шест отделни сметки при индустриалните предприятия, каквито са сметка 5 Силови машини, сметка 6 Предавателни устройства, сметка 7 Машини и апаратури, сметка 8 Инструменти и приспособления, сметка 9 Транспортни средства (и добитък) и сметка 10 Стопански инвентар. Не е предвидено да се водят при занаятчийските предприятия следните сметки от тази група сметка 12 Трайни вложения (и насаждения) и сметка 14 Основни средства на комунално-битовото стопанство. Броят и предназначението на сметките на отвлечените средства остават непроменени.

Промените относно групата на сметките на материалите, продукцията, стоките и финансовите средства се свеждат към обединение на сметките на материалите в една с/ка 33 Материали, която обединява ролите на шест отделни сметки, предвидени за индустриалните предприятия, каквито са с/ка 27 Основни материали, с/ка 28 Спомагателни материали, с/ка 29 Горивни материали, с/ка 30 Амбалажни материали, с/ка 31 Запасни части и други материали и с/ка 32 Малоценни и малотрайни предмети. С/ка 34 Материали, дадени в преработка и в заем не е предвидено да се води при занаятчийските предприятия. При последните предприятия не е предвидено също така да се водят и следните сметки от тази група: с/ка 36 Произведения и материали на стопанството, с/ка 37 Млади животни и животни за угояване на стопанството, с/ка 38 Полуфабрикати и допълнителни фабрикати, с/ка 39 Странични продукти, остатъци и отпадъци.

В групата на сметките на вземанията, задълженията и кредитите има също групиране на сметки. Така, предвидената да се води при занаятчийските предприятия с/ка 60 Кредитори и дебитори изпълнява ролята на шест сметки, предвидени да се водят като отделни, при индустриалното предприятие, а именно: с/ка 51 Работници и служащи, с/ка 52 Подотчетни лица, с/ка 53 Клиенти, с/ка 55 Доставчици, с/ка 56 Изравнителен фонд на цените и с/ка 60 Дебитори и кредитори. При занаятчийските предприятия не е предвидено да се водят следните спадащи към тази група сметки: с/ка 58 Съдебни вземания (включително протестирани полици), с/ка 59 Рекламации и с/ка 63 Издадени чекове и преводи.

Относно сметките от групата на собствените фондове няма промени.

Промените относно групата на сметките на корективните пера се свеждат към изоставянето на някои сметки при занаятчийските предприятия (предвидени за индустриалните), каквито са с/ка 81 Невнесен основен фонд, респ. капитал, с/ка 84 Изхабяване на малоценни и малотрайни предмети, с/ка 85 Обезценка на вземанията, с/ка 86 Разходи за следващи години, ска 87 Приходи за следващи години, с/ка 89 Отклонение от плановите цени на материалите, с/ка 90 Разлика между плановата и фактическата себестойност.

Основни промени има също така и по отношение на групата на сметките на разноските и резултатите. По отношение на занаятчийските предприятия са изоставени всички сметки на отделните видове преки калкулативни разноски, тъй като в правилника е предвидено същите да се отнасят още при възникването им направо в дебита на с/ка 135 Основно производство, вместо да се отнасят най-напред в отделните сметки на употребените материали, заплатите и пр. и в края на калкулативния период салдото от тези сметки да се отнася в дебита на производствената сметка. Поради това по отношение на занаятчийските предприятия не се предвижда завеждането на предвидените за индустриалните предприятия сметки, каквито са с/ка 95 Употребени основни материали, с/ка 96 Употребени спомагателни материали, с/ка 97 Употребени горивни материали, с/ка 98 Основна заплата, с/ка 99 Допълнителна заплата, с ка 100 Начисления върху заплатата, ска 101 Употребена енергия, с ка 102 Амортизационни отчисления, с/ка 103 Други основни разноски, с/ка 104 Загуби от бракувано производство, с ка 105 Поддържане и текущ ремонт. Не е предвидено също така и завеждането на отделните сметки, като с/ка 110 Данък върху оборота, с/ка 111 Вноски за висшестояща организация, ска 116 Приходи от ишлеме, с/ка 117 Безплатен труд и средства, с/ка Разходи и приходи на комунално-битово стопанство.

Както подчертахме и по-рано, отбелязаните основни линии на опростяването на занаятчийското счетоводство в сравнение с индустриалното счетоводство, което е предвидено в правилника за счетоводството, води и към важни промени на самите начини на осчетоводяването на редица важни обекти на занаятчийското счетоводство, което ще рече, че обединяването на няколко сметки в една за нуждите и според специфичностите на занаятчийското предприятие не бива да се третира, във всички случаи само в техническо отношение, но и да се вникне в промените, които настават в основните предназначения на някои важни сметки. В това отношение като пример може да бъде посочена основната промяна, която става в ролята и предназначението на с/ка 135 Основно производство. Докато при индустриалните предприятия посредством тази сметка може да се установи по счетоводен път само производствената себестойност на готовата продукция (търговската стойност може да се установи по счетоводен път посредством с/ка 113 Продажби), при занаятчийското предприятие посредством с/ка 135 Основно производство може да се установи по счетоводен път пълната търговска себестойност на продукцията, тъй като в правилника е предвидено тази сметка, с/ка 1 5 Основно производство, да се дебитира с всички разноски, съставляващи производствената и търговската себестойност на продукцията. Нещо повече, за занаятчийските предприятия в1 малките селища (с население под 5000 жители) е предвидено с/ка Производство да се води като смесена имуществено-резултатна сметка, както ще видим по-нататък.

След като дотук се запознахме със специфичностите на сметкоплана на занаятчийското предприятие в общи линии, по-нататък ни предстои да се запознаем с най-характерните особености на осчетоводяването на по-типичните обекти на занаятчийското счетоводство в по-големи подробности.  

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание