Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар
Kreston BulMar

Счетоводство от Kreston BulMar

качествени счетоводни услуги на изгодни цени

Счетоводство > Библиотека > Счетоводство на промишлените предприятия > III. Отчитане на трудовите разноски

Счетоводство и калкулации

Отчитане на трудовите разноски

Сметките, посредством които се извършва счетоводното отчитане на трудовите разноски в индустриалното предприятие, според правилника за счетоводството, а също така и според инструкцията за калкулацията са установени, като е взето предвид подразделението на трудовите разноски на основна заплата, допълнителна заплата и начисления върху заплатата. За всеки вид от тези разноски е определено да се води отделна сметка, т. е. с/ка 98 Основна заплата, с/ка 99 Допълнителна заплата и с/ка 100 Начисления върху заплатата. Тези три сметки на споменатите три отделни видове трудови разноски се водят като сметки на три вида калкулативни разноски. Трудовите разноски, които се осчетоводяват посредством тези сметки, имат характер на преки трудови разноски.

Споменатите три сметки се задължават (дебитират) в края на всеки месец с полагаемите се разноски въз основа на раздавателните ведомости, а се заверяват (кредитират) в края на всеки калкулативен период (месец или тримесечие), като техните дебитни сборове се отнасят в задължение на сметките на основното, допълнителното и страничното (второстепенното) производство. Тези сметки трябва Да се различават от сметките, по които се осчетоводяват непреките трудови разноски и некалкулативните трудови разноски, с които ще се занимаем по-нататък.

В правилника за счетоводството се съдържат следните указания относно съдържанието и записванията по споменатите три сметки на трудовите разноски.

С/ка 98 Основна заплата. Отчита основната заплата на заетите в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията основни и спомагателни работници. Тук влизат изброените видове основна заплата в план-сметка № 3 от инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация, а именно:

1. Заплащане на фактически отработените човеко-дни и извънредните часове по размери, определени по надничния блок и щатните таблици.

2. Заплащане на парче и акорд по съответната оценка.

3. Заплащане на наднорменото производство по прогресивно-премиалната оценка.

4. Заплащане на увеличението в размер най-малко 25% за извънреден труд в празнични и неделни дни.

5. Доплащане за нощен труд.

6. Доплащане допълнително за по-висока квалификация, допринасяща особена полза за производството.

7. Доплащане във връзка с изменение в условията на работата и за работа при по-тежки условия.

8. Доплащане за прослужено време.

9. Заплащане за неотработените човеко-дни и часове поради вина на предприятието и по обективни причини.

В помощ на тази сметка се водят партиди за различните производствени експлоатационни служби, за които се отнася основната заплата, а именно: „Основно производство А", „Основно производство Б", „Допълнително производство А", „Второстепенно производство", „Експлоатация на.....А". Тези партиди трябва да бъдат разграфени така, че да дават данните за отделните видове възнаграждения, изброени в т. 1 -10 включително.

Дебитира се в края на всеки месец въз основа на раздавателните ведомости с начислената основна заплата срещу кредитиране на с/ка 51 Работници и служащи.

Кредитира се в края на всеки калкулативен период с набраните за целия период суми за основна заплата срещу дебитиране на съответните производствени и експлоатационни сметки: 135/1 Основно производство А, 135/2 Основно производство Б, 138/1 Допълнително производство А, 139 Второстепенно производство А, 136 Експлоатация на.....А.

В окръжно № 13 на Министерството на на финансите („Държ. в-к", бр. 93 от 1949 г.) са дадени и следните допълнителни разяснения за с/ка 98 Основна заплата:

В с/ка 98 Основна заплата се отчитат основните заплати на общите работници, обслужващи целия производствен сектор.

Допълнителната заплата и начисленията върху заплатата на същите работници се отчитат съответно по ска 99 Допълнителна заплата и с/ка 100 Начисления върху заплатата.

Разпределението на тези разноски, ако се отнасят едновременно за няколко производства, става на подходяща база.

С/ка 99 Допълнителна заплата. Отчита допълнителната заплата на заетите в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията основни и спомагателни работници. Тук влизат изброените видове допълнителна заплата в план-сметка № 4 от инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация, а именно:

1. Заплащане на редовната годишна отпуска е обезщетение за неизползуването й и на допълнителната отпуска, давана на ударниците.

2. Заплащане на различни други отпуски (поради болест, майчинство и др.).

3. Заплащане на прекъсванията на работа на майките-кърмачки.

5. Заплащане на работното време, употребено за изпълнение на граждански и обществени задължения.

5. Заплащане на дните и прекъсванията на работата за обучение и специализация на работниците в учебните заведения.

6. Заплащане на сума за семейни добавки и еднократни помощи при встъпване в брак и за живородени деца.

7. Заплащане на национални празници (1. V. и 9. IX. и др.).

8. Пазарна стойност на допълнителните възнаграждения в натура (облекло, квартира и др.).

9. Заплащане на обезщетение при уволнение на работници не по вина на работника.

За дебитирането, кредитирането и партидите към тази сметка важат обясненията, дадени за с/ка Основна заплата.

В окръжно № 13 са дадени и следните допълнителни разяснения за с/ка 99 Допълнителна заплата:

С/ка 99 Допълнителна заплата се дебитира с целия размер на семейните добавки, които предприятията от кооперативния и частен сектор пресмятат върху заплатите, срещу кредитиране на с/ка 51 Работници и служащи - за частта, която изплащат на своите работници и служащи и с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане, партида „ДИОО за семейни добавки" - за частта, която подлежи на внасяне в ДИОО.

Ако дължимите от предприятието семейни добавки са недостатъчни, разликата, която следва да се получи от ДИОО, се отнася в дебит на ска 61 Данъци и начисления за изплащане, партида „ДИОО за семейни добавки" срещу кредитиране на с/ка 51 Работници и служащи.

С/ка 100 Начисления върху заплатата. Отчита начисленията върху заплатата на заетите в производството (основно, допълнително и второстепенно) или експлоатацията основни и спомагателни работници. Тук влизат изброените видове начисления върху заплатата в таблица № 5 от инструкцията на Държавната планова комисия за промишлената калкулация:

1. Осигурителни вноски в ДИОО.

2. Вноски „Отдих и култура".

3. Вноски за фабричен лекар.

4. Данък върху общия доход и др.

Дебитира се обикновено в края на всеки месец със следващите се начисления върху заплатата на работниците срещу кредитиране на с/к а 62 Данъци и начисления за изплащане.

Кредитира се в края на калкулативния период с общата сума на забраните през същия период начисления върху заплатата срещу дебитиране на съответните производствени или експлоатационни сметки.

Към сметката се водят същите партиди, както към с/ка 98 Основна заплата.

Пример 1. В държавно индустриално предприятие X са пресметнати съгласно раздавателни ведомости следните трудови разноска за. месеците януари, февруари и март:

1. Основна заплата общо 350 000 лв., отнасяща се за: основно производство А 160 000 лв., допълнително производство Б 120 030 лв. и странично второстепенно) производство В 80 000 лв.

2. Допълнителна заплата общо 20 000 лв., отнасяща се за: основно производство А - 8000 лв., допълнително производство Б - 7000 лв. и второстепенно (странично) производство В - 5000 лв.

3. Начисления върху заплатата за сметка на предприятието общо 45 000 лв., отнасящи се за: основно производство А – 18 000 лв., допълнително производство Б – 15 000 лв. и второстепенно (странично) производство В - 12 000 лв.

В края на калкулативния период (тримесечието) тези разноски са калкулирани в себестойността на продукцията и са съответно осчетоводени по производствените сметки.

Да се извършат счетоводните записвания, като се има предвид, че в края на същия период въпросните разноски са изплатени в брой.

Съгласно това условие е необходимо да се съставят най-напред статиите за осчетоводяването на възникналите трудови разноски. Това трябва да става в края на всеки месец. В настоящия пример обаче са дадени общите данни за трите месеца, за да не се повтарят едни и същи записвания на три пъти, тъй като те са напълно еднакви по заверозадължение на сметките. Ето защо ние ще съставим статиите относно възникването на трудовите разноски само веднъж. След това трябва да се извършат счетоводните записвания относно отнасянето на осчетоводените трудови разноски по сметките на същите към сметките на трите отделни производства в предприятието и най-после да се съставят статиите относно изплащането на тези разноски.

98 ОСНОВНА ЗАПЛАТА                                               360 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                    360 000
Пресметната основна заплата на работниците и служащите за следните производства:
основно производство лв.                                            160 000
допълнително производство лв.                                  120 000
странично производство лв.                                          80 000
____________________  ”  ____________________
99 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА                                  20 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                    20 000
Пресметната допълнителна заплата на работниците и служащите за следните производства:
основно производство лв.                                             8 000
допълнително производство „                                      7 000
странично производство „                                              5 000
100 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА                  45 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛ. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ               45 000
Пресметнати начисления върху заплатите за следните производства:
основно производство лв.                                             18 000
допълнително производство „                                      15 000
странично производство „                                             12 000
____________________  31.III. ____________________
135/1 ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО А                        186 000
98 ОСНОВНА ЗАПЛАТА                                               160 000
99 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА                                     8 000
100 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА                    18 000
Припадащи се преки трудови разноски за основното производство.
____________________  31.III. ____________________
138/1 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Б              142 000
98 ОСНОВНА ЗАПЛАТА                                                 120 000
99 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА                                        7 000
100 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА                       15 000
Припадащи се преки трудови разноски за допълнително производство Б.
____________________  31.III. ____________________
139/1 СТРАНИЧНО (ВТОРОСТЕП.) ПРОИЗВОДСТВО В  97 000
98 ОСНОВНА ЗАПЛАТА                                                        80 000
99 ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАПЛАТА                                             5 000
100 НАЧИСЛЕНИЯ ВЪРХУ ЗАПЛАТАТА                           12 000
Припадащи се преки трудови разноски за странично производство В.
____________________  31.III. ____________________
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                             380 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ                 45 000

Изплатени надници и заплати на работниците и служащите

ГЛАВНА КНИГА

С/ка 98 Основна заплата

Д-т     К-т
(1) 360.000  (4)  160 000
С/ка 99 Допъл   (5)  120 000
    (6)  80 000
      360 000

С/ка 99 Допълнителна заплата

Д-т     К-т
(2) 20 000 (4) 8 000
    (5) 7 000
    (6) 5 000
      20 000

С/ка 100 Начисления върху заплатата

Д-т     К-т
(3) 45 000 (4) 18 000
    (5) 15 000
    (6) 12 000
      20 000

С/ка 41 Работници и служащи

Д-т     К-т
(7) 380 000 (1) 360 000
    (2) 20 000
      380 000

С/ка 61 Данъци и начисления за изплащане

Д-т     К-т
(7) 45 000 (3)  45 000

С/ка 47   Каса 

Д-т     К-т
  1 000 000 (7) 425 000
       
       
       

С/ка 135 Основно производство

Д-т     К-т
(4) 186 000    

С/ка 100 Начисления върху заплатата

Д-т     К-т
(5) 148 000    

С/ка 139 Второстепенно производство

Д-т     К-т
(6) 97 000    

Както се вижда, след разнасянето на съставените в дневника статии по сметките в главната книга сметките на отделните видове трудови разноски се приключват (в края на калкулативния период). Остават още неприключени сметките на трите вида производства, към които по същото време се отнасят и другите видове разноски, за да се приключат и те, както ще видим това по-късно.

При горепосочените счетоводни записвания вземаха още участие и с/ка 51 Работници и служащи, с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане, с/ка 135 Странично (второстепенно) производство и с/ка 47 Каса. От тях по-типични сметки във връзка със счетоводното отчитане на трудовите разноски са с/ка Работници и служащи и с/ка Данъци и начисления за изплащане. Поради това сега ще се запознаем по-подробно в рамките на разпоредбите на правилника за счетоводството само с тези две сметки, а с останалите ни предстои да се запознаем по-късно.

Споменатите две сметки, с/ка 54 Работници и служащи и с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане, не са сметки на калкулативни разноски, а са сметки, посредством които индустриалното предприятие осчетоводява своите финансово-платежни отношения с работниците и служащите в предприятието и с онези институти, в приход на които се внасят припадащите се начисления върху  заплатите на работниците и служащите.

Относно записванията по тези сметки в правилника са дадени следните указания.

С/ка51 Работници и служащи. Отчита сметните отношения на предприятието с работниците и служащите.

Кредитира се в края на всеки месец (или полумесечно) с чистата заплата и възнаграждение по раздавателните ведомости едновременно с кредитирането на с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане - удръжките върху заплатите срещу дебитиране с брутните заплати и възнаграждения, според случая, сметките: 98 Основна заплата, 99 Допълнителна заплата, 107 Общи производствени разноски, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски, 137 Спомагателно производство, 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство и др.

Дебитира се с изплатените на работниците и служащите суми срещу припадащите им се чисти заплати и възнаграждения срещу кредитиране на с/ка 47 Каса.

Воденето на партиди към тази сметка не е задължително.

В допълнение на това в окръжно 13 е казано следното:

С/ка 51 Работници и служащи се кредитира съгласно правилника в края на всеки месец или полумесечно с чистата заплата и възнаграждение по раздавателната ведомост едновременно с кредитиране на с/ка 61 Данъци и начисления за изплащане - за удръжките върху заплатите. Този начин обаче не изключва кредитирането на с/ка 51 Работници и служащи с брутната заплата по раздавателната ведомост, като впоследствие със сумата на удръжките (герба върху ведомостта и  от вноската за фонд „Отдих и култура") се дебитира с/ка 51 Работници и служащи. Последният начин за осчетоводяване заплатите и възнагражденията е за препоръчване, когато се водят партиди за отделните работници, от които партиди може да се установява лесно брутният размер на получените заплати и възнаграждения от всеки работник.

С/ка 61 Данъци и  начисления за изплащане. Отчита всички дължими и платени данъци: данък върху оборота, данък върху общия доход, общински налози, такси и берии, начисления върху заплатата (вж. поясненията към с/ка 100 Начисления върху заплатата) и др.

Кредитира се в края на всеки месец или при установяването на данъците и другите начисления срещу дебитиране на сметките:

а) 110 Данък върху оборота и с/ка 113 Продажби - за данъка върху оборота;

б) 133 Печалба за изтеклата година - за данъка върху общия доход;

в) 107 Общи производствени разноски, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски - според случая - за данък-сгради и други такси и берии;

г) 100 Начисления върху заплатата, 107 Общи производствени разноски, 108 Общи управителни разноски, 109 Търговски разноски и др.- за всички начисления върху заплатата.

Дебитира се при изплащане на същите данъци срещу кредитиране на сметките: 47 Каса, 46 Влогове в банки и др.

За всеки вид данъци се води отделна партида.

Освен при споменатите три вида отделни производства (основно, допълнително и второстепенно(странично), трудови разноски възникват и при спомагателното производство. Последните не се осчетоводяват обаче посредством разгледаните три сметки на основната заплата, допълнителната заплата и начисленията върху заплатата, а се минават в .края на всеки месец въз основа също така на раздавателни ведомости направо в задължение на с/ка 137 Спомагателно производство. Причината за това се крие в обстоятелството, че предназначението на спомагателното производство не е произвеждането на продукция за реализация на пазара и при това продукция във вид на готови фабрикати (готова продукция), полуфабрикати или допълнителни фабрикати, или странични продукти, а продукция, състояща се главно в услуги, производство на енергия и др., каквито могат да бъдат плод на производствения процес в спомагателните производства, като ремонтна работилница, електроцентрала, парова станция, транспортна служба и пр. Поради този му характер и предназначение, както и поради обстоятелството, че за продукцията на спомагателното производство не се прави пълна калкулация, не се водят и отделни сметки на разните видове трудови и други калкулативни разноски за същото, а всички те се отнасят, както казахме, направо в задължение на с/ка Спомагателно производство, респ. с/ка Ремонтна работилница, с/ка Парова станция, с/ка Електроцентрала и пр. По-подробно ще се занимаем със с/ка Спомагателно производство, когато стигнем до изучаването на сметките на производствата в индустриалното предприятие. Дадените досега обяснения са достатъчни, за да се разбере защо трудовите разноски относно спомагателното производство се осчетоводяват по посочения начин. Трудовите разноски за спомагателното производство имат също така характер на преки трудови разноски.

Трудови разноски, и то също така във вид на основна заплата, допълнителна заплата и начисления върху заплатата възникват и по отношение на общото инженерно-техническо ръководство на производството в предприятието, както и по отношение на общото управление на индустриалното предприятие (дирекцията, плановите, счетоводните и другите отчетни служби и пр.). Тъй като и по отношение на тези общи производствени и общи управителни трудови разноски не е възможно да се осъществи в момента на тяхното възникване точно разграничение и да се определи каква част от тях се падат на отделните видове производства, то те се осчетоводяват посредством сметките на общите производствени и общите управителни разноски. Така в задължение на с/ка 107 Общи производствени разноски се записват всички разноски за инженерно-техническото ръководство на производствения процес в предприятието, а в задължение на с/ка 108 Общи управителни разноски се вписват всички трудови разноски по общото управление на индустриалното предприятие. В споменатите две сметки се вписват още и десетина други видове веществени и лични разноски, но сега не ни е задача да се занимаваме с останалите въпроси относно тези две сметки. Това ще направим по-нататък при отделното разглеждане на съдържанието на тези две сметки. Споменатите разноски имат характер на непреки трудови разноски (за предприятия, които имат няколко производства) и в края на калкулативния период се разпределят и отнасят в задължение на производствените сметки.

Трудови разноски възникват и по отношение на търговските служители в индустриалното предприятие. Те се вписват в задължение на с/ка 109 Търговски разноски, а в края на годината се отнасят в задължение на с/ка 113 Продажби, за да се отразят върху резултатите от реализацията на продукцията.

В комунално-битовото стопанство на индустриалното предприятие възникват също така основни и допълнителни трудови разноски и разноски от начисления върху заплатите. Те се вписват в задължение на с/ка 118 Разходи и приходи на комунално-битовото стопанство и представляват некалкулативни разноски по отношение на производствата, за които е създадено индустриалното предприятие.

Пример 2. В индустриално предприятие У са пресметнати за даден калкулативен период следните трудови разноски:

1. За инженерно-техническите служители: основна заплата 120 000 лв., допълнителна заплата 10.000 лв. и начисления върху заплатата за сметка на предприятието 20 000 лв., всичко 150 000 лв.

2. За управителните служители: основна заплата 180 000 лв., допълнителна заплата 22 000 лв. и начисления върху заплатата за сметка на предприятието 34 000 лв., всичко 236 000 лв.

3. За търговските служители: основна заплата 70 000 лв., допълнителна заплата 8000 лв. и начисления върху заплатата 11 000 лв., всичко 89 000 лв.

4. За работници при спомагателното производство (електроцентрала): основна заплата 90 000 лв., допълнителна заплата 17 000 лв. и начисления върху заплатата 21 000 лв., всичко 128 000 лв.

5. За работници при комунално-битовото стопанство: основна заплата 10 000 лв., допълнителна заплата 9000 лв. и начисления върху заплатата 13 000 лв., всичко 72 000 лв.

В края на периода всички разноски са изплатени в брой. Разпределението и калкулирането на посочените разноски се извършва заедно с другите видове непреки разноски при осчетоводяването на производството в края на калкулативния период, когато се извършват и съответните счетоводни записвания.

Съгласно това условие се изисква да се съставят само статиите в дневника относно осчетоводяването на възникналите видове трудови разноски по съответните сметки и за изплащането на същите. За целта е необходимо да се съставят следните записвания в дневника:

_____________________”_______________________
107 ОБЩИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗНОСКИ          150 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                  130 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ      20 000
_____________________”_______________________
108 ОБЩИ УПРАВИТЕЛНИ РАЗНОСКИ                   236 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                   202 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ       34 000
_____________________”_______________________
109 ТЪРГОВСКИ РАЗНОСКИ                                      89 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                    78 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ      11 000
_____________________”_______________________
137/2 ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА                                         128 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                   107 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ       21 000
_____________________”_______________________
118 РАЗХОДИ И ПРИХОДИ НА КОМУНАЛНО-
БИТОВОТО СТОПАНСТВО                            72 000
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                     59 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ       13 000
_____________________”_______________________
51 РАБОТНИЦИ И СЛУЖАЩИ                                   606 000
61 ДАНЪЦИ И НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ     99 000
47 КАСА                                                                          705 000
_____________________”_______________________

След разнасянето на данните от тези статии в дневника сметките на работниците и служащите и на данъците, и начисленията се приключват, а останалите сметки остават открити до включването на осчетоводените по тях разноски в себестойността на продукцията.

 

Източник на съдържанието е "Счетоводство и калкулации на промишлените предприятия", издание от 1950 год. Текстът е обработен и адаптиран от екипа Счетоводство.net.

Други ресурси на счетоводна информация, които може да са ви интересни и полезни:


Съдържание